Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Økonomiudvalget møde den 30. januar 2017

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
30. januar 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Niels Bebe
John Kruse
Steen Dahlstrøm
Mikkel Dragmose-Hansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Agnete Damkjær
Anni B. Tyrrestrup
Fraværende:

ÅBNE SAGER

1. Afkastrapport 2016
Sagsnr.: 2016-018838
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Absalon Capital udarbejder kvartalsvis rapporter for udviklingen i afkastet af kommunens beholdning af obligationer og aktier.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporten for 1.1-31.12.2016 tages til efterretning
 • Sagsbeskrivelse:

  Middelfart Kommune har ca. 218 mio. kr. placeret i værdipapirer. Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier. Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i den finansielle strategi.

  Fra d. 1.1.2017 er kommunens kapitalforvaltning overgået til Jyske Bank Capital.

  Økonomi:

  Afkastet for 2016 udgør 10,5 mio. kr. Heraf udgør afkastet på obligationer 6,9 mio. kr. og afkastet på aktier 3,6 mio. kr. Samlet er afkastet på porteføljen på 4,92%. Det skal ses i sammenligning med Benchmarket på 2,80%.

  Høring:

  Ingen

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 30. januar 2017

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  2. Anmodning om igangsætning af lokalplanlægningen for mindre boligområde ved Margaardvej i Nørre Aaby
  Sagsnr.: 2016-027088
  Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

  Præsentation:

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning vedrørende ny tæt-lav bebyggelse ved Margaardvej i Nørre Aaby. Der anmodes derfor om tilladelse til igangsætning af en lokalplanlægning for området, således der åbnes mulighed for realisering af boligprojektet.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Økonomiudvalget godkender, at lokalplanlægningen for mindre boligområde ved Margaardvej igangsættes og at planlægningen tager udgangspunkt i det ønskede projekt både hvad angår boligantal og disponering af området.

  Sagsbeskrivelse:

  Ejendommen, der ønskes lokalplanlagt er matr. nr. 16e Nr. Aaby by, Nr. Aaby og ligger bagved Margaardvej 58 og 60 og med vejadgang til Margaardvej mellem de 2 ejendomme. Projektet består af 18 tæt-lav boliger (5 stk på ca. 140 m² og 13 stk. på ca. 110 m²) Bebyggelsen ønskes opført i én etage. Derudover ønskes opført et fælleshus med overnatningsfaciliteter samt værksteder m.m..

  Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 38, der åbner mulighed for at bygge 5 parcelhuse på området. Da det ansøgte ikke er i overensstemmelse med den gældende lokalplan forudsætter realiseringen af projektet, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

  Det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanramme B.05.02, der gælder for området og som udlægger området til såvel åben-lav som tæt-lav boligbebyggelse. I henhold til kommuneplanrammen må bebyggelsen opføres i 2 etager/8,5 meter i højden og med en bebyggelsesprocent på 40 ved tæt-lav bebyggelse.

  I områdets nordvestlige del ligger en sø, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden. Desuden er der i henhold til kommuneplanens generelle rammer fastsat en bestemmelse om, at der skal sikres en bufferzone på minimum 10 meter rundt om naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Bufferzonen skal friholdes for bebyggelse og faste anlæg og fremstå som et grønt ekstensivt plejet areal. I det fremsendte projekt er det nordvestlige hjørne incl. søen udlagt til grønt område. Fælleshus og -anlæg er dog placeret nærmere søen end 10 meter, men det vurderes, at projektet vil kunne justeres, i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser. 

  I forbindelse med udviklingen af boligområdet ønsker ansøger en arealoverførsel mellem sine 2 ejendomme matr. nr. 16e og matr. nr. 16d (Margaardvej 60). For at kunne få ophævet hele lokalplan 38 anbefales det, at den nye lokalplan kommer til at omfatte både matr. nr. 16e og 16d. 


  Forslag til lokalplanafgrænsning. Farverne angiver eksisterende lokalplaner

  Området ligger i en afstand af ca 40 meter syd for interesseområde for ny baneforbindelse over vestfyn. I henhold til VVM-redegørelsen for banestrækningen fremgår det dog, at uanset om der vælges sydlig eller nordlig linjeføring, bliver området ikke belastet med støj over de vejledende støjgrænser i forhold til jernbanestøj.

  Økonomi:

  Ansøger skal bidrage økonomisk til udarbejdelse af planforslaget.

  Høring:

  Når forslag til lokalplan for området er politisk behandlet, sendes forslaget i 8 ugers offentlig høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 30. januar 2017

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  2016-027088-1Skitseprojekt
  3. Lokalplanudarbejdelse for boliger på Jernbanegade i Middelfart
  Sagsnr.: 2017-001919
  Sagsbehandler: Jacob Kloch

  Præsentation:

  Igangsætning af lokalplan for boliger på Taxagrunden.

  Forvaltningen foreslår:

  • At der igangsættes kommune- og lokalplanlægning af området til boligformål. 
  • At udvalget tager stiling til ønsket om byggeri i fem etager og en bebyggelsesprocent 135.

  Sagsbeskrivelse:

  Boligselskab Lillebælt ønsker at opføre et boligprojekt på hjørnet af Elmegade og Jernbanegade i Middelfart. Ejendommen anvendes og ejes i dag af Taxa. Der er udarbejdet et skitseforslag for 19 boliger samt kontor for Taxa - dette projekt omfatter desuden en del af kommunens areal syd for ejendommen. Dette areal anvendes i dag primært til busholdeplads. Busholdepladsen foran stationen tænkes renoveret og gentænkt, Trafik og Vej er orienteret om, at pladsen indskrænkes som følge af boligprojektet.


  Boligselskabet har fremsendt et projekt, hvor bebyggelsen opføres i 2-5 etager, hvoraf det højeste byggeri orienteres mod Midtpunkt/stationen. 5 etager mod stationen i 18 meters højde, 4 etager langs Jernbanegade i 15 meters højde og 1 bygning i 2 etager langs Elmegade i 9 meters højde. Bebyggelsen vil rumme 19 boliger. 17 boliger på 100 m2 og 2 på 80 m2 samt et mødelokale til taxa på 50 m2. Skitseforslaget rummer 1 p-plads pr. bolig samt 3 p-pladser til taxa. Bebyggelsesprocenten for grunden vil være ca. 135. Byggeriet tænkes opført i rødt tegl.

  Kommuneplanen for området giver i dag mulighed for  byggeri i op til 2½ etager og 12 meter samt en bebyggelsesprocent på 60. Det ansøgte er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser. Der er de senere år sket en fortætning af bymidten. Lokalplan for bycenter havde en bebyggelsesprocent på 200, lokalplan for hjørnet af Gimbels Gyde 180 og lokalplan for omdannelse af daginstitution til boliger på Teglværksgade fik en bebyggelsesprocent på 65.

  Grundarealet for det område, som ønskes bebygget, er ca. 1500 m2. Med etablering af 19 boliger vil grundarealet blive ca. 78 m2 pr. bolig.

  Udvalget bedes derfor tage stilling til ønske om lokalplanlægning, herunder bygningshøjde og bebyggelsesprocent.

  Økonomi:

  Ansøger vil blive anmodet om at bidrage til lokalplanudarbejdelsen.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtiget. Der vil i forbindelse med lokalplanforslaget foretages 8 ugers høring af planforslaget, herrunder høring af ældre- og handicaprådet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 30. januar 2017

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  2017-001919-1Facader
  2017-001919-1Situationsplan
  2017-001919-1Visualisering
  2017-001919-2taxagrunden - intention og beskrivelse
  4. Lokalplan for erhvervsområde ved Hylkedamvej
  Sagsnr.: 2017-001960
  Sagsbehandler: Jacob Kloch

  Præsentation:

  Lokalplanlægning af område ved Hylkedamvej til erhvervsformål

  Forvaltningen foreslår:

  • At der igangsættes kommune- og lokalplanlægning til det ansøgte

  Sagsbeskrivelse:

  I forbindelse med afhændelse af Veluxbygningerne har sælger brug for supplerende erhvervsbygninger i området. Sælger ejer i dag Hylkedamvej 78 overfor Velux. Denne ejendom blev lokalplanlagt til bolig og erhvervsformål i 2010. Der har været dialog med ansøger om mulighederne for placering af yderligere aktiviteter på denne ejendom. Det er dog ikke muligt, hvorfor naboarealet - matr.nr. 18a Lunge By, Gelsted, ønskes lokalplanlagt til erhvervsformål. Denne matrikel ejes også af ansøger/sælger.

  Der ønskes lokalplanlægning, som muliggør opførelse af et konkret ønske om 2000 m2 erhvervsbygning på grunden, derudover ønskes et større byggefelt, som muliggør udvidelse for egne aktiviteter og eventuel ny bebyggelse i forlængelse af de eksisterende virksomheder i området. Arealet er i dag ubenyttet og undtagen en større lysning beplantet med træer/skov. Ejendommen er ikke registreret som fredskov.

  Arealet er i dag hverken kommune- eller lokalplanlagt, hvorfor det ansøgte vil forudsætte kommune- og lokalplanlægning.

  Økonomi:

  Ingen. Ansøger anmodes om at bidrage til lokalplanlægningen.

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtiget. Der vil være 8 ugers offentlig høring i forbindelse med fremlæggelse af lokalplanforslaget, hvor blandt andet Ældre- og Handicaprådet vil blive hørt. 

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 30. januar 2017

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  5. Igangsætning af lokalplan for omdannelse af Nørre Aaby Rådhus til boligområde
  Sagsnr.: 2017-001623
  Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

  Præsentation:

  Boligforeningen Lillebælt har fremsendt et projekt for omdannelse af Nørre Aaby rådhus m.m. til boligområde i form af såvel tæt-lav som etagebebyggelse. Der anmodes om tilladelse til igangsætning af lokalplanlægningen for området, så den ønskede omdannelse kan realiseres. 

  Forvaltningen foreslår:

  • At Økonomiudvalget godkender at lokalplanlægningen for omdannelse af Nørre Aaby rådhus m.m. til boligområde i gangsættes. 

  Sagsbeskrivelse:

  Boligforeningen Lillebælt har udarbejdet et projekt for, hvorledes Nørre Aaby rådhus m.m. kan omdannes til boligområde, når Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning fraflytter bygningerne sommeren 2017.

  Rådhuset (Østergade 21) ønskes ombygget til boliger, men med mulighed for indretning af bibliotek i stueetagen. Bygningen hvor biblioteket ligger i dag (Østergade 19) ønskes nedrevet og i stedet ønskes opført ny bebyggelse bestående af to-etagersbygninger mod henholdvis Østergade og Rosenvænget samt 2 en-etages bygninger mod den nuværende parkeringsplads. Østergade 28 ønskes ligeledes nedrevet og  i stedet ønskes opført 2 to-etages bygninger ud mod østergade, mens der bagved ønskes opført 4 boliger i et-plan. Ejendommen Rosenvænget 3 ønskes omdannet til fælleshus for boligforeningen m.fl.. Hele projektet indeholder 26 boliger. Prospektet er vedhæftet som bilag.

  Området ligger indenfor kommuneplanramme C.05.01, der udlægger området til centerområde med butikker, liberale erhverv, restaurationer, kollektive anlæg, boliger og offentlige formål. Bebyggelsen må opføres i max 2,5 etager/10 meter og skal følge stedlig byggetradition. Taghældningen skal være mellem 25 og 55 grader. Den maksimale bebyggelsesprocent må ikke overstige 65. I henhold til de generelle rammer skal der udlægges opholdsareal svarende til 50% af etagearealet og der skal udlægges 1,5 parkeringsplads ved såvel tæt-lav som etageboliger.

  Ejendommene Østergade 21 og 28 er omfattet af lokalplan 78, der udlægger området til centerformål herunder boliger. Ejendommen Østergade 19 er imidlertid omfattet af lokalplan 22, der alene udlægger området til offentlige formål. Realiseringen af projektet forudsætter derfor, at der udarbejdes en ny lokalplan.
   
  Det anbefales, at lokalplanen udarbejdes inden for den gældende kommuneplanramme. Det indebærer, at der i det videre arbejde skal ses på sikring af opholdsarealer (specielt ifm "Rådhuset"), sekundære bygninger, bebyggelsesprocent m.m..

  Lokalplanen bør, udover de 4 ejendomme, også omfatte vejarealet mellem ejendommene Østergade 19 og Rosenvænget 3. Arealet anvendes i dag til parkering for den kommunale administration og biblioteket samt til grønt friareal. Det er en forudsætning, at knap halvdelen af arealet skal tillægges Østergade 19, da det skal anvendes til parkering for de nye boliger. Det resterende areal bibeholdes som grønt område. Hvorvidt det grønne areal skal indgå i den nye boligbebyggelse som opholdsareal, skal afklares i det videre forløb med lokalplanlægningen.

  Den offentlige sti "Rosenstien" mellem Danavej og Rosenvænget skal bibeholdes. Offentlige stier og veje vil i forbindelse med salget blive udskilt matrikulært.

  Økonomi:

  Udarbejdelse af lokalplanen indgår som en del af den kommende handel af området.

  Høring:

  Når forslag til lokalplan er udarbejdet og politisk behandlet, sendes forslaget i 8 ugers offentlig høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 30. januar 2017

  Beslutning:

  Godkendt

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00

  Bilag:

  6. Kommunegaranti til produktionsskolen i forbindelse med låneomlægning
  Sagsnr.: 2016-017455
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Middelfart Produktionsskole i forbindelse med låneomlægning.

  Forvaltningen foreslår:

  • At der stilles en kommunal garanti på 2,8 mio. kr. således at Middelfart Produktionsskole kan omlægge et eksisterende kreditforeningslån til et annuitetslån med 25 års løbetid hos Kommunekredit.
  • At garantien (med henblik på at reducere renterisikoen) stilles under forudsætning af, at der optages et lån hos Kommunekredit med fast rente i hele løbetiden. Et KK basislån betragtes i den forbindelse som værende et fastforrentet lån.
  • At garantien stilles under udtrykkelig forudsætning af, at låneprovenuet anvendes til at indfri skolens eksisterende lån.

  Sagsbeskrivelse:

  I forbindelse med gennemførelsen af et om- og tilbygningsprojekt med A. P. Møller fondsstøtte, stillede Middelfart Kommune medio 2016 garanti for, at Middelfart Produktionsskole kunne optage et kommunegaranteret lån på 5,0 mio. kr.

  Byggeprocessen skrider planmæssigt frem i forhold til den køreplan, aftaleparterne har lagt for projektet.

  I tillæg til projektfinansieringen har forvaltningen nu modtaget en anmodning fra Middelfart Produktionsskolen om en yderligere kommunal garantistillelse på 2,8 mio. kr. med henblik på, at skolens eksisterende kreditforeningslån på 2,8 mio. kr. kan omlægges til et kommunegaranteret lån hos Kommunekredit.

  Produktionsskolens begrundelse for ansøgningen er, at skoleformen med Finansloven for 2017 er stillet besparelser i udsigt, lige som yderligere varslede tiltag for sektoren vil påvirke skolens drift i negativ retning.

  Skolen har på den baggrund gennemgåendet  skolens udgifter og kan konstatere, at produktionsskolen bl.a. vil kunne reducere den årlige låneydelse med op til 100.000 kr. årligt, hvis skolens aktuelle lån kan omlægges til Kommunekredit.

  Kommunegarantien vil således kunne bidrage positivt til at understøtte rammevilkårene for skolens drift.

  Økonomi:

  Forvaltningen har i forbindelse med behandlingen af nærværende garantiansøgning fået tilsendt årsregnskaber og budget for skolen.

  Årsregnskabet viser, at skolen har en solid økonomi, herunder god balance på driften og en lav finansiel gearing.

  Sammenligningstallene i årsregnskabet viser, at Middelfart Produktionsskole over de seneste 3 år har oppebåret positive regnskabsresultater på henholdsvis 0,154 mio. kr. i 2013, 0763 mio. kr. i 2014 samt 1,128 mio. kr. i 2015.

  På baggrund af det modtagne materiale i forbindelse med både nærværende og tidligere garantisag, er det forvaltningens vurdering, at risikoen ved at stille en yderligere garanti på 2,8 mio. kr. er lav. Der er alene tale om en omlægning af eksisterende lån til en lavere rente og en længere restløbetid, som ikke forøger skolens samlede gæld på omlægningstidspunket.

  Det bemærkes videre:
  • At det er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.
  • At der ikke skal opkræves garantiprovision for lånet, idet Middelfart Produktionsskole agerer indenfor undervisningsområdet og ikke har et erhvervsøkonomisk sigte.
  • At garantistillelsen belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse opgjort lånerammen og finder, at der lige akurat er plads til at stille garantien på lånerammen for 2016.
  • At kommunen ifølge Lånebekendtgørelsen kan henføre lån til 2016-lånerammen ind til udgangen af marts 2017.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 30. januar 2017
  Byrådet den 6. februar 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
  Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

  Bilag:

  7. Kommunegaranti for lån til Middelfart Fjernvarme
  Sagsnr.: 2017-001984
  Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

  Præsentation:

  Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. ansøger om, at der stilles kommunegaranti for et lån på 15,0 mio. kr.
  Lånet skal finansiere investeringer i
  • Renovering og udskiftning af fjernvarmerør i forbindelse med Klimaby projektet,
  • Udvidelse af Øst-centralen i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet til at dække Falstersvej
  • Udskiftning af ledningsregistreringssystemet
  • Ny foryningsledning til Industrivej i Nr. Aaby
  • Udskiftning af ventilbrønde i Nr. Aaby

  Forvaltningen foreslår:

  • At Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.'s ansøgning imødekommes
  • At der i henhold til ansøgningen stilles den ønskede garanti for lånoptagelse på 15,0 mio. kr.
  • At Middelfart kommune opkræver en garantiprovision på 0,5% årligt af restgælden pr. 31/12

  Sagsbeskrivelse:

  Middelfart Fjernvarme gennemfører i 2017 en længere række af renoverings og udskiftsningsprojekter i deres forsyningsområde.

  I forbindelse med Klimaby projektet i området omkring Kongebrovej er det nødvendigt at omlægge stikledningerne på flere af vejene, herunder A. C. Hansens Alle, Kongebrovej og Engvej mfl.
  Herudover renoveres og udskiftes fjernvarmeledningerne i forbindelse med opgravning af Adlerhusvej, Skovgade, Knorregade, Smedegade og Brogade.

  Med etablering af de nye udstykninger på Falstersvej udvides Middelfart Fjernvarmes forsyningsområde. Dette medfører et behov for at udbygge Øst-centralen.

  Der skal etableres nyt ledningsregistreringssystem for at kunne imødekomme nye krav fra 2018. Samtidig indføres der ABA-Anlæg på alle centralerne for at øge forsyningssikkerheden.

  Der skal etableres en ny fjernvarmeledning på industrivej i Nr. Aaby.

  Der skal udskiftes og renoveres ventilbrønde i Nr. Aaby for at opretholde forsyningssikkerheden overfor forbrugerne, da de nuværende brønde er udtjente efter mere end 30 år i jorden.

  Økonomi:

  De samlede investeringer er på 15,0 mio. kr. fordelt som følger: 
    
   Renovering af fjernvarmerør i forbindelse med Klimabyen etape 2-3

  8.000.000

  Udbygning af Øst-centralen

  3.500.000

  Ledningsregistreringssystem, ABA-anlæg og fjernvarmemålere

  1.600.000

  Forsyningsledening til Industrivej i Nr. Aaby

  1.200.000

  Udskiftning af ventilbørnde i Nr. Aaby

     700.000

  I alt

  15.000.000


  Middelfart Fjernvarme finansierer investeringerne ved at optagelse af et lån hos Kommunekredit.

  I følge lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for forsyningsselskaber uden, at det belaster kommunens låneramme. Kommunen er forpligtet til at opkræve et vederlag på markedsvilkår til dækning af kommunens risiko i forbindelse med garantistillelsen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicapråddet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget 30. januar 2017
  Byrådet 6. februar 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
  Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

  8. Godkendelse af det endelige byggeregnskab for Melfarparken
  Sagsnr.: 2017-000391
  Sagsbehandler: Lone Damgaard

  Præsentation:

  Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligforeningen Lillebælt fremsendt et endeligt byggeregnskab med tilhørende revisorerklæring på renoveringen af Melfarparken. Jf. lovgivningen skal byggeregnskabet godkendes af Byrådet.

  Forvaltningen foreslår:

  • At det endelige byggeregnskab (Skema C) for Melfarparken godkendes
  • At den samlede anlægssum på 120.175.758 kr. godkendes
  • At Middelfart Kommune godkender at stille en samlet garantisum på 92.643.903 kr.
  • At huslejen på 780 kr. pr m2 godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Tilbage i oktober 2008 besluttede Middelfart Kommune at påbegynde et arbejde med at udarbejde en helhedsplan i samarbejde med Landsbyggefonden og Boligkontoret Danmark med henblik på at renovere Melfarparken beliggende på Behrendtsvej/Gasværksvej i Middelfart by.

  Formålet med helhedsplanen var at skabe bedre fysiske rammer for 93 lejligheder men også bedre sociale rammer for beboerne. Renoveringsarbejdet indbefattede derfor udbedring af byggeskader, miljø- og tilgængelighedsforbedringer. Det har været en kompleks helhedsplan med godkendelse af 3 støttetilsagn undervejs i processen. Byggesummen er dog undervejs i forløbet blevet hævet til knap 120,2 mio. kr., da der blev konstateret bl.a. PCB i byggeriet. Det bevirkede en væsentlig størreudgiftspost til renoveringen samt en længere genhusningsperiode af beboerne. 

  Den 31.12.2014 blev Melfarparken afleveret og overgik til drift. I forbindelse med afleveringen var der nogle forhold omkring MgO-plader og funktionen af det grå spildevand samt en løsning og ombygning af vaskeriet, som ikke var optimalt. Arbejdet med at afslutte Melfarparken gik derfor frem til september 2015, og byggeregnskabet blev revisorgodkendt 3. februar 2016. På det tidspunkt var der dog ikke en endelig afklaring af det grå spildevand og MgO-plader (vindspærreplader). Det indebar, at Boligkontoret Danmark ventede med at indsende det endelige skema C, hvis det skulle vise sig, at der var en betydelig ekstra omkostning. Sagen er nu afsluttet, og de ekstraomkostninger, der var forbundet med udbedringen, var indeholdt i de afsatte beløb.

  Huslejeniveauet er bibeholdt påkr. 780 pr. m², som vurderet ved projektstart, og huslejen ændres derfor ikke af forhøjelsen af byggesummen i det endelige regnskab (skema C).

  Økonomi:

  Middelfart Kommune skal i alt stille en garanti på kr. 92.643.903 kr. 
  Garantien for de støttede lån udgør i alt 75.825.445 kr med 50% regaranti for Landsbyggefonden. Og for de ustøttede lån beløber garantien sig til 16.818.458 kr.

  De ustøttede lån udgør i alt 44.350.313 kr. Boligkontoret Danmark finansierer den udstøttede del ved kr. 31.164.000 som er hjemtaget (garantiprocent på 38,93%), kr. 8.000.000 fra reguleringskontoen, kr. 503.331 som var lejeindtægter, kr. 500.000 fra egen trækningsret og kr. 4.686.313 (garantiprocent 100%) som ekstra ustøttet lån.

  De kommunale garantier vil ikke påvirke kommunens låneramme.

  Høring:

  Ingen høring

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalg den 30. januar 2017
  Byrådet den 6. februar 2017

  Beslutning:

  Indstilles til godkendelse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
  Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

  9. Endelig vedtagelse af FYN I BEVÆGELSE - infrastrukturstrategi Fyn 2015 - 35
  Sagsnr.: 2014-014708
  Sagsbehandler: Uffe Høybye

  Præsentation:

  Forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har været fremlagt i høring i aug-sept. 2016 blandt de 10 fynske kommuner og en række offentlige og private organisationer.
  Høringssvarene har givet projektgruppen bag forslaget til infrastrukturstrategien anledning til at anbefale nogle ændringer og præciseringer i strategiens indhold, tekst og kortbilag, som nu har været forelagt Borgmesterforum på møde den 14. december 2016. De fynske borgmestre drøftede og godkendte med enkelte tilpasninger de anbefalede ændringer, og fremsender nu den tilrettede Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 til endelige godkendelse i de 10 fynske kommunalbestyrelser i februar 2017.

  Forvaltningen foreslår:

  Forvaltningen indstiller:
  • At HVIDBOG – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne høringssvar – godkendes.
  • At Infrastrukturstrategi 2017-35 endelig godkendes. 
  • At forslag til ”Organisering, indsatser og ressourcer 2017-21” godkendes sammen med infrastrukturstrategien.
  • At der afsættes 1 kr. per borger i forbindelse med udfoldelsen af strategien, hvilket skal findes i kommunernes budgetter for 2017.

  Sagsbeskrivelse:

  Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra 21 høringsparter. Der er udtrykt generelt stor tilfredshed med strategiens ambitioner og hovedretning. Derudover er der konstruktive forslag til ændringer og præciseringer, der kan styrke den fremtidige fynske varetagelse af forbedringer i mobiliteten og de trafikale infrastrukturindsatser på Fyn.
  Bilag 1: De samlede høringssvar vedlagt dagsordenen.

  Projektgruppen har udarbejdet HVIDBOG med detaljeret gennemgang og bemærkninger til de indkomne høringssynspunkter. De omfattende høringssvar er gennemgået og kommenteret og danner baggrund for projektgruppens anbefalinger til ændringer og præciseringer i infrastrukturstrategiens tekst og kortbilag.
  Bilag 2: HVIDBOG – Detaljerede bemærkninger til de indkomne høringssvar

  FYN I BEVÆGELSE
  Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.
  Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er (kommune)grænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udad til.
  Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden er der forslag til, hvad der kan gøres i Byregion Fyn – samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.
  Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet. Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udgøres af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning.
  Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i letbaner og tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye sammenhængende rejser/”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.
  Bilag 4 Den tilrettede og endelige ” FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

  Der er udarbejdet kort resume af infrastrukturstrategien efter flere kommuners ønske.
  Bilag 5: Resumé af infrastrukturstrategien vedlagt dagsordenen.

  Indsatser og prioriteringer 2017-21
  Der er udarbejdet særskilt notat med forslag til igangsættelse af arbejdet med at implementere og prioritere infrastrukturstrategien i Byregion Fyn regi og i de enkelte kommuner.
  Her foreslås opbygget en organisation bestående af kommunalpolitikere og embedsmænd fra de involverede kommuner, som skal stå for styring og prioritering af implementering af strategien frem til vedtagelsen af en ny sammenhængende struktur for alle Byregion Fyns samlede aktiviteter i 2018.
  Der foreslås i den forbindelse en prioritering og igangsætning af de første og mest påtrængende indsatser, som kommunerne skal tilslutte sig samtidig med godkendelse af infrastrukturstrategien.
  Det foreslås ligeledes at kommunerne afsætter mandskabsmæssige og økonomiske ressourcer (1 kr./borger) til igangsættelse af indsatser og projekter i 2017 for at igangsætte implementeringen af infrastrukturstrategien.
  Bilag 3: Forslag til organisation, indsatser og ressourcer 2017-21 vedlagt dagsordenen

  Økonomi:

  Der afsættes 40.000 kr. pr. år fra Økonomiudvalget via udviklingsmidler.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
  Økonomiudvalget den 30. januar 2017
  Byrådet den 6. februar 2017

  Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Beslutning:

  Anbefales

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
  Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

  Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Bilag:

  10. Endelig vedtagelse af lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 - Erhvervsområde ved Strandvejen i Middelfart
  Sagsnr.: 2016-005569
  Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

  Præsentation:

  Forslag til lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 for et mindre erhvervsområde ved Strandvejen i Middelfart, har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger og planen ønskes nu endelig godkendt.

  Forvaltningen foreslår:

  • At lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 vedtages endeligt, som fremlagt i den offentlige høring, bortset fra tilføjelse vedrørende kystbeskyttelsesloven og terrænregulering samt mindre redaktionelle ændringer i kommuneplantillægget.

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet vedtog den 3. oktober 2016, at sende forslag til lokalplan 173 og kommuneplantillæg 19 i offentlig høring. Planerne omfatter ejendommene Strandvejen 5 - 9 og udlægger området til erhvervsområde i form af kontor- og servicefunktioner samt konference og kursusfaciliteter med mulighed for overnatning samt undervisning og institutioner. Baggrunden for planerne er et ønske om, at inddrage boligen på Strandvejen 9 til erhverv i sammenhæng med den eksisterende virksomhed på Strandvejen 5 og 7. Strandvejen 9 ligger i dag inden for kommuneplanramme B.01.13, der udlægger området til boligformål. Med kommuenplantillægget ændres anvendelsesbestemmelsen for ejendommen fra boligområde til erhvervsområde.

  Ved nærmere gennemgang af planforslagene er der fundet mindre ændringer og præciseringer af redaktionel art i kommuneplantillægget, som bør rettes i forbindelse med den endelige vedtagelse

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar;
  Odense Bys Museer har oplyst, at der ikke forventes at være jordfaste fortidsminder inden for området.
  Handicaprådet har ikke bemærkninger til forslaget.
  Kystdirektoratet har gjort opmærksom på §16 i kystbeskyttelsesloven, hvorefter det kræver tilladelse til at foretage bl.a. terrænreguleringer. Kystdirektoratet anmoder om, at det tilføjes under afsnittet "Tilladelser fra andre myndigheder" i redegørelsesdelen. Derudover anmoder de om, at bestemmelsen vedrørende terrænregulering tilføjes bemærkning om, at der ikke er en umiddelbar ret til at terrænregulære, idet det også reguleres af anden lovgivning (forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet). Det anbefales, at bemærkninger fra Kystdirektoratet indarbejdes i forslaget.

  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
  Økonomiudvalget den 30. januar 2017
  Byrådet 6. februar den 2017

  Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Beslutning:

  Anbefales

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
  Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

  Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  11. Forslag til lokalplan for boligområde ved Rudbæksbanke og Strandvejen
  Sagsnr.: 2017-000035
  Sagsbehandler: Jacob Kloch

  Præsentation:

  Forslag til lokalplan 171 for boligområde ved Rudbæksbanke og Strandvejen i Strib.

  Forvaltningen foreslår:

  • At lokalplanforslag indstilles godkendt og oversendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om offentlig fremlæggelse.

  Sagsbeskrivelse:

  Der er udarbejdet udkast til lokalplan for eksisterende boligområde i Strib. Området er beliggende Rudbæksbanke 29A-35A samt Strandvejen 169-173. Lokalplanforslaget er udarbejdet som følge af lokalplanlægning af de omkringliggende boliger nord og syd for området. Der blev lavet lokalplan 136 for Rudbæksbanke i 2011(syd for) og lokalplan 149 for Strandvejen i 2014. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 149 blev det tilkendegivet, at der skulle laves lokalplan for området mellem de to områder. Det gælder for både lokalplan 136 og 149, at der er indarbejdet en respektafstand i forhold til kystlinjen. Denne respektafstand er videreført i lokalplanforslag 171 for dette område.

  Lokalplanforslaget viderefører en byggelinje mod vandet, som også er indført nord og syd for området i de pågældende lokalplaner. Dette område har dog allerede bebyggelse nærmere vand end de øvrige områder. Der er indføjet bestemmelser, hvor ny bebyggelse skal forholde sig til klimatilpasning, herunder forventede havvandsstigninger for Lillebælt. Der påtænkes ikke yderligere boliger i området.

  Planen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afhørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Forslag til lokalplan vil blive sendt i otte ugers høring. I forbindelse med offentlighedsfasen vil Handicap- og Ældreråd samtidig få tilsendt forslaget.

  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
  Økonomiudvalget den 30. januar 2017
  Byrådet den 6. februar 2017

  Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Beslutning:

  Anbefales

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
  Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

  Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Bilag:

  12. Evaluering af de politiske mål for Byrådsperioden 2014-2017
  Sagsnr.: 2017-000048
  Sagsbehandler: Martin Albertsen

  Præsentation:

  Udvalgene bedes drøfte den afsluttende evaluering af de politiske mål for 2014-2017.

  Forvaltningen foreslår:

  • At udvalgene drøfter status for egne mål for byrådsperioden 2014-2017

  Sagsbeskrivelse:

  Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

  Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
   
  Folderen angiver de mål hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

  De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

  Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminariet i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014. De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, er mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her". På byrådsseminariet i 2016 var der også en drøftelse af opfølgningen på de politiske mål.

  Som opfølgning på den samlede proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet foretage en afsluttende evaluering af egne politiske mål.

  Da den lokale beredskbskommission er nedlagt, er kompetencen vedr. beredskabsmæssige forhold flyttet til Økonomiudvalget, som bedes forholde sig til denne del af evalueringen.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen

  Behandlingsplan:
  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. januar 2017
  Skoleudvalget den 10. januar 2017
  Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2017
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017
  Økonomiudvalget den 30. januar 2017
  Miljø- og Energiudvalget den 8. februar 2017
  Byrådet den 6. marts 2017

  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. januar 2017
  Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.

  Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
  Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at være nået

  Skoleudvalget den 10. januar 2017
  Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.
  Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2017
  Udvalget har drøftet status på de politiske mål.
  Der har været arbejdet med de politiske mål, som generelt må konkluderes at være nået.

  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017
  Der udarbejdes rapport, som fremlægges på mødet i februar

  Beslutning:

  Drøftet
  Økonomiudvalget er kommet rigtig langt med målene.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. januar 2017 kl. 13:15
  Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
  Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. januar 2017 kl. 08:00
  Social- og Sundhedsudvalget 11. januar 2017 kl. 15:00
  Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
  Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00
  Miljø- og Energiudvalget 8. februar 2017 kl. 13:00

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. januar 2017 kl. 13:15

  Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.

  Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

  Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at være nået.

  Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45

  Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.

  Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. januar 2017 kl. 08:00

  Der udarbejdes rapport, som fremlægges på mødet i februar

  Social- og Sundhedsudvalget 11. januar 2017 kl. 15:00

  Udvalget har drøftet status på de politiske mål.

  Der har været arbejdet med de politiske mål, som generelt må konkluderes at være nået.

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER