Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 18. december 2017

Møde:
Byrådet
Mødetid:
18. december 2017 kl. 16:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Regitze Tilma
Bo Juul Nielsen
Agnete Damkjær
Flemming Worsøe
Niels Bebe
Steen Dahlstrøm
Jonathan Roed Kirkedal
Jens Backer Mogensen
Anton C. Petersen
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Svend-Aage Nielsen
Peter Storm
John Kruse
Nicoline Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Kim Lund
Anni B. Tyrrestrup
Paw Nielsen
Ove Andersen
Christian Martins Kromann
Kaj Johansen
Fraværende:
Allan Buch

ÅBNE SAGER

139. Styrelsesvedtægt for Middelfart Kommune - 2. behandling
Sagsnr.: 2017-021063
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Byrådet vedtager selv sin styrelsesvedtægt og vedtægten - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • At det oversendte forslag fra 1. behandling i Byrådet bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af aftale om konstituering af Middelfart Byråd for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021, herunder notat om politisk lederskab, skal der ske en mindre tilpasning af den politiske organisation - og dermed styrelsesvedtægten for Middelfart Kommune.

Forslaget indebærer følgende ændringer:
 • Ad § 11, stk. 10: Tilføjet følgende opgave under Økonomiudvalgets opgaveportefølje: "Udvalget har ansvar for udvikling af nærdemokratiet, herunder samarbejde med lokaludvalgene, samt arbejdet med landdistriksmidler og -udvikling."
 • Ad § 14, stk. 2: Tilføjet følgende opgave under Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets opgaveportefølje: "Forberedende grunduddannelse".
 • Ad § 20: Følgende næstformænd modtager vederlag;
  • Næstformand for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget: 4,49 % af borgmesterens vederlag
  • Næstformand for Skoleudvalget: 4,95 % af borgmesterens vederlag
  • Næstformand for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget: 4,64 % af borgmesterens vederlag
  • Næstformand for Teknisk Udvalg: 4,64 % af borgmesterens vederlag
  • Næstformand for Miljø- og Energiudvalget: 4,49 % af borgmesterens vederlag
  • Næstformand for Social- og Sundhedsudvalget: 4,95% af borgmesterens vederlag

Forslaget træder i kraft pr. 1. januar 2018 og skal være behandlet færdigt inden 1. januar 2018 for at kunne træde i kraft pr. denne dato.

Forslaget til styrelsesvedtægt - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Byrådet skal underrette Tilsynsmyndigheden om den vedtagne styrelsesvedtægt og eventuelle ændringer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Byrådet - 1. behandling den 4. december 2017
Byrådet - 2. behandling den 18. december 2017, kl. 16.00

Byrådet - 1. behandling den 4. december 2017
For indstillingen stemte 23. 1 stemte imod (Svend-Aage Nielsen) og 1 stemte hverken for eller imod (Paw Nielsen - Ø).
Forslaget oversendes til Byrådets 2. behandling den 18. december kl. 16.00.

Beslutning:

Indstillingen godkendt. For stemte 22. Imod stemte 2 - Svend Aage Nielsen (løsgænger) og Paw Nielsen (Ø).
Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00
Byrådet 18. december 2017 kl. 16:00

Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

For indstillingen stemte 23. 1 stemte imod (Svend-Aage Nielsen) og en stemte hverken for eller imod (Paw Nielsen).

Forslaget oversendes til Byrådets 2. behandling den 18. december kl. 16.00

Byrådet 18. december 2017 kl. 16:00

Indstillingen godkendt. For stemte 22. Imod stemte 2 - Svend Aage Nielsen (løsgænger) og Paw Nielsen (Ø).
Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

140. Miljøgodkendelse af udvidelse af slagtesvineproduktion Middelfartvej 106, 5466 Asperup
Sagsnr.: 2017-013134
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Ejeren af Middelfartvej 106 ønsker at udvide slagtesvineproduktionen fra 8.835 slagtesvin, i alt 230 DE (dyreenheder) til 17.036 slagtesvin, i alt 493 DE. Udvidelsen sker ved forlængelse af eksisterende stalde mod øst. Der opføres desuden ny gyllebeholder og ny fodersilo.

Efter udvalgsmødet i oktober har udkast til afslag på miljøgodkendelse været i høring hos ansøger. Ansøgers konsulent har indsendt bemærkninger og foretaget ændringer i det ansøgte. Derfor skal det ansøgte projekt forelægges udvalget igen.

Forvaltningen foreslår:

 • At forvaltningen arbejder videre frem mod at godkende den ansøgte udvidelse af svineproduktionen.

Sagsbeskrivelse:

På Miljø- og Energiudvalgets møde den 4. oktober 2017 besluttede et flertal af udvalget, at der skulle meddeles afslag på det ansøgte projekt. Der blev henvist til, at uanset overholdelse af standard miljøkrav, vil mange mennesker komme til at opleve gener fra svineproduktionen.

Inden kommunen kan meddele afslag på det ansøgte, har udkast til afslag været i høring hos ansøger. Ansøgers konsulent har afgivet høringssvar. Projektet er desuden tilpasset (forøget lufthastighed i afkast fra den eksisterende nordlige stald og forhøjet afkast på hele den sydlige stald yderligere), så det nu ifølge detaljeret lugtberegning (OML) overholder husdyrgodkendelseslovens krav med hensyn til lugtgener i nærmeste byzone og ved nabobeboelser. Det gjorde det oprindeligt ansøgte projekt ikke, men forvaltningen vurderede, at projektet kunne tilpasses, så det overholdt lugtkravene.

I forbindelse med miljøgodkendelse (2006) af den nuværende produktion på ejendommen blev det beregnet, at produktionen netop kunne overholde de dagældende krav til lugt i nærmeste byzone (Båring By). I forbindelse med den ansøgte udvidelse af produktionen, vil ansøger iværksætte tiltag til begrænsning af lugtgenerne fra den udvidede produktion. Ventilationsafkast vil blive forhøjet og udstyret med "vindkryds", som sender ventilationsluften (lugten) højere op, og giver bedre opblanding (fortynding). Derudover vil der i tilbygning til den sydlige stald enten blive etableret gyllekøling, der reducerer lugt fra gyllen, eller etableret punktudsugning (under spaltegulv) med luftrensning, der reducerer lugt i ventilationsluften.

Gyllekøling/punktudsugning med luftrensning i tilbygning til den sydlige stald reducerer ammoniakudledningen. På tilbygningen til den nordlige stald etableres der gyllekøling eller punktudsugning, der reducerer ammoniakudledningen (men ikke lugtudledningen). Den ansøgte produktion overholder husdyrgodkendelseslovens krav til begrænsning af ammoniakudledningen og belastningen af naturområder med ammoniak.

Når udvidelse af staldanlægget sker i umiddelbar tilknytning til eksisterende stalde og udføres som forlængelse af eksisterende stalde med samme bygningsbredde og taghældning og i samme materialer, er husdyrgodkendelseslovens krav med hensyn til landskabelige forhold overholdt.

Hvis husdyrgodkendelseslovens lugtkrav er overholdt, skal kommunen som udgangspunkt godkende det ansøgte.
Hvis lugtkravet ikke er overholdt, kan kommunen godkende det ansøgte, hvis lugtgenerne ikke forøges og afstanden til nabo er større end ½ x geneafstanden.
Hvis lugtgenekravet ikke er overholdt, skal kommunen som udgangspunkt meddele afslag på det ansøgte, hvis lugtgenerne forøges eller afstanden til nabo er mindre end ½ x geneafstanden.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

I forbindelse med for-offentlig høring i juli-august 2017 modtog kommunen 14 høringssvar, herunder en protestskrivelse med 212 underskrifter. Høringssvarene drejede sig om:

- flue- og lugtgener ved den nuværende produktion og bekymring for forøgede gener.
- forøget tung trafik på Middelfartvej og i Båring by.
- øget algevækst på hustage.
- salgbarhed af nyudstykkede byggegrunde.
- værditab på huse.
- frygter forurening af vandværk ved uheld med gyllevogn.
- frygt for øget MRSA-smitterisiko.

Uanset at der er tale om naboer i byzone, skal man tåle et vist niveau af gener fra husdyrproduktion.
Kommunen har ikke mulighed for at sætte begrænsninger for tung trafik i den konkrete sag.
Algevækst på hustage, muligt værditab på huse og MRSA-smitterisiko er ikke omfattet af husdyrgodkendelseslovens bestemmelser.
Udbringning af husdyrgødning og den eventuelle risiko for uheld med gyllevogn er ikke omfattet af husdyrgodkendelsesloven, der alene regulerer forhold på husdyrbrugets anlæg.

Efter at et flertal af Miljø- og Energiudvalget på udvalgsmødet den 4. oktober 2017 besluttede at der skulle meddeles afslag på det ansøgte, har udkast til afgørelse om afslag været i høring hos ansøger. Ansøgers konsulent har afgivet høringssvar. I høringssvaret anføres bl.a., at:

- Afgørelsen ikke indeholder begrundelse for kommunens vurdering af, at lugtgenerne omkring Båring By har overskredet et uacceptabelt niveau.
- Middelfart Kommunes afgørelse fremstår sagligt ubegrundet.
- Afgørelsen har de facto karakter af en generel politisk beslutning i det hele afkoblet fra den konkrete sag.
- De ovennævnte forhold indebærer, at Middelfart Kommunes udkast til afgørelse om afslag på det ansøgte skal betragtes som ugyldig.

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalgets møde den 6. december 2017
Byrådets ekstraordinære møde den 18. december 2017

Miljø- og Energiudvalgets møde den 6. december 2017
Flertallet af udvalget, bestående af Agnete Damkjær, Paw Nielsen og Peter Storm kan konstatere, at den ansøgte svineprokuktion er lokaliseret forholdsvis tæt på Båring by med udviklingsområder (400 m). Uanset overholdelse af standard miljøkrav, vil mange mennesker komme til at opleve gener fra svineproduktionen. På den baggrund vedtog flertallet at meddele afslag til den ansøgte udvidelse af svineproduktionen.
Svend Aage Nielsen og Kaj Piilgaard Nielsen finder, at der bør meddeles tilladelse til det ansøgte. Kaj Piilgaard Nielsen ønsker sagen i Byrådet med begrundelse i, at den pågældende lovgivning skal overholdes.

Beslutning:

Indstillingen fra Miljø- og Energiudvalget blev godkendt.

For beslutningen i Miljø- og Energiudvalget stemte 16: Johannes Lundsfryd Jensen, Steen Dahlstrøm, Kaj Johansen, Jens Backer Mogensen, John Kruse, Lars Vigsø, Jonathan Roed Kirkedahl, Peter Storm, Flemming Worsøe, Ove Andersen, Niels Bebe, Anni Tyrrestrup, Nicoline Damkjær, Mikkel Dragmose-Hansen, Agnete Damkjær og Paw Nielsen

Imod beslutningen i Miljø- og Energiudvalget stemte 8: Regitze Tilma, Kaj Pillgaard Nielsen, Kim Lund, Bo Juul Nielsen, Christian M. Kromann, Anton Pedersen, Morten Weiss-Pedersen og Svend Aage Nielsen

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. december 2017 kl. 13:00
Byrådet 18. december 2017 kl. 16:00

Miljø- og Energiudvalget 6. december 2017 kl. 13:00

Flertallet af udvalget, bestående af Agnete Damkjær, Paw Nielsen og Peter Storm kan konstatere, at den ansøgte svineprokuktion er lokaliseret forholdsvis tæt på Båring by med udviklingsområder (400 m). Uanset overholdelse af standard miljøkrav, vil mange mennesker komme til at opleve gener fra svineproduktionen. På den baggrund vedtog flertallet at meddele afslag til den ansøgte udvidelse af svineproduktionen.
Svend Aage Nielsen og Kaj Piilgaard Nielsen finder, at der bør meddeles tilladelse til det ansøgte. Kaj Piilgaard Nielsen ønsker sagen i byrådet med begrundelse i, at den pågældende lovgivning skal overholdes.

Byrådet 18. december 2017 kl. 16:00

Indstillingen fra Miljø- og Energiudvalget blev godkendt.

For beslutningen i Miljø- og Energiudvalget stemte 16: Johannes Lundsfryd Jensen, Steen Dahlstrøm, Kaj Johansen, Jens Backer Mogensen, John Kruse, Lars Vigsø, Jonathan Roed Kirkedahl, Peter Storm, Flemming Worsøe, Ove Andersen, Niels Bebe, Anni Tyrrestrup, Nicoline Damkjær, Mikkel Dragmose-Hansen, Agnete Damkjær og Paw Nielsen

Imod beslutningen i Miljø- og Energiudvalget stemte 8: Regitze Tilma, Kaj Pillgaard Nielsen, Kim Lund, Bo Juul Nielsen, Christian M. Kromann, Anton Pedersen, Morten Weiss-Pedersen og Svend Aage Nielsen

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

141. Vandråd og vandområdeplaner 2015-2021: Godkendelse af afgrænsning og udpegning af vandløb.
Sagsnr.: 2016-026738
Sagsbehandler: Erik Madsen

Præsentation:

I henhold til Lov om vandplanlægning, har kommunerne i vandoplandet Lillebælt Fyn oprettet et vandråd af interesseorganisationer og foreninger, som varetager henholdsvis miljøinteresser og afvandingsmæssige interesser i forbindelse med vandplanlægningen.

Forvaltningen forelægger oplandskommunernes forslag til afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet vedtager forvaltningens forslag til kvalificering og udpegning af vandområder til den gældende vandområdeplan for 2015-2021 i Middelfart Kommune. Forslaget har baggrund i bidrag fra vandrådet for Hovedvandopland Lillebælt/Fyn.

Sagsbeskrivelse:

Som et resultat af Aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken fra december 2015 skal kommunerne foretage en afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne vurderet på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Desuden skal der foretages en kvalificering af udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandområder.

Kommunerne indenfor de enkelte hovedvandoplande har siden april 2017, i samarbejde og under inddragelse af lokale vandråd, gennemført en proces med henblik på at udarbejde et forslag til afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne. Forslaget fremlægges hermed til beslutning. Kommunernes bidrag skal være Miljø- og Fødevareministeriet i hænde senest 31. december 2017.

Kommunernes og vandrådenes opgave

Kommunerne i hovedvandoplandene skulle under inddragelse af lokale vandråd løse følgende opgaver:

 1. Vurdere, om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne med et opland på under 10 km2 lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandområder, som regeringen har fastsat.
 2. Udvælge vandområder, som Miljøstyrelsen efterfølgende kan analysere med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.
 3. I tillæg hertil kunne kommuner og vandråd som en frivillig opgave kommentere på vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode 2009-2015 til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Forslag til afgrænsning, udpegning af vandløb og kommentering på indsatser

    Ad. 1: Indenfor Middelfart Kommunes geografiske opland foreslås 5 vandområder svarende til 3,3 km vandløb udtaget af vandområdeplanerne.

    Ad.  2: 4 vandområder i Middelfart Kommune svarende til 8,6 km vandløb foreslås udvalgt til analyse med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

    Ad.  3: Vandrådet havde ikke kommentarer til overførte indsatser i Middelfart Kommune. Forvaltningen ønsker dog at gøre staten opmærksom på indsatsen med faunapassage ved Fyllested Mølle. 

Desuden foreslås efter vandrådets indstilling, at der indsendes supplerende oplysninger vedr. det offentlige vandløb ”Afløb fra Lindholm” til Gremmeløkke Å, som vandrådet indstillede optaget i vandområdeplanen.

Forvaltningens indstillinger til staten

Forvaltningens forslag til indstillinger til staten følger med to undtagelser vandrådets anbefalinger (se bilag 1 - 3). 

Gremmeløkke Å og Møllebækken: Vandrådet indstiller vandområdet karakteriseret som stærkt modificeret. Forvaltningen vurderer, at vandløbet bør opdeles, så den nederste del af vandområdet ikke indstilles karakteriseret som stærkt modificeret (slide nr. 11 i bilag 2).

Viby Å: Vandrådet indstiller vandområdet opdelt ved kirkegården i Nørre Aaby og opstrøms denne karakteriseret som stærkt modificeret. Forvaltningen vurderer, at vandområdet fra Assensvej og opstrøms bør indstilles som stærkt modificeret. (Slide 12 i bilag 2)

Konsekvenser for vandløbene

Afgrænsning: Konsekvensen for de vandløbsstrækninger, som udtages af vandområdeplanerne er, at de ikke længere har et miljømål, at de ikke bliver overvåget og ikke indgår som en del af vandområdeplanens indsatsprogram.

Udpegning: De vandløbsstrækninger, der karakteriseres som kunstige eller stærkt modificerede vil få at lavere miljømål. Vandløb med et opland under 10 km2, der udpeges som kunstige eller stærkt modificerede udgår af vandområdeplanerne, med mindre de forbinder målsatte vandområder. 

Økonomi:

Staten har kompenseret kommunerne økonomisk for at løfte vandrådsopgaven via DUT-princippet efter aftale med KL.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 8. november 2017
Økonomiudvalget  den 27. november 2017
Byrådet den 4. december 2017
Byrådet den 18. december 2017

Miljø- og Energiudvalget den 8. november 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Økonomiudvalget den 27. november 2017
Anbefales godkendt

Byrådet den 4. december 2017
Udsat pga. høringsfristen ikke er tilstrækkelig overholdt.

Beslutning:

Godkendt

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 8. november 2017 kl. 13:00
Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00
Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00
Byrådet 18. december 2017 kl. 16:00

Miljø- og Energiudvalget 8. november 2017 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 27. november 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Byrådet 4. december 2017 kl. 17:00

Udsat pga. høringsfristen ikke er tilstrækkelig overholdt.

Byrådet 18. december 2017 kl. 16:00

Godkendt

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER