Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Byrådet møde den 6. november 2017

Møde:
Byrådet
Mødetid:
6. november 2017 kl. 17:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Niels Bebe
John Kruse
Agnete Damkjær
Bo Juul Nielsen
Anton C. Petersen
Kaj Piilgaard Nielsen
Peter Storm
Kaj Johansen
Finn Ole Christiansen
Nicoline Damkjær
Ove Andersen
Christian Martins Kromann
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Svend-Aage Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Paw Nielsen
Kim Lund
Mikkel Dragmose-Hansen
Lars Vigsø
Allan Buch
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen

ÅBNE SAGER

102. Kommuneplan 2017 - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
Sagsnr.: 2017-015723
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Forslag til Kommuneplan 2017 – 2029 har været i offentlig høring i perioden fra d. 11. april til d. 6. juni 2017. Byrådet skal behandle de indkomne bemærkninger og indsigelser og endeligt vedtage Kommuneplanen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt med de ændringer, som høringssvarene har afstedkommet (ses i bilag B og C), med overholdelse af de aftaler, der er indgået med Erhvervsstyrelsen (ses i bilag D), samt øvrige konsekvensrettelser vedr. Naturpark Lillebælts afgrænsning og aftale om jernbaneinteressezone ”Forslag Nord”,
 • At den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering (bilag E) tages til efterretning,
 • At forvaltningen konsekvensretter kommuneplanen i tekst og på kort på baggrund af Byrådets beslutninger om ændringer, og
 • At Kommuneplan 2017 – 2029 offentliggøres, når alle byråd i Trekantområdet har vedtaget den.

Sagsbeskrivelse:

Forslag til Kommuneplan 2017 – 2029 har været i offentlig høring i perioden fra d. 11. april til d. 6. juni 2017. Forslaget kan ses på www.middelfart.dk/forslagtilkommuneplan2017. Kommuneplanen er opbygget af to dele, hvor den ene del er lavet i samarbejde med de andre kommuner i Trekantområdet, og den anden er Middelfart Kommunes lokale del. De to dele er integreret i Middelfart Kommuneplan 2017 – 2029.

Der blev i høringsperioden afholdt et borgermøde, og der er indkommet bemærkninger fra en række borgere, foreninger, myndigheder m.fl. samt en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen. Kopi af samtlige indkomne bemærkninger i Middelfart Kommune findes i Bilag A.

Bemærkninger fra borgere, myndigheder og andre
Alle indkomne bemærkninger fra borgere og andre er gennemgået og vurderet. For en dels vedkommende giver de indkomne forslag anledning til en ændring af kommuneplanen. For andre bemærkninger foreslås det, at bemærkningerne tages til orientering, og at der evt. arbejdes videre med idéerne i anden sammenhæng.

Der er for hvert enkelt høringssvar lavet en indstilling til Byrådet, om bemærkningen giver anledning til ændring af Kommuneplanen. Notater, der sammenfatter bemærkningerne og indeholder administrationens indstilling, findes i Bilag B (for Middelfarts egen del) og Bilag C (for Trekantområdet). Høringssvar indkommet til Middelfart Kommune er behandlet af Økonomiudvalget på møde d. 28. august 2017, og Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre ud fra de indstillinger, der er til hvert høringssvar (ses i Bilag B).

Indsigelse og aftalenotat fra Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen har d. 6. juni 2017 fremsendt indsigelse mod Kommuneplanforslaget, og Kommuneplanen kan ikke vedtages endeligt, før Erhvervsstyrelsen har frafaldet indsigelsen. På baggrund af en efterfølgende dialog og forhandling med Erhvervsstyrelsen har styrelsen d. 6. oktober 2017 frafaldet indsigelsen på de vilkår, der fremgår af aftalenotatet (ses i Bilag D). Der er desuden drøftet en række forhold med Erhvervsstyrelsen, som der er opnået enighed om, under forudsætning af Byrådets godkendelse. Frafald af indsigelse og aftalenotat med Erhvervsstyrelsen findes i Bilag D.

Indsigelsen drejede sig om udlæg af erhvervsområde ved Aulby (E.03.21) idet styrelsen har fundet, at der er udlagt for store arealer til erhvervsformål, at udlægget bryder med, at byggeri skal ske i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, og at erhvervsudlæg langs motorveje skal begrænses og reserveres til transporttunge erhverv. Kort over området ses i aftalenotatet (bilag D).

På baggrund af dialog med Erhvervsstyrelsen er der fundet en løsning, hvor den nordligste del af det ny erhvervsområde E.03.21 bibeholdes i Kommuneplanen mod, at et areal i den sydlige del af det tilgrænsende erhvervsområde mod vest, E.03.20, tages ud af planen og udlægges som perspektivområde ligesom den sydlige del af E.03.21. ”Ombytningen” af arealer gør det muligt at planlægge for en mere hensigtsmæssig og direkte vejadgang til både område E.03.20 og E.03.21, og dermed en bedre mulighed for at udnytte arealerne. Det er et krav fra Erhvervsstyrelsen, at der indarbejdes en rækkefølgebestemmelse, således at hovedparten af område E.03.20 skal være udnyttet, før E.03.21 kan udnyttes, og at hovedparten af område E.03.21 skal anvendes til transporttunge erhverv.

Den beskrevne ændring har i perioden d. 9. til d. 24. oktober været i en supplerende høring hos lodsejerne af den sydlige del af E.03.20, idet deres arealer tages ud af kommuneplanen og udlægges til perspektivområde. Der er ikke indkommet høringssvar i den supplerende høring. Det bemærkes, at Middelfart Kommune er lodsejer på hovedparten af den sydlige del af E.03.21 (ca. 20 ha), der udtages af Kommuneplan 2017 og forbliver som perspektivområde.

Ændringer i Kommuneplan 2017 i forhold til forslaget
De ændringer, der indstilles til godkendelse i Byrådet, er i hovedtræk:

Ændringer til den fælles del for Trekantområdet

 • Støjzoner langs statsveje vises - ændret ordlyd i retningslinje og ny kortudpegning
 • Skovrejsning justeres et par steder langs statsveje - ændres på kortudpegning
 • Præciseringer mellem Statens Vejplan og kommunernes egne planer og ønsker - vises på kortbilag om infrastruktur samt beskrives i redegørelse
 • Præciseringer omkring udpegning af naturområder - tilføjes retningslinje
 • Præciseringer omkring Grønt Danmarkskort – tilføjes retningslinje og redegørelse
 • Præcisering af sikkerhedsafstand til højspændingsanlæg - tilføjes i retningslinje
 • Præcisering af anvendelsesmuligheder i de udpegede naturområder - tilføjes i redegørelse
Ændringer til den lokale del for Middelfart

 • Ændret afgrænsning af Naturpark Lillebælt - kort konsekvensrettet i forhold til Byrådets godkendte naturparkplan
 • Interessezone for motorvejsudvidelse fra Nørre Aaby mod Odense vises - tilføjes på kort
 • Jernbaneinteressezone ændres i henhold til politiske aftale om ”Forslag Nord” – ændres på kort
 • Dele af E.03.20 og E.03.21 udtages og udlægges til perspektivområder, og der tilføjes rammebestemmelser vedr. rækkefølge og transporttungt erhverv - ændres på kort og i rammer
 • Detailhandelsområder vises tydeligere – detaljerede kort indsættes i teksten
Tillæg til Kommuneplan 2013, der er udarbejdet og vedtaget inden vedtagelsen af Kommuneplan 2017, vil desuden blive indarbejdet i Kommuneplan 2017.

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering
Forslag til Kommuneplan 2017 – 2029 for Trekantområdet er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Middelfart Kommunes egen del af Kommuneplanen er screenet i henhold til samme lov.

Miljøvurderingen, som er udarbejdet sideløbende med selve planen, har bl.a. til formål at sikre, at der i planen tages tilstrækkeligt hensyn til miljøet. Derfor er der i forbindelse med miljøvurderingen krav om, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen skal laves en sammenfattende redegørelse for de ændringer eller afværgeforanstaltninger, der laves på baggrund af miljøvurderingen og den offentlige høring. Denne redegørelse vedlægges som Bilag E.

Kommuneplanens retsvirkning og ikrafttræden
Kommuneplan 2017 – 2029 vil erstatte Kommuneplan 2013 – 2025 med tilhørende kommuneplantillæg.

Efter Byrådets endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 – 2029 vil ændringerne blive indarbejdet i planen samt i de tilhørende kort. Den digitale kommuneplan vil blive lukket for offentligheden i en periode, således at kommuneplanen kan konsekvensrettes på baggrund af Byrådets beslutning.

Hovedreglen er, at en kommuneplans retsvirkninger indtræder ved Byrådets endelige vedtagelse af planen efter planlovens § 27, stk. 1. Det betyder, at kommunalbestyrelsens lokalplankompetence og forpligtelsen efter planlovens § 12, stk. 1, til at virke for kommuneplanens gennemførelse træder i kraft, samtidig med at Byrådet vedtager kommuneplanen endeligt.

Forbudsbestemmelserne i § 12, stk. 2 og 3, kan derimod først anvendes, når kommuneplanen er offentligt bekendtgjort (annonceret). Bestemmelserne i § 12, stk. 2 og 3, giver kommunalbestyrelsen mulighed for at gribe konkret ind over for udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om ændret anvendelse, der er i strid med bestemmelser i kommuneplanen.

Annonceringen forventes at ske primo 2018, og når alle kommunerne i Trekantområdet har vedtaget planerne.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslag til kommuneplan 2017 – 2019 har været i offentlig høring i perioden d. 11. april til d. 6. juni 2017. Der er desuden gennemført en supplerende høring af berørte lodsejere vedr. erhvervsområde E.03.20. De indkomne høringssvar er vedlagt (Bilag A).

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Bilag: