Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 6. november 2017

Møde:
Byrådet
Mødetid:
6. november 2017 kl. 17:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Niels Bebe
John Kruse
Agnete Damkjær
Bo Juul Nielsen
Anton C. Petersen
Kaj Piilgaard Nielsen
Peter Storm
Kaj Johansen
Finn Ole Christiansen
Nicoline Damkjær
Ove Andersen
Christian Martins Kromann
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Svend-Aage Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Paw Nielsen
Kim Lund
Mikkel Dragmose-Hansen
Lars Vigsø
Allan Buch
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen

ÅBNE SAGER

102. Kommuneplan 2017 - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
Sagsnr.: 2017-015723
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Forslag til Kommuneplan 2017 – 2029 har været i offentlig høring i perioden fra d. 11. april til d. 6. juni 2017. Byrådet skal behandle de indkomne bemærkninger og indsigelser og endeligt vedtage Kommuneplanen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Kommuneplan 2017 – 2029 vedtages endeligt med de ændringer, som høringssvarene har afstedkommet (ses i bilag B og C), med overholdelse af de aftaler, der er indgået med Erhvervsstyrelsen (ses i bilag D), samt øvrige konsekvensrettelser vedr. Naturpark Lillebælts afgrænsning og aftale om jernbaneinteressezone ”Forslag Nord”,
 • At den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering (bilag E) tages til efterretning,
 • At forvaltningen konsekvensretter kommuneplanen i tekst og på kort på baggrund af Byrådets beslutninger om ændringer, og
 • At Kommuneplan 2017 – 2029 offentliggøres, når alle byråd i Trekantområdet har vedtaget den.

Sagsbeskrivelse:

Forslag til Kommuneplan 2017 – 2029 har været i offentlig høring i perioden fra d. 11. april til d. 6. juni 2017. Forslaget kan ses på www.middelfart.dk/forslagtilkommuneplan2017. Kommuneplanen er opbygget af to dele, hvor den ene del er lavet i samarbejde med de andre kommuner i Trekantområdet, og den anden er Middelfart Kommunes lokale del. De to dele er integreret i Middelfart Kommuneplan 2017 – 2029.

Der blev i høringsperioden afholdt et borgermøde, og der er indkommet bemærkninger fra en række borgere, foreninger, myndigheder m.fl. samt en indsigelse fra Erhvervsstyrelsen. Kopi af samtlige indkomne bemærkninger i Middelfart Kommune findes i Bilag A.

Bemærkninger fra borgere, myndigheder og andre
Alle indkomne bemærkninger fra borgere og andre er gennemgået og vurderet. For en dels vedkommende giver de indkomne forslag anledning til en ændring af kommuneplanen. For andre bemærkninger foreslås det, at bemærkningerne tages til orientering, og at der evt. arbejdes videre med idéerne i anden sammenhæng.

Der er for hvert enkelt høringssvar lavet en indstilling til Byrådet, om bemærkningen giver anledning til ændring af Kommuneplanen. Notater, der sammenfatter bemærkningerne og indeholder administrationens indstilling, findes i Bilag B (for Middelfarts egen del) og Bilag C (for Trekantområdet). Høringssvar indkommet til Middelfart Kommune er behandlet af Økonomiudvalget på møde d. 28. august 2017, og Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen arbejder videre ud fra de indstillinger, der er til hvert høringssvar (ses i Bilag B).

Indsigelse og aftalenotat fra Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen har d. 6. juni 2017 fremsendt indsigelse mod Kommuneplanforslaget, og Kommuneplanen kan ikke vedtages endeligt, før Erhvervsstyrelsen har frafaldet indsigelsen. På baggrund af en efterfølgende dialog og forhandling med Erhvervsstyrelsen har styrelsen d. 6. oktober 2017 frafaldet indsigelsen på de vilkår, der fremgår af aftalenotatet (ses i Bilag D). Der er desuden drøftet en række forhold med Erhvervsstyrelsen, som der er opnået enighed om, under forudsætning af Byrådets godkendelse. Frafald af indsigelse og aftalenotat med Erhvervsstyrelsen findes i Bilag D.

Indsigelsen drejede sig om udlæg af erhvervsområde ved Aulby (E.03.21) idet styrelsen har fundet, at der er udlagt for store arealer til erhvervsformål, at udlægget bryder med, at byggeri skal ske i direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, og at erhvervsudlæg langs motorveje skal begrænses og reserveres til transporttunge erhverv. Kort over området ses i aftalenotatet (bilag D).

På baggrund af dialog med Erhvervsstyrelsen er der fundet en løsning, hvor den nordligste del af det ny erhvervsområde E.03.21 bibeholdes i Kommuneplanen mod, at et areal i den sydlige del af det tilgrænsende erhvervsområde mod vest, E.03.20, tages ud af planen og udlægges som perspektivområde ligesom den sydlige del af E.03.21. ”Ombytningen” af arealer gør det muligt at planlægge for en mere hensigtsmæssig og direkte vejadgang til både område E.03.20 og E.03.21, og dermed en bedre mulighed for at udnytte arealerne. Det er et krav fra Erhvervsstyrelsen, at der indarbejdes en rækkefølgebestemmelse, således at hovedparten af område E.03.20 skal være udnyttet, før E.03.21 kan udnyttes, og at hovedparten af område E.03.21 skal anvendes til transporttunge erhverv.

Den beskrevne ændring har i perioden d. 9. til d. 24. oktober været i en supplerende høring hos lodsejerne af den sydlige del af E.03.20, idet deres arealer tages ud af kommuneplanen og udlægges til perspektivområde. Der er ikke indkommet høringssvar i den supplerende høring. Det bemærkes, at Middelfart Kommune er lodsejer på hovedparten af den sydlige del af E.03.21 (ca. 20 ha), der udtages af Kommuneplan 2017 og forbliver som perspektivområde.

Ændringer i Kommuneplan 2017 i forhold til forslaget
De ændringer, der indstilles til godkendelse i Byrådet, er i hovedtræk:

Ændringer til den fælles del for Trekantområdet

 • Støjzoner langs statsveje vises - ændret ordlyd i retningslinje og ny kortudpegning
 • Skovrejsning justeres et par steder langs statsveje - ændres på kortudpegning
 • Præciseringer mellem Statens Vejplan og kommunernes egne planer og ønsker - vises på kortbilag om infrastruktur samt beskrives i redegørelse
 • Præciseringer omkring udpegning af naturområder - tilføjes retningslinje
 • Præciseringer omkring Grønt Danmarkskort – tilføjes retningslinje og redegørelse
 • Præcisering af sikkerhedsafstand til højspændingsanlæg - tilføjes i retningslinje
 • Præcisering af anvendelsesmuligheder i de udpegede naturområder - tilføjes i redegørelse
Ændringer til den lokale del for Middelfart

 • Ændret afgrænsning af Naturpark Lillebælt - kort konsekvensrettet i forhold til Byrådets godkendte naturparkplan
 • Interessezone for motorvejsudvidelse fra Nørre Aaby mod Odense vises - tilføjes på kort
 • Jernbaneinteressezone ændres i henhold til politiske aftale om ”Forslag Nord” – ændres på kort
 • Dele af E.03.20 og E.03.21 udtages og udlægges til perspektivområder, og der tilføjes rammebestemmelser vedr. rækkefølge og transporttungt erhverv - ændres på kort og i rammer
 • Detailhandelsområder vises tydeligere – detaljerede kort indsættes i teksten
Tillæg til Kommuneplan 2013, der er udarbejdet og vedtaget inden vedtagelsen af Kommuneplan 2017, vil desuden blive indarbejdet i Kommuneplan 2017.

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering
Forslag til Kommuneplan 2017 – 2029 for Trekantområdet er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Middelfart Kommunes egen del af Kommuneplanen er screenet i henhold til samme lov.

Miljøvurderingen, som er udarbejdet sideløbende med selve planen, har bl.a. til formål at sikre, at der i planen tages tilstrækkeligt hensyn til miljøet. Derfor er der i forbindelse med miljøvurderingen krav om, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen skal laves en sammenfattende redegørelse for de ændringer eller afværgeforanstaltninger, der laves på baggrund af miljøvurderingen og den offentlige høring. Denne redegørelse vedlægges som Bilag E.

Kommuneplanens retsvirkning og ikrafttræden
Kommuneplan 2017 – 2029 vil erstatte Kommuneplan 2013 – 2025 med tilhørende kommuneplantillæg.

Efter Byrådets endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017 – 2029 vil ændringerne blive indarbejdet i planen samt i de tilhørende kort. Den digitale kommuneplan vil blive lukket for offentligheden i en periode, således at kommuneplanen kan konsekvensrettes på baggrund af Byrådets beslutning.

Hovedreglen er, at en kommuneplans retsvirkninger indtræder ved Byrådets endelige vedtagelse af planen efter planlovens § 27, stk. 1. Det betyder, at kommunalbestyrelsens lokalplankompetence og forpligtelsen efter planlovens § 12, stk. 1, til at virke for kommuneplanens gennemførelse træder i kraft, samtidig med at Byrådet vedtager kommuneplanen endeligt.

Forbudsbestemmelserne i § 12, stk. 2 og 3, kan derimod først anvendes, når kommuneplanen er offentligt bekendtgjort (annonceret). Bestemmelserne i § 12, stk. 2 og 3, giver kommunalbestyrelsen mulighed for at gribe konkret ind over for udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om ændret anvendelse, der er i strid med bestemmelser i kommuneplanen.

Annonceringen forventes at ske primo 2018, og når alle kommunerne i Trekantområdet har vedtaget planerne.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslag til kommuneplan 2017 – 2019 har været i offentlig høring i perioden d. 11. april til d. 6. juni 2017. Der er desuden gennemført en supplerende høring af berørte lodsejere vedr. erhvervsområde E.03.20. De indkomne høringssvar er vedlagt (Bilag A).

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

103. Likviditet efter kassekreditreglen pr. ultimo 3. kvartal
Sagsnr.: 2016-004831
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at tage denne orientering til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de likvide beholdninger fra dag til dag over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. ultimo 3. kvartal 2017 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning i perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017 udgjorde 175,8 mio. kr.

Det svarer til en gennemsnitslikviditet på 4.609 kr. pr. indbygger.

Likviditeten er faldet 8,2 mio. kr. fra 2. til 3. kvartal - primært som følge af de afsluttende afregninger vedrørende rådhusprojektet.

Set i forhold til årets start er likviditeten reduceret med 2,0 mio. kr.


Økonomi:

Frem mod udgangen af 2018 forventes en reduktion i likviditeten efter kassekreditreglen.

Baggrunden er dels, at rådhusbyggeriet i 2017 er betalt fra overførte anlægsmidler fra tidligere år. Hertil kommer, at der i 2017 er blevet bevilliget en række ekstra kassefinansierede anlægsinvesteringer, samt fremrykket anlæg fra 2018 til 2017.

Anlægsudgifterne vil først slå fuldt igennem i likviditetstallet 12 måneder efter afregningstidspunktet.

Det er væsentligt at anføre, at likviditetsopgørelsen er stærkt påvirkelig overfor faktorer som:
 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifterne afregnes på et senere tidspunkt end budgetforudsat.
 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse til projekter og faktisk afregning for projekterne.
 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassepåvirkning i budgetåret.
 • Likviditetsvirkningen af årets resultat på den skattefinansierede drift, herunder centrale- og decentrale enheders forbrug af opsparede midler.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

104. Godkendelse af ekspropriation af ny adgangskote til Østergade 15, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2017-006519
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Middelfart Kommune har den 7. juni 2017 afholdt åstedsforretning med ejeren af Østergade 15, 5500 Middelfart, Hamid-Reza Mollaie.
Ekspropriationen vedrører ny adgangskote til den ombyggede garage.

Indsigelsesperioden er overstået, og der kan træffes endelig beslutning om ekspropriation.

Forvaltningen foreslår:

At der træffes beslutning om ekspropriation af den nye kote hos den berørte lodsejer i henhold til Vejlovens § 94 og 96 til 102 i Lovbekendtgørelse 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje med senere tilføjelser.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune afholdt den 7. juni 2017 åstedsforretning med ejeren af Østergade 15, 5500 Middelfart.

For at kunne få et fornuftigt vejforløb på Hans Bangsvej, har forvaltningen ønsket at hæve vejkoten med ca. 50 cm i forhold til eksisterende.

Forvaltningen har i forbindelse med de 4 ugers efterfølgende høring ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger fra ejer eller andre interessenter.

Der er indgået forlig med lodsejeren.

Økonomi:

Udgiften vil afholdes af budgettet for Trafiksanering og forskønnelse af Havnegade, Østergade og Kappelsbjergvej.

Høring:

Ingen høring, da Kommunen ikke er forpligtiget.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

105. Landdistriktspulje 2018
Sagsnr.: 2017-018843
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Støtteområder, betingelser og procedure for landdistriktspuljen 2018 skal fastsættes.

Forvaltningen foreslår:

 • At støtteområderne, betingelser og procedure godkendes.
 • At der maks. uddeles 750.000 kr. fra anlægsbudgettet 2018.
 • At de uforbrugte midler på 167.875 kr. fra 2017-puljen lægges til 2018-puljen.
 • At de uforbrugte midler til mellemfinansiering på 50.000 kr. fra 2017-puljen overføres til 2018-puljen og reserveres til samme formål.

Sagsbeskrivelse:

Landdistriktspuljen 2018 har til formål at støtte lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign. i at gennemføre projekter, der gavner landområderne i Middelfart Kommune.
Der indstilles, at der støttes projekter, som fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, børne-/unge-aktiviteter, integration, bosætning og generel erhvervsfremme.

Der foreslås følgende betingelser for tilskud:
 • Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne.
 • Der støttes kun projekter i landområderne, dvs. i områder uden for Middelfart by og Strib.
 • Projektet skal have et bredt folkeligt fokus.
 • Der kan bevilliges maks. 50 % af de samlede projektomkostninger.
 • Ansøgere skal på ansøgningstidspunktet allerede have tilvejebragt min. 20 % af de samlede projektomkostninger.
 • Frivilligt arbejde kan ikke anvendes som medfinansiering.

Der indstilles derudover
- at der uddeles tilskud til anlægsudgifter, inventar, redskaber, materialer, konsulenthonorar til fagspecifikke, essentielle opgaver.
- at der IKKE uddeles tilskud til : Udgifter, som ikke er projektrelateret; Udgifter som vurderes til at være for høje; Løn/honorar til projektleder/projektkoordinator
- at ansøgere også kan søge om tilskud på 5.000 kr. til gebyret for byggesagsbehandling

Procedure for landdistriktspuljen 2018
Ultimo november 2017: Annoncering af puljen. Staben udarbejder ansøgningsmaterialet, som offentliggøres senest 6 uger før ansøgningsfristen.
16.4.2018: Ansøgningsfrist
April 2018: Ansøgninger behandles på ØU's april-møde
Maj 2018: Ansøgninger behandles på Byrådets maj-møde. Umiddelbart efter afgørelsen får ansøgerne begrundet skriftligt svar.
Udbetaling: Sker løbende, når ansøgerne kan dokumentere, at projektet er fuldfinansieret og under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser er indhentet. 
Ved projeketafslutning: Ansøgerne sender projektregnskab inkl bilag til kommunen, og eventuelle uforbrugte midler betales tilbage til kommunen.

Økonomi:

Der er i alt 917.875 kr. til uddeling: 750.000 kr. fra budget 2018 + 167.875 kr. uforbrugte midler fra 2017-puljen.
Der er derudover 50.000 kr., som i 2017 var reserveret til mellemfinansiering af projekter og som ikke blev uddelt. Det foreslås, at pengene overføres til 2018 og bruges til samme formål.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

106. Småprojektspulje 2017+2018
Sagsnr.: 2017-016794
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Byrådet besluttede på sit møde den 4.9.2017 at fremrykke en række investeringer til 2017. Der blev bl.a. bevilliget 250.000 kr. til ”Lokaludvalg: Ansøgningspulje til mindre anlægsprojekter”. I budget 2018 er der ligeledes afsat 250.000 kr. til samme formål.

Forvaltningen foreslår:

 • At procedure, støtteområder, tilskudsstørrelse og betingelser for puljen godkendes.
 • At der maks. uddeles 500.000 kr.

Sagsbeskrivelse:

Småprojektspuljen henvender sig til lokaludvalg, borgerforeninger, andre foreninger og lign. Kriterierne er udarbejdet i samarbejde med fire lokaludvalgsrepræsentanter. Det foreslås, at puljemidlerne anvendes til at støtte mindre almennyttige projekter og tiltag, så som konkrete mindre anskaffelser, borgermøder, mindre vedligeholdelsesarbejder, beplantning, udsmykning, markedsføringsmateriale, legeredskaber og lign. Det foreslås, at der derimod ikke støttes annoncer, transport, konsulenthonorar, idrætsredskaber, værktøj, events, hjememesider, apps, forbrugsmaterialer og lign. - se udførlig beskrivelse i bilaget. Der indstilles følgende tilskudsstørrelser:

 • Projekter/tiltag på 2.500 – 25.000 kr. kan modtage 100 % i tilskud.
 • Projekter/tiltag på 25.000 – 50.000 kr. kan maks. modtage 25.000 kr. i tilskud.
 • Projekter/tiltag under 2.500 kr. og over 50.000 kr. er ikke omfattet af puljen.

Der foreslås følgende betingelser for uddeling af midlerne:

 • Projektet/tiltaget er ikke afsluttet eller igangsat på ansøgningstidspunktet.
 • Projektet/tiltaget ligger inden for støtteområderne (som beskrevet i bilaget).
 • Projektet/tiltaget er almennyttigt og/eller kommer mange borgere til gavn.
 • Projektet/tiltaget foregår inden for kommunegrænsen.
 • De nødvendige tilladelser er indhentet, hvis der kræves tilladelser.
 • Priserne på udgifterne er rimelige.
 • Der er søgt om min. 2.500 og maks. 25.000 kr.
 • Projektet/tiltaget er ikke del af et større projekt (dvs. projektomkostningerne ligger ikke over 50.000 kr.)
 • Projektet/tiltaget kan ikke finansieres via andre puljer fra Middelfart Kommune.
 • Ansøgeren har ansvar for drift og vedligehold af anskaffelserne.
 • Ansøgeren kan maks. 2 gange om året modtage penge fra puljen.
 • For at sikre en spredt geografisk fordeling af tilskuddene, kan der gives afslag, hvis der kommer for mange ansøgninger fra et bestemt lokalområde.

 Procedure for uddeling af midlerne:
- Efter behandling i Byrådet: Staben udarbejder elektronisk ansøgningsmodul på hjemmesiden.
- Den 8.11.2017: Puljen meldes ud via hjemmesiden, direkte mails til lokaludvalgene og og via BUF’s bookingsportal for foreninger.
- Medio november 2017: Der åbnes for ansøgninger. Staben uddeler løbende og administrer tilskuddene.
- Juni 2018 (eller når puljen er opbrugt): Evaluering af uddelingerne. Byrådet bliver orienteret om uddelingerne og vurderer, om der evt. skal afsættes midler i budget 2019 til samme formål.  

Økonomi:

Der er samlet 500.000 kr. i puljen for 2017 og 2018.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

107. Ligestillingsredegørelse 2017
Sagsnr.: 2017-019383
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2017. Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender ligestillingsredegørelsen.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med ligestillingsredegørelserne er at gøre status for ligestillingsindsatsen og indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling, både inden for personaleområdet og kerneopgaverne. Ligestillingsredegørelse 2017 på det kommunale område beskriver perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2017.

Økonomi:

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

108. Endelig vedtagelse af lokalplan 176 for tæt-lav boligområde ved Margaardvej, Nørre Aaby
Sagsnr.: 2016-027088
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 176 for et tæt-lav boligområde ved Margaardvej i Nørre Aaby har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, og planen ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 176 indstilles til endelig godkendelse med tilføjelse af museets bemærkninger samt med tilretning af delområdegrænsen mellem delområderne A og C.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 26. juni 2017, at sende forslag til lokalplan 176 i offentlig høring. Forslaget åbner mulighed for, at matr. nr. 16e Nr. Aaby by, Nr. Aaby, der ligger bagved Margaardvej 58 og 60 og med vejadgang til Margaardvej, kan bebygges med ca. 18 tæt-lav boliger.  Bebyggelsen må opføres i én etage med udnyttet tagetage. Derudover må der opføres et fælleshus med overnatningsfaciliteter samt værksteder m.m.. Udover matr. nr. 16e omfatter lokalplanen også Margaardvej 60 (matr. nr. 16d). Den gældende lokalplan for området, der gav mulighed for 5 parcelhuse, ophæves ved vedtagelsen af lokalplan 176.

Det er en forudsætning for planens realisering, at bygherre kan indgå aftale om sikring af oversigtsforhold ved udkørsel til Margaardvej. 

I planforslaget er afgrænsningen mellem delområderne A (Margaardvej 60) og C (grønt område) ikke tegnet helt korrekt. Afgrænsningen skal rettes til i overenstemmelse med det, der var forelagt Økonomiudvalget i forbindelse med igangsætningen af lokalplanlægningen - dvs. den skal følge det eksisterende levende hegn og ikke skel.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar.

Odense Bys Museer gør opmærksom på, at der ikke er registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet, men der er registreret flere fortidsminder i nærområdet, så derfor kan det ikke udelukkes, at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder. Lokalplanens afsnit om fortidsminder bør justeres i overensstemmelse med museets bemærkninger.

Ældrerådet kan anbefale godkendelse af forslaget. Bemærkningen giver ikke anledning til ændring af planforslaget.

Handicaprådet ønsker fuld tilgængelighed og gode tilgængelige boliger. Tilgængelighed indgår bl.a. som en del af byggesagsbehandlingen. Bemærkningen giver ikke anledning til ændring af planforslaget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 10. oktober 2017
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Teknisk Udvalg den10. oktober 2017:
Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Anbefales godkendt
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. oktober 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. oktober 2017 kl. 14:00

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Anbefales godkendt
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

109. Energnist vedtægter 2018
Sagsnr.: 2017-017010
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Byrådet vedtog den 29. maj 2017 at Ejbyområdet optages i Energnist-samarbejdet sammen med resten af Middelfart Kommune. Dette er gældende fra 1. januar 2018. Tidligere har forbrændingsegnet affald været anvist til Odense Kraftvarmeværk for Gl. Ejby Kommune. Dette betyder, at Energnists vedtægter skal revideres.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet tiltræder vedtægtsændringen for Energnist I/S.

Sagsbeskrivelse:

Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

Middelfart Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusion af L90 og TAS I/S.

Energnist rettede ved brev af 31. august 2016 henvendelse til 3 ejerkommuner, der ikke deltager med kommunens fulde affaldsmængde. Det drejer sig om Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner, som efterfølgende tilkendegav interesse for tilmelding af fuld affaldsmængde.

Energnists bestyrelse fastlagde på møde den 5. april rammen for indmeldelse af resterende affaldsopland som følgende:

”At kommuner, der ikke deltager i Energnist med fuldt affaldsopland, tilbydes at indtræde i Energnist med deres fulde affaldsmængde pr. 1. januar 2018 ved samtidig indbetaling til udligning af reservepuljen og historiske overdækningspuljer, opgjort pr. 31. december 2017. Udligning sker i henhold til indbyggertal.”

Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner har efterfølgende politisk behandlet sagen og meddelt Energnist ønske om fuld indtræden.

Energnists opland er defineret i henhold til vedtægternes bilag 6.1 og punkt 2.3:

Punkt 2.3:
”Interessenternes ejerandele er opgjort i forhold til indbyggertal hos interessenterne indenfor de oplande, der er defineret i bilag 6.1, pr. 1. januar 2014. Herefter reguleres ejerandelene hvert 4. år i henhold til indbyggertallene i interessentkommunerne opgjort pr. 1. januar i de oplande, der er defineret i bilag 6.1”

Ved Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuners indtræden skal bilag 6.1 opdateres i henhold hertil, ligesom indbyggertallene generelt vil blive opdateret pr. 1. januar 2018, jf. vedtægternes punkt 2.3.

En ændring af bilag 6.1 er at betragte som en vedtægtsændring og skal således godkendes af repræsentantskabet, kommunalbestyrelserne og Ankestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 10.7.

Energnists repræsentantskab godkendte på møde den 6. september 2017 vedtægtsændringen.

Økonomi:

Selve beslutningen vedr. Ejby-området er taget af Byrådet den 29. maj 2017. Forholdene omkring økonomien blev behandlet i denne sag.

Selve vedtægtsændringen medfører ikke økonomiske ændringer.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke særlige konsekvenser.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 4. oktober 2017
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Miljø- og Energiudvalget den 4. oktober 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Anbefales godkendt
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. oktober 2017 kl. 13:00
Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 4. oktober 2017 kl. 13:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Anbefales godkendt
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

110. Vedtagelse af revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2017-015656
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

I forbindelse med revidering af styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Middelfart Kommune, er styrelesvedtægten for dagtilbud ligeldes gennemgået og revideret.

Forvaltningen foreslår:

 • At den reviderede styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune vedtages i sin helhed og uden rettelser, da de indkomne høringssvar ikke giver anledning hertil.

Sagsbeskrivelse:

Styrelesvedtægten for dagtilbud i Middelfart Kommune er revideret:
 • så det i §2, Bestyrelsens sammensætning, fremgår tydeligt, hvordan bestyrelserne i daginstitutioner og børneuniverser er sammensat.
 • I §10, Dialog med politikerne, er teksten ændret således, at der ikke længere er fastlagt et bestemt antal møder, men at der kan afholdes møder, når det er formålstjenesteligt.
 • Derudover er layoutet og opsætningen i vedtægten ændret, men uden at det har indholdsmæssige konsekvenser.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Den revideret styrelsesvedtægt har været i høring hos:

 • Daginstitutionsbestyrelser og MED-udvalg
 • Forvaltnings-MED i Børn-, Unge- Fritidsforvaltningen

Høringsperioden løb fra den 18. august til den 1. september 2017.
Forvaltningen har modtaget 4 høringssvar.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2017
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 3. oktober 2017:
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Anbefales godkendt
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. oktober 2017 kl. 13:15
Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. oktober 2017 kl. 13:15

Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Anbefales godkendt
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

111. Vedtagelse af revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2017-015655
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Som følge af ændringer i den interne takstfinansieringsmodel, oprettelse af den fælles bestyrelse ved 10éren, Ungdomsskolen og Musikskolen samt andre mindre ændringer, er styrelsesvedtægt for Folkeskolerne i Middelfart Kommune og bilag revideret.

Forvaltningen foreslår:

 • At den reviderede styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune med bilag vedtages i sin helhed med rettelser, som er foretaget på baggrund af høringssvar:
  1. Præcisering af at satellitten i Ejby hører under heldagsklasserne på Østre skole.

Sagsbeskrivelse:

Folkeskolerne i Middelfart Kommune styres med baggrund i en Skolestyrelsesvedtægt vedtaget af Byrådet i Middelfart Kommune, jf. Folkeskolelovens § 41:

Kommunalbestyrelsen fastsætter, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:

Skolebestyrelsens sammensætning.

Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.

Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.

Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Nærværende Skolestyrelsesvedtægt er revideret med ændringer gældende fra 1. december 2017.

Der er foretaget ændringer i følgende afsnit:

§1, stk. 1, c): Harmonisering af bestyrelsernes sammensætning i de 3 børneuniverser

§1, stk. 1, d): Sammensætningen af den fælles bestyrelse for 10éren, Ungdomsskolen og Musikskolen er

§1, stk. 2: Præcisering af, hvad forskudt valg betyder.

§2, stk. 1: Ændring af bestemmelserne for afholdelse af dialogmøder således, at der ikke på forhånd er fastlagt et antal møder, men at de afholdes hvor det er formålstjenesteligt.

Derudover er der foretaget ændringer i bilaget. De væsentligste ændringer i bilag 1:

Tilføjelse af specialtilbud på Strib skole og Ungdomsskolen

Præcisering af beslutningskompetence ved anden skoleplacering end distriktsskolen.

Bestemmelser om klassedannelse til 10. klasse

Tilføjelse af kommunale specialtilbud og beskrivelse heraf

Præcisering af indholdet i modtagelsesklasserne i kommunen

Under SFO er tilføjet, at ”elever efter 3. klasse kan visiteres til SFO af pædagogiske årsager.

Fjernelse af lukkedage for SFO med henvisning til kommunens hjemmeside

Afsnittet om budgettildeling til differentieret undervisning og specialundervisning (bilag 2) er ændret. De overordnede konsekvenser af ændringerne er:

Folkeskolerne i Middelfart Kommune tildeles et budget til differentieret undervisning og specialundervisning. Specialundervisningsbudgettet anvendes af den enkelte skole til køb af pladser i de tilbud, der er omfattet af den interne takstafregning.

Det er distriktsskolelederen, der har visitationskompetencen, når en elev segregeres til et internt afregnet takstfinansieret tilbud. Skolerne betaler den fulde takst til elever, der visiteres til de interne takstfinansierede tilbud.

Skolerne tildeles et fast budget for et finansår ad gangen på baggrund af de faktiske elevindskrivninger pr. 5. september i kalenderåret forud for budgetåret. Dvs. der foretages ikke elevtalsbestemt efterregulering i løbet af budgetåret.

Styrelsesvedtægten og bilagsteksten er i den reviderede udgave tilpasset og afkortet således, at der er overensstemmelse mellem vedtægtens indhold og de ændringer der er sket, bl.a. i forbindelse med ressourcetildeling til skolerne, udvidelse af specialtilbud og oprettelse af den fælles bestyrelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Den revideret styrelsesvedtægt har været i høring hos:

Skolebestyrelserne
Skolernes MED-udvalg
Fælleselevrådet

Høringsperioden løb fra den 18. august til den 1. september 2017.
Forvaltningen har modtaget 22 høringssvar.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 3. oktober 2017 
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Skoleudvalget den 3. oktober 2017:
Godkendt som indstillet
Paw Nielsen og Bo  Juul Nielsen  deltog ikke i behandlingen af punktet

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Anbefales godkendt
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Skoleudvalget 2. oktober 2017 kl. 15:00
Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Skoleudvalget 2. oktober 2017 kl. 15:00

Godkendt som indstillet

Paw Nielsen og Bo  Juul Nielsen  deltog ikke i behandlingen af punktet


Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Anbefales godkendt
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

2017-008828-4Styrelsesvedtægt for Folkeskoler i Middelfart Kommune (revideret 2017).DOCX
2017-008828-5Bilag til Styrelsesvedtægt for Folkeskoler i Middelfart Kommune (revideret 2017.DOCX
2017-015655-3Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017.docx
2017-015655-4MED Høringssvar for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017.pdf
2017-015655-5Høringssvar Musik-og Ungdomsskolen& 10eren for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017.pdf
2017-015655-62017-015395-14 Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 MED Lillebæltskolen.pdf
2017-015655-6SKB Lillebæltskolen 2017-011954-23 Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 .pdf
2017-015655-7Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017.pdf
2017-015655-8Høringssvar for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 fra fællesbestyrelse og MED-udvalget Gelsted Børneunivers.pdf
2017-015655-9Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 Fj Ha.pdf
2017-015655-10Høringssvar for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017, Ejby Skole.docx
2017-015655-11Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017.docx
2017-015655-12Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 _Anna Trolles Skole_1.sep.docx
2017-015655-13Styrelsesvedtægt - SB Østre Skole.pdf
2017-015655-13Styrelsesvedtægt - MED Østre Skole.pdf
2017-015655-14Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra MED-udvalget ved Nr.Aaby Skole.docx
2017-015655-14Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt -best. Nr.Aaby Skole.docx
2017-015655-15Høringssvar for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 SKB.docx
2017-015655-16Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017.docx
2017-015655-162017-08-29 Høringsskabelon for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 (002).docx
2017-015655-17Ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 - høringssvar fra MED-udvalget på Strib Skole.pdf
2017-015655-17Høringssvar for ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 fra skolebestyrelsen på Strib Skole.pdf
2017-015655-18Høringssvarfor ændring af styrelsesvedtægt Folkeskolen 2017 fra fællesbestyrelsen ved Båring Børneunivers.docx
2017-015655-18Høringssvar vedr. styrelsesvedtægt fra MED-udvalget ved Båring Børneunivers.docx
112. Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2018
Sagsnr.: 2017-016548
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes strategiske dokument i forhold til at sikre, at arbejdsløse får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der ruster den enkelte til at komme i beskæftigelse eller uddannelse.
Beskæftigelsesplanen skal således være med til at styrke indsatsen for at understøtte, at flere personer får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 til godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Det overordnede fokus for Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 er, at sikre virksomhederne den arbejdskraft, der efterspørges og en så lav og kortvarig ledighed som muligt, for at sikre Middelfart Kommunes fremtidige vækst. Beskæftigelsesplanen er delt i to afsnit, hvor det første beskriver de 5 hovedspor i forhold til metode og værdigrundlag, der kører på tværs af Job- og Vækstcenterets indsatsområder. Det andet afsnit beskriver, hvorledes hovedsporene udmønter sig med særlige fokusområder og specifikke mål for de 6 indsatsområder i 2018.

De 5 hovedspor i Beskæftigelsesplanen for 2018: 
 • Virksomhedsservice
 • Synergi ved tværfagligt samarbejde
 • Virksomhedsrettet indsats
 • Mødet med borgeren
 • CV som redskab
De fem ovenfor nævnte hovedsporenes udmønter sig i følgende fokusområder:
 • Virksomhedsvendt indsats/service
 • Jobparate borgere
 • Udsatte ledige
 • Unge
 • Sygedagpengemodtagere
 • Integration  

Samtidig tager beskæftigelsesplanen for 2018 højde for de landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren:

 • Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
 • Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
 • Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. oktober 2017
Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Byrådet den 6. november 2017

Beskæftigelses ogArbejdsmarkedsudvalget den 11. oktober 2017
Indstilles til godkendelse
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling

Økonomiudvalget den 30. oktober 2017
Anbefales godkendt
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. oktober 2017 kl. 08:00
Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00
Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. oktober 2017 kl. 08:00

Indstilles til godkendelse
Jens Backer Mogensen deltog ikke i sagens behandling

Økonomiudvalget 30. oktober 2017 kl. 11:00

Anbefales godkendt
John Kruse og Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

113. Forslag fra Enhedslisten vedr. oprettelse af stilling som kommunal ombudsmand/borgerrådgiver
Sagsnr.: 2017-019629
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:

I Enhedslisten foreslår vi en lokal ombudsperson eller borgerrådgiver. En instans som er uvildig og som skal tage sig af henvendelser fra borgere.

Begrundelse:
Vi har igennem det seneste lange stykke tid hørt om borgere og pårørende, som føler sig negligeret og ikke hørt på af kommunens sagsbehandlere og derfor ønsker vi, at borgerne får et lokalt sted at gå til, hvis de føler sig uretfærdigt behandlet.

Selvom vi på nationalt niveau har en instans, der kan tage sig af henvendelser fra borgere – også om kommunale sager – tror vi, en lokal instans vil have større relevans for borgerne i vores kommune.

Vores forslag lægger op til en offentlig ansat juridisk medarbejder, som kan hjælpe borgerne i uoverensstemmelser imellem forvaltningen og netop den enkelte borger. Medarbejderen skal som udgangspunkt være uvildig i alle sager, men skal med sit faglige grundlag bidrage til forståelse og bevidstgørelse.

I Danmark er lovstoffet indviklet, langt og avanceret, derfor har man som menig borger brug for en juridisk person, der kan hjælpe med at gennemgå lovtekster i forhold den sagsbehandling, man har modtaget.

Ombudspersonens rolle vil have en gavnlig effekt på de mange fejl, der begås i den kommunale forvaltning.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet drøfter Enhedslistens forslag om, at få oprettet en stilling som kommunal ombudsmand/borgerrådgiver.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Byrådet den 6. november 2017

Beslutning:

Ændringsforslag stillet af borgmesteren blev læst op:

Byrådet er optaget af, at der også i fremtiden sker korrekt, menneskelig og saglig sagsbehandling i Middelfart Kommune på de sociale områder. Byrådet er samtidig optaget af, at kommunikation og dialog mellem borgere og forvaltning er så konstruktiv og løsningsorienteret som muligt med afsæt i borgernes behov, borgernes medvirken og egne ressourcer samt lovgivningen.

I den forbindelse ønsker Byrådet at sætte fokus på, om sagsbehandling og kommunikation kan udvikles videre med det sigte, at fremdrift og samarbejde i sagsforløbene bliver så godt som muligt.

Det daglige samarbejde mellem borgere og forvaltning er den enkelte sagsbehandler. Det er i det samarbejde retningen i det videre forløb i sagerne bliver drøftet og lagt fast.

I det lys skal forvaltningen:

Fremkomme med forslag til, hvorledes sagsbehandling og kommunikation kan forbedres yderligere – bl.a. med afsæt i erfaringer fra andre kommuner som fx Norddjurs. I den forbindelse kan der eksempelvis vurderes på:

o   Efteruddannelse med særligt fokus på kommunikation

o   Metoder til at gøre vanskeligt lovstof mere overskueligt for borgerne

o   Evaluering/læring af konkrete sagsforløb

o   Brug af borgervejleder/ borgerrådgiver

Forvaltningen vender tilbage med oplæg til det kommende Byråd i 1. kvartal 2018, herunder vurdering af økonomiske konsekvenser. Oplægget tager afsæt i værdigrundlaget bag Byrådets strategi: Fremtidens Velfærd.

For ændringsforslag stillet af borgmesteren stemte 24 for. Imod stemte 0. Morten Weiss-Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Byrådet 6. november 2017 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER

114. Godkendelse af aftale
115. Køb af ejendom