Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 29. maj 2017

Møde:
Byrådet
Mødetid:
29. maj 2017 kl. 17:00
Tilstede:
Jens Backer Mogensen
Regitze Tilma
Ove Andersen
Flemming Worsøe
John Kruse
Lars Vigsø
Niels Bebe
Anni B. Tyrrestrup
Nicoline Damkjær
Peter Storm
Mikkel Dragmose-Hansen
Kim Lund
Anton C. Petersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Allan Buch
Kaj Piilgaard Nielsen
Bo Juul Nielsen
Steen Dahlstrøm
Jonathan Roed Kirkedal
Agnete Damkjær
Paw Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Christian Martins Kromann
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen
Kaj Johansen

ÅBNE SAGER

30. Igangsætning af nye indsatser som opfølgning på Byrådets vision
Sagsnr.: 2015-002174
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet bedes tage stilling til igangsætning af nye indsatser som opfølgning på visionen "Broerne begynder her".

Forvaltningen foreslår:

 • At der igangsættes to nye indsatser:
  - Udviklingsplan for Middelfart midtby
  - Cirkulær økonomi og genbrug

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog i november 2014 en politisk styringsmodel med tre niveauer:
 • Vision med overordnede politiske mål
 • Strategier (Grøn vækststrategi, Strategi for fremtidens velfærd og Planstrategi) samt arbejdsmetoder
 • Indsatser, der er konkrete og fokuserede
Indsatserne er konkrete og handlingsorienterede og er med til at realisere de politiske mål og visionens tre temaer: Et godt sted at bo og leve, Danmarks grønne vækstkommune og Fokus på konkrete resultater. Vision, strategier og igangsatte indsatser findes på www.middelfart.dk under Politik, Vision og udvikling.

I 2015 vedtog Byrådet visionen "Broerne begynder her" samt denne byrådsperiodes politiske mål. Der er siden igangsat foreløbig 10 indsatser som opfølgning på visionen:

Indsatser, der er i proces
Når jeg bliver gammel
Staurby Skov – Naturen som udviklingsmotor
Middelfart Marina
Klimalaboratorium
Kultur og events

Indsatser, der er i drift og ved at blive gennemført
Småbørnsindsats
Indsats for vækst

Gennemførte indsatser
Fælles unge - fælles ansvar
Integration
Teknologi i øjenhøjde (efter evaluering af indsatsen)

Arbejdet med de igangsatte indsatser er godt i gang, flere er - eller ved at være - gennemført og der skal nu tages stilling til igangsætning af yderligere indsatser. På byrådsseminaret i foråret 2017 drøftede Byrådet oplæg til nye indsatser. Der er efterfølgende arbejdet videre med dem, og følgende indsatser fremsendes nu til igangsætning (se beskrivelse i bilag):

 • Udviklingsplan for Middelfart midtby
 • Cirkulær økonomi og genbrug

Økonomi:

Afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Høring:

Der vil ske en involvering af interessenter i arbejdet med indsatserne, herunder en høring af relevante parter.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning:

For ændringsforslag stillet af Paw Nielsen om, at der skal være 8 repræsentanter i den interne grupper (en fra hver gruppe i Byrådet):

For stemte 2 (Ø + Svend Aage-Nielsen)
Imod stemte 21 (øvrige)

For udpegning af Agnete Damkjær, Mikkel Dragmose-Hansen, Kaj Piilgaard Nielsen og Jonathan Roed Kirkedal:

For stemte 21
Imod stemte 2 (Ø + Svend Aage- Nielsen)

Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

For ændringsforslag stillet af Paw Nielsen om, at der skal være 8 repræsentanter i den interne grupper (en fra hver gruppe i Byrådet):

For stemte 2 (Ø + Svend Aage-Nielsen)
Imod stemte 21 (øvrige)

For udpegning af Agnete Damkjær, Mikkel Dragmose-Hansen, Kaj Piilgaard Nielsen og Jonathan Roed Kirkedal:

For stemte 21
Imod stemte 2 (Ø + Svend Aage- Nielsen)

Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

31. Flytning af valgsted i Ejby
Sagsnr.: 2017-009523
Sagsbehandler: Mette Engleson

Præsentation:

Da Ejby rådhus er solgt og der skal opføres boliger, kan Middelfart kommune ikke bruge stedet i forbindelse med afstemninger og valg. Der foreslås derfor en permanent flytning af valgstedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At valgstedet permanent flyttes til Ejby-Hallerne.

Sagsbeskrivelse:

Ejby rådhus er solgt og lokalerne skal være forladt af Middelfart Kommune d. 1/11-2017.

Forvaltningen har forespurgt Ejby-Hallerne, om det er muligt at afvikle valg der. Vi har modtaget en tilkendegivelse om, at dette er muligt. Lokalerne er besigtiget og der er fine forhold både for vælgere, herunder også handicappede - men også gode forhold for de tilforordnede. Parkeringsmulighederne er ligeledes fine og der er også gode tilkørselsforhold for kørestolsbrugere.

Vi har modtaget tilsagn om, at hallen kan levere forplejning og hjælpe med servicering af de tilforordnede på valgdagen. 

Forvaltningen har ligeledes været i dialog med Ejby Skole, da det er et fint budskab og god læring for eleverne, at skolerne bruges til afstemningssted. Grundet ombygninger på Ejby Skole kan stedet ikke anvendes i år. Skolen vil blive vurderet igen, når ombygningen er færdig.

Økonomi:

Kommunens udgifter beløber sig til kr. 5.000 for leje af hallen i de 2 dage, den skal være reserveret til valget.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

32. Uddeling af tilskud fra Landdistriktspuljen 2017
Sagsnr.: 2016-024774
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

De, af Byrådet, afsatte midler til landdistriktsprojekter, skal uddeles på baggrund af de kriterier og betingelser, Byrådet vedtog den 5.12.2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet tager stilling til de indkomne ansøgninger og uddeler tilskud til de projekter, der opfylder kriterierne og betingelserne for støtte.
 • At Byrådet tilgodeser følgende ansøgere:

- Bamok Backstage/Bamok med 23.522 kr.
- Balslev Forsamlingshus med 47.963 kr.
- Føns og Omegns Beboerforening med 27.000 kr.
- FDF Brenderup-Harndrup med 102.725 kr. + 5.000 kr. til byggesagsbehandling
- EIK Motion med 125.000 kr.
- EIK med 63.000 kr.
- Nørre Aaby Bio med 47.415 kr.
- Ejby Støtteforening med 140.500 kr.

 • At der gives afslag til Kulturresidens Fyn
 • At det resterende beløb lægges til side til senere udmøntning

Sagsbeskrivelse:

Der foreligger 9 ansøgninger om støtte med et samlet ansøgningsbeløb på 602.125 kr. I bilag 1 findes en oversigt over ansøgningerne og indstillingerne. I bilag 2 findes alle ansøgninger, dog uden bilag. 
Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier og betingelser som Byrådet vedtog den 5.12.2016.

Puljens formål
At fremme projekter, der gavner landområderne i Middelfart Kommune.

Støtteområderne
Sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, børne-/ungeaktiviteter, ældreaktiviteter, integration, bosætning, generel erhvervsfremme.

Betingelser
1. Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne.
2. Der kan kun gives støtte til projekter i landområder, dvs. uden for Middelfart by og Strib.
3. Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have tilvejebragt min. 20 % af finansieringen, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde/sponsorer mv. Frivilligt arbejde (af foreningens medllemmer) kan ikke anvendes som egenfinansiering.
4. Der kan ikke søges om/bevilliges mere end 50 % af de samlede projektomkostninger.
5. Projektet skal have et bredt folkeligt fokus.

Der indstilles, at der uddeles 582.125 kr., og at de resterende 167.875 kr. lægges til side til senere udmøntning.

Økonomi:

Der er afsat 750.000 kr. til uddeling i budget 2017.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

33. Uddeling af tilskud fra Vækst- og Innovationspuljen 2017
Sagsnr.: 2016-021829
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

De, af Byrådet, afsatte midler til vækst- og innovationsprojekter, skal uddeles på baggrund af de kriterier og betingelser, Byrådet vedtog på sit møde den 5.12.2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet tager stilling til de indkomne ansøgninger og uddeler de afsatte midler til de projekter, der opfylder kirterierne og betingelserne for støtte
 • At Byrådet tilgodeser Middelfart Erhvervscenters ansøgning med 125.000 kr. til forløbet "Vækst i produktionsvirksomheder"
 • At der gives afslag til de øvrige ansøgninger
 • At de ikke uddelte midler uddeles i en ny ansøgningsrunde til efteråret

Sagsbeskrivelse:

Der foreligger tre ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på 305.000 kr. I bilag 1 er en oversigt over ansøgningerne med ansøgningsbeløb og korte præsentationer af projektindholdet. I bilag 2 er selve ansøgningerne, dog uden bilag.

Ansøgningerne vurderes ud fra de støtteformål og betingelser, som Byrådet vedtog den 5.12.2016:

Puljens formål
At fremme innovative projekter/tiltag, der fremmer erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse.

Konkrete støtteformål
Middelfart Kommune kan fremme nye initiativer og tiltag som
- øger økonomisk vækst og produktivitet
- skaber arbejdspladser
- sikrer et alsidigt og højere uddannelsesniveau
- udvikler virksomhederne i en grøn og bæredygtig retning
- fokuserer på netværk og samarbejde
- understøtter produktionsvirksomheder
- tiltrækker produktionsvirksomheder
- forebygger og reducerer klimakrisen
- fremmer deleøkonomi

Prioriteringer
Der prioriteres de projekter som
- dækker over flest støtteområder
- har flest partnere
- vurderes at have den størte effekt på beskæftigelsesfremme
- vurderes at have det største potentiale for vækst
- vurderes til at være mest innovative

Betingelser
- Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne
- Der kan ikke tildeles mere end 50 % af de samlede projektomkostninger
- Der skal aflægges særskilt regnskab for projektet.

Der indstilles, at der uddeles 125.000 kr., og at det resterende beløb på 125.000 kr. uddeles i en ny ansøgningsrunde til efteråret med følgende proces- og behandlingsplan:
• 4.9.2017 Ansøgningsfrist
• 14.9. 2017 Administrativ behandling
• 25.9.2017 Behandling på Økonomiudvalgsmødet
• 2.10.2017 Behandling på Byrådsmødet.

Økonomi:

Der er i alt 250.000 kr. til uddeling.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

34. Ældrerådsvalg 2017
Sagsnr.: 2016-022348
Sagsbehandler: Mette Engleson

Præsentation:

Byrådet skal tage stilling til afvikling af Ældrerådsvalget i 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Ældrerådsvalg 2017 afholdes den 24.10.2017 som foreslået af Staben og Ældrerådet

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har afholdt 3 møder med Ældrerådet, på møderne er det blevet drøftet hvordan Ældrerådsvalget afholdes bedst muligt og hvordan vi får en så høj valgdeltagelse som muligt. 
 • For borgere ml. 60-84 år gælder det, at de modtager information om valget i deres E-boks
 • For borgere fra 85 år gælder det, at de modtager information om valget med fysisk brev

Overvejelserne i forhold til denne forskel begrundes i, at marginalt flere borgere over 85 år ikke læser deres digitale post end blandt den øvrige gruppe ældre.

Valget afholdes for hele Middelfart Kommune som 1 distrikt.

 • Der vælges 9 medlemmer og suppleanter
 • Der må kun stemmes på 1 kandidat
 • Når man har afgivet sin digitale stemme, bliver systemet låst
 • Man er valgbar og har valgret, når man er fyldt 60 år på valgdagen (24/10-17) og har fast bopæl i kommunen
 • Det afgående Ældreråd får tilbudt at blive valgstyrere. Hvert enkelt ældrerådsmedlem skal – efter henvendelse – vende skriftligt tilbage til Staben
 • Valgbestyrelsen udgøres af 2 repræsentanter fra Ældrerådet, Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Stabschefen samt Koordinator på borgmesterkontoret
 • Valglisten fra de digitale stemmer er hele tiden er a/j. Valglisten udskrives, når brevstemmerne tælles op

- Der foreslås følgende datoer for valghandlinger:

 • 29.9.   kl. 12:      Sidste frist for anmeldelse af kandidater
 • 5.10.:                Brev og optegnelse over kandidater pakkes
 • 6.10.:                Udsendelse af ovenstående til E-boks (ikke til dem, der er fritaget)
 • 16.10:               Sidste frist for anmodning om brevstemme i hjemmet – jf. punkt
 • 24.10. kl. 15:      Lukker afstemning i folkeregister/biblioteker
 • 24.10. kl. 24:      Den digitale afstemning lukker
 • 25.10.:              Optælling

- Der afholdes 3 orienteringsmøder i kommunen.

- Der iværksættes en kommunikationskampagne i samarbejde med Ældrerådet (godkendt på mødet d. 05.04.17)

Økonomi:

I budgettet er der afsat kr. 100.000 til valget. Det forventes at vaget kan afholdes indenfor budgettets rammer.  

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

35. Forslag til lokalplan 166 - Institutions-, erhvervs- og boligområde i Teglgårdsparken, Middelfart
Sagsnr.: 2015-011926
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revision af den gældende lokalplan 22.10 for Teglgårdsparken i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller til Byrådet, at lokalplanforslag 166 for Teglgårdsparken i Middelfart godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 27. november 2015, at arbejdet med revision af lokalplan 22.10 for Teglgårdsparken i Middelfart skulle igangsættes.

Lokalplan 22.10 omfatter det tidligere sindssygehospital i Middelfart og de omkringliggende arealer. Hospitalet, der er fra 1880'erne, lukkede i 1999 og de centrale bygninger benyttes i dag til diverse erhvervsformål, mens der på arealerne ned mod vandet er bygget flere boliger. Anlægget, dvs. både bygningerne og de mellemliggende grønne arealer, har stor arkitektonisk og historisk værdi.
 
I forhold til den gældende lokalplan 22.10 er der i lokalplanforslaget 166 foretaget følgende ændringer:

 • Bevaringsbestemmelsen omfatter nu alle bygninger, der i henhold til kommuneatlasset har en bevaringsværdi i Save-systemet på mellem 1 og 4. Udover det oprindelig bygningsanlæg omfatter bevaringsbestemmelserne derfor nu også boligerne til plejepersonalet fra henholdsvis 1920'erne samt 1950'erne.
 • Bevaringsbestemmelserne er blevet konkretiseret.
 • Der er lavet en ny registrering af beplantningen i området. En væsentlig del af beplantningen - såvel ny som ældre beplantning - er i forslaget udpeget som bevaringsværdig, for at sikre en bibeholdelse af de unikke grønne kvaliteter i området.
 • Der er medtaget bestemmelser, der fastlægger, hvor der kan tillades parkering og hvordan parkeringsarealerne skal udformes.
 • Skiltekonceptet, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Grundejerforeningen og kommunen, er blevet indarbejdet i planen.
Bortset fra mindre justeringer, er der ikke ændret på lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser. Udstrækningen af byggefelterne er ligeledes fastholdt.

I forbindelse med arbejdet med revision af lokalplanen, har der været holdt et par møder med repræsentanter fra grundejerforeningen i området. Grundejerforeningen har tilkendegivet, at de vil overlade det til deres medlemmer at kommentere på forslaget, når det sendes i offentlig høring.
 
Ejerforeningen Fænøsundpark 10-12 har fremsendt en række bemærkninger vedrørende beplantningen langs stien ved Fænøsundpark 10-12. Essensen i deres bemærkninger er, at de finder det mærkværdigt, at kommunen foreslår den aktuelle beplantning bibeholdt, da den er af nyere dato, i strid med gældende lokalplan og byggetilladelsen til deres bebyggelse og da beplantningen hindrer lysindfald til deres lejligheder. I planforslaget er der lagt op til sikring af den grønne struktur med træbeplantning rundt om anlægget, de store grønne plænearealer samt de grønne kiler, der strækker sig igennem anlægget og ned mod vandet. Det er desuden forvaltningens opfattelse, at en træbeplantning på hver side af den tidligere hovedbygning i anlægget ligeledes er et væsentligt element i den grønne struktur, da det er med til at indramme udsigten til og fra hovedbygningen. Forvaltningen har i lokalplanforslaget alene udpeget 4 af de i alt 9 rødege, der står i trærækken, som bevaringsværdige og der er i lokalplanforslaget ikke noget, der hindrer, at den eksisterende bundbeplantning fjernes. Det er forvaltningens vurdering, at beplantningen ikke er i strid med gældende lokalplan eller byggetilladelsen, da beplantningen er fra før lokalplanen. Den afgørelse er blevet påklaget og afventer pt. Planklagenævnets afgørelse.

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt Byrådet godkender forslaget, skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 4. april 2017
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 8. maj 2017

Teknisk Udvalg den 4. april 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Til side 29 i redegørelsen i afsnittet "Bevaringsværdige træer", foreslås følgende ændringer:

Det nederste afsnit vedrørende mulighederne for fældning af træer ændres fra:

"Tilladelse til fældning af bevaringsværdige træer forudsætter dispensation. Der vil kunne forventes dispensation såfremt træerne er syge eller døde og en dispensation vil blive betinget af, at der sker en genplantning af træer."

Til:

"Tilladelse til fældning af bevaringsværdige træer forudsætter dispensation. Hvorvidt der kan opnås dispensation vil afhænge af en konkret vurdering, hvor der bl.a. vil blive set på træets værdi, sundhedstilstand og eventuelle planer for genplantning m.m. En dispensation vil altid blive betinget af, at der sker en genplantning af træer."

Derudover tilføjes følgende til afsnittet:

"For at sikre en markering af de nord-syd gående skel ved matr. nr. 27n og 27ad skal der være en trærække. Trærækken kan suppleres med lavt voksende buske, men der skal sikres lys og åbenhed i trærækken."

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. april 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 4. april 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Til side 29 i redegørelsen i afsnittet "Bevaringsværdige træer", foreslås følgende ændringer:

Det nederste afsnit vedrørende mulighederne for fældning af træer ændres fra:

"Tilladelse til fældning af bevaringsværdige træer forudsætter dispensation. Der vil kunne forventes dispensation såfremt træerne er syge eller døde og en dispensation vil blive betinget af, at der sker en genplantning af træer."

Til:

"Tilladelse til fældning af bevaringsværdige træer forudsætter dispensation. Hvorvidt der kan opnås dispensation vil afhænge af en konkret vurdering, hvor der bl.a. vil blive set på træets værdi, sundhedstilstand og eventuelle planer for genplantning m.m. En dispensation vil altid blive betinget af, at der sker en genplantning af træer."

Derudover tilføjes følgende til afsnittet:

"For at sikre en markering af de nord-syd gående skel ved matr. nr. 27n og 27ad skal der være en trærække. Trærækken kan suppleres med lavt voksende buske, men der skal sikres lys og åbenhed i trærækken."Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

36. Forslag til lokalplan 178 for centerområde ved Østergade i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2017-001623
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for del af centerområdet omkring Østergade i Nørre Aaby. Planforslaget skal åbne mulighed for realisering af et projekt fra Boligforeningen Lillebælt, der ønsker at opføre en ny boligbebyggelse med 26 boliger i form af etageboliger og tæt-lav på ejendommene Østergade 19, 21 og 28 og Rosenvænget 3.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender forslag til lokalplan 178 for Centerområde i Nørre Aaby og sender det i 8 ugers offentlig høring

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 31. januar 2017, at igangsætte lokalplanlægningen for området omkring Nørre Aaby Rådhus således at det kan omdannes til boliger, når Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning fraflytter bygningerne i sensommeren 2017.

Planforslaget åbner mulighed for, at:

 • Rådhuset (Østergade 21) kan omdannes til boliger med mulighed for indretning af bibliotek i stueetagen
 • Biblioteket (Østergade 19) kan nedrives og istedet kan der opføres en ny bebyggelse i 2 etager/10 meter i vejskel mod såvel Østergade som Rosenvænget samt en bagvedliggende bebyggelse i én etage
 • Bygningen Østergade 28 kan nedrives og i stedet kan der opføres byggeri i 2 etager/10 meter i vejskel mod Østergade, mens der bagved - ned mod Grandvej - kan opføres bebyggelse i én etage
 • Rosenvænget 3 kan omdannes til fælleshus eller boliger
Det er en forudsætning for realisering af byggeprojektet, at vejarealet (7000 as), der ligger nord for biblioteket og i dag rummer parkeringspladser til forvaltningen og biblioteket samt mindre grønt område, kan nedlægges som vejareal og sælges videre til brug for den nye boligbebyggelse (se særskilt sag herom). Vej og stiforbindelsen "Rosenstien" skal bibeholdes. 

I forbindelse med handlen skal der endvidere ses på den indgåede aftale med Netto, omkring Nettos anvendelse af de kommunale parkeringspladser langs Rosenvænget mod at kommunen til gengæld kan råde over et tilsvarende antal pladser på Nettos grund ved Østergade 27.   

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Udarbejdelse af lokalplanen indgår som en del af handlen.

Høring:

Såfremt Byrådet godkender forslaget, skal det sendes i en 8 ugers offentlig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg den 9. maj 2017
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Teknisk Udvalg den 9. maj 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Anbefales godkendt

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

37. Nedlæggelse af vejareal i forbindelse med lokalplanforslag 178
Sagsnr.: 2017-009048
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Vejarealet på litra nr. 7000as, Nr. Aaby By, Nr. Aaby skal nedlægges i henhold til bestemmelserne i Lov om offentlige veje, inden det kan sælges videre til boligforeningen, som ønsker at opføre boliger m. v. på de araler, som Middelfart Kommune ejer i dag, og hvor Teknik- og Miljøforvaltningen holder til. Arealet skal ikke bruges af kommunen efter indflytning i det nye rådhus i Middelfart By.

Forvaltningen foreslår:

 • At Teknisk Udvalg indstiller til Middelfart Byråd, at Byrådet i henhold til § 15 i Lov om offentlige veje beslutter, at der må startes en proces, som skal ende med, at det udskilte vejareal med litra nr. 7000as, Nr. Aaby By, Nr. Aaby, bliver nedlagt som vej.
 • At Teknisk Udvalg samtidig indstiller, at Byrådet godkender en offentlig stiforbindelse mellem Rosenvænget og Danavej med den principiellel linieføring som vist på kortbilag 2 i lokalplanforslag 158.
 • At Teknisk Udvalg samtidig indstiller, at Byrådet beslutter, at der bliver udlagt en 4,00 m bred privat fællesvej mellem Rosenvænget og vejadgangen til ejendommen Østergade 13, 5580 Nørre Aaby. Kort med angivelse af arealet fremgår af bilag 1 til denne sag. 
 • At Teknisk Udvalg samtidig indstiller, at Byrådet bestemmer, at denne private fællesvej, samtidig får status som offentlig sti i henhold til § 2a i Lov om private fællesveje.
 • At Teknisk Udvalg samtidig indstiller, at Byrådet bestemmer, at der bliver udlagt og udskilt en 2,50 m bred stiforbindelse mellem vejadgangen til ejendommen Østergade 13, 5580 Nørre Aaby og Danavej. Stien fremgår af bilag 1 til denne sag.
 • At Teknisk Udvalg samtidig indstiller, at Byrådet beslutter, at det areal, der bliver til overs fra litra nr. 7000as, Nr. Aaby By, Nr. Aaby, når stiforbindelse mellem Rosenvænget og Danavej er sikret, bliver afhændet til anlæg af parkeringsplads og grønt område for boligbyggeriet i henhold til kortbilag 3 i lokalplanforslag nr. 158.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med at lokalplanforslag 178 bliver gennemført, er der ønske om, at vejarealet med litra nr. 7000as Nr. Aaby By, Nr. Aaby bliver solgt fra af kommunen. Dette kræver, at vejarealet først bliver nedlagt. Det kræver også, at der sikres en eksistrende vejadgang til ejendommen matr. nr. 31ac, Nr. Aaby By, Nr. Aaby, der har beliggenheden Østergade 13, 5580 Nørre Aaby.

Når en vej ønskes nedlagt skal proceduren, som er beskrevet i §§ 124 til 128 i Lov om offentlige veje, overholdes. Her står i § 124 stk. 2, at vejarealet ikke kan nedlægges, hvis den er eneste vejadgang til en anden ejendom. Dette er tilfældet for en del af området, hvor der er adgang til ejendommen Østergade 13. Denne ejendom har den 8. maj. 2008 fået tilladelse til indkørsel via Rosenstien. Ønsket om at nedlægge vejarealet skal i henhold til § 124 stk. 6 offentliggøres, og at der skal gives en frist på mindst 8 uger, hvor der kan fremsættes krav om at vejarealet bliver opretholdt. Der kan først herefter træffes beslutning om vejarealet skal nedlægges eller ej.

Dette foreslås gjort samtidig med den 8 ugers frist, der er for høring af lokalplanforslag nr. 178.

Sikring af indkørslen til Østergade 13 vil vi gøre, ved at udlægge en privat fællesvej mellem Rosenvænget og indkørslen til Østergade 13. Det vil sige at vejarealet på denne strækning bliver nedklassificeret fra offentlig vej til privat fællesvej. Forbindelsen mellem den private fællesvej og Danavej udskilles som en offentlig sti, der optages i vej- og stiregisteret. Forløbet af den private fællesvej og den offentlige sti fremgår af bilag 1 til sagen.

Samtidig indstiller vi til Byrådet, at de træffer beslutning om, at den private fællesvej samtidig får status som offentlig sti. Dette er der hjemmel til i § 2a i Lov om private fællesveje. En sådan beslutning vil medføre, at stiforbindelse mellem Rosenvænget og Danavej er sikret. Beslutningen udløser, at kommunen skal deltage i vedligeholdelsesomkostningerne for stien i forhold til slitage på den foranlediget af den offentlige færdsel. Da det kun drejer sig om færdsel til fods og på cykel, vil slitagen være så lille, at forvaltningen ikke ser det som et problem, at indregne omkostningen i driftsbudgette for de offentlige stier.

§124 stk. 3 bestemmer, at der skal gå mindst 4 år og højest 6 år, inden der kan blive truffet en beslutning om nedklassificering af veje. § 125. stk. 1 bestemmer, at der skal udarbejdes en rapport over vejenes tilstand. Disse to forhold kan i henhold til § 126 fraviges, hvis der er enighed mellem samtlige berørte parter. Der vil blive forsøgt indhentet accept for at frafalde kravet om 4-6 års frist for nedklassificering fra ejeren af Østergade 13. 

Økonomi:

Der vil være udgifter i størrelsesordenen  ca. 20.000 kr til matrikulære ændringer. Disse foreslår vi indgår i regnskabet med salget af grundene.

Høring:

Handicaprådet høres ikke, fordi der ikke er krav om dette.
Ældrerådet høres ikke, fordi der ikke er krav om dette.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 9. maj 2017
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Teknisk Udvalg den 9. maj 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Anbefales godkendt

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

38. Servitut på ny spildevandsledning til Gl. Assensvej 5
Sagsnr.: 2017-009119
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I henhold til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, etableres ny spildevandsledning til Gl. Assensvej 5. I den forbindelse er det nødvendigt at pålægge servitut på private arealer for at sikre ledningsanlægget.

Forvaltningen foreslår:

 • At rettigheder på private arealer erhverves ved ekspropriation
 • At der afholdes åstedsforretning med baggrund i tinglysningsrids

Sagsbeskrivelse:

Trafik- og vejafdelingen har fået fremsendt materiale fra Middelfart Spildevand A/S, til afholdelse af ekspropriation, til brug for tinglysning af servitut på ny spildevandsledning til Gl. Assensvej 5.

Der skal pålægges servitut på matrikel nr. 20h og 20p Kauslunde By, Kauslunde til sikring af ledningsanlægget.

Anlæggelse af ny spildevandsledning sker i henhold til Middelfart Kommunes Spildevandplan 2009-2021.

Økonomi:

Udgifterne til erstatninger afholdes af Middelfart Spildevand A/S.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 9. maj 2017
Økonomiudvalg den 22. maj 2017
Byråd den 29. maj 2017

Teknisk Udvalg den 9. maj 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Flemming Worsøe og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalg den 22. maj 2017
Anbefales godkendt

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Flemming Worsøe og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

39. Servitut på ledninger og brønde samt beslutning om ekspropriation ved Assensvej Syd
Sagsnr.: 2017-006502
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I henhold til "Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2016-2020" samt "Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021" etableres et nyt regnvandsbassin med tilhørende ledningsanlæg for afvanding af området under Middelfart Kommunes Lokalplan 137 - Boligområde ved Toften i Middelfart.

Middelfart Spildevand har to projekter, der er omfattet af ovenstående og omhandler "Afvanding af Sperlingvænget" og "Hovedkloak ved jernbanen". Middelfart Spildevand ønsker at afholde én fælles åstedsforretning for de to projekter, da begge projekter berører de samme lodsejere.

Forvaltningen foreslår:

 • At rettigheder på private arealer erhverves ved ekspropriation
 • At der afholdes åstedsforretning med baggrund i vedhæftede arealdisponeringsplaner, tegning nr. 41.4 og 41.5

Sagsbeskrivelse:

Trafik- og vejafdelingen har fået fremsendt materiale fra Middelfart Spildevand A/S til afholdelse af en fælles ekspropriation for "Afvanding af Sperlingvænget" og "Hovedkloak ved jernbanen", Assensvej Syd.

Der skal pålægges servitut på matrikel 2ak og 1s Skrillinge By, Kauslunde samt matrikel nr. 6f, 6x, 11i, 11o, 11m, 11k og 11e Svenstrup By, Kauslunde for sikring af ledninger og brønde under og i terræn. Servitutten dækker nye ledningsanlæg for regnvand og spildevand.

Økonomi:

Udgifter til erstatninger afholdes af Middelfart Spildevand A/S.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 9. maj 2017
Økonomiudvalg den 22. maj 2017
Byråd den 29. maj 2017

Teknisk Udvalg den 9. maj 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Flemming Worsøe og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalg den 22. maj 2017
Anbefales godkendt

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Flemming Worsøe og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

2017-006502-641.4.pdf
2017-006502-741.5.pdf
40. Servitut på ny regn- og spildevandsledning til Smutvejen 4b, Middelfart
Sagsnr.: 2017-010122
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I henhold til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, etableres der en ny regn- og spildevandsledning til Smutvejen 4B i Middelfart. I den forbindelse er det nødvendigt at pålægge servitut på private arealer, for at sikre ledningsanlægget.

Forvaltningen foreslår:

 • At rettigheder på private arealet erhverves ved ekspropriation
 • At der afholdes åstedsforretning på baggrund af tinglysningsrids

Sagsbeskrivelse:

Trafik- og Vejafdelingen har fået fremsendt materiale fra Middelfart Spildevand A/S, til afholdelse af ekspropriation, til brug for tinglysning af servitut på ny regn- og spildevandsledning til Smutvejen 4B i Middelfart.

Der skal pålægges servitut på matr.nr. 23e og 57c Skrillinge By, Kauslunde til sikring af ledningsanlægget.

Anlæggelse af ny spildevandsledning sker i henhold til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021.

Af hensyn til byggesagen fremme, er det tvingende nødvendigt, sagen bliver behandlet på mødet d. 9. maj.

Økonomi:

Udgifterne til erstatninger afholdes af Middelfart Spildevand A/S.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 9. maj 2017
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Teknisk Udvalg den 9. maj 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Flemming Worsøe og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Anbefales godkendt

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. maj 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Flemming Worsøe og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

2017-010122-1Tinglysningsaftale
2017-010122-1Tinglysningsrids
2017-010122-1Tinglysnignsrids
41. Optagelse af Ejbyområdet som nyt affaldsopland for forbrændingsegnet affald i forbrændingssamarbejdet Energnist I/S.
Sagsnr.: 2016-020296
Sagsbehandler: Hanne Laursen

Præsentation:

Forbrændingssamarbejdet Energnist I/S tilbyder interessentkommuner, der ikke deltager med fuldt affaldsopland for forbrændingsegnet affald, at indtræde med fuldt affaldsopland. Middelfart Kommune er interessent i Energnist I/S med forbrændingsaffald fra Middelfart- og Nørre Aaby området. Forbrændingsaffald fra Ejby området leveres til Odense kraftvarmeværk.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune anmoder Energnist I/S om optagelse af Ejby-området som nyt affaldsopland pr. 1. januar 2018 under forudsætning af, at de angivne præmisser ikke ændres væsentligt

Sagsbeskrivelse:

Inden kommunesammenlægningen i 2006, havde Ejby Kommune en forbrændingsaftale med Odense kraftvarmeværk. Middelfart- og Nørre Aaby kommuner var medejere af forbrændings-anlægget TAS I/S i Kolding. TAS fusionerede i 2014 med forbrændingssamarbejdet L90, til det nuværende Energnist I/S.

Ejerkommunerne har været i dialog med Energnist om at harmonisere kommunernes affalds-oplande, og indtræde i Energnist med hele kommunens affaldsmængde. Energnist I/S tilbyder nu de ejerkommuner, der ikke deltager med fuldt affaldsopland, at indtræde med fuldt affaldsopland. Samme model blev benyttet i det tidligere L90-samarbejde, ved optagelse af nye delområder.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at indtræde i Energnist I/S med hele Middelfart kommunes affaldsmængde til forbrænding, da Middelfart Kommune er medejer af Energnist I/S, og størstedelen af kommunens forbrændingsegnede affald leveres til Energnist og selskabets priser er konkurrencedygtige. 

Anmodningen om optagelse skal være Energnist I/S ihænde senest den 27. juni 2017. Herefter vil Energnists repræsentantskab behandle de nødvendige ændringer af Energnists vedtægter, der skal godkendes af repræsentantskabet, ejerkommunerne og Statsforvaltningen.

Beslutningen vil medføre, at affaldsregulativet skal ændres.  

Økonomi:

Energnist oplyser, at præmissen for at Middelfart Kommune kan indtræde med fuld affaldsmængde, er at kommunen skal indbetale ca. 0,34 mio. kr. til udligning af Energnist‘s reservepulje og historiske overdækningspuljer, opgjort pr. 31. dec. 2017. Udligningen er opgjort i forhold til indbyggertallet i det affaldsopland som optages. Energnist bemærker, at Energnists resultat for 2017 kan påvirke den endelige indbetaling.

Affald & Genbrug vurderer, at udgiften på ca. 0,34 mio. kr. for indtræden i Energnist I/S med fuld affaldsmængde kan rummes indenfor det nuværende affaldsbudget.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 15. maj 2017
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Miljø- og Energiudvalget den 15. maj 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Anbefales godkendt

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 15. maj 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 15. maj 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

42. Ankestyrelsens praksisundersøgelse kommunernes anvendelse af sanktioner over for kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
Sagsnr.: 2016-017866
Sagsbehandler: Rune Berthelsen

Præsentation:

Orientering om "Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner over for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere" fra december 2016. Undersøgelsen omfatter 10 kommuner, og er en generel undersøgelse af kommunernes anvendelse af sanktioner i forhold til nævnte målgrupper. Da Middelfart Kommune har deltaget i undersøgelsen, skal rapporten behandles af Byrådet jf. regler herom i retssikkerhedsloven § 79a.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om praksisundersøgelsen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Som følge af "Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job" blevdet aftalt, at Ankestyrelsen over tre år skal udarbejde årlige praksisundersøgelser om anvendelsen af sanktioner i kommunerne. I indeværende praksisundersøgelse belyses kommunernes anvendelse af sanktioner i forhold til uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere.
Undersøgelsen omfatter 105 sager fra 10 kommuner, hvor der er truffet afgørelse om afgivelse af sanktion efter aktivlovens § 36, stk. 1 (udeblivelse fra tilbud) i perioden fra 1. januar-4. maj 2016. Sagerne måtte ikke være anket og dermed behandlet af Ankestyrelsen allerede.
Undersøgelsen omhandler
- Om sanktionen for udeblivelse er givet på korrekt grundlag.
- Om vejledningspligten er overholdt.
- Om kommunen, før der gives en sanktion til en aktivitetsparat ydelsesmodtager, har udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med personen med henblik på en vurdering af, om der forelå en rimelig grund til udeblivelsen m.v. 
- Hvorledes kommunen får oplysninger fra tilbudsstederne om forhold, der har betydning for vurderingen om afgivelse af eventuel sanktion. 

Ankestyrelsens konklusion på baggrund af analysen er, at kommunerne ikke er gode nok til at undersøge om borgere har rimelig grund til at udeblive fra tilbud og at kommunerne kan blive bedre til at sikre, at sagerne er tilstrækkelig oplyste, når de vil foretage fradrag i borgeres uddannelses- eller kontanthjælp, fordi de er udeblevet fra tilbud. I 62 sager var betingelserne for at give en sanktion opfyldt. 21 af de 105 sager ville være blevet ændret, hvis borgeren klagede over afgørelsen, og Ankestyrelsen behandlede sagen. I 22 af de 105 sager manglede der oplysninger, og det var derfor ikke muligt at vurdere, om afgørelserne var rigtige eller ej. 

Middelfart Kommune har deltaget i undersøgelsen med 7 sager heraf 4 jobparate og 3 aktivitetsparate. Ankestyrelsen har opgjort (bilag 2), hvordan de deltagende kommuner fordeler sig på 3 forhold. Resultatet for Middelfart Kommune på disse forhold er:
·         Hvorvidt § 36 er anvendt korrekt – Middelfart: § 36 er anvendt korrekt i 7 af 7 sager
·         Hvorvidt vejledningen samlet set er fyldestgørende – Middelfart: vejledningen er samlet set fyldestgørende i 6 af 7 sager
·         Hvorvidt afgørelsen samlet set er rigtig – Middelfart: afgørelsen er samlet set rigtig i 3 af 7 sager.

Ud fra analysen anbefaler Ankestyrelsen blandt andet, at kommunerne
·         sikrer, at den enkelte sag er tilstrækkelig oplyst, før kommunen giver en sanktion. Kommunen skal altså sikre, at der er nok oplysninger til vurdere sagen.
·         undersøger, om borgeren har en rimelig grund til at udeblive fra tilbud efter aktivlovens § 13, stk. 7.
·         er opmærksomme på, at borgere ikke kan sanktioneres, hvis borgerne har en rimelig grund til udeblivelsen, jf. § 13, stk. 7.
·         sørger for tilstrækkelig vejledning om konsekvenserne for udeblivelse fra tilbud og dokumentation af vejledningen.
·         i en afgørelse om sanktion sørger for at begrunde, hvorfor borgerens angivne grund til udeblivelsen eller manglende svar på partshøring, ikke er en rimelig grund til at udeblive.
·         sørger for at være særlig opmærksom på særreglerne, som gælder for aktivitetsparate borgere.

Ankestyrelsen har i forlængelse af praksisundersøgelsen valgt at offentliggøre en principafgørelse (principafgørelse nr. 102-16) om kravene til en kommunes oplysning af en sag, før der kan gives sanktion. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen lægger i et følgebrev til Ankestyrelsens praksisundersøgelse op til at regeringen og KL vil indlede dialog om regelforenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet så disse bedre understøtter en effektiv brug af sanktioner.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejsmarkedsudvalget den 10. maj 2017
Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Byrådet den 29. maj 2017

Beskæftigelses- og Arbejsmarkedsudvalget den 10. maj 2017
Taget til efterretning
Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Økonomiudvalget den 22. maj 2017
Anbefales godkendt

Beslutning:

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. maj 2017 kl. 08:00
Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00
Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. maj 2017 kl. 08:00

Taget til efterretning
Lars Vigsø deltog ikke i sagens behandling

Økonomiudvalget 22. maj 2017 kl. 14:00

Anbefales godkendt

Byrådet 29. maj 2017 kl. 17:00

Godkendt
Morten Weiss-Pedersen og Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Bilag:

LUKKEDE SAGER

43. Salg af ejendom
44. Salg af ejendom
45. Godkendelse af vedtægter