Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 6. februar 2017

Møde:
Byrådet
Mødetid:
6. februar 2017 kl. 17:00
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Bo Juul Nielsen
Lars Vigsø
Peter Storm
Niels Bebe
Anton C. Petersen
Mikkel Dragmose-Hansen
Kim Lund
Nicoline Damkjær
Regitze Tilma
Svend-Aage Nielsen
Anni B. Tyrrestrup
Paw Nielsen
Christian Martins Kromann
Agnete Damkjær
Ove Andersen
Kaj Johansen
Jens Backer Mogensen
Jonathan Roed Kirkedal
Kaj Piilgaard Nielsen
John Kruse
Flemming Worsøe
Morten Weiss-Pedersen
Steen Dahlstrøm
Allan Buch
Fraværende:

ÅBNE SAGER

2. Kommunegaranti til produktionsskolen i forbindelse med låneomlægning
Sagsnr.: 2016-017455
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Middelfart Produktionsskole i forbindelse med låneomlægning.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunal garanti på 2,8 mio. kr. således at Middelfart Produktionsskole kan omlægge et eksisterende kreditforeningslån til et annuitetslån med 25 års løbetid hos Kommunekredit.
 • At garantien (med henblik på at reducere renterisikoen) stilles under forudsætning af, at der optages et lån hos Kommunekredit med fast rente i hele løbetiden. Et KK basislån betragtes i den forbindelse som værende et fastforrentet lån.
 • At garantien stilles under udtrykkelig forudsætning af, at låneprovenuet anvendes til at indfri skolens eksisterende lån.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med gennemførelsen af et om- og tilbygningsprojekt med A. P. Møller fondsstøtte, stillede Middelfart Kommune medio 2016 garanti for, at Middelfart Produktionsskole kunne optage et kommunegaranteret lån på 5,0 mio. kr.

Byggeprocessen skrider planmæssigt frem i forhold til den køreplan, aftaleparterne har lagt for projektet.

I tillæg til projektfinansieringen har forvaltningen nu modtaget en anmodning fra Middelfart Produktionsskolen om en yderligere kommunal garantistillelse på 2,8 mio. kr. med henblik på, at skolens eksisterende kreditforeningslån på 2,8 mio. kr. kan omlægges til et kommunegaranteret lån hos Kommunekredit.

Produktionsskolens begrundelse for ansøgningen er, at skoleformen med Finansloven for 2017 er stillet besparelser i udsigt, lige som yderligere varslede tiltag for sektoren vil påvirke skolens drift i negativ retning.

Skolen har på den baggrund gennemgåendet  skolens udgifter og kan konstatere, at produktionsskolen bl.a. vil kunne reducere den årlige låneydelse med op til 100.000 kr. årligt, hvis skolens aktuelle lån kan omlægges til Kommunekredit.

Kommunegarantien vil således kunne bidrage positivt til at understøtte rammevilkårene for skolens drift.

Økonomi:

Forvaltningen har i forbindelse med behandlingen af nærværende garantiansøgning fået tilsendt årsregnskaber og budget for skolen.

Årsregnskabet viser, at skolen har en solid økonomi, herunder god balance på driften og en lav finansiel gearing.

Sammenligningstallene i årsregnskabet viser, at Middelfart Produktionsskole over de seneste 3 år har oppebåret positive regnskabsresultater på henholdsvis 0,154 mio. kr. i 2013, 0763 mio. kr. i 2014 samt 1,128 mio. kr. i 2015.

På baggrund af det modtagne materiale i forbindelse med både nærværende og tidligere garantisag, er det forvaltningens vurdering, at risikoen ved at stille en yderligere garanti på 2,8 mio. kr. er lav. Der er alene tale om en omlægning af eksisterende lån til en lavere rente og en længere restløbetid, som ikke forøger skolens samlede gæld på omlægningstidspunket.

Det bemærkes videre:

 • At det er tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål.
 • At der ikke skal opkræves garantiprovision for lånet, idet Middelfart Produktionsskole agerer indenfor undervisningsområdet og ikke har et erhvervsøkonomisk sigte.
 • At garantistillelsen belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse opgjort lånerammen og finder, at der lige akurat er plads til at stille garantien på lånerammen for 2016.
 • At kommunen ifølge Lånebekendtgørelsen kan henføre lån til 2016-lånerammen ind til udgangen af marts 2017.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Byrådet den 6. februar 2017

Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag:

3. Kommunegaranti for lån til Middelfart Fjernvarme
Sagsnr.: 2017-001984
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. ansøger om, at der stilles kommunegaranti for et lån på 15,0 mio. kr.
Lånet skal finansiere investeringer i
 • Renovering og udskiftning af fjernvarmerør i forbindelse med Klimaby projektet,
 • Udvidelse af Øst-centralen i forbindelse med udvidelse af forsyningsområdet til at dække Falstersvej
 • Udskiftning af ledningsregistreringssystemet
 • Ny foryningsledning til Industrivej i Nr. Aaby
 • Udskiftning af ventilbrønde i Nr. Aaby

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.'s ansøgning imødekommes
 • At der i henhold til ansøgningen stilles den ønskede garanti for lånoptagelse på 15,0 mio. kr.
 • At Middelfart kommune opkræver en garantiprovision på 0,5% årligt af restgælden pr. 31/12

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Fjernvarme gennemfører i 2017 en længere række af renoverings og udskiftsningsprojekter i deres forsyningsområde.

I forbindelse med Klimaby projektet i området omkring Kongebrovej er det nødvendigt at omlægge stikledningerne på flere af vejene, herunder A. C. Hansens Alle, Kongebrovej og Engvej mfl.
Herudover renoveres og udskiftes fjernvarmeledningerne i forbindelse med opgravning af Adlerhusvej, Skovgade, Knorregade, Smedegade og Brogade.

Med etablering af de nye udstykninger på Falstersvej udvides Middelfart Fjernvarmes forsyningsområde. Dette medfører et behov for at udbygge Øst-centralen.

Der skal etableres nyt ledningsregistreringssystem for at kunne imødekomme nye krav fra 2018. Samtidig indføres der ABA-Anlæg på alle centralerne for at øge forsyningssikkerheden.

Der skal etableres en ny fjernvarmeledning på industrivej i Nr. Aaby.

Der skal udskiftes og renoveres ventilbrønde i Nr. Aaby for at opretholde forsyningssikkerheden overfor forbrugerne, da de nuværende brønde er udtjente efter mere end 30 år i jorden.

Økonomi:

De samlede investeringer er på 15,0 mio. kr. fordelt som følger: 
  
 Renovering af fjernvarmerør i forbindelse med Klimabyen etape 2-3

8.000.000

Udbygning af Øst-centralen

3.500.000

Ledningsregistreringssystem, ABA-anlæg og fjernvarmemålere

1.600.000

Forsyningsledening til Industrivej i Nr. Aaby

1.200.000

Udskiftning af ventilbørnde i Nr. Aaby

   700.000

I alt

15.000.000


Middelfart Fjernvarme finansierer investeringerne ved at optagelse af et lån hos Kommunekredit.

Ifølge lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for forsyningsselskaber uden, at det belaster kommunens låneramme. Kommunen er forpligtet til at opkræve et vederlag på markedsvilkår til dækning af kommunens risiko i forbindelse med garantistillelsen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicapråddet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Byrådet den 6. februar 2017

Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning:

Godkendt.
Bo Juul Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

4. Godkendelse af det endelige byggeregnskab for Melfarparken
Sagsnr.: 2017-000391
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligforeningen Lillebælt fremsendt et endeligt byggeregnskab med tilhørende revisorerklæring på renoveringen af Melfarparken. Jf. lovgivningen skal byggeregnskabet godkendes af Byrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • At det endelige byggeregnskab (Skema C) for Melfarparken godkendes
 • At den samlede anlægssum på 120.175.758 kr. godkendes
 • At Middelfart Kommune godkender at stille en samlet garantisum på 92.643.903 kr.
 • At huslejen på 780 kr. pr m2 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Tilbage i oktober 2008 besluttede Middelfart Kommune at påbegynde et arbejde med at udarbejde en helhedsplan i samarbejde med Landsbyggefonden og Boligkontoret Danmark med henblik på at renovere Melfarparken beliggende på Behrendtsvej/Gasværksvej i Middelfart by.

Formålet med helhedsplanen var at skabe bedre fysiske rammer for 93 lejligheder men også bedre sociale rammer for beboerne. Renoveringsarbejdet indbefattede derfor udbedring af byggeskader, miljø- og tilgængelighedsforbedringer. Det har været en kompleks helhedsplan med godkendelse af 3 støttetilsagn undervejs i processen. Byggesummen er dog undervejs i forløbet blevet hævet til knap 120,2 mio. kr., da der blev konstateret bl.a. PCB i byggeriet. Det bevirkede en væsentlig større udgiftspost til renoveringen samt en længere genhusningsperiode af beboerne. 

Den 31.12.2014 blev Melfarparken afleveret og overgik til drift. I forbindelse med afleveringen var der nogle forhold omkring MgO-plader og funktionen af det grå spildevand samt en løsning og ombygning af vaskeriet, som ikke var optimalt. Arbejdet med at afslutte Melfarparken gik derfor frem til september 2015, og byggeregnskabet blev revisor godkendt 3. februar 2016. På det tidspunkt var der dog ikke en endelig afklaring af det grå spildevand og MgO-plader (vindspærreplader). Det indebar, at Boligkontoret Danmark ventede med at indsende det endelige skema C, hvis det skulle vise sig, at der var en betydelig ekstra omkostning. Sagen er nu afsluttet, og de ekstraomkostninger, der var forbundet med udbedringen, var indeholdt i de afsatte beløb.

Huslejeniveauet er bibeholdt påkr. 780 pr. m², som vurderet ved projektstart, og huslejen ændres derfor ikke af forhøjelsen af byggesummen i det endelige regnskab (skema C).

Økonomi:

Middelfart Kommune skal i alt stille en garanti på kr. 92.643.903 kr. 
Garantien for de støttede lån udgør i alt 75.825.445 kr med 50% regaranti for Landsbyggefonden. Og for de ustøttede lån beløber garantien sig til 16.818.458 kr.

De ustøttede lån udgør i alt 44.350.313 kr. Boligkontoret Danmark finansierer den udstøttede del ved kr. 31.164.000 som er hjemtaget (garantiprocent på 38,93%), kr. 8.000.000 fra reguleringskontoen, kr. 503.331 som var lejeindtægter, kr. 500.000 fra egen trækningsret og kr. 4.686.313 (garantiprocent 100%) som ekstra ustøttet lån.

De kommunale garantier vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Høring:

Ingen høring

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Byrådet den 6. februar 2017

Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Indstilles til godkendelse

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

5. Endelig vedtagelse af FYN I BEVÆGELSE - infrastrukturstrategi Fyn 2015 - 35
Sagsnr.: 2014-014708
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Forslag til Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har været fremlagt i høring i aug-sept. 2016 blandt de 10 fynske kommuner og en række offentlige og private organisationer.
Høringssvarene har givet projektgruppen bag forslaget til infrastrukturstrategien anledning til at anbefale nogle ændringer og præciseringer i strategiens indhold, tekst og kortbilag, som nu har været forelagt Borgmesterforum på møde den 14. december 2016. De fynske borgmestre drøftede og godkendte med enkelte tilpasninger de anbefalede ændringer, og fremsender nu den tilrettede Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 til endelige godkendelse i de 10 fynske kommunalbestyrelser i februar 2017.

Forvaltningen foreslår:

Forvaltningen indstiller:
 • At HVIDBOG – samt anbefalinger til ændringer i strategien på baggrund af de indkomne 
  høringssvar – godkendes.
 • At Infrastrukturstrategi 2017-35 endelig godkendes.
 • At forslag til ”Organisering, indsatser og ressourcer 2017-21” godkendes sammen med 
  infrastrukturstrategien.
 • At der afsættes 1 kr. per borger i forbindelse med udfoldelsen af strategien, 
  hvilket skal findes i kommunernes budgetter for 2017.

Sagsbeskrivelse:

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra 21 høringsparter. Der er udtrykt generelt stor tilfredshed med strategiens ambitioner og hovedretning. Derudover er der konstruktive forslag til ændringer og præciseringer, der kan styrke den fremtidige fynske varetagelse af forbedringer i mobiliteten og de trafikale infrastrukturindsatser på Fyn.
Bilag 1: De samlede høringssvar vedlagt dagsordenen.

Projektgruppen har udarbejdet HVIDBOG med detaljeret gennemgang og bemærkninger til de indkomne høringssynspunkter. De omfattende høringssvar er gennemgået og kommenteret og danner baggrund for projektgruppens anbefalinger til ændringer og præciseringer i infrastrukturstrategiens tekst og kortbilag.
Bilag 2: HVIDBOG – Detaljerede bemærkninger til de indkomne høringssvar

FYN I BEVÆGELSE
Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.
Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er (kommune)grænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udad til.
Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden er der forslag til, hvad der kan gøres i Byregion Fyn – samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.
Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet. Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udgøres af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning.
Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i letbaner og tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye sammenhængende rejser/”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.
Bilag 4 Den tilrettede og endelige ” FYN I BEVÆGELSE – Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

Der er udarbejdet kort resume af infrastrukturstrategien efter flere kommuners ønske.
Bilag 5: Resumé af infrastrukturstrategien vedlagt dagsordenen.

Indsatser og prioriteringer 2017-21
Der er udarbejdet særskilt notat med forslag til igangsættelse af arbejdet med at implementere og prioritere infrastrukturstrategien i Byregion Fyn regi og i de enkelte kommuner.
Her foreslås opbygget en organisation bestående af kommunalpolitikere og embedsmænd fra de involverede kommuner, som skal stå for styring og prioritering af implementering af strategien frem til vedtagelsen af en ny sammenhængende struktur for alle Byregion Fyns samlede aktiviteter i 2018.
Der foreslås i den forbindelse en prioritering og igangsætning af de første og mest påtrængende indsatser, som kommunerne skal tilslutte sig samtidig med godkendelse af infrastrukturstrategien.
Det foreslås ligeledes at kommunerne afsætter mandskabsmæssige og økonomiske ressourcer (1 kr./borger) til igangsættelse af indsatser og projekter i 2017 for at igangsætte implementeringen af infrastrukturstrategien.
Bilag 3: Forslag til organisation, indsatser og ressourcer 2017-21 vedlagt dagsordenen

Økonomi:

Der afsættes 40.000 kr. pr. år fra Økonomiudvalget via udviklingsmidler.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Byrådet den 6. februar 2017

Teknisk udvalg den 10. januar 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Anbefales

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00

Anbefales

Bilag:

6. Endelig vedtagelse af lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 - Erhvervsområde ved Strandvejen i Middelfart
Sagsnr.: 2016-005569
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 for et mindre erhvervsområde ved Strandvejen i Middelfart, har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger og planen ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 vedtages endeligt, som fremlagt i den offentlige høring, bortset fra tilføjelse vedrørende kystbeskyttelsesloven og terrænregulering samt mindre redaktionelle ændringer i kommuneplantillægget.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 3. oktober 2016, at sende forslag til lokalplan 173 og kommuneplantillæg 19 i offentlig høring. Planerne omfatter ejendommene Strandvejen 5 - 9 og udlægger området til erhvervsområde i form af kontor- og servicefunktioner samt konference og kursusfaciliteter med mulighed for overnatning samt undervisning og institutioner. Baggrunden for planerne er et ønske om, at inddrage boligen på Strandvejen 9 til erhverv i sammenhæng med den eksisterende virksomhed på Strandvejen 5 og 7. Strandvejen 9 ligger i dag inden for kommuneplanramme B.01.13, der udlægger området til boligformål. Med kommuenplantillægget ændres anvendelsesbestemmelsen for ejendommen fra boligområde til erhvervsområde.

Ved nærmere gennemgang af planforslagene er der fundet mindre ændringer og præciseringer af redaktionel art i kommuneplantillægget, som bør rettes i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar;
- Odense Bys Museer har oplyst, at der ikke forventes at være jordfaste fortidsminder inden for området.
- Handicaprådet har ikke bemærkninger til forslaget.
- Kystdirektoratet har gjort opmærksom på §16 i kystbeskyttelsesloven, hvorefter det kræver tilladelse til at foretage bl.a. terrænreguleringer. Kystdirektoratet anmoder om, at det tilføjes under afsnittet "Tilladelser fra andre myndigheder" i redegørelsesdelen. Derudover anmoder de om, at bestemmelsen vedrørende terrænregulering tilføjes bemærkning om, at der ikke er en umiddelbar ret til at terrænregulære, idet det også reguleres af anden lovgivning (forudsætter tilladelse fra Kystdirektoratet). Det anbefales, at bemærkninger fra Kystdirektoratet indarbejdes i forslaget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Byrådet den 6. februar 2017

Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Anbefales

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00

Anbefales

7. Forslag til lokalplan for boligområde ved Rudbæksbanke og Strandvejen
Sagsnr.: 2017-000035
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til lokalplan 171 for boligområde ved Rudbæksbanke og Strandvejen i Strib.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplanforslag indstilles godkendt og oversendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om offentlig fremlæggelse.

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet udkast til lokalplan for eksisterende boligområde i Strib. Området er beliggende Rudbæksbanke 29A-35A samt Strandvejen 169-173. Lokalplanforslaget er udarbejdet som følge af lokalplanlægning af de omkringliggende boliger nord og syd for området. Der blev lavet lokalplan 136 for Rudbæksbanke i 2011(syd for) og lokalplan 149 for Strandvejen i 2014. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 149 blev det tilkendegivet, at der skulle laves lokalplan for området mellem de to områder. Det gælder for både lokalplan 136 og 149, at der er indarbejdet en respektafstand i forhold til kystlinjen. Denne respektafstand er videreført i lokalplanforslag 171 for dette område.

Lokalplanforslaget viderefører en byggelinje mod vandet, som også er indført nord og syd for området i de pågældende lokalplaner. Dette område har dog allerede bebyggelse nærmere vand end de øvrige områder. Der er indføjet bestemmelser, hvor ny bebyggelse skal forholde sig til klimatilpasning, herunder forventede havvandsstigninger for Lillebælt. Der påtænkes ikke yderligere boliger i området.

Planen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afhørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslag til lokalplan vil blive sendt i otte ugers høring. I forbindelse med offentlighedsfasen vil Handicap- og Ældreråd samtidig få tilsendt forslaget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Byrådet den 6. februar 2017

Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Anbefales

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00

Anbefales

Bilag:

8. Venstres byrådsgruppe meddeler at Venstre ønsker at omkonstituere sig pr. 1. marts 2017
Sagsnr.: 2017-002442
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:

Venstres byrådsgruppe ønsker at omkonstituere sig pr. 1. marts 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet tager stilling til den ønskede omkonstituering. 

Sagsbeskrivelse:

Venstres gruppeformand har meddelt, at Venstres byrådsgruppe ønsker at omkonstituere sig således pr. 1. marts 2017:

 • Bo Juul Nielsen indtræder i Skoleudvalget og udtræder af Teknisk Udvalg
 • Regitze Tilma udtræder af Skoleudvalget og indtræder i Teknisk Udvalg
 • Regitze Tilma overtager Niels Bebes poster i Grønt Råd og i Handicaprådet

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Byrådet den 6. februar 2017

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

9. Forslag fra den konservative byrådsgruppe omhandlende at lade ansatte bestemme deres arbejdstid
Sagsnr.: 2017-002319
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:

Det kommer arbejdspladsen til gode, at medarbejdere har indflydelse på deres arbejdstid.

Hvis medarbejdere får indflydelse på deres arbejdstid, får de mere arbejdsglæde og sygefraværet vil falde.

Det viser den første måling af et pilotprojekt i Københavns kommune med fleksibel arbejdstid. Her har medarbejdere løbende haft mulighed for at forhandle om deres arbejdstid.

Tid er et stort gode for os alle sammen. Den konservative byrådsgruppe mener, at det er afgørende for rigtig mange mennesker, at de kan få indflydelse på, om de skal arbejde 30 timer, 37 eller måske 40 timer om ugen.

Det handler i virkeligheden om fleksibilitet og frihed til selv at bestemme. Man er ansat på en årsnorm, hvor inden for timer skal erlægges. Erfaringer viser, at jo mere indflydelse man har på planlægningen af sin arbejdstid jo bedre trives man, dette til gavn for både privatliv og arbejdsplads.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet drøfter Den konservative byrådsgruppes forslag om, at Økonomiudvalget som personaleudvalg drøfter og gerne opstarter et pilotprojekt i et forvaltningsområde, for at vi i Middelfart kan få erfaringer med fleksibel arbejdstid.

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Byrådet den 6. februar 2017

Beslutning:

Byrådet godkender, at der bliver gået i gang med forberedelsesarbejdet og at sagen herefter kommer tilbage til Økonomiudvalget.

Behandlingsplan

Byrådet 6. februar 2017 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER