Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 7. november 2017

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
7. november 2017 kl. 13:15
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Peter Storm
Lars Vigsø
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Fraværende:

ÅBNE SAGER

211. Orientering om indsatser på to-sprogsområdet i dagtilbud
Sagsnr.: 2017-019542
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har igangsat indsatser på to-sprogsområdet i dagtilbud, som følge af et øget antal børn med 2-sprogsbaggrund i dagtilbuddene. Dette er en orientering til udvalget herom.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Som resten af landet, har Middelfat Kommune også modtaget sin del flygtninge og deres familer gennem de seneste par år. Af forskellige praktiske grunde, har bosætningen ikke været så geografisk spredt, hvilket betyder at der er stor forskel på kommunens områder og koncentration af 2-sprogsfamiler. 

En af de områder der har et stort antal familier med anden baggrund end dansk, er Nørre Aaby-området. Dette betød at man i Børnehuset Mikkelsbro, i slutningen af 2016 og begyndelsen af 2017, havde 44 % 2-sprogsbørn i vuggestuen og samlet for hele børnehuset var tallet 27,5 %.

For at løfte opgaven bedst muligt igangsatte forvaltningen, i samarbejde med Mikkelsbro en proces for at opkvalificere opgaven ud fra et bredt tværfagligt perspektiv.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra dagtilbud, sundhedstjenesten, job og integration, famile- og forebyggelse, PPR og skoleafdelingen som har udarbejdet følgende tiltag for Børnehuset Mikkelsbro:
 • Kompetence- og vidensudvikling af medarbejdere i børnehuset
 • Flyverfunktion af specialpædagoger fra forvaltningen til supervision samt hjælp til strukturer i børnehusets hverdag.
 • Indretning af en pædagogisk praksis ift. både at tilgodese 2-sprogsbørnegruppen og samtidig sikre den samlede børnegruppes fortsatte trivsel, udvikling og læring.
 • Forældreindragelse som består af 4 kvartalsvise forældremøder med følgende temaer:
  • Dansk institutions- og skolekultur (November 2017)
  • Arbejdsliv og børn i institution (Februar 2018)
  • Mad og søvn (Maj 2018)
  • Forældresamarbejde (Oktober 2018) 

Formålet er fortsat at skabe et børnemiljø:

 • hvor alle børns trivsel, sunhed udvikling og læring fremmes.
 • hvor samarbejdet med forældre er medvirkende til at sikre det enkelte barns alsidige udvikling
 • hvor der, i samarbejde med forældre, sikresgod overgange til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.

Tiltag og indsatser evalueres løbende af børnehus og arbejdsgruppe mhp eventuelle justeringer undervejs. Den samlede indsats evalueres i slutningen af 2018.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. november 2017 kl. 13:15

212. Vedtagelse af Arbejdsgrundlag for Dagtilbud 2018-21
Sagsnr.: 2017-019536
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet nyt arbejdsgrundlag for dagtilbud for årene 2018-2021. 

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender Arbejdsgrundlag for Dagtilbud 2018-21.

Sagsbeskrivelse:

Arbejdsgrundlag for dagtilbudsområdet udarbejdes og vedtages for en 4-årig periode.

Det tidligere arbejdsgrundlag havde fokus på 4 overordnede temaer:
 1. Organisatorisk læring og kompetenceudvikling med fokus på effektivitet, systematik og sammenhængskraft
 2. Lærerig leg og legende læring
 3. Branding
 4. Udvikling af de fysiske rammer
Disse 4 temaer og vel indarbejdet i daginstitutionernes daglige arbejde og pædagogiske praksis.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra daginstitutionsledergruppen og forvaltningen har herefter arbejdet med udvikling af nyt arbejdsgrundlag, som løbende er blevet præsenteret, drøftet og kvalificeret af den samlede daginstitutionsledergruppe.

Arbejsgrundlaget blev yderligere kvalificeret af regringsaftalen om "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”, da det heraf fremgik, at mange tanker og retningslinjer i aftalen allerede var indarbejdet i arbejdsgrundlaget for dagtilbud i Middelfart Kommune.

Arbejdsgrundlaget sætter dermed retning for de næste års arbejde i dagtilbuddene i Middelfart Kommune, og beskriver de særligt prioriterede temaer, der danner basis for kvaliteten med det overordnede formål at mindske læringsuligheden, således at barnets baggrund ikke bestemmer dets fremtid:
 • Forældresamarbejde
 • Faglig ledelse
 • Sproglige kompetencer
 • Udearealer som læringsmiljø
 • Digital dannelse

Arbejdsgrundlaget bliver understøttet af en overordnet procesplan, der viser et specifikt fokus på hvert af de udvalgte temaer. Der er for hvert tema opstillet mål, som gælder for alle dagtilbud i Middelfart Kommune. Det er det enkelte dagtilbuds opgave at omsætte målene til praksis, således at det gør en forskel i forhold til børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse.

Arbejdsgrundlaget kan dog ikke stå alene. Det fortsatte arbejde med retningslinjer i 'Trivsel på Tværs', sammenhængen i gode overgange og trivselsmålinger bliver ligeledes medtaget i dagtilbuddets arbejde med at minimere læringsuligheden blandt børnene.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingren.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. november 2017 kl. 13:15

Bilag:

213. Ansøgning om støtte til kordag og Unge Rocker
Sagsnr.: 2017-019543
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Ansøgning om Kulturmidler til ”Spil Dansk Uge” arrangementer.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget beslutter om ansøgningen skal godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Musikskolen har fremsendt ansøgning om Kulturmidler til følgende ”Spil Dansk Uge” arrangementer:

 • Kordagen er for folkeskolernes kor og der er deltagelse af 250-350 elever, som bringes sam-men onsdag d. 1. november og har fællesprøve med den eksterne instruktør fra 08.30-13.30 og åben koncert kl. 19.00-20.00. Koncerten er besøgt af anslået 800+ mennesker. Kordagen er planlagt af Musikskolen i samarbejde med folkeskolernes musikvejledere, som hvert år udpeger en ekstern instruktør, der står for repertoire og indledende instruktion af skolernes korledere. I år er instruktøren Thue Thesbjerg. Kordagen giver børnene store oplevelser af fordybelse, fælleskab, samhørighed når de, efter at have øvet målrettet hver for sig i august, september og oktober samles d. 1. november for at øve koncentreret mod aftenens velbesøgte koncert. Den 1. november akkompagneres koret af et velspillende læreorkester med lærere fra musikskolen. Kordagen er læring, glæde, trivsel og social og kulturel dannelse.

samt

 • ”Unge Rocker” er et samarbejde mellem Musikskolen, Ungdomsskolen, gymnasiet og en af kommunens efterskoler. Sammenspilshold fra musikskolen (i Walkers aldersgruppe), fritidsband fra Walker og ungdomsskole, gymnasiesammenspilshold og efterskolehold rocker Walker fredag d. 3. november fra 16.00-19.00. ”Unge Rocker” giver en bred vifte af sammenspilshold mulighed for at optræde for publikum og ”de andre” i en professionel ramme. ”Unge Rocker” skaber liv og kendskab på Walker og binder unge mennesker sammen om et fælles mål og formål.

Økonomi:

Der ansøges om i alt 15.000,-

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. november 2017 kl. 13:15

Bilag:

214. 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2017 for BKF-udvalget
Sagsnr.: 2017-009405
Sagsbehandler: Anne Nærø

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejder 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2017 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Resultatet af budgetopfølgnignen fremgår af denne sagsnfremstilling.

Forvaltningen foreslår:

At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

På Børn-, Kultur og Fritidsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Kultur-, Fritids- og Læringsområdet, som primært er foranlediget af mindreudgifter til specialpædagogisk indsats samt i et vist omfang mindreudgifter til PPR. På kultur og fortidsområdet forventes et merforbrug på den centrale budgetramme som følge af, at anlægget af dykkerskuret og Kunstgræsbanen i Båring er finansieret af opsparede midler fra driften. Merforbruget opvejes i store træk af bibliotekets planlagte underskudsafvikling.

Familie- og forebyggelsesområdet forventer under et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Underliggende giver opgraderingen af de forebyggende indsatser anledning til et merforbrug, som opvejes af mindreudgifter til anbringelser og sociale foranstaltninger, herunder merudgiftsydelse til forældre med handicappede børn.

Dagtilbudsområdet forventer under et at realisere et merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget har primært baggrund i øgede udgifter til søskendetilskud, øgede udgifter til økonomiske fripladser, merudgifter til privat pasning og flere børn i kommunale dagtilbud. Merforbruget er mestendels en følge af mængdemæssige forskydninger, i form af, at der samlet set passes flere børn end kommunens befolkningsprognose tilsagde. Herudover skyldes en del af merforbruget en fejl i takstberegningen vedrørende forældrebetalingen. Der er sket takstmæssig tilpasning i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Økonomi:

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud er følgende:

 • At der på den centrale budgetramme på Kultur og Fritidsområdet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget er en følge af, at der anvendes 0,9 mio. kr. af det opsparede overskud til at finansiere anlægsinvesteringerne i en kunstgræsbane i Båring, samt et dykkerhus. Merforbruget på den centrale budgetramme inddækkes delvist fra mindreudgifter til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Decentralt afvikler Biblioteket 0,4 mio. kr. af det opsparede underskud fra tidligere år.
 • At der på læringsområdet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget ligger fortrinsvis på specialpædagogkorpset, som oplever meget lav personaleomsætning og fravær af udgifter til vikardækning. Herudover ses et vist mindreforbrug på PPR.
 • At der på familie- og forebyggelsesområdet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Underliggende ses et mindreforbrug på anbringelsesområdet på 2,0 mio. kr., mens udgifterne til sociale foranstaltninger vedrørende familier med handicappede børn tegner til at blive 1,3 mio. kr. mindre end budgetlagt. På modsat side indebærer opprioriteringen af det forebyggende arbejde, herunder familiebehandling og flygtningerettede indsatser, at forebyggelsesområdet samlet set tegner til at realisere et merforbrug på op mod 3,5 mio. kr. i 2017. På sundhedsområdet forventer Sundhedstjenesten at realisere et merforbrug på 0,3 mio. kr., mens Tandplejen tegner sig for et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget har baggrund i, at overtandlægestillingen har været vakant i en længere periode.
 • At dagtilbudsområdet under et forventes at realisere et merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget har primært baggrund i øgede udgifter til søskendetilskud, øgede udgifter til økonomiske fripladser, samt merudgifter til privat pasning og flere børn i kommunale dagtilbud. Merforbruget er mestendels en følge af mængdemæssige forskydninger. Det sker i form af, at der samlet set passes flere børn end kommunens befolkningsprognose tilsagde. Herudover skyldes ca. 0,6 mio. kr. af merforbruget en fejl i takstberegningen vedrørende forældrebetalingen. Der er sket en takstmæssig berigtigelse i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Det korrigerede budget til anlæg udgør 8,6 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år, mens der i indeværende år forventes anlægsudgifter for 13,3 mio. kr.

Afvigelserne på anlæg skyldes følgende forhold:

 • At der på anlægsprojektet ”Energirenovering Kastanieborgen” forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig forbrug af opsparede midler fra tidligere år. Anlægsprojektet forventes dog afsluttet med et samlet merforbrug på 0,340 mio. kr. i forhold til den samlede anlægsramme. Overskridelsen skyldes blandt andet ekstra projekteringsudgifter, samt uforudsete ekstraudgifter grundet bygningens dårlige almene stand.
 • At der på anlægsprojektet ”Renovering af Solsikken – Naturhaven” forventes et merforbrug i indeværende regnskabsår på 1,5 mio. kr. Set over den samlede projektperiode, forventes anlægsprojektet afsluttet indenfor det afsatte budget.
 • At der forventes et merforbrug på Båring Kunstgræsbane på 0,058 mio. kr. som følge planlagt ekstraudbetaling af anlægstilskud. Der søges bevilling til dette i forbindelse med budgetopfølgningen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. november 2017.
(Ingen videre behandling, da budgetopfølgningen indgår i kommunens samlede budgetopfølgning som oversendes til Økonomiudvalget ultimo november og Byrådet primo december).

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. november 2017 kl. 13:15

Bilag:

215. Nyt tværgående efterværn til unge i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2017-019633
Sagsbehandler: Jørn Nielsen

Præsentation:

BKF- og Skoleudvalget blev på deres udvalgsmøder hhv. den 2. og 3. oktober 2017 præsenteret for, at Familie og Forebyggelse ønskede at søge satspuljemidler til et projekt til at forbedre kommunens indsats for unge i efterværn. Altså unge mellem 18-23 år, for hvem det giver mening fortsat at blive fulgt af Familieafdelingen ind i starten på deres voksenliv.

Begge udvalg gav grønt lys for at ansøge, og det blev besluttet at BKF-udvalget foretog den endelige godkendelse af ansøgningen på november-mødet. Godkendelsen sker efter at ansøgningen er sendt til Socialstyrelsen. Det skyldes at tidsrummet mellem, at puljen blev meldt ud og ansøgningsfristen ikke gav mulighed for udvalgets endelige godkendelse inden ansøgningsfristen – en udfordring Middelfart Kommune deler med de øvrige kommuner.

Det er aftalt med Socialstyrelsen af BKF-udvalgets endelige godkendelse eftersendes.

Forvaltningen foreslår:

 • At BKF-udvalget godkender ansøgningen om ”Nyt tværgående efterværn til unge i Middelfart Kommune
 • At godkendelsen eftersendes til Socialstyrelsen.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes formål med projektet er, at støtte anbragte eller tidligere anbragte unge og unge der har haft Ungekonsulent til en god overgang til et selvstændigt voksenliv ved, i samarbejde med de unge, at arbejde målrettet med, at de kommer i egen bolig og tilsvarende kommer i gang med eller fastholdes i uddannelse og beskæftigelse. Mange unge i målgruppen har i dag en konkret udfordring i at fastholde en sammenhængende hverdag med skole, sociale aktiviteter og bolig.

De fleste modtager en form for offentlig støtte, ofte fra flere afdelinger i kommunen og det er for en stor del af målgruppen ikke lykkes at skabe den ønskede sammenhæng, der gør, at målgruppen reelt opnår en selvstændig voksentilværelse. Dette blandt andet i forhold til egen bolig samt uddannelse eller beskæftigelse, hvor det er erfaringen, at unge, der har været anbragt eller har haft ungekonsulent, ofte har sværere ved at fastholdes i uddannelse og ” hænger fast” i Jobcenterregi´. Dette er endvidere underbygget af en nylig analyse lokalt i Middelfart.

Projektet skal medvirke til at sikre en styrket overgang til et selvstændigt voksenliv ved blandt andet at arbejde målrettet med disse udfordringer. Vi er, i Middelfart Kommune, godt på vej med arbejdet med en samarbejdsmodel, men mener, at dette projekt kan styrke vores udviklingsproces betragteligt. Vi mener, at vi med nærværende efterværnsprojekt og en skærpet faglig og organisatorisk indsats kan skabe positive forandringer for målgruppen.
Med dette formål for øje ønsker Middelfart Kommune i et gensidigt forpligtende og tæt samarbejde mellem Familieafdelingen, Jobcentret og Rusmiddelcentret, og i et partnerskab med Socialstyrelsen, at omlægge efterværnsindsatsen til mere intensive forløb, hvor gennemgående tværfagligt ansatte ungekonsulenter sikrer stabilitet og en tæt relation til de unge. Derudover vil vi sætte ind med længerevarende gruppeforløb, hvor de unge kan arbejde med deres hverdagsparathed og mentaliseringsevne samt dele erfaringer med hinanden om deres liv. Projektets mere konkrete faglige indsats beskrives yderligere senere i projektansøgningen. Middelfart Kommune vil med afsæt i nærværende projekt endvidere udarbejde en decideret strategi for Efterværnsområdet, hvilket blandt andet Deloittes rapport ” Efterværn og den gode overgang til voksen – undersøgelse af efterværnsområdet i Danmark” påpeger mangler i mange kommuner.

Dette vil endvidere medvirke til at understøtte den tværfaglige og organisatoriske tværgående indsats, der er afgørende for at sikre en god overgang til voksentilværelsen, hvilket ligeledes påpeges i rapporten fra Deloitte. Vi ønsker dermed at skabe en varig forandring for den enkelte unge ved en tværgående faglig og organisatorisk indsats, der bygger på høj faglig kvalitet samt bygger på et partnerskab mellem Middelfart Kommunes Familieafdelingen, Jobcentret og Rusmiddelcentret samt Socialstyrelsen.

Projektets formål og ambitioner skal ses i tæt sammenhæng med Middelfart Kommunes ”Strategi for fremtidens velfærd”, hvor visionen er; ”Velfærd i fællesskab – ansvar for sig selv, medansvar for hinanden” med en underliggende mission, der lyder; ” Vi arbejder for at borgerne lykkes”. I dette ligger blandt andet, at Middelfart Kommune støtter borgerne i at få alle deres ressourcer i spil, tager afsæt i det borgeren kan og tilbyder hjælp til selvhjælp. Endvidere har vi i Middelfart Kommune en ambition om at arbejde med de tilgange og metoder, der har den største og mest forebyggende effekt. Derfor vil vi gerne videreudvikle vores efterværnsindsats i samarbejde med Socialstyrelsen.

Middelfart Kommune har gennem en årrække haft en ungeindsats med titlen: ” Fælles Unge – Fælles Ansvar”, der har fokus på at videreudvikle tilbud og indsatser i forhold til unge i Middelfart Kommune. Denne udvikling ser vi med nærværende projekt kunne få et yderligere ambitiøst løft med en faglig og organisatorisk indsats, der understøtter, det som vi gerne vil i Middelfart: arbejde for at borgerne lykkes. Dette er vores motivation for at arbejde målrettet med nærværende efterværnsprojekt. Ser man på nogle af de aktuelle udfordringer på området, så understøttes disse meget godt af Deloittes rapport ” Efterværn og den gode overgang til voksen – undersøgelse af efterværnsområdet i Danmark”. Vi oplever, at vi sammen i Middelfart Kommune kan styrke det tværgående samarbejde internt i kommunen. Der er både initiativ og vilje hertil, hvilket vil være en styrke for projektet.
En anden aktuel udfordring der vedrører de unges tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked. Undersøgelser viser, at arbejdsmarkedstilknytning kan have en positiv effekt for målgruppen, og samtidig er der den konkrete udfordring, at en del af en årgang forlader folkeskole uden 9. klasseprøve, og at knap en femtedel af en ungdomsårgang som 25-årig står uden en ungdomsuddannelse (KL udspil om udsatte børn og unge, marts 2016). Tilknytning

Økonomi:

I projektperioden er der søgt om:
 • 0.086 mio. kr. i 2017
 • 1.174 mio. kr. i 2018
 • 2.270 mio. kr. i 2019
 • 2.270 mio. kr. i 2020

Projektet kan betyde et ændret udgiftsmønster for unge i efterværn. Styregruppen for projektet skal have et fokus på om der sker udgiftsforskydninger mellem Familie og Forebyggelse, Jobcenter og Voksen-Handicap. Jo bedre efterværnsforløbene er – jo færre udgifter til foranstaltninger på voksenparagrafferne.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. november 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. november 2017 kl. 13:15

Bilag:

LUKKEDE SAGER