Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 7. september 2017

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
7. september 2017 kl. 14:30
Tilstede:
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Kim Lund
Lars Vigsø
Christian Martins Kromann
Fraværende:

ÅBNE SAGER

205. Vedtægtsændring for Middelfart Museum
Sagsnr.: 2017-016065
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Museets bestyrelse ønsker en vedtægtsændring for bedre at kunne arbejde for museets strategiske sigte.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender vedtægtsændringer for Middelfart Museum.

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for Middelfart Museum har besluttet at ændre bestyrelsens sammensætning for dermed bedre at kunne arbejde for museets strategiske sigte.

Dette betyder en mindre ændring af museets vedtægter i afsnit 5, der omhandler bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen ønsker tekstdelen om bestyrelsens sammensætning ændret fra:
 • "Museets bestyrelse består af 7 medlemmer. Middelfart Museumsforenings 5 bestyrelsesmedlemmer, valgt på foreningens generalforsamling, samt 2 repræsentanter for Middelfart Kommune, udpeget for en kommunal periode."
til denne formulering:
 • "Museets bestyrelse består af 7 medlemmer. Middelfart Museumsforening har 5 bestyrelsesmedlemmer, valgt på foreningens generalforsamling, samt 2 repræsentanter for Middelfart Kommune, udpeget for en kommunal periode. Derudover kan bestyrelsen udpege 1 til 2 ad hoc medlemmer med en særlig faglig baggrund inden for områder som museet arbejder på at udvikle. Disse medlemmer har stemmeret og vælges for et år ad gangen med mulighed for forlængelse."


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligte


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Jonathan Roed Kirkedal deltog ikke i behandlingen af punktet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. september 2017 kl. 14:30

Bilag:

206. Orientering om Småbørnsindsats
Sagsnr.: 2017-016077
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017, afsatte Byrådet 500.000 kr. årligt i en toårig periode til et øget fokus på kommunens indsats for de 0-2 årige. Formålet med Småbørnsindsatsen 0-2 år er, at alle børn i Middelfart Kommune får en god start og kan mestre livet.

Indsatsen har fokus på, at sundhedsplejerskerne sammen med forældrene skaber de bedste muligheder for børnene. Konkret skal der udvikles værktøjer og systematikker, der på bedste vis sikrer børnenes sundhed og udvikling samt forebygger, at børnene senere i livet kommer i mistrivsel og bliver sat uden for fællesskabet.

”En god start på livet i Middelfart Kommune” er med til at understøtte målet om at Middelfart Kommunen er ”et godt sted at bo og leve”.

Målene for Småbørnsindsatsen 0-2 år er:
 • At støtte og styrke forældre i at mestre de udfordringer de møder i deres livssituation som familie ved sundhedsfremmende indsatser
 • At tidlig opsporing og forebyggende indsatser for børnene og deres familier reducerer et senere behov for støtte
 • At styrke det tværfaglige samarbejde i mellem specialistfunktioner i BUF indenfor 0-2 års området samt dagplejen og vuggestuerne

En vigtig del af indsatsen handler om, at den viden der indsamles gennem den tværgående Handleguide bliver samlet op og ikke mindst, at der handles på den.

Målene for indsatsen bidrager til kommunens overordnede vision ”broerne begynder her” med Middelfart Kommunes fokus på fællesskaber, og at mangfoldighed er en styrke. De sundhedsfremmende og forebyggende elementer i målene for Småbørnsindsatsen matcher strategien for fremtidens velfærd, der tager sit udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv. Samtidig understøtter indsatsen også Børn, Kultur & Fritidsudvalgets politiske mål om etablering af nye børne- og ungefællesskaber samt kompetenceudvikling af personalet.

Med dette dagsordenspunkt ønsker Familie og Forebyggelse at orientere BKF-udvalg og Byrådet om status for indsatsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen om status for småbørnsindsatsen til efterretning.
 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget videresender til orientering i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Småbørnsindsatsen giver ekstra besøg af sundhedsplejerskerne.

Sundhedsplejen er opnormeret med en sundhedsplejerske på 37 timer pr. uge pr. 1. april 2017. Opnormeringen har givet Sundhedstjenesten mulighed for at tilbyde familierne et ekstra besøg ved 4-6 måneders alderen. Det ekstra besøg er blevet tilbudt siden 1. april 2017. Målene med besøget er:
 • At tilbyde kontinuerlige sundhedsfremmende og forbyggende hjemmebesøg i barnets første leveår for, at forbygge at barnet/familien mistrives
 • At sikre barnet en god start på gode madvaner og madkultur

Fra 1. oktober 2017 tilbydes førstegangsfødende et graviditetsbesøg. Målet er:

 • At lære familien at kende og at skabe et tillidsforhold, som kan have stor betydning for, om familien efter fødslen vil søge hjælp og støtte, hvis familie og barn mistrives.
 • At give mulighed for at drøfte barnets sundhed og forældreskab inden barnet er født da eksempelvis søvn, gråd og uro ofte fylder når barnet er født.
 • Screening for fødselsreaktion(evidens for at fødselsreaktioner/depressioner kan forebygges før fødslen)
Småbørnsindsatsen øger samarbejdet fødselsstederne.
Samarbejdet med Fødestederne Sygehus Lillebælt og OUH ang. gravide i Middelfart kommune og fødselsforberedelse er formaliseret så samarbejdet om graviditet og fødselskomplikationer forbedres. Småbørnsindsatsen tilbyder lokale familiecafeer og bedre opbakning til mødre-grupper.

Fra 1. oktober 2017 afholder Sundhedstjenesten lokale familiecafeer. Der afholdes cafeer fire steder i kommunen: Middelfart, Strib, Brenderup og Ejby. Der deltager 10-12 forældrepar og to sundhedsplejersker pr. cafe. Cafeerne er planlagt til 2 timer fra kl. 16-18 på en hverdag.
 • Første cafe inviteres der til i graviditetsuge 28-32.
 • Anden cafe inviteres der til i graviditetsuge 32-36.
 • Tredje cafe inviteres der til når den nyfødte er 3-7 uger gammel.
Mødre-grupper (og evt. fædre-grupper) udspringer af Familie Cafeerne med mulighed for at en sundhedsplejerske deltager første gang. Derudover kan der aftales ekstra besøg med sundhedsplejerskerne. Sundhedsplejerskerne vil derudover ved etablering af mødre-grupper være opmærksom på særligt sårbare familier. Familier der har vanskeligheder ved at deltage i de almindelige mødre-grupper tilbydes særlige mødre-grupper etableret i samarbejde med Familiehuset.

Målene med den del af indsatsen er:
 • At være medvirkende til at skabe et netværk med andre kommende og nybagte forældre.
 • At skabe netværk og fællesskab i det lokale miljø.
 • At familierne opnår ny viden og muligheden for drøfte og dele positive oplevelser og udfordringer med andre forældre

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2017.
Økonomiudvalget den 25. september 2017.
Byrådet den 2. oktober 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Jonathan Roed Kirkedal deltog ikke i behandlingen af punktet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. september 2017 kl. 14:30
Økonomiudvalget 25. september 2017 kl. 14:00
Byrådet 2. oktober 2017 kl. 17:00

207. Godkendelse af Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde
Sagsnr.: 2017-002503
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet en Rammeaftale gældende for 2018 for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 15. oktober og gælder for det efterfølgende år.

Forvaltningen foreslår:

 • Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen gælder for 2018 og genforhandles årligt. Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Hidtil har rammeaftalen været et dokument udarbejdet af administrationen, men på baggrund af henvendelser fra politikerne i flere kommuner, med ønske om politisk inddragelse i processen, har der for rammeaftale 2018 været en politisk proces.

Den 9. marts 2017 mødtes de politiske udvalg til en temadag med drøftelse af de indkomne forslag og prioritering af disse. På temadagen udvalgte politikerne tre temaer til rammeaftale 2018:

 • Der skal øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker
 • Der skal sættes fokus på, hvordan kommunerne kan understøtte, at borgerne er en aktiv del af samfundet/lokalsamfundet.
 • Der er behov for øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange.

Indsatser i Rammeaftalen 2018

Øget fokus på effekt. Vi skal sikre, at de metoder vi anvender virker

Der afholdes kurser om metoder i botilbud efter samme skabelon som blev udviklet i 2016, og der arbejdes på at udvikle et kursus for myndighedspersoner. Der afholdes i 2018 en temadag om effekt, hvor kommunerne og regionen kan dele viden.

Fokus på hjælp i nærmiljøet og specialiseringen bør derfor komme til borgeren fremfor, at borgerne skal komme til de specialiserede tilbud

Der tages initiativ til et projekt med fokus på, hvordan vi i Syddanmark kan igangsætte projekter med udgangspunkt i forskellige målgrupper.

Fokus på, hvordan kommunerne understøtter, at borgerne er en aktiv del af samfundet

Socialdirektørforum vil i 2018 afholde en konference for kommunerne og regionen omkring inddragelse af civilsamfundet. Konferencen skal være en inspiration til, hvordan man lokalt og tværkommunalt kan arbejde med frivillighed, egenmestring og samskabelse.

Øget fokus på koordinerede socialpsykiatriske indsatser og sektorovergange

Der udarbejdes i 2017 en projektbeskrivelse for, hvorledes behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien bedre kan støtte og koordinere om de borgere, som har mange sektorovergange, og borgere som har en udadreagerende eller selvskadende adfærd. Projektet vil blive igangsat i 2017 og fortsætte gennem hele 2018.

Styring af udgifterne på det specialiserede området

Der vil i 2018 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2017 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for pris- og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2017 til 2018 maximalt må stige med KL´s pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Med henblik på at følge og styre udgifterne på det specialiserede socialområde udarbejdes følgende:

 • En beskrivelse af udviklingen af udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Der skal som en del af analysen ses på mulige årsager til udgiftsudviklingen
 • En beskrivelse af udviklingen af antal sager og antal særligt dyre sager. Beskrivelsen skal blandt andet anvendes som forklaringsvariabel i forhold til udviklingen af udgifterne på det specialiserede socialområde i Syddanmark

Udover indsatserne ovenfor er der i Rammeaftalen 2018 aftalt fokus på følgende indsatser:

Tendenser og behov
Opfølgning på belægningen på tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark
Belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark
Sikring af effektiv drift
Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

I Styringsaftalen er der følgende markante justeringer til aftalen 2018:

Tilbud drevet med driftsoverenskomst er ikke omfattet af Styringsaftale 2018. I vejledning til Serviceloven (2017) fremhæves, at private tilbud, herunder selvejende institutioner, der har indgået aftale med kommunale og regionale driftsherrer, ikke indgår i rammeaftalen.

Beboerbetaling på tilbud efter §§109 og 110. Der er den 4. november 2016 indgået aftale mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om revision af servicelovens voksenbestemmelser. Heraf indgår aftale om forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i botilbud efter §§109 og 110.

KKR Syddanmark godkendte den 14. juni 2017 Rammeaftalen for 2018 og sender den til endelig godkendelse hos kommuner og Region.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Sagen har været i høring i Handicaprådet. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligte


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2017.
Social- og Sundhedsudvalget den 13. september 2017.
Økonomiudvalget den 25. september 2017.
Byrådet den 2. oktober 2017.

Beslutning:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. september 2017:
Godkendt som indstillet
Jonathan Roed Kirkedal deltog ikke i behandlingen af punktet.


Beslutning:

Godkendt som indstillet

Jonathan Roed Kirkedal deltog ikke i behandlingen af punktet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. september 2017 kl. 14:30
Social- og Sundhedsudvalget 13. september 2017 kl. 16:00

Bilag:

208. 3. budgetopfølgning / halvårsregnskab for BKF-udvalget
Sagsnr.: 2017-009405
Sagsbehandler: Anne Nærø

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område. Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af denne sagsfremstilling.

Forvaltningen foreslår:

 • At BKF-udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

På Børn-, Kultur og Fritidsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr.

Der forventes i al væsentlighed budgetoverholdelse på Kultur, Fritids og Læringsområdet. På den centrale budgetramme vil der være et merforbrug som følge af, at anlægget af dykkerskuret og Kunstgræsbanen i Båring er finansieret af opsparede midler fra driften. Merforbruget opvejes i store træk af biblioteks planlagte underskudsafvikling.

Familie- og forebyggelsesområdet forventer under et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Underliggende giver opgraderingen af de forebyggende indsatser anledning til et merforbrug, som opvejes af mindreudgifter til anbringelser og sociale foranstaltninger, herunder merudgiftsydelse til forældre med handicappede børn.

Dagtilbudsområdet forventer under et at realisere et merforbrug på 3,3 mio. kr. Merforbruget har primært baggrund i øgede udgifter til søskendetilskud, øgede udgifter til økonomiske fripladser, merudgifter til privat pasning og flere børn i kommunale dagtilbud. Merforbruget er mestendels en følge af mængdemæssige forskydninger, i form af, at der samlet set passes flere børn end kommunens befolkningsprognose tilsagde. Herudover skyldes knap 1 mio. kr. af merforbruget en fejl i takstberegningen vedrørende forældrebetalingen. Der vil ske en takstmæssig tilpasning i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Økonomi:

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud er følgende:

 • At Kultur og Fritidsområdet tegner sig for et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr.
 • På den centrale budgetramme forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget er en følge af, at der anvendes 0,9 mio. kr. af det opsparede overskud til at finansiere anlægsinvesteringerne i en kunstgræsbane i Båring, samt et dykkerhus. Merforbruget inddækkes delvist fra mindreudgifter til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud. Decentralt afvikler Biblioteket 0,4 mio. kr. af det opsparede underskud fra tidligere år.
 • At der på læringsområdet forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget ligger fortrinsvis på PPR-området, hvor lønsummen dels tegner til at blive mindre end budgetlagt, mens indtægterne fra mellemkommunale PPR-afregninger tegner til at blive højere end forventet.
 • At der på familie- og forebyggelsesområdet forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Underliggende tegner anbringelsesudgifterne til at blive 2,5 mio. kr. mindre end budgetrammen, mens udgifterne til merudgiftsydelse tillige forventes at ligge 1,0 mio. kr. under budget. Opprioriteringen af det forebyggende arbejde, herunder familiebehandling og flygtningerettede indsatser indebærer dog på den anden side, at forebyggelsesområdet samlet set tegner til at realisere et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2017. Endelig forventes Sundhedstjenesten at få et merforbrug på 0,2 mio. kr., mens Tandplejen tegner sig for et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget har baggrund i, at overtandlægestillingen har været vakant i en længere periode.
 • At dagtilbudsområdet under et forventes at realisere et merforbrug på 3,3 mio. kr. Merforbruget har primært baggrund i øgede udgifter til søskendetilskud, øgede udgifter til økonomiske fripladser, merudgifter til privat pasning og flere børn i kommunale dagtilbud. Merforbruget er mestendels en følge af mængdemæssige forskydninger, i form af, at der samlet set passes flere børn end kommunens befolkningsprognose tilsagde. Herudover skyldes knap 1 mio. kr. af merforbruget en fejl i takstberegningen vedrørende forældrebetalingen. Der vil ske en takstmæssig berigtigelse i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2017.

Ingen videre behandling, da Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning indgår som en del af kommunens samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Jonathan Roed Kirkedal deltog ikke i behandlingen af punktet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. september 2017 kl. 14:30

Bilag:

2017-009405-52017-009405.docx

LUKKEDE SAGER