Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 15. august 2017

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
15. august 2017 kl. 13:15
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Lars Vigsø
Kim Lund
Peter Storm
Christian Martins Kromann
Fraværende:

ÅBNE SAGER

201. Politiske mål for byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2017-011414
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

De politiske udvalg skal drøfte anbefalinger til det kommende Byråd for det videre politiske arbejde.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter hvilke anbefalinger, de vil komme med til det kommende Byråd og de kommende udvalg

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, Byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye Byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål, hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

De har været til drøftelse i samtlige politiske udvalg og Spildevandsselskabet i 2014 og igen i 2016 og 2017. På byrådsseminariet  i 2017 var der tilligemed en afsluttende evaluering af egne politiske mål, hvor der også var opbakning til den fremlagte status

Endvidere var der opbakning til, at de
politiske udvalg i august 2017 drøfter, hvilke pejlemærker for det videre arbejde, de vil anbefale det kommende Byråd.

Udvalgene bedes derfor drøfte, hvad de i særlig grad vil anbefale det kommende Byråd/de kommende udvalg at arbejde videre med.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Miljø- og Energiudvalget den 9. august 2017
Teknisk Udvalg den 15. august 2017
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 15. august 2017
Skoleudvalget den 15. august 2017
Beskæftielses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. august 2017
Økonomiudvalget den 28. august
Middelfart Spildevand
Byrådet den 4. september 2017

Social- og Sundhedsudvalget den 14. juni 2017
Forvaltningens forslag til anbefalinger til det næste Social- og Sundhedsudvalg blev drøftet. Overskrifterne til de enkelte punkter sendes videre.
Ove Andersen deltog kun delvist i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 19. juni 2017
Økonomiudvalget var enige om, at der i overleveringen til nyt Byråd anbefales særligt politisk fokus på:

• Erhvervsudvikling og erhvervslokalisering
• Bosætning, boligudbud og tiltrækning af arbejdskraft
• Udvikling af turismeerhvervet
• Interessevaretagelse i forhold til infrastruktur
• Forsat solid økonomisk styring og effektivitet
• Ny teknologi og offensiv udnyttelse af robot-, automatisering og digitalisering
• Kommunens regionale samarbejder i forhold til især Trekantområdet

Beslutning:

Forvaltningens forslag til anbefalinger blev drøftet og godkendt

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00
Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 15. august 2017 kl. 13:15
Teknisk Udvalg 15. august 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 15. august 2017 kl. 15:45
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 16. august 2017 kl. 08:00
Økonomiudvalget 28. august 2017 kl. 14:00
Byrådet 4. september 2017 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 14. juni 2017 kl. 16:00

Forvaltningens forslag til anbefalinger til det næste social- og sundhedsudvalg blev drøftet. Overskrifterne til de enkelte punkter sendes videre.

Ove Andersen deltog kun delvist i sagens behandling.

Økonomiudvalget 19. juni 2017 kl. 14:00

Økonomiudvalget enige om, at der i overleveringen til nyt Byråd anbefales særligt politisk fokus på:

• Erhvervsudvikling og erhvervslokalisering
• Bosætning, boligudbud og tiltrækning af arbejdskraft
• udvikling af turismeerhvervet
• interessevaretagelse i forhold til infrastruktur
• forsat solid økonomisk styring og effektivitet
• ny teknologi og offensiv udnyttelse af robot-, automatisering og digitalisering
• kommunens regionale samarbejder i forhold til især Trekantområdet


Miljø- og Energiudvalget 9. august 2017 kl. 13:00

Miljø- og Energiudvalget var enige om, at de i overleveringen til nyt Byråd anbefaler særligt politisk fokus på:
 • Miljøsagsbehandling
 • Klimalaborarium
 • Affald- og genbrugsdrift
 • Natur og friluftsliv
 • Vand 
 • Rekreative stier


Afbud: Paw Nielsen

Bilag:

202. Udmøntning af puljen til tiltag som fremmer indsatsen for Åben skole
Sagsnr.: 2017-002390
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Opfølgning på punkt fra sidste møde, angående udmøntning af puljen til tiltag som fremmer indsatsen for åben skole.

Forvaltningen foreslår:

 • At Kegleklubben Vest 91 bevilliges 9.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med baneleje.
 • At Golfklubben Lillebælt bevilliges 14.000 kr.
 • At Med Skolen i Biografen bevilliges 23.100 kr.
 • At den resterende del af puljen på 200.000 kr. anvendes til opstart og implementering af Åben skole portalen http://skolenivirkeligheden.dk/

Sagsbeskrivelse:

Kegleklubben Vest 91 har ansøgt puljen til fremme af indsatsen for åben skole om 19.500 kr., i forbindelse med afvikling af By- og Fynsmesterskaber i Skolekegler.

Fyns kegle Union afvikler igen i år By- og Fynsmesterskaber i Skolekegle. Arrangementet sker i samarbejde med de fynske ungdomskegleklubber.

Skolekegler afvikles fra uge 43 til 49 i henholdsvis Nyborg, Odense og Middelfart Keglecenter. Først med et lokalt mesterskab og derefter med et fynsmesterskab. Skolekegler henvender sig til elever i 3., 4. og 5. klasse. Der udleveres matematik- og idrætsopgaver til de deltagende klasser, som der efterfølgende kan arbejdes videre med. Der er plads til 10 klasser fra Middelfart Kommune og arrangementet afholdes udelukkende med hjælp fra frivillige keglespillere.

Golfklubben Lillebælt har ansøgt om 14.000 kr. projektet ”Flere juniorer”. Projektet er opstået på baggrund af stagnerende medlemstal i juniorafdelingen.

Projektet ønsker en styrkelse af juniorudvalgets sammensætning og arbejdsform samt at golfklubbens pro-træner, i samarbejde med juniorudvalget, skal henlægge et større tidsforbrug gennem tilbud om ugentlig, gratis træning og golfaktivering af juniorerne.

Forvaltningen søger om 23.100 kr. til deltagelse i Skolebioordningen Med Skolen i Biografen. Med Skolen i Biografen på Fyn er et samarbejde mellem Kulturregion Fyn, Det Danske Filminstitut, de fynske biografer og Center for Undervisningsmidler.

Programmet omfatter 7 spillefilm og to kortfilmsprogrammer. Der er film til alle klassetrin fra 0. – 10. klasse samt ungdomsuddannelser. Til samtlige film er der udarbejdet undervisningsmateriale, der gratis kan hentes. Ved at indgå aftalen, bliver billetprisen 17 kr. pr. deltager. Skolerne får med andre ord bedre mulighed for, at sende eleverne i biografen, som en del af undervisningen.  

Åben Skole dækker over alle de aktiviteter, hvor aktører udefra bidrager med læring og aktiviteter ind i skolen og som en del af undervisningen.
I princippet kan det være alt lige fra besøg på det lokale rensningsanlæg til besøg i idrætstimerne fra lokale idrætsklubber.
For at hjælpe skolerne og alle de eksterne interessenter, foreslår forvaltningen derfor, at Middelfart Kommune kobler sig på portalen skoleivirkeligheden. Her kan foreninger, klubber, virksomheder og alle andre, som har noget at byde ind med i undervisningen, oprette sig og på den måde gøre sig synlig for skolerne. Skolerne får et samlet "katalog" over de forskellige muligheder i kommune og lokalområdet.
Tilskuddet fra puljen skal anvendes til udgifter i forbindelse med oprettelse i portalen og alle de opgaver der følger heraf.
Forvaltningen præsenterer en detaljeret procesplan for arbejdet på næstkommende møde, såfrem forslaget sendes videre til behandling i BKF udvalget.

Økonomi:

Den samlede pulje til tiltag som fremmer indsatsen for Åben skole er i 2017 på 200.000 kr.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligte


Behandlingsplan
:
Folkeoplysningsudvalget 21. juni 2017
Børn- Kultur- og Fritidsudvalget 15. august 2017


Beslutning Folkeoplysningsudvalget 21. juni 2017:
Godkendt som indstillet.
Udvalget foreslår, at er der overskydende penge, kan de lægges i en pulje, der kan søges til Åben Skole

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 21. juni 2017 kl. 16:30
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 15. august 2017 kl. 13:15

Folkeoplysningsudvalget 21. juni 2017 kl. 16:30

Godkendt som indstillet.
Udvalget foreslår, at er der overskydende penge, kan de lægges i en pulje, der kan søges til Åben Skole


Bilag:

203. Redegørelse om udmøntning af Folkeoplysningsudvalgets ansøgningspulje samt fripasordning
Sagsnr.: 2017-002390
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

En redegørelse fra Folkeoplysningsudvalget om fordeling af ansøgningspulje samt fripasordning.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager redegørelsen til underretning.

Sagsbeskrivelse:

På Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. februar 2017 godkendtes Folkeoplysningsudvaglets indstilling om fordeling af puljen afsat til folkeoplysende arbejde i 2017.

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede derudover, at Folkeoplysningsudvalget skulle redegøre for udmøntning af følgende senest august 2017:
 • kr. 84.000 til en ansøgningspulje administreret af Folkeoplysningsudvalget. Der kan søges til foreningsmøder, temamøder, intromøder for frivillige, fælles tiltag i regi af Folkeoplysningsudvalget. 
 • kr. 100.000 til fortsættelse af fripasordningen

Af ansøgningspuljen administreret af Folkeoplysningsudvalget afsættes kr. 50.000 til tema- og informationsmøder i efteråret omkring Folkeoplysningsudvalgets egne tiltag, projekter samt kommende kommunalvalg. Den resterende pulje på kr. 34.000 kan kommunens foreninger søge til egne tema- og informationsmøder.

Af puljen til fripasordningen har 38 pr. 26. juni 2017 ansøgt. Der er ind til videre brugt kr. 31.000 af puljen, som er fordelt over 10 forskellige foreninger.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 15. august 2017 kl. 13:15

204. Resultater af Handleguidens trivselsmåling maj 2017
Sagsnr.: 2017-013967
Sagsbehandler: Nana Rask Guldfeldt

Præsentation:

Resultater af Handleguidens trivselsmåling maj 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur og Fritidsudvalget tager resultaterne til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. De er optaget af deres relationer til andre børn og unge - og af at være en del af fællesskabet.

Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Dagtilbud, skoler og forældre skal sammen skabe læringsmiljøer, der sikre at barnet eller den unge kan klare sig – kan deltage og bidrage – og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fællesskaber. Jævnfør et af målene i den nye Folkeskolelov skal børn og unge blive så dygtige, som de kan. I Middelfart Kommune tilføjes, at børn og unge også skal have så gode livsmuligheder som muligt.

Når det handler om at skabe livsmuligheder, er det ikke nok at tage enten et gruppeperspektiv eller et individperspektiv. Begge perspektiver skal være til stede for at skabe betydningsfulde børne- og ungefællesskaber. Middelfart Kommune ønsker at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn og fællesskaber. Det betyder, at arbejdet skal centreres om børnene, de unge og fællesskaberne.

For st sikre børnenes trivsel bedst muligt har Middelfart Kommune udviklet en tværgående Handleguide til brug for personalet, så der så tidligt som muligt tages fat i de udfordringer barnet eller gruppen er i, således at problemerne ikke optrappes. Forældrene inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere, således at problemafklaring og fælles tiltag giver mulighed for at ændre på situationen.

Forvaltningen har som en del af Handleguidens procedure foretaget målinger i 2016 og disse fortsætter i 2017. Målingerne er foretaget ud fra 3 kategorier med en række indikatorer indenfor hver kategori:

 • Børn i grøn position: Barnet udvikles og trives.
 • Børn i gul position: Der er områder i forhold til barnets trivsel, som skal undersøges nærmere. Forældrene vil altid blive informeret, og inddraget, når der ses begyndende tegn på, at barnet ikke trives.
 • Børn i rød position: Der er bekymring for barnets trivsel og handling skal iværksættes med det samme. Forældrene vil altid informeret og vil blive indkaldt til et tværfagligt møde for at få afdækket vanskelighederne i sin helhed med udarbejdelse af en fælles handleplan.

Resultaterne fra trivselsmålingerne er fra perioden oktober 2015 frem til maj 2017 for folkeskoler uden specialtilbud og daginstitutioner. Trivselsmålingerne for private daginstitutioner og dagplejen er foretaget fra og med oktober 2016. Der er for skoler med specialtilbuddene indsamlet data ved målingerne i februar og maj 2017 og det er hensigten, at disse målinger fortsætter fremadrettet, således at der også her kan analyseres på udviklingen.
Samlet set vurderes data ud fra målet om, at minimum 85 pct. af børnene er i grøn position, max 10 pct. af børnene er i gul position og max 5 pct. af børnene er i rød position.

Eftersom de enkelte dagtilbud og skoler ikke opfatter indikatorerne helt ens er det ikke ud fra datamaterialet muligt at lave en samlet konklusion, men tallene viser en klar tendens til, at flere børn i både dagtilbud og skole i Middelfart Kommune trives bedre i maj 2017 end det var tilfældet ved første måling i oktober 2015.

På dagtilbudsområdet ses således en positiv stigning for børn i grøn position fra 74 pct. i oktober 2015 til 84 pct. i februar 2017. Dette svare til en samlet stigning på 12,2 pct. Børn i gul position er faldet med 17 pct. i perioden og for børn i rød position ses et fald fra 10 pct. ved første måling til 2 pct. ved sidste måling, svarende til et fald på 80 pct.

I dagplejen er der foretaget målinger fra og med oktober 2016. Ved målingen i maj er den procentvise andel af børn i grøn position på 91,3 pct., 7,2 pct. for børnene i gul position og 1,4 pct. for børnene i rød position. Der er ligeledes foretaget trivselsmåling i de private dagtilbud fra og med oktober 2016. Den seneste måling viser, at 84 pct. af børnene befinder sig i grøn position, 13 pct. i gul position og 3 pct. i rød position. Det er endnu for tidligt at sige noget om udviklingen på de to områder, da det kræver flere målinger

På skoleområdet ses en stigning af børn i grøn position fra 81 pct. til 86 pct. fra første til sidste måling. Både samlet og for institutionerne enkeltvis er der meget små udsving i andelen af børn i rød position. Variationen for de enkelte institutioner sker primært mellem grøn og gul position.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:  
Børn-, Kultur og Fritidsudvalget den 15. august 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 15. august 2017 kl. 13:15

Bilag:

LUKKEDE SAGER