Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 9. maj 2017

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
9. maj 2017 kl. 13:15
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Jonathan Roed Kirkedal
Lars Vigsø
Peter Storm
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

195. Invitation fra KL til partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud
Sagsnr.: 2017-009276
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

KL inviterer alle kommuner til et toårigt partnerskab om udvikling af kvalitet i dagtilbud.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender igangsættelsen af projektet fra september 2017.

Sagsbeskrivelse:

Tidlig investering har betydning for barnets potentialer og muligheder resten af livet. Samtidig viser undersøgelser, at der i Danmark både for stor forskel på kvaliteten mellem kommunerne og
mellem de enkelte dagtilbud i kommunerne. Det er en viden, som forpligter til kommunalpolitisk handling. Det skal vi gøre endnu bedre. Med dette partnerskab inviterer KL kommunerne til at løfte denne kvalitetsudviklingsopgave i flok.

Formålet med partnerskabet er at understøtte den kommunale proces fra ord og intention om øget kvalitet til konkret lokalt forankret handling i læringsmiljøerne og den faglige ledelse. Det skal blandt andet ske ved at styrke det
kommunalpolitiske ansvar for at prioritere dagtilbudsområdet samt understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan gennem god lokal ledelse.

Kommunernes deltagelse i partnerskabet tager afsæt i indsatsområder, som de deltagende kommunerne identificerer et behov for at arbejde med. Det kan fx være det tværprofessionelle samarbejde, digitalt understøttet læring,
forældreinvolvering, faglig ledelse, evalueringskultur og arbejdet med mål, dokumentation og data. Kommunerne bliver tilknyttet et netværk, som tager hensyn til både geografi og kommunernes valg af indsatsområder.

Partnerskabet vil endvidere præsentere og oversætte den seneste viden og forskning på området til den kommunale praksis.
Partnerskabet vil indeholde:
 • Fem heldagstemamøder for hver kommunaltnetværk samt
 • Gensidige kommunebesøg, hvor kommunerne udfordrer og
  inspirerer hinanden. Kommunerne forpligter sig til at arbejde hjemme med de
  valgte indsatsområder.
 • Tre seminarer på tværs af partnerskabets kommunale netværk samt politikere og centrale
  parter.

Der indgås en politisk aftale mellem de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og KL’s bestyrelse, der blandt andet beskriver de konkrete mål, indsatsområder og partnernes opga-ver. Partnerskabet involverer både politikere, forvaltningerne og institutionslederne.

Partnerskabet bliver sat i gang i september 2017 med et opstartsseminar for alle partnerskabskommuner.

Økonomi:

Pris for deltagelse i partnerskabet er 110.000 kr. for to år.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. maj 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. maj 2017 kl. 13:15

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. maj 2017 kl. 13:15

Godkendt som indstillet

Bilag:

196. 1. budgetopfølgning 2017 - BKF
Sagsnr.: 2017-009405
Sagsbehandler: Anne Nærø

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område. Grundet skift til nyt økonomisystem behandles 1. budgetopfølgning på fagudvalget en måned senere en normalt.

 

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn, Kultur og Fritidsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Ved 1. budgetopfølgning er forvaltningens forventning, at driften vil udvise et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (uden over/underskud). Det forventes herunder, at der vil være budgetoverholselse på anlægsområdet.

Økonomi:

De vigtigste afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud er følgende:

 • At der på Kultur og Fritidsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget er et resultat af, at Biblioteket forventer at afvikle 0,4 mio. kr. af det opsparede underskud fra tidligere år.
 • At familie- og forebyggelsesområdet under et forventes at realisere et merforbrug på 0,03 mio. kr. Underliggende ventes anbringelsesudgifterne at ligge 0,9 mio. kr. under budget, mens udgifterne til merudgiftsydelse tillige forventes at ligge 0,1 mio. kr. under budget. Opprioriteringen af den familierettede forebyggelsesindsats i Familie- og Ungehuset betyder, at forebyggelsesområdet samlet set forventes at realisere et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2017. På sundhedsområdet forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Udgifterne til sundhedstjenesten forventes at ligge på et niveau med udgifterne i 2016, svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr.
 • At dagtilbudsområdet under et forventes at realisere et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget har baggrund i øgede udgifter til søskendetilskud, samt øgede udgifter til økonomiske fripladser.

Det korrigerede budget til anlæg udgør 2,0 mio. kr. ekskl over-/underskud fra tidligere år.

Der søges i overensstemmelse med sagsfremstilling nr. 416 på byrådsmødet den 5. december om opskrivning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Kastanieborgen med 0,840 mio. kr., og 0,860 mio. kr. til Naturhaven. Finansieringen tilvejebringes ved at nedskrive anlægsrammen og rådighedsbeløbet på Nørre Aaby Skole i 2017 mod at anlægsrammen til Nørre Aaby Skole opskrives tilsvarende i forbindelse med budgetlægningen 2018.

(Den forventede bevilling er indregnet i afvigelseskolonnen og rapporteres således ikke som en afvigelse).

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. maj 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. maj 2017 kl. 13:15

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 9. maj 2017 kl. 13:15

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER