Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 4. april 2017

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
4. april 2017 kl. 13:15
Tilstede:
Jonathan Roed Kirkedal
Peter Storm
Kim Lund
Lars Vigsø
Christian Martins Kromann
Fraværende:

ÅBNE SAGER

192. Evaluering af sampasning i uge 7 2017 - Mere kvalitet i ferietilbud
Sagsnr.: 2015-009920
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Uge 7 har for 2. gang været rammen for sampasning mellem daginstitutioner og SFO'er i ferieperioder. Der har efterfølgende været afholdt evalueringsmøde mellem daginstitutions- og SFO-lere og dette er en orientering til udvalget herom.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I efteråret 2015 blev der nedsat lokale arbejdsgrupper, bestående af repræsentanter fra forældrebestyrelser fra både daginstitutioner og skoler samt medarbejdere og ledere fra dagtilbud og SFO. De havde til opgave at udvikle modeller for et kvalificeret feriepasningstilbud for børn i alderen 0-9 år, hvilket resulterede i sampasning i distrikter i uge 42 2016 samt uge 7 2017.

Målet for sampasningen var følgende:
 • At give børnene et godt og alderssvarende pædagogisk ferietilbud på tværs af huse og SFO ’er i distrikter
 • At optimere anvendelsen af personaleressourcerne
 • At give børnene større sammenhæng i overgange fra et pasningstilbud til et andet

Umiddelbart efter afviklingen af uge 7 blev sampasningen evalueret af daginstitutions- og SFO-lederne.

Evalueringen kortlagde, at der stadig er gode 'ferieoplevelser' for børn, medarbejdere og forældre. Derudover har man også i flere områder  bemærket, at planlægningen af sampasningen i 2. omgang var blevet nemmere. Det opleves også, at flere børn fra storegruppen tilmelder sig i ferien, fordi sampasning bliver et attraktivt tilbud - at børnene får kendskab til skolen inden Tidlig SFO. Og endelig bemærkedes det også, at sampasningen styrker samarbejdet på tværs af institutioner og SFO'er.

Der opleves dog stadig enkelte udfordringer bl.a. sammensætning af områder med mange specialbørn har ikke fundet sin endelige form. Ledere og medarbejdere arbejder fortsat på at finde de bedste løsninger.

Derudover er der stadig flere og mindre tilpasninger som ske inden næste sampasning i uge 42 2017. Disse findes og løses i de enkelte områder blandt ledere og medarbejdere. Eksempelvis arbejdes der på tilbud om, at forældre og børn kan komme på besøg i den/de institution(er), hvor sampasningen skal foregå.

Næste status og opsamling på sampasning foretages umiddelbart efter uge 42 i 2018. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april 2017.
Skoleudvalget den 4. april 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. april 2017 kl. 13:15
Skoleudvalget 4. april 2017 kl. 15:45

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. april 2017 kl. 13:15

Godkendt som indstillet.

193. Orientering om kompetenceudvikling i Dagtilbud
Sagsnr.: 2017-006977
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering til Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget om kompetenceudvikling på dagtilbudsmrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

En af temaerne i arbejdsgrundlaget for dagtilbud er kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Der har gennem de sidste par år været arbejdet intensivt med dette område. Dette har betydet, at alle medarbejdere og ledere har været gennem forskellige kompetenceudviklingsforløb.

Dette har været med til at skabe mere kvalitet i dagtilbud, og er også en af grundende til sidste kvalitetsrapports fine resultater. Kvalitetsrapporten viste dog også, at der stadig var enkelte områder med udfordringer. Eksempelvis indikerer kvalitetsrapporten et behov for en styrket sprogindsats

Derfor har Forvaltningen igangsat et kompetencegivende diplomforløb for sprogvejledere marts-juni 2017.

Kompetenceforløbet bevirker: 
 • Indsigt i børns læring og udvikling i relation til sprogtilegnelse og sprogpædagogik.
 • Viden om sprogstøttende metoder og aktiviteter.
 • Didaktiske overvejelser om målrettede sprogstøttende tiltag.
 • Facilitere gode sprogmiljøer og dialogformer.
 • Inddragelse af forældrene i sprogstøtten
Derudover igangsætter Forvaltningen også kompetencepraktik for medarbejderene i dagtilbud. Kompetencepraktikken omhandler at medarbejderne besøger hinanden i praksis og dermed lærer af hinandens praksis. Derved bliver medarbejder bedre i det daglige arbejde med at sikre børns trivsel,
læring og udvikling.

Gennem kompetencepraktikken får medarbejderne:
 • Inspiration til at gøre dit arbejde på nye og anderledes måder
 • Indsigt i hensigtsmæssige processer og procedurer inden for et bestemt tema
 • Oplevelse af, at små erkendelser kan føre til store forandringer 
 • Mulighed for ”stjæle” med stolthed - således at den dybe tallerken kun opfindes én gang

Kompetenceudviklingen er for alle medarbejdere i børnehaver, vuggestuer og dagplejen.

Økonomi:

Midlerne til sprogvejledermodulet ( 576.500 kr.) kommer fra Den kommunale Kompetencefond.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. april 2017 kl. 13:15

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. april 2017 kl. 13:15

Godkendt som indstillet

Bilag:

194. Resultater af Handleguidens trivselsmåling februar 2017
Sagsnr.: 2017-007042
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Resultater af Handleguidens trivselsmåling februar 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager resultaterne til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn og unge tilbringer en stor del af deres dag i dagtilbud eller skole sammen med andre børn. De er optaget af deres relationer til andre børn og unge - og af at være en del af fællesskabet.

Børn og unge har stor betydning for hinandens liv, trivsel og læring. Dagtilbud, skoler og forældre skal sammen skabe læringsmiljøer, der sikre at barnet eller den unge kan klare sig – kan deltage og bidrage – og undgå udstødelse fra de sociale og faglige fællesskaber. Jævnfør et af målene i den nye Folkeskolelov skal børn og unge blive så dygtige, som de kan. I Middelfart Kommune tilføjes, at børn og unge også skal have så gode livsmuligheder som muligt.

Når det handler om at skabe livsmuligheder, er det ikke nok at tage enten et gruppeperspektiv eller et individperspektiv. Begge perspektiver skal være til stede for at skabe betydningsfulde børne- og ungefællesskaber. Middelfart Kommune ønsker at skabe trivsel, læring og udvikling for det enkelte barn og fællesskaber. Det betyder, at arbejdet skal centreres om børnene, de unge og fællesskaberne.

For st sikre børnenes trivsel bedst muligt har Middelfart Kommune udviklet en tværgående Handleguide til brug for personalet, så der så tidligt som muligt tages fat i de udfordringer barnet eller gruppen er i, således at problemerne ikke optrappes. Forældrene inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere, således at problemafklaring og fælles tiltag giver mulighed for at ændre på situationen.

Forvaltningen har som en del af Handleguidens procedure foretaget målinger i 2016 og disse fortsætter i 2017. Målingerne er foretaget ud fra 3 kategorier med en række indikatorer indenfor hver kategori:
 • Børn i grøn position: Barnet udvikles og trives.
 • Børn i gul position: Der er områder i forhold til barnets trivsel, som skal undersøges nærmere. Forældrene vil altid blive informeret, og inddraget, når der ses begyndende tegn på, at barnet ikke trives.
 • Børn i rød position: Der er bekymring for barnets trivsel og handling skal iværksættes med det samme. Forældrene vil altid informeret og vil blive indkaldt til et tværfagligt møde for at få afdækket vanskelighederne i sin helhed med udarbejdelse af en fælles handleplan.

Resultaterne fra trivselsmålingerne er fra perioden oktober 2015 frem til februar 2017 for folkeskoler uden specialtilbud og daginstitutioner. Trivselsmålingerne for private daginstitutioner og dagplejen er foretaget i oktober 2016 og februar 2017. Der er for nogle skoler med specialtilbuddene indsamlet data ved målingen i februar 2017 og det er hensigten, at disse målinger fortsætter fremadrettet, således at der også her kan analyseres på udviklingen.
Samlet set vurderes data ud fra målet om, at minimum 85 pct. af børnene er i grøn position, max 10 pct. af børnene er i gul position og max 5 pct. af børnene er i rød position.

Eftersom de enkelte dagtilbud og skoler ikke opfatter indikatorerne helt ens er det ikke ud fra datamaterialet muligt at lave en samlet konklusion, men tallene viser en klar tendens til, at flere børn i både dagtilbud og skole i Middelfart Kommune trives bedre i februar 2017 end det var tilfældet ved første måling i oktober 2015.

På dagtilbudsområdet ses således en positiv stigning for børn i grøn position fra 74 pct. i oktober 2015 til 84 pct. i februar 2017. Dette svare til en samlet stigning på 13,5 pct. Børn i gul position er faldet med 17 pct. i perioden og for børn i rød position ses et fald fra 10 pct. ved første måling til 2 pct. ved sidste måling, svarende til et fald på 80 pct.

I dagplejen er der foretaget målinger i oktober 2016 og februar 2017. Ved målingen i februar er den procentvise andel af børn i grøn position på 94 pct., 5 pct. for børnene i gul position og 1,4 pct. for børnene i rød position. Der er ligeledes foretaget trivselsmåling i de private dagtilbud i oktober 2016 og februar 2017. Den seneste måling viser, at 85 pct. af børnene befinder sig i grøn position, 13 pct. i gul position og 2 pct. i rød position. Det er endnu for tidligt at sige noget om udviklingen på de to områder, da det kræver flere målinger

På skoleområdet ses en stigning af børn i grøn position fra 81 pct. til 83 pct. fra første til sidste måling. Både samlet og for institutionerne enkeltvis er der meget små udsving i andelen af børn i rød position. Variationen for de enkelte institutioner sker primært mellem grøn og gul position.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. april 2017 kl. 13:15

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 4. april 2017 kl. 13:15

Godkendt som indstillet.

Bilag:

LUKKEDE SAGER