Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 7. marts 2017

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
7. marts 2017 kl. 13:15
Tilstede:
Peter Storm
Lars Vigsø
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

185. Kvalitetsrapport for dagtilbud i Middelfart Kommune 2016
Sagsnr.: 2017-004717
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet kvalitetsrapport for Dagtilbud i Middelfart Kommune for 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender kvalitetsrapport for 2016.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet for 2016. Målet med rapporten er, at data og viden om kvaliteten i dagtilbud skal anvendes i det strategiske udviklingsarbejde og være med til at kvalificere den fremtidige drøftelse af kvalitet og udvikling.

Vi stiller i Middelfart Kommune høje krav til vores dagtilbud indenfor dagpleje, vuggestue og børnehave. Vi har miljøer, der fremmer børns læring, således børnene trives, udvikler sig, bliver en del af et fællesskab og bliver så dygtige, som de kan.

Rapporten er udarbejdet på baggrund af data fra læringsmiljøvurdering 2016, sprogvurdering af 3-årige, temperaturmåling 2015/2016 og samt nøgletal om eksempelvis dagtilbudstyper, bruttoudgifter, forældrebetaling, særlige indsatser, udddannelse af personale mv. 

Rapportens overordnede konklusion er, at der er et tilfredsstillende niveau i læringsmiljøerne i legestuerne og i børnehusene:
 • Nærværende medarbejdere, der indgår i leg, udvikling og læring med børnene. Dette understøttes af forældrene, der i deres besvarelse vurderer, at de aktiviteter, der foregår i legestuer og i børnehuse, har stor positiv betydning for deres børns udvikling.
 • En imødekommende atmosfære, hvor børnene føler sig velkomne og set. Medarbejderne kommunikerer anerkendende med børnene, og der er et anerkendende og værdsættende samarbejde med forældrene.
 • Medarbejdere, der med baggrund i arbejdsgrundlag og handleguiden målrettet og systematisk arbejder med at udvikle børns fællesskaber og med at støtte og guide børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber.
 • Forældre oplever i høj grad en god modtagelse om morgenen og en god stemning ved afhentning om eftermiddagen.
 • Børn lærer at blive selvhjulpne og lærer at tage hensyn til hinanden.
 • Børn er glade for deres dagtilbud, de får hjælp af de voksne, og der er steder, hvor der kan leges både vilde lege og stille lege.
 • Børn har en god sprogforståelse.

2015 var første år, hvor der blev udarbejdet kvalitetsrapport for daginstitutionsområdet og i år er første gang, at faglige kvalitetsvurderinger og udviklingstiltag også indgår for dagplejeområdet. Rapporten fra 2015 er videreudvikling og kvalificeret både i ramme og indhold ift. rapporten fra 2016, og derfor ikke fuldstændig sammenlignelige. Dog kan enkelte resultater sammenlignes og der kan måles progression på følgende områder:

 • Indretning af de fysiske rum – læringsmiljøer: En enklere hverdag har optimeret rammer for læringsmiljøer.
 • Inkluderende læringsmiljøer – handleguiden anvendes i høj grad og der udarbejdes handleplaner.
 • Reducering af medarbejderantal i forhold til børnetal.

Der er siden første rapport i 2015 også arbejdet videre gennem forskellige udviklingstiltag:

 • En enklere hverdagen i dagplejen/legestue (teamsamarbejde, læringsrum og positioneringer)
 • Temperaturmålinger i børnehusene ( teamsamarbejde, læringsrum, positioneringer, fra pasning til læring)
 • Vejledende pjece vedr. 2-sprogede og flygtningebørns opstart i dagpleje og børnehuse 
Progressionerne og udviklingstiltagene på dagtilbudsområdet har alle medvirket til at højne kvaliteten i dagtilbud i Middelfart Kommune og derved sikre børns trivsel, læring og udvikling.

Kvalitetsrapporten fra 2016 viste dog også, at der stadig er områder med udviklingspotentialer og for disse er der udarbejdet planer og tiltag for at sikre fortsat udvikling i kvaliteten:

 • Opkvalificering af arbejdet med de pædagogiske læreplaner (mål og dokumentation):
  Tiltag: Alle ledere er blevet anmodet om at udarbejde en strategiplan 2017 til systematisk at arbejde med følgende temaer fra Arbejdsgrundlag dagtilbud 2014-20172:
  • Forældresamarbejde,
  • Bæredygtighed i børnehøjde
  • ”Vi er mange i fællesskab” samt evt. anbefalinger og
  • Henstillinger fra Kvalitets- og tilsynsmødet.
  • Kvalificering af arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplanstemaer ud fra KL´s udspil: ”Godt på vej -
   dagtilbuddets betydning.”
 • Hele dagen skal være gode læringsstunder:
  Tiltag: Der arbejdes med 4 forskellige læringsstunder hen over dagen og de voksnes positioneringer/roller:
  • Øget fokus på legepladsen som læringsrum
  • At voksne deltager i børns leg eller sætter målrettede læringsforløb i gang. I dagtilbud er alle
 • Fokus på sproglig opmærksomhed i børnehaverne:
  Tiltag:
  • 2016/2017 følger medarbejderne op på læsekonsulentens og to-sprogskonsulentens projektarbejde ”Sproglig opmærksomhed 2015/2016”
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere gennem PD i Sprogpædagogik og sprogindsatser 2017 og Sprogtilegnelse 2018
 • Dokumentation og didaktik på BørneIntra:
  Tiltag: BørneIntra har været anvendt i svingende grad. Med en fokuseret indsats i 2016/17 forventes der progression inden for dokumentation på BørneIntra. I arbejdsgrundlaget er et af målene øget branding af Middelfart Kommunes dagtilbud. Herunder medtænkes branding i form af BørneIntra. Endvidere er flere forældrebestyrelser optaget af emnet med forskellige tiltag.
 • Stærkt faldende børnetal:
  Tiltag:
  • Kapaciteten i dagpleje og børnehuse tilpasses løbende. 

Fokus er på at skabe en kontinuerlig kvalitativ progression på dagtilbudsområdet, derfor er forventningen, at fremtidige læringsmiljøvurderinger og kvalitetsrapporter vil afføde nye udviklingspotentialer og tiltag. Formålet med arbejdet er, til trods for rapportens gode resultater, fortsat at identificere områder der kan udvikles på samt støtte op om det der virker til gavn for børn, forældre og medarbejdere.
 

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

Godkendt som indstillet

Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

Bilag:

186. Regnskabsberetning 2016 for Børn, Kultur og Fritidsudvalget
Sagsnr.: 2017-004810
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsopgørelsen for 2016 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabsopgørelsen for 2016 på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område område godkendes som forelagt.
 • At det akkumulerede overskud på driften på 14,162 mio. kr. overføres til 2017.
 • At det akkumulerede over-/underskud på videreførte anlægsprojekter overføres til 2017.
 • At BKF-udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at 0,300 mio. kr. af overskuddet på projekt nr. 513088: Etablering af ny midtbybørnehave anvendes til at finansiere forventede merudgifter på 0,200 mio. kr. vedr. anlægsprojekt nr. 514064: Renovering af Kanstanieborgen, samt projekt nr.: 514091 Renovering af Solsikken, afd. Naturbørnehaven.  
 • Sagsbeskrivelse:

  I 2016 blev der på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område realiseret et samlet overskud på 3,6 mio. kr. ekskl. overførte midler fra tidligere år. Herunder realiserede Kultur og Fritidsområdet et underskud på 0,9 mio. kr., mens Børn og Familieafdelingen realiserede et overskud på 6,8 mio. kr. Dagtilbudsafdelingen realiserede et underskud på 2,3 mio. kr. På Kultur og

  På Kultur og Fritidsområdet udgjorde merforbruget 0,9 mio. kr. i 2016. En væsentlig forklaring på afvigelsen ligger i, at Middelfart Bibliotek realiserede et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2016 som konsekvens af, at de gennemførte anlægsarbejder på KulturØen medførte en række afledte engangsudgifter på driften.

  Merforbruget på biblioteksområdet opvejes delvist mindreudgifter på det centrale område som følge af tilbageløb af lokaltilskudsmidler, mindreudgifter til støtte til frivillige indsatser, samt mindreudgifter til vedligeholdelse af stadions og idrætsanlæg.

  På Børn og Familieafdelingens område blev der i 2016 realiseret et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest, at de realiserede udgifter til anbringelser af børn og unge i plejefamilier, private opholdssteder og døgninstitutioner blev 5,7 mio. kr. lavere end budgetforudsat. Herudover blev der realiseret et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger og endelig var udgifterne til merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 0,7 mio. kr. mindre end budgetforudsat.

  Familieafdelingens resultat blev i 2016 positivt påvirket af engangsindtægter fra efterfakturering i vundne ankesager.

  På Dagtilbudsafdelingens område blev der i 2016 netto realiseret et underskud på 2,3 mio. kr. Heraf tegner det decentrale budgetområde sig for et merforbrug på 0,4 mio. kr., mens det centrale budgetområde tegner sig for et merforbrug på 1,9 mio. kr.

  Merforbruget på dagtilbudsområdet kan især forklares med to fakturer.

  For det første har omlægningerne på arbejdsmarkeds- og forsørgelsesområdet medført, at udgifterne til økonomisk fripladstilskud mv. blev 1,0 mio. kr. højere end budgetforudsat. Herudover blev 1,2 mio. kr. af Dagtilbudsafdelingens opsparede overskud fra tidligere år anvendt til at løse en række presserende vedligeholdelsesopgaver og særlige udfordringer i daginstitutionerne.

  Dagtilbudsområdet var i 2016 præget af en ikke uvæsentlig forskydning mellem kommunale og private pasningstilbud. Således blev pasningstilbuddenes decentrale budgetramme nedreguleret med 4,1 mio. kr. som følge af færre kommunalt passede børn, mens forvaltningen på den anden side havde merudgifter til tilskud til privatinstitutioner på 2,1 mio. kr. og realiserede mindreindtægter på forældrebetalingen på 1,8 mio. kr.

  Det bemærkes i øvrigt, at regnskabsberetningen på nuværende tidspunkt er er under udarbejdelse og vil indgå som en del af den samlede regnskabssag, der behandles på Økonomiudvalgsmødet den 27. marts og Byrådsmødet den 3. april.

  Økonomi:

  Se sagsbeskrivelsen.

  Høring:

  Ingen hørign af Handicap og Ældrerådet

  Behandlingsplan:
  Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. marts  2017

  (Indgår herefter som en del af den samlede regnskabsberetning som oversendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet)

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

  Godkendt som indstillet

  Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

  187. Anlægsregnskab - Renovering af Chilli (Anl.nr. 514090)
  Sagsnr.: 2017-004810
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Anlægsprojektet omkring renovering af daginstitutionen Chilli er endeligt afsluttet ved udgangen af regnskabsåret 2016, og der skal i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

  Forvaltningen foreslår:

  At anlægsregnskabet for anlægsprojekt nr. 514090: Renovering af Chilli, som udviser et merforbrug på 0,006 mio. kr. godkendes som forelagt.

  Sagsbeskrivelse:

  Anlægsarbejdet i Chilli er udført i perioden 2015 til 2016.

  Der er i alt til opgaven afsat et rådighedsbeløb på 4,000 mio. kr.

  Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 4,006 mio. kr.

  Der er således realiseret et merforbrug på 0,006 mio. kr. svarende til 0,15% af det afsatte rådighedsbeløb.

  Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab 2016 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

  Økonomi:

  Se sagsbeskrivelsen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  Behandlingsplan:
  Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. marts 2017

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

  Godkendt som indstillet

  Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

  Bilag:

  188. Anlægsregnskab for anlægsprojekterne på KulturØen (Anl.nr. 350064, 350065,350066)
  Sagsnr.: 2017-004810
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Der har i perioden 2014-2016 været genenmført 3 anlægsprojekter på KulturØen. Projekterne omfatter:

  1. 350064 - Etablering af åbent bibliotek på KulturØen,
  2. 350065 - Ny Sorteringsrobot på Middelfart Bibliotek
  3. 350066 - Den levende KulturØ

  Anlægsprojekterne er fuldt afsluttede ved udgangen af 2016 og der skal derfor i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ aflægges anlægsregnskab for bevillingen.

  Forvaltningen har opgjort de tre anlægsprojekter under et, idet projekterne i betydeligt omfang griber ind i hinanden. Eksempelvis har opsætning og installation af sorteringsrobotten en række afledte bygningsudgifter.

  Forvaltningen foreslår:

  At anlægsregnskabet for anlægsprojekterne på KulturØen, herunder projekt nr. 350064, 350065, 350066 godkendes som forelagt.

  Sagsbeskrivelse:

  Det samlede afsatte rådighedsbeløb til anlægsprojekterne på KulturØen udgør 4,483 mio. kr. Herunder fordeler rådighedsbeløbet sig med 0,900 mio. kr. på 350064 - Etablering af åbent bibliotek på KulturØen, 1,783 mio. kr. til 350065 Ny sorteringsrobot, samt 1,800 mio. kr. til den levende kulturØ.

  Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 4,489 mio. kr. Herunder fordeler forbruget sig med med 0,739 mio. kr. på 350064 - Etablering af åbent bibliotek på KulturØen, 0,960 mio. kr. til 350065 Ny sorteringsrobot, samt 2,790 mio. kr. til den levende kulturØ.

  Der er således realiseret et samlet merforbrug på anlægsprojektet på 0,006 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,01% af rådighedsbeløbet.

  Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab 2016 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

  Økonomi:

  Se sagsbeskrivelsen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  Behandlingsplan:
  Børn, Kultur og Fritidsudvaalget den 7. marts

  Beslutning:

  Godkendt som indtillet

  Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

  Godkendt som indtillet

  Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

  Bilag:

  189. Anlægsregnskab - Etablering af ny børnehave i Middelfart (Nysgerium) (Anl.nr. 513088)
  Sagsnr.: 2017-004810
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Anlægsprojektet vedrørende etableringen af den nye midtbybørnehave, Nysgerium, er endeligt afsluttet ved udgangen af 2016,  og der skal i henholds til kommunens kasse- og regnskabsregulativ aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

  Forvaltningen foreslår:

  • At anlægsregnskabet for anlægsprojekt nr. 513088: Etablering af ny midtbybørnehave godkendes som forelagt.

  Sagsbeskrivelse:

  Arbejdet med at etablere Nysgerium som ny midtbybørnehave er udført i perioden 2012 til 2016 inkl. udførelsen af mindre udbedrings- og garantiarbejder i henhold til etårsgennemgangen.

  Der er i alt afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 19,200 mio. kr.

  Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 19,387 mio. kr.

  Der er således i alt realiseret et merforbrug på projektet på 0,187 mio. kr., svarende til 1,0% af rådighedsbeløbet. 

  Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab 2016 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.  

  Økonomi:

  Se sagsbeskrivelsen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  Behandlingsplan:
  Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. marts.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

  Godkendt som indstillet

  Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet.

  Bilag:

  190. Anlægsregnskab - Udbygning af Kompasset (tidligere Børnehuset Nordlys) (Anl.nr. 514065)
  Sagsnr.: 2017-004810
  Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

  Præsentation:

  Anlægsprojektet vedrørende udbygning af Kompasset (som på tidspunktet for anlægsprojektets opstart hed Børnehuset Nordlys) er endeligt afsluttet ved udgangen af 2016, og der skal i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

  Forvaltningen foreslår:

  At anlægsregnskabet for anlægsprojekt nr. 514065: Udbygning af Kompasset, godkendes som forelagt.

  Sagsbeskrivelse:

  Anlægsarbejdet i Kompasset (tidligere Børnehuset Nordlys) er udført i perioden 2015 til 2016.

  Der er i alt afsat et rådighedsbeløb til anlægsprojektet på 0,800 mio. kr.

  Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 1,135 mio. kr.

  Der er således realiseret et merforbrug på 0,335 mio. kr., svarende til et merforbrug på 41,9%

  Merforbruget vedrører uforudsete ekstraudgifter til etablering af kryberum vedrørende tagbrøn, ekstraudgifter til tagvandsledning, samt merudgifter til opsætning af ny legeplads. Det indstilles i forbindelse med denne anlægssag, at merforbruget dækkes af det realiserede mindreforbrug på Nysgerium.

  Anlægsregnskabet vil indgå i det samlede regnskab 2016 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Sagens indstilling indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

  Økonomi:

  Se sagsbeskrivelsen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  Behandlingsplan:
  Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. marts 2017.

  Beslutning:

  godkendt som indstillet

  Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

  godkendt som indstillet

  Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

  Bilag:

  191. Mit Middelfart realisering og lanciering forår 2017
  Sagsnr.: 2015-007616
  Sagsbehandler: Heidi Junker

  Præsentation:

  Styregruppen for Mit Middelfart (børn/unge kulturnetværket) har udarbejdet en handlingsplan for lanceringen af ”Mit Middelfart” i foråret 2017.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget har formåleret en målsætning om at sætte en ramme for børn og unge, så de oplever sig som betydningsfulde medskabere i og af kultur er gennem ’Mit Middelfart’. Mit Middelfart er nu gået fra projektfase og over i driftstiltag.
   
  Det betyder, at styregruppen har udarbejdet følgende plan for foråret 2017:

  April:
  - Mit Middelfart lancering
  - Logo og social platform præsenteres på
  - Dansens Dag
  Maj:
  - Mobilfilmskonkurrence på #Mit Middelfart
  Juni:
  - Walker og musikskolekoncert på blå scene KulturØen
  Juli:
  - Mit Middelfart sommerkonkurrence
  August:
  - Mit Middelfart-sang komponeres og præsenteres
  September :
  - Mit Middelfart på torvet ved Festlig Fredag og ved rådhusets åbningsfest – lysværk+musik/performance

  Styregruppen har udarbejdet 3 kategorier (grøn, gul og orange) der fungerer som styringsværktøj, der sikrer at målsætning og tænkning i Mit Middelfart indkorporeres i alle igangsatte projekter. Dette forholder sig særligt til valg af indhold og kvalitet og samarbejdspartnere: 
  • Projekter af karakter fyrtårn, signatur, kendis, ol. der sikrer opmærksomhed (grøn kategori).
  • Projekter der er smalle, pilot for at afprøve noget nyt, eksperimenterende, mix af kunstarter mv. (gul kategori).
  • Projekter der sikrer b/u introduktion el. deltagelse til forskellige kunstgenre (orange kategori).

  Følgende er eksempler på projekter der sikrer børn og unge introduktion og deltagelse i forskellige kunstgenrer, og som fordeler sig over de 3 nævnte kategorier:

  Projekter af fyrtårnskarakter, signatur, ”kändis” -deltagelse - grøn kategori:

  • Åbningsevent for nyt Rådhus / Bytorv. Musikskole, Walker, skolekor osv.
  • Børn udsmykker dele af det nye Rådhus.
  • Med en kunstners hjælp kan de male en væg, lave skulpturer
  • Musikskolens sammenspilhold laver fortolkninger af en kunstners numre. Kendissen kommenterer B/U til Rock under broen.
  • Åbning af den nye KulturØ - Døgnåbent Kulturhus.

  Projekter der er eksperimenterende, mix. af kunstarter - gul kategori:

  • Festival of Music & Dance & Poetry - Skriveværksted, poetryslam, poesi og digtning.
  • Lokale fortællinger om ”guldet” i lokalområdet
  • Smagens dag. Byde velkommen til kommunen, hvad vil vi gerne give nye borgere? Mad tema.
  • Genbrug, virksomhedsmaterialer til kunst. Tema klimalab.
  • Større elever har mindre elever på by-vandring/ museum/ skattejagt/ quiz.
  • Få ”undergrunds” Middelfart til at bidrage til åbninger, poesi, impro-teater, dagbog, 24 timer 
     

  Projekter der sikrer b/u introduktion og deltagelse i forskellige kunstgenrer - orange kategori:

  • B/U skaber et værk der er inspireret af / Består af elementer af 5-6 eksisterende værker.
  • ”Watermusic” – alt der er inspireret af havet. Landart på Vandet – hav, bække , søer , åer.
  • Flygtninge – danske børn. Fotoprojekt eller nogle af vores flygtningebørn fortæller om dens egen kultur til hinanden og de danske børn. Det kan være lege, mad, dans, historier.
  • Ældre børn planlægger og gennemfører et kreativt forløb m. yngre børn

  Der er udarbejdet forskellige succeskriterier for hhv. grønt, orange og gule projekter. De er dog alle, gennem deres forskellige kvaliteter, væsentlige bidrag til den samlede Mit Middelfart paraply. Enkelte projekter omhandler børn/unges dannelse og involvering gennem det eksperimenterende og legende. Andre bidrager i særlig grad til synliggørelse og markedsføring af Mit Middelfart.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen.

  Handicaprådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


  Behandlingsplan:
  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2017.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet

  Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. marts 2017 kl. 13:15

  Godkendt som indstillet

  Peter Storm deltog ikke i behandling af punktet

  LUKKEDE SAGER