Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 6. februar 2017

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
6. februar 2017 kl. 14:00
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Kim Lund
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

179. Politiske input til rammeaftalen for 2018
Sagsnr.: 2016-003622
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

KKR Syddanmark opfordrer til politiske drøftelser af input til rammeaftalen for 2018, gerne også med et længere tidsperspektiv.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget drøfter politiske input til rammeaftalen for 2018.

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

Hidtil har de kommunale udvalg ikke været direkte involveret i processen omkring udarbejdelse af rammeaftalen. Flere kommunalpolitiske udvalg har imidlertid givet udtryk for et ønske om, at komme tættere på udformningen af rammeaftalen og få mulighed for at bidrage med forslag til den overordnede langsigtede politisk strategiske retning for rammeaftalerne, dels konkrete temaer til rammeaftalen for 2018.

Derfor er der tilrettelagt en anderledes proces frem mod udarbejdelse af rammeaftalen for 2018:

 • Politiske udvalg i alle kommuner opfordres til lokale drøftelser og sender senest 15. februar 2017 en tilbagemelding til KKR herom.
 • Der afholdes en politisk temadag den 9. marts 2017 (se vedhæftede bilag) for alle kommuners relevante udvalg. På temadagen vil der være politiske oplæg samt drøftelse og prioritering af temaer og indsatser, der skal indgå i rammeaftalen for 2018.
 • På baggrund heraf formuleres i regi af Socialdirektørforum et udkast til ny rammeaftale, som drøftes af kommunaldirektørkredsen og KKR inden den politiske godkendelsesproces.

KKR Syddanmark opfordrer til, at de lokale drøftelser tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad er vigtigt og hvad optager os på den tværkommunale bane indenfor det specialiserede socialområde?
 • Hvad vil vi være kendt for i Syddanmark?
 • Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
 • Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?

Rammeaftalen er på nuværende tidspunkt etårig, men der opfordres til også at tænke i længere tidshorisonter, fx 2-4 år.

Forvaltningen kommer med et oplæg til drøftelse på mødet.  

  

Økonomi:

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Handicaprådet drøfter sagen på sit møde i februar 2017.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, kultur- og fritidsudvalget den 6. februar 2017
Skoleudvalget  den 7. februar 2017
Social- og sundhedsudvalget den 8. februar 2017

Beslutning:

PÅ baggrund af den politiske drøftelser indstiller Børne-, kultur- og fritidsudvalget, at der i regi af rammeaftalerne fokuseres på forebyggende tiltag, ikke mindst ved overgang fra et specialiseret tilbud til hjemkommune.

En fremtidig rammeaftale kunne med fordel også forholde sig aktivt til børn og unge med selvskade problematikker og spiseforstyrrelser.

Det opfordres, at der satses på øget samarbejde, også under den unge/barnets indlæggelse.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 7. februar 2017 kl. 15:45
Social- og Sundhedsudvalget 8. februar 2017 kl. 16:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

PÅ baggrund af den politiske drøftelser indstiller Børne-, kultur- og fritidsudvalget, at der i regi af rammeaftalerne fokuseres på forebyggende tiltag, ikke mindst ved overgang fra et specialiseret tilbud til hjemkommune.

En fremtidig rammeaftale kunne med fordel også forholde sig aktivt til børn og unge med selvskade problematikker og spiseforstyrrelser.

Det opfordres, at der satses på øget samarbejde, også under den unge/barnets indlæggelse.


Bilag:

180. Orientering om sampasning uge 42 - Mere kvalitet i ferietilbuddet
Sagsnr.: 2015-009920
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

I uge 42 2016 har der været forsøg med sampasning i forskellige områder i Middelfart Kommune. Baggrunden herfor er, at der i 2017 skal findes en effektivisering på 400.000,- gennem nye muligheder og kvaliteter i de uger hvor der er færre børn i dagtilbud og SFO.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I efteråret 2015 blev der nedsat lokale arbejdsgrupper, bestående af repræsentanter fra forældrebestyrelser fra både daginstitutioner og skoler samt medarbejdere og ledere fra dagtilbud og SFO. De havde til opgave at udvikle modeller for et kvalificeret feriepasningstilbud for børn i alderen 0-9 år, hvilket resulterede i sampasning i distrikter i uge 42 2016.

Målet for sampasningen var følgende:
 • At give børnene et godt og alderssvarende pædagogisk ferietilbud på tværs af huse og SFO ’er i distrikter
 • At optimere anvendelsen af personaleressourcerne
 • At give børnene større sammenhæng i overgange fra et pasningstilbud til et andet

Umiddelbart efter afviklingen af uge 42 blev sampasningen evalueret gennem spørgeskemaundersøgelse for forældre og ledere. Resultaterne af evaluering blev efterfølgende gennemgået på et dialogmøde med repræsentanter fra forældrebestyrelser samt ledere dagtilbud og SFO, hvor de forskellige muligheder og løsninger herpå blev drøftet.

En del forældre havde været meget utrygge ift. sampasning, betragtede tiltaget som endnu en lukkeuge og fandt af den grund andre alternativer i uge 42. Det er en utryghed som forvaltning, ledere og medarbejdere er bevidste om og som der arbejdes videre med at få italesat og løst.

Der var positive tilkendegivelser fra forældrene i evalueringen og der var ligeledes udtryk for, at deres børn havde haft en god oplevelse. Samtidig betød det meget for de forældre med flere børn, at de havde mulighed for at aflevere samme sted.

Af ledernes evaluering fremgik det, at løsningen omkring distrikterne ikke var optimal, derfor blev det på mødet besluttet at inddele i andre områder i 2017.

Udover de positive tilkendegivelser fra forældrene, kunne der af evalueringen udledes at der fremover skulle være fokus på:

 • Nye områder, således at sampasning foregår med naturlige/oplagte samarbejdspartnere i nærområder
 • Sampasning mellem både SFO og børnehavebørn. Derved kan de passes med søskende, få nye venner og se den fremtidige skole
 • Pasning på samme matrikel
 • Vuggestue skal med 
 • Inspiration fra legestue i dagplejen med besøg hos hinanden, således at det ikke er fremmede steder for børn og voksne
 • Formøde med både børn og forældre inden sampasning for at imødekomme utryghed hos forældrene 
 • Sampasning på tværs af årgange i små områder, end samme årgange i store områder. Pasningen starter hver dag i børnehuset.
 • Sampasningen er et samarbejde mellem de involverede institutioner i de enkelte distikter, hvilket betyder at tilbuddet er planlagt i et samarbejde institutionerne imellem samt at der er medarbejdere fra samtlige institutioner på arbejde i sampasningsperioderne. Der kan dog ikke være medarbejdere fra alle institutioner hver dag i alle åbningstimer.

Dagtilbuds- og SFO-ledere har fået information ud om, hvad effektiviseringen betyder for hver enkelt institution og, at reduktionen skal findes ved sampasning. Lederne har i de enkelte lokalområder, i tæt dialog med bestyrelse og forældre efterfølgende tilrettelagt den lokale sampasningsordning som ser således ud:

  Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2017.
Skoleudvalget den 7. februar 2017


Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 7. februar 2017 kl. 15:45

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

Godkendt som indstillet

181. Nysgerrium udvidet åbningstid 2017
Sagsnr.: 2016-025917
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

En orientering om udvidet åbningstid i Nysgerrium.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I Middelfart Kommune har det politiske udvalg besluttet, at give børnefamilierne den mulighed, at Børnehuset Nysgerrium har længere åbent end de øvrige institutioner i kommunen.

Den udvidet åbningstid har kørt som forsøg i perioden fra 06.10.2014- 06.10.2015 og blev forlænget med yderligere et år.
Benyttelse af denne ordning har ikke været særligt stort, hvorfor der i budgetforslaget 2017 var lagt op til at stoppe ordningen. Men som del af budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at ordningen skal fortsætte for et økonomisk mindre beløb og at der skal afprøves en mere fleksibel ordning.

Den fleksible løsning i forhold til den udvidet åbningstid tager udgangspunkt i familiernes behov og institutionen tilpasser sine medarbejderressourcer herefter.

På den baggrund er løsningen ift. den udvidet åbningstid i Nysgerrium følgende:
 • At den almindelige åbningstid er mandag – torsdag kl. 6.30-16.45 og fredag kl. 6.30-16.30
 • Udvidet åbningstid er mandag – torsdag kl. 19.00 og fredag til kl. 17.00
 • For at bruge den udvidet åbningstid skal man henvende sig til Pladsanvisningen.
 • Der skal foreligge dokumentation fra arbejdsgiveren for nødvendigheden af udvidet pasning.
 • Det kan være en eller flere faste dage om ugen eller faste skiftende ugedage.
 • Der er mulighed for, at benytte sig af ordningen i en kortere periode f.eks. at man skal på arbejdsrelateret kursus, som gør at det først er muligt, at hente sit barn efter den almindelige åbningstid.
 • Arbejdsrelateret kurser skal have en varighed af minimum 1 uge
 • Der skal ligge en plan/aftale minimum 4 uger i forvejen.
 • Børnehuset har madordning og i tilfælde af, at barnet bliver hentet sent vil der være mulighed for, at få aftensmad.

Ordningen evalueres en gang årligt og tager udgangspunkt i, hvor mange der har gjort brug af ordningen og om fleksibiliteten i ordningen stemmer overens med familiernes behov.
Økonomi:

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

Godkendt som indstillet

182. Billedkunstrådets årsberetning 2016
Sagsnr.: 2017-001351
Sagsbehandler: Birgitte Mikkelsen

Præsentation:

Billedkunstrådets årsberetning for 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At beretningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Billedkunstrådet har udarbejdet årsberetning for, hvad de har arbejdet med i 2016.

Billedkunstrådet har 2 hovedopgaver: De indkøber kunst til kommunens kunstsamling, der udloddes til kommunens institutioner, og de rådgiver institutionerne i indkøb af kunst ved nybyggeri/tilbygning eller renovering.

Derudover er Billedkunstrådet også tovholder i en del arrangementer for kommunens borgere.

Beretningen vedlægges som bilag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

Godkendt som indstillet

Bilag:

183. Orientering om magtanvendelser på daginstitutionsområdet 2016
Sagsnr.: 2016-001176
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Dagtilbudsafdelingen har modtaget indberetninger fra daginstitutioner vedrørende magtanvendelser i 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Middelfart Kommunes vejledning "Retningslinier for personalets brug af fysisk magt på børneområdet" skal alle magtanvendelser indberettes til forvaltningen. I vejledningen forefindes et skema til indberetning af episoder. Vejledningen er ved årsskiftet revideret og indeholder mindre ændringer i forhold til den første version. En af ændringerne er, at lederen skal tage stilling til, om den indberettede hændelse følger reglerne om magtanvendelse og fastholdelse. Efterfølgende vil forvaltningen ved indberetningen til kommunen gennemgå vurderingen og ved behov følge op ift. den enkelte hændelse.

Alle indberetninger skal i statistisk form forelægges Børn-, Kultur- og Frititidsudvalget.

Forvaltningen har modtaget 6 indberetninger om magtanvendelse, som med undtagelse af en enkelt er fra samme daginstitution. I alle tilfælde har institutionerne handlet på magtanvendelsen og lavet en handleplan for det pædagogiske arbejde. Det videre forløb følges tæt, hvor tiltag og handlinger løbende iværksættes og evalueres.

De indkomne indberetninger holder sig alle inden for lovgivningen og de af Middelfart Kommunes udarbejdede retningslinjer for personalets brug af fysisk magt på børne og unge området. Der er ikke baggrund for yderligere tiltag ud over det, der er foretaget.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

Godkendt som indstillet

184. Puljen 2017 til fastholdelse af frivillige og udsatte grupper i foreningslivet
Sagsnr.: 2017-002390
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Folkeoplysningsudvaglet fremsender indstilling om fordeling af puljen afsat til folkeoplysende arbejde i 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget godkender Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvaglet fik i forbindelse med budgetforlig 2017 bevilget ca 480.000 til forsat at arbejde med frivillige aktiviteter.

Folkeoplysningsudvaglet evaluerede 19. januar 2017 tidligere års fordeling af puljen og besluttede på baggrund af dette, at udvalget og forvaltning skulle udarbejde forslag til, hvorledes puljen kunne benyttes i 2017. 

Nedenstående er Folkeoplysningsudvalgets indstilling til fordeling af puljen:
 • 100.000,- til endnu et år med fripas, (foreninger kan søge om kontingentbetaling).
 • 150.000,- forhøjelse til kursuspuljen 2017 (den 'normalt' afsatte pulje kan max dække 42,50% af udgifterne på ansøgningerne, ved forhøjelsen kan der dækkes 70% af udgifterne på ansøgningerne).
 • 50.000,- til foreningsmøder/temamøder til synliggørelse af folkeoplysningsudvaget og dets arbejde.
 • 180.000,- som pulje med 3 fokuspunkter:
  • Den attraktive forening.
  • Fastholdelse af de frivillige.
  • Skolereformen og samarbejde.

Økonomi:

Puljen afsat til frivillige aktiviteter i 2017 er på kr. 482.700.-

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2017.

Beslutning:

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets indstilling besluttes følgende

Der afsættes:
kr. 100.000 til fortsættelse af fripasordningen. Folkeoplysningsudvalget redegør senest august 2017 til Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget om udmøntningen.

kr. 100.000 til forhøjelse af kursuspujlen.

Kr. 200.000 til tiltag som fremmer indsatsen for Åben skole. Der ses gerne tiltag som har et socialt sigte. Folkeoplysningsudvalget udarbejder en liste over forslag til tiltag, som behandles i Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget.

kr. 84.000 til en ansøgningspulje administreret af Folkeoplysningsudvalget. Der kan søges til foreningsmøder, temamøder, intromøder for frivillige, fælles tiltag i regi af Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget redegør senest august 2017 til Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget om udmøntningen.


Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. februar 2017 kl. 14:00

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets indstilling besluttes følgende

Der afsættes:
kr. 100.000 til fortsættelse af fripasordningen. Folkeoplysningsudvalget redegør senest august 2017 til Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget om udmøntningen.

kr. 100.000 til forhøjelse af kursuspujlen.

Kr. 200.000 til tiltag som fremmer indsatsen for Åben skole. Der ses gerne tiltag som har et socialt sigte. Folkeoplysningsudvalget udarbejder en liste over forslag til tiltag, som behandles i Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget.

kr. 84.000 til en ansøgningspulje administreret af Folkeoplysningsudvalget. Der kan søges til foreningsmøder, temamøder, intromøder for frivillige, fælles tiltag i regi af Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget redegør senest august 2017 til Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget om udmøntningen.
LUKKEDE SAGER