Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Børn- Kultur og Fritidsudvalget møde den 10. januar 2017

Møde:
Børn- Kultur og Fritidsudvalget
Mødetid:
10. januar 2017 kl. 13:15
Tilstede:
Lars Vigsø
Kim Lund
Peter Storm
Christian Martins Kromann
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

ÅBNE SAGER

177. Evaluering af de politiske mål for Byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2017-000048
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalgene bedes drøfte den afsluttende evaluering af de politiske mål for 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter status for egne mål for byrådsperioden 2014-2017

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014., og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminariet i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014. De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, er mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her". På byrådsseminariet i 2016 var der også en drøftelse af opfølgningen på de politiske mål.

Som opfølgning på den samlede proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet foretage en afsluttende evaluering af egne politiske mål.

Da den lokale beredskbskommission er nedlagt, er kompetencen vedr. beredskabsmæssige forhold flyttet til Økonomiudvalget, som bedes forholde sig til denne del af evalueringen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. januar 2017
Skoleudvalget den 10. januar 2017
Teknisk Udvalg den 10. januar 2017
Social- og Sundhedsudvalget den 11. januar 2017
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2017
Økonomiudvalget den 30. januar 2017
Miljø- og Energiudvalget den 8. februar 2017
Byrådet den 6. marts 2017

Beslutning:

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. januar 2017 kl. 13:15
Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00
Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. januar 2017 kl. 08:00
Social- og Sundhedsudvalget 11. januar 2017 kl. 15:00
Økonomiudvalget 30. januar 2017 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 8. februar 2017 kl. 13:00
Byrådet 6. marts 2017 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. januar 2017 kl. 13:15

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.

Teknisk Udvalg 10. januar 2017 kl. 14:00

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at være nået.

Skoleudvalget 10. januar 2017 kl. 15:45

Udvalget har drøftet status på de politiske mål. De politiske mål der har været sat, har der været arbejdet med, og målene må konkluderes at været nået.

Paw Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. januar 2017 kl. 08:00

Der udarbejdes rapport, som fremlægges på mødet i februar

Social- og Sundhedsudvalget 11. januar 2017 kl. 15:00

Udvalget har drøftet status på de politiske mål.

Der har været arbejdet med de politiske mål, som generelt må konkluderes at være nået.

Bilag:

178. Orientering om Socialtilsyn Syds tilsyn med Brohuset
Sagsnr.: 2017-000565
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Socialtilsyn Syd (STS) har i sidste kvartal foretaget et uanmeldt tilsynsbesøg på Brohuset. STS er en uvildig tilsynsmyndighed der godkender og fører tilsyn med alle anbringelsessteder i Region Syd.

STS foretager et anmeldt og et uanmeldt tilsyn om året på Brohuset.

Tilsynsrapportens hovedkonklusioner gennemgås herunder.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Temaer:
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Økonomi
 • Fysiske rammer
I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.

Brohuset scores til topkarakteren 5 på temaerne:
 • Uddannelse og beskæftigelse
 • Selvstændighed og relationer
 • Målgruppe, metoder og resultater
 • Organisation og ledelse
 • Kompetencer
 • Fysiske rammer

Temaet ”økonomi” udløser karakteren 3,7 hvilket er topkarakter for offentlige institutioner. Offentlige institutioner skal ikke lave reviderede regnskaber som private. Da reviderede regnskaber er er en forudsætning for karakteren 5, kan Brohuset maksimalt score 3,7.

Den samlede score er illustreret i spindelvævsdiagrammet herunder.


Forvaltningen finder resultatet særdeles tilfredsstillende.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 10. januar 2017.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. januar 2017 kl. 13:15

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 10. januar 2017 kl. 13:15

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER