Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 6. december 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
6. december 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Ove Andersen
Niels Bebe
Bo Juul Nielsen
Flemming Worsøe
Fraværende:
Allan Buch

ÅBNE SAGER

265. Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 62, til at opføre et sommerhus med 30° taghældning
Sagsnr.: 2016-023849
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

I forbindelse med en mulig overtagelse af familiens sommerhus på Harevænget 7, 5466 Asperup, ønsker ansøgeren at nedrive eksisterende sommerhus, for at opføre et mere tidssvarende sommerhus med en lav sadeltagskonstruktion på 30°.

Forvaltningen foreslår:

  • At der meddeles afslag til at opføre nyt sommerhus med taghældning på 30°.

Sagsbeskrivelse:

Ansøgeren ønsker at købe forældrenes sommerhus på Harevænget 7, 5466 Asperup, for at nedrive det og genopføre et mere tidssvarende sommerhus med en 30° tagkonstruktion. Sommerhuset er beliggende i Baaring Ege (tidl. Baaring Sommerland) der er omfattet af lokalplan nr. 62. Eksisterende sommerhus er opført med sadeltag med 45° taghældning. Ansøgeren ønsker en dispensation til at anvende en sadeltagstags konstruktion med 30° hældning ved opførelse af et nyt sommerhus. Ansøgeren oplyser som begrundelse for dispensationsansøgningen, at typehusfirmaer som udbyder sommerhuse i dagens Danmark, typisk kun opfører sommerhuse med taghældninger på 20° til 25°.

Sommerhusområdet er næsten fuldt udbygget med sommerhuse. Sommerhusene er fortrinsvis opført med sadeltage, der har en taghældning på 40° eller derover. Ved en gennemgang af sommerhusene på Harevænget (luftfoto og gadefoto) er alle sommerhuse opført med taghældning mellem 40° og 55°, som også var kravet i Byplanvedtægt nr. 1 fra 1965, der siden er afløst af lokalplan nr. 62 fra 10. oktober 2000.
I dag er sommerhusenes udseende og taghældning reguleret i Lokalplan nr. 62, og ifølge lokalplanens § 8.5 afsnit 1, skal tage udføres med symetrisk sadeltag med strå eller tegl med hældning mellem 45° og 55°. Sommerhuse som var opført med en lavere taghældning, inden lokalplanens tilblivelse i 2000, bibeholder dog retten til at genopføre et sommerhus med samme taghældning jf. lokalplan nr. 62 § 8.5 afsnit 2.
 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet eller Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Indstilling vedtaget.

Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. december 2016 kl. 14:00

266. Etablering af tankanlæg ved Stensgårdvej 11
Sagsnr.: 2016-025189
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Der er ansøgt om etablering af tankanlæg ved Stensgårdvej 11. Området er omfattet af lokalplan 29.08 "Erhvervsområde ved motorvejen, Jyllandsvej og Bogensevej". Der skal tages stilling til, om der kan gives dispensation til etablering af tankanlæg.

Forvaltningen foreslår:

  • At Udvalget tager stilling til det ansøgte.

Sagsbeskrivelse:

Der er fremsendt ansøgningsmateriale til et tankanlæg placeret ved Stensgårdvej 11 - 13 foran de to nyetablerede virksomheder, hvor der vil være udstillingsareal til specialbiler samt leasingsmuligheder af specialbiler.
Det er i forhold til disse aktiviteter der ansøges om etablering af tankanlæg, hvor der kan tankes specialbrænstof til disse specielle biler.
Tankanlægget vil være et 4 tank anlæg, hvor der vil være almindelig offentlig adgang via de to nuværende indkørsler til henholdsvis Stensgårdvej 11 og Stensgårdvej 13.
Tankanlægget kan ses i bilag.

Lokalplan 29.08 foreskriver, at området skal anvendes til særligt præsentable erhvervsvirksomheder i form af kontorer, forskningsvirksomheder, laboratorier samt lager- og engrovirksomheder. Der kan dog indrettes servicevirksomhed og lettere produktion med tilknytning til de nævnte virksomheder på betingelse af, at områdets gennemgående karakter af kontor- og administrationsområde ikke brydes. I lokalplanen er der ikke udpeget placering til eventuelle tankanlæg

Ansøger lægger i sin dispensationsansøgning vægt på, at det er en servicefunktion i forhold til virksomheden, og at områdets karakter ikke brydes med et mindre tankanlæg.

I 2013 blev et tankanlæg ved Nyvang behandlet, og der blev givet dispensation til dette inden for samme lokalplan, men dog ikke inden for samme delområde i lokalplanen. Der skal også tages stilling til skiltning ved tankanlæg.

Såfremt der gives mulighed for et tankanlæg, skal dette byggesagsbehandles og miljøgodkendes, ligesom politiet skal give tilladelse til placeringen trafikmæssigt.

Der er ikke foretaget nabohøring da beslutningen ikke vurderes, at have væsentlig betydning i forhold til naboer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Handicaprådet og Ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Tankanlæg ok og ok til skiltning som vist i ansøgning.

Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. december 2016 kl. 14:00

Bilag:

267. Ekspropriationsbeslutning for erhvervelse af jord til supercykelforbindelse mellem Middelfart Station og Gl. Lillebæltsbro
Sagsnr.: 2016-015908
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

I forbindelse med supercykelforbindelse fra Middelfart Station til Gl. Lillebæltsbro vil der være behov for at erhverve jord for projektets gennemførelse.

Byrådet ønskes at træffe ekspropriationsbeslutning for at sikre arealerne til formålet.

Forvaltningen foreslår:

  • At projektet for supercykelforbindelsen i Middelfart Kommune godkendes til gennemførelse i 2017.
  • At det anbefales, at Byrådet træffer ekspropriationsbeslutning for erhvervelse af areal på ca. 25 m2 fra lodsejer med matrikelnumrene 16a,16da, 16cæ og 16cø Middelfart Markjorder.
  • At der træffes beslutning om, at der kan indgås forhandlinger med Banedanmark om, at Middelfart Kommune kan erhverve mindre areal til gennemførelse af projektet, samt at der kan placeres en cykelservicestation på Banedanmarks areal ved den gamle Lillebæltsbro.

Sagsbeskrivelse:

Den 10. maj 2016 besluttede Teknisk Udvalg, at igangsætte projekteringen af ny supercykelforbindelse mellem Middelfart og Fredericia. I Middelfart Kommune forløber stien langs Brovejen fra Middelfart Station til den Gamle Lillebæltsbro. I Fredericia Kommune fortsættes stien fra den Gamle Lillebæltsbro forbi uddannelsesinstitutionerne i Erritsø og videre til Fredericia Station.

Det har været et ønske, at brugerne af supercykelforbindelsen opfatter stien mellem Fredericia og Middelfart som en sammenhængende forbindelse. Detailprojekteringen er derfor sket i tæt samarbejde med Fredericia Kommune. I denne process har Fredericia og Middelfart Kommuner i fællesskab afholdt to workshops, hvor brugere af stien har haft mulighed for at komme med gode idéer og kommentarer til projektets udformning. Med afsæt i de indkomne kommentarer og idéer er projektet nu detailprojekteret. For projektets gennemførelse har det vist sig nødvendigt at ekspropriere areal fra en enkelt lodsejer. Herudover skal der indgås aftale med Banedanmark da projektet berører deres ejendom beliggende tæt på den Gl. Lillebæltsbro.

Der har været dialog med den berørte lodsejer, som stiller sig positiv overfor projektet.

Økonomi:

Erhvervelsen af jorden vil blive finansieret af anlægsprojektet.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtiget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 6. december 2016
Økonomiudvalget - 19. december 2016
Byrådet - 2. januar 2017

Beslutning:

Indstilling godkendt. Punktet sættes på åben dagsorden.

Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 6. december 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. december 2016 kl. 14:00
Byrådet 2. januar 2017 kl. 17:00

Bilag:

2016-015908-39Supercykelforbindelse Middelfart Kommune.pdf
2016-015908-39T_T_090.pdf
2016-015908-39T_T_091.pdf
2016-015908-39T_T_092.pdf
2016-015908-39T_T_093.pdf
2016-015908-39T_T_094.pdf
2016-015908-39T_T_095.pdf
2016-015908-39T_T_096.pdf
2016-015908-39T_T_097.pdf
2016-015908-39T_T_130.pdf
2016-015908-39T_T_150.pdf

LUKKEDE SAGER