Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 21. november 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
21. november 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Flemming Worsøe
Allan Buch
Ove Andersen
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

259. Kontrakt med Parkeringskontrol Nord
Sagsnr.: 2016-021563
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Genoptagelse af sag nr. 257 - Teknisk Udvalg d. 6. oktober 2016.

Fyns Politi har meddelt, at de ikke fremover foretager parkeringskontrol i Middelfart Kommune. Da parkeringsrestriktioner kun fungerer efter intentionen, såfremt det har konsekvens, hvis de ikke følges, har administrationen taget kontakt til Aalborg Kommunes parkeringskontrolfirma Parkeringskontrol Nord.

Hensigten er, at Middelfart Kommune hjemtager parkeringskontrollen fra Staten, og entrerer med Parkeringskontrol Nord om at varetage opgaven.

Leder af Parkeringskontrol Nord, Frode Nielsen, er indbudt til mødet kl. 14.

Forvaltningen foreslår:

  • At der ansøges om at hjemtage opgaven med parkeringskontrol fra Staten.
  • At der indgås aftale med Parkeringskontrol Nord om varetagelse af parkeringskontrolopgaven.

Sagsbeskrivelse:

Lovgivningen om parkeringskontrol giver mulighed for, at kommuner kan hjemtage opgaven med parkeringskontrol fra Staten. Da Politiet har meddelt, at de fremover ikke gennemfører parkeringskontrol i Middelfart Kommune, indstiller administrationen, at opgaven hjemtages.

Det er administrationens opfattelse, at det ikke vil være muligt at drive parkeringskontrollen rationelt selv. Det indstilles derfor, at der entreres med Aalborg Kommunes Parkeringskontrolselskab Parkeringskontrol Nord om, at de varetager opgaven for Middelfart Kommune.

Parkeringskontrol Nord driver parkeringskontrol i 22 kommuner, heraf bl.a. i Fredericia og Billund.

I vedlagte bilag er et udkast til samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord (deres standard vilkår). Samarbejdsaftalen er treårig, og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel.

Med Samarbejdsaftalen forestår de alt arbejde med parkeringskontrollen (udstedelse, inddrivelse, klagebehandling og gennemførelse af eventuelle retssager). Der foretages parkeringskontrol 2 - 3 gange pr. uge efter nærmere aftale. Samtidigt er Parkeringskontrol Nord konsulenter ved udformning af fremtidige parkeringsrestriktioner, samt behandler anmeldelser om lovlig parkering fra borgere eller forvaltningen.

Inkassosager varetages af Skat, som ved kommunens øvrige inkassosager.

Parkeringskontrol er en myndighedsopgave, som ikke må udføres af private selskaber, derfor er det ikke muligt at overdrage opgaven til et af de mange private parkeringskontrolselskaber.

Økonomi:

Lovgivningen om parkeringskontrol bestemmer, når en kommune hjemtager opgaven med parkeringskontrol, atStaten skal have 50 % af samtlige parkeringsafgifter.
En almindelig parkeringskontrol er 510 kr. I særlige tilfælde er afgiften 1020 kr.

Parkeringskontrol Nord afregnes med 247 kr. pr. parkeringsafgift, der udstedes. Det vil sige, der er 8 kr. tilbage til Middelfart Kommune, når Staten har taget deres andel af parkeringsaffgiften.
Ved parkeringsafgift på 1.020 kr. er afregningen til Parkeringskontrol Nord 407 kr. pr. afgift. 

Derudover har Middelfart Kommune ingen udgift til varetagelse af parkeringskontrolopgaven.

Høring:

Forslaget om at indgå kontrakt med Parkeringskontrol Nord har været sendt i høring hos Middelfart Handel. Middelfart Handel anbefaler at der indgås aftale med Parkeringskontrol Nord.
Ældrerådet og handicaprådet har ikke været hørt, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 21. november 2016 kl. 14:00

Bilag:

260. Skiltning på Stensgårdvej
Sagsnr.: 2015-010386
Sagsbehandler: Lasse Tornfeldt Sørensen

Præsentation:

Ansøgning om dispensation til opsætning af logo.

Forvaltningen foreslår:

  • At Udvalget tager stilling til ansøgningen.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med opførelse af erhvervsbyggeri på Stensgårdvej 11 og Stensgårdvej 13 i Middelfart, ønsker ansøger at skilte på bygningerne mod motorvejen. Der ønskes skiltning, hvor navnet "Selected Car Group" er delt på to linjer. Hver enkelt linje overholder lokalplanens bestemmelser om maksimal bogstavshøjde på 80 cm. Samlet vil skiltet med de to linjer blive ca. 2,9 meter højt. Foran de to linjer ønskes firmaets logo. Det vil blive cirka samme højde som de to linjer, og dermed ca. 5,5 m2 (2,5 * 2,2 m). Lokalplan 29.08 foreskriver, at logo maksimal må være 0,8 m2, mens maksimal bogstavsstørrelse i henhold til lokalplanen må være 80 cm.

Der kan stilles krav om, at skiltningen (de to linjer) maksimal må være 80 cm højt, jævnfør lokalplanen, hvorved logoet maskimalt vil blive 0,8 m2.  Ift. synligheden af skiltet vurderes en samlet højde på ialt 80 cm for de to linier ikke optimalt. Alternativt kan ansøger udskrive navnet på en linje, og logo vil være indenfor lokalplanen maksimale størrelse. Dette vil dog give et meget lang på facaden og vurderes ikke hensigtsmæssig.

Udvalget bedes derfor tage stilling til om den konkrete skiltning kan godkendes, og der kan gives dispensation til en større logo-størrelse end forudsat i lokalplan 29.08.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 21. november 2016 kl. 14:00

Bilag:

261. Ekstra bolig i eksisterende bygning
Sagsnr.: 2016-024282
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Etablering af yderligere en bolig i eksisterende bygning.

Forvaltningen foreslår:

  • At Udvalget tager stilling til, om tidligere afslag skal fastholdes.
  • At forvaltningen indstiller til afslag med udgangspunkt i tidligere afslag.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune gav i 2006 mulighed for nedrivning af autoværksted på Elmegade 5 i Middelfart og tilladelse til opførelse af 6 boliger på ejendommen. Boligerne blev opført i 2 bygninger, 1 bygning i to etager med fire lejemål og 1 bygning (nærmest Elmegade) som 1 plans saddeltagsbygning med to boliger. Ansøger forespørger nu om mulighed for udnyttelse af tagetagen på den forreste bygning til en bolig.

I 2009 forespurgte ansøger om mulighed for udnyttelse af tagetagen til yderligere en bolig. Der blev meddelt afslag med henvisning til at bebyggelsesprocenten vil komme op ca. 57 for ejendommen.
I henhold til byplanvedtægt nr. 21, som gælder for ejendommen er bebyggelsesprocenten fastlagt til 25. Der blev givet dispensation til en bebyggelsesprocent for det nuværende byggeri på 50. Elmegade er boligområde på sydsiden af gaden (modsat denne ejendom), hvor bebyggelsesprocenten er fastlagt til maksimal 50 i kommuneplanen.

Ejendommen er på 1066 m2, hvilket svarer til ca. 177 m2 grundareal pr. bolig. Ved etablering af yderligere en bolig vil grundarealet falder til 152 m2 pr. bolig. Hvis der meddeles tilsagn vil ansøger skulle redegøre for supplerende parkering og udendørs opholdsareal.

Sagen forelægges Udvalget, da der siden 2009 er sket en vis byfortætning i midtbyen. F.eks. lokalplanlægning for nyt rådhus (bebyggelsesprocent på 200), lokalplan for Gimbels Gyde - bebyggelseprocent 180 og omdannelse af daginstitution til boliger i Teglværksgade - bebyggelseprocent 65. Endelig påtænkes taxa-grunden på hjørnet af Elmegade og Jernbanegade omdannet til boligformål.

Den konkrete ansøgning vil ikke medføre yderligere byggeri i området. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er ikke foretaget høring forinden sagens behandling.

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 21. november 2016 kl. 14:00

Bilag:

262. Ansøgning om principiel dispensation fra lokalplan B123 § 7 stk. 3, til at anvende andet tagmateriale
Sagsnr.: 2016-022567
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

I forbindelse med en byggeansøgning om opførelse af enfamiliehus med tilbagetrukket facadeparti samt opførelse af carport på adressen Æbleparken 18 i Brenderup, har ansøgeren ansøgt om at anvende tagpap på ca. 10 m² af hovedhusets tag (et tilbagetrukket facadeparti) og til at opføre carporten med Built-up tag (fladt tagpaptag).

Forvaltningen foreslår:

  • At der meddeles dispensation fra krav i lokalplan B123 til tagmaterialet, til at udføre det tilbagetrukket facadeparti på hovedhus med andet tagmateriale.
  • At der meddeles en principiel dispensation fra krav i lokalplan B123 til tagmaterialet, til at udføre sekundære bygninger med andet tagmateriale, såfremt de udføres med flade tage/lav hældning.

Sagsbeskrivelse:

Det ansøgte enfamiliehus ønskes opført med ydervægge af mursten og sadeltaget udført med cementtagsten. En del af huset ønskes opført med et tilbagetrukket facadeparti. Taget på det tilbagetrukne facadeparti udføres med fladt tagpaptag og den berørte tagflade udgør kun 9,8 m². Det tilbagetrukne facadeparti fremstår som en tagkvist med fladt tag.

Foruden enfamiliehuset, ønsker man også at opføre en fritstående carport. Carporten opføres med ydervægge af mursten og taget udføres med Built-up tag (fladt tagpaptag).

Boligområdet Æbleparken er omfattet af lokalplan B123.
Lokalplan B123 § 6.8, foreskriver følgende:
"På bygninger til områdets hovedformål skal tagets vinkel, målt mod det lodrette plan, være 35° eller derunder på de én etage bygninger og 50° eller derunder på de 1½ etage bygninger. Dele af en samlet tagflade kan dog gives større hældning".

Lokalplan B123 § 7.3, foreskriver følgende:
"Tagtækningen skal enten være af tegl, skifer eller cementsten".

De ansøgte bygningsdele, det tilbagetrukne facadeparti og carporten, som udføres med mindre taghældninger end hovedhusets tag med cementsten, kan ikke udføres byggeteknisk korrekt med de i lokalplanen beskrevne tagmaterialer, idet de i lokalplanen beskrevne tagmaterialer fordrer en minimum taghældning på 25°.
Forvaltningen vurderer, at det tilbagetrukne facadeparti på hovedhuset kun udgør en mindre del af facaden samt tagkonstruktionen, og at den resterende del af taget udføres med tagsten. Huset vil samlet set fremstå med en tagflade med tagsten i overensstemmelse med lokalplanen.

I lokalplanen er der ikke stillet krav til taghældningen på de sekundære bygninger. På den baggrund vurderes det, at fladt tag er muligt. De krævede tagmaterialer ikke er egnet til fladt tag. Derfor kan det anbefales, at der gives en generel dispensation til at sekundære bygninger med fladt tag/meget lav taghældning, kan have andet tagmateriale end de i § 7.3 nævnte. Da hovedhusene fortsat skal have enten tegl, skifer eller cementtagsten vil hovedindtrykket af bebyggelsen i området være i overensstemmelse med lokalplanen.

Den ansøgte dispensation har været udsendt i en generel høring til alle grundejer i hele lokalplanområdet. Der er ikke indkommet indsigelser imod den ansøgte dispensation.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 21. november 2016 kl. 14:00

Bilag:

2016-022567-1120161108110311097.pdf
263. Ansøgning om flexbolig
Sagsnr.: 2016-023548
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Ejeren af ejendommen Fyrrevej 16 i Lunghøj har ansøgt om at anvende fritliggende villa til flexbolig. Det ansøgte skal vurderes i forhold til Planloven og i forhold til Boligreguleringsloven. Flexboligordningen giver kommunen mulighed for at beslutte om ansøgning om flexbolig skal imødekommes.
Såfremt tilsagn ikke meddeles, skal kommunalbestyrelsen anvise lejer(e) inden 6 uger fra afgørelsen er meddelt. I dette tilfælde, hvor ejeren endnu ikke er fraflyttet vil fristen være 6 uger fra at ejeren melder boligen ledig.

Forvaltningen foreslår:

  • At Udvalget drøfter om det er planmæssigt hensigtsmæssigt med flexbolig i byzone.
  • At Udvalget drøfter om Boligreguleringslovens muligheder for at kommunen gør brug af boligen skal udnyttes.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen Fyrrevej 16 er et fritliggende enfamilieshus i 1 plan samt delvist fritlagt kælder med et boligareal på 219 kvm. Boligen har 7 beboelsesrum, køkken og 2 badeværelser. Ejendommen er vurderet til kr. 1.300.000. Ejeren har beboet boligen siden 1978, og bor der fortsat.

Flexboligordningen er indført som en indsats mod forfald af boliger i landdistriktområder med affolkning. I henhold til Boligreguleringslovens §50 kan kommunen meddele en ejer af en helårsbeboelse en flexboligtilladelse, hvorefter boligen kan benyttes til fritidsbolig. Formålet med flexboligordningen er særligt, at modvirke affolkning med forfaldne boliger til følge.

Ved stillingtagen til flexbolig skal de planmæssige forhold undersøges. Ejendommen Fyrrevej 16 er beliggende i Lunghøj i den sydlige del af Gelsted i byzone. Lokalplan G83 gælder for området og udlægger det til boligområde. Lunghøjområdet rummer i alt ca. 150 helårsboliger, hvilket må indgå i vurderingen af om der er tale om landdistrikt. Lokalplanen fastsætter ikke specifikke bestemmelser om boligerne skal være helårsbeboelse. En flexbolig vil således ikke være i direkte modstrid med lokalplanens bestemmelser. Det kan diskuteres om en flexbolig vil være i strid med hensigten med lokalplanen.

Såfremt det besluttes at meddele afslag på samtykke til flexbolig, vil kommunen være forpligtet til, at anvise lejere til boligen indenfor 6 uger. Teknisk Forvaltning har derfor foretaget høring hos BUF, HAPS, Ydelsen samt flygtningeanvisningen. Fra HAPS og Ydelsen er svaret, at de aktuelt ikke har borgere, der kan gøre brug af denne bolig. Fra BUF er svaret, at de aktuelt ikke har borgere, der kan gøre brug af denne bolig, men at de har akut brug for billige familieboliger. Flygtningeanvisningen tilkendegiver at boligen for så vidt godt kunne anvendes som fællesbolig for flere flygtninge med 1-2 personer pr. værelse, der deles om køkken og bad, idet der mangler små og billige boliger til flygtninge. Pt. bor omkring 40 flygtninge i midlertidige boliger.

Der savnes dog en politisk stillingtagen til om kommunen, på baggrund af en afvisning af en ejers ønske om en flexbolig, i henhold til Boligreguleringslovens §50 skal anvises flygtninge til en sådan bolig.

Sagen er principiel. Kommunen har ikke tidligere anvist lejere til privatboliger.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte, at boligen kan anvendes til flexbolig.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 21. november 2016 kl. 14:00

LUKKEDE SAGER

264. Nye boliger på Nøddelunden