Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 11. oktober 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
11. oktober 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Flemming Worsøe
Allan Buch
Ove Andersen
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

248. Forslag til nyt vejnavn for boligområde ved Fynsvej i Båring
Sagsnr.: 2016-021368
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Det foreslås, at Udvalget vælger vejnavn til nyt boligområde ved Fynsvej i Båring. De omkringliggende veje har danske ø-navne med "vej" som endelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At vejnavn for nyt boligområde ved Fynsvej i Båring består at et dansk ø-navn.
 • At vejnavnet får endelsen -vej.
 • At Udvalget beslutter vejnavn for boligområdet.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen foreslår følgende danske øer:
 • Venø
 • Orø
 • Sejerø
 • Nekselø
 • Askø

Med tilføjelse af -vej eks.: Venøvej, Orøvej, Sejerøvej, Nekseløvej, Askøvej

Økonomi:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget valgte Sejerøvej som vejnavn.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. oktober 2016 kl. 14:00

Bilag:

2016-021368-1201610051339.pdf
249. Ansøger ønsker at bibeholde 2 rundbuedrivhus som er opført uden tilladelse
Sagsnr.: 2014-007078
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

Ejeren af et enfamiliehus (tidligere landbrug) har opført flere sekundære bygninger uden landzone- og byggetilladelse. De 4 sekundære bygninger er benævnt i BBR som bygning nr. 3-4-5-6, heriblandt er de 2 drivhuse i form af rundbuehaller med henholdsvis skyggenet og armeret plastikdug. De 2 rundbuehaller er henholdsvis 86 m² og 71 m².

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles afslag på lovliggørelse af de 2 rundbuehaller.

Sagsbeskrivelse:

Harndrup Skov 22 er registreret som enfamiliehus (tidligere landbrug) og er beliggende i landzone. Ejendommens grundareal er på 21.222 m² og der er ikke landbrugspligt på ejendommen
På ejendommen er der opført et 249 m² enfamiliehus (BBR bygning 1, tidligere stuehus). Enfamiliehuset består af 191 m² boligareal og 96 m² integreret udhus/garage.
På ejendommen er der også opført 5 sekundære bygninger: 

    BBR bygning 2, er 70 m² garage.
    BBR bygning 3, er 15 m² hønsehus.
    BBR bygning 4, er 18 m² udhus.
    BBR bygning 5, er 71 m² rundbuetunnel med armeret plastdug.
    BBR bygning 6, er 86 m² rundbuetunnel med skyggenet.

Ifølge planlovens bestemmelser må sekundære bygninger over 50 m² ikke opføres uden landzonetilladelse og disse bygninger skal holdes samlet.
Ifølge planlovens bestemmelser må sekundære bygninger under 50 m² opføres uden landzonetilladelseog og disse bygninger skal holdes samlet.
Sekundære bygninger under 50 m² som placeres mere end 20 m fra bygningssættet kræver også landzonetilladelse.

I klagesager til Naturklagenævnet, hvor Naturklagenævnet har truffer afgørelser vedrørende størrelsen på sekundære bygninger, i forbindelse med landzonetilladelser, er der præcedens for, at Naturklagenævnet kun tillader 1 sekundær bygning på maksimalt 100 m², på ejendomme i landzone som ikke har landbrugspligt.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af handicaprådet eller ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget besluttede at meddele lovliggørelse af de 2 rundbuehaller.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. oktober 2016 kl. 14:00

250. Høring af forslag FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035
Sagsnr.: 2014-014708
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Forslag til FYN I BEVÆGELSE Infrastrukturstrategi 2017-35 fremlægges af Borgmesterforum Fyn i høring blandt de 10 fynske kommuner for at indhente bemærkninger og evt. forslag til ændringer og forbedringer af det fremsendte forslag.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen fremsendes til politisk drøftelse.

Sagsbeskrivelse:

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 er højt politisk prioriteret i Byregion Fyn, og der har været store forventninger til resultatet. Det er første gang i 10 år, at der er udarbejdet et samlet blik over mulighederne for sammenhængende infrastruktur på Fyn

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn, og dermed bidrage til at gøre Fyn til et attraktivt og sammenhængende vækstområde for erhverv, uddannelse og bosætning.

Afsættet for arbejdet med infrastrukturstrategien har dels været de rammer, der er udstukket i Strategi Fyn og dels de fire fælles fynske prioriteringer (tredje spor på E20, timemodellen, tredje og parallel forbindelse over Lillebælt, samt letbanen i Odense).

Der er udarbejdet grundig analyse af de fynske rejsemønstre som grundlag for tre tværkommunale arbejdsgruppers arbejde med konkretisering af strategielementer for Veje og Færger (personbiler og godstransport), Kollektiv Trafik (tog og busser) og Bløde Trafikanter (cykler og gående).

De kommunale arbejdsgrupper afsluttede deres arbejde i nov. 2015, med udarbejdelse af 3 delrapporter, som har dannet grundlag for det videre arbejde med den samlede strategi.

Der er afholdt Interessent Workshop den 18. nov. og 24. nov. 2015, hvor myndigheder, organisationer og foreninger på infrastrukturområdet samt erhvervsorganisationer og uddannelsessteder var indbudt til dialog om de foreløbige resultater og udvalgte strategi-elementer.

De 10 kommuners formænd/næstformænd i Miljø- og Trafikudvalgene og/eller Erhvervsudvalg har på møde den 29. feb. 2016 haft lejlighed til at stille spørgsmål og fremsætte politiske kommentarer til strategiforslaget. I maj og juni 2016 har strategiforslaget været til orientering i de 10 kommuners fagudvalg for Trafik, Miljø og Planlægning. Kommentarer fra politikerne er indgået i formuleringerne af fokus og anbefalinger i infrastrukturstrategien. Fyn

Plan- og Trafikcheferne fra de 10 kommuner har været involveret i arbejdet med strategien hele vejen.

 

Fyn i bevægelse

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35 har som hovedformål at skabe optimal infrastruktur og mobilitet til og fra Fyn og internt på Fyn.

Dette nødvendiggør, at alle fynske kommuner arbejder og tænker sammen, fordi infrastruktur er (kommune)grænseløs, og i mange tilfælde kræver stor, vedvarende og langsigtet handling, som er koordineret for at opnå fuld effekt og synergi – indad og udad til.

Infrastrukturstrategien frem mod 2035 handler om, hvad der skal til for at skabe fælles fynsk udvikling, og hvilken arbejdsdeling der bør være. Desuden fremlægges forslag til, hvad der skal gøres i Byregion Fyn – samarbejdet, og hvad der kan gøres i den enkelte kommune. De fynske kommuner kan ikke gøre det alene, og strategien understreger betydningen af at indgå i partnerskaber med andre offentlige myndigheder og private organisationer i såvel proces som realisering af projekter.

Strategien tegner et hierarkisk netværk af de fremtidige fynske trafikale korridorer og knudepunkter (Det Fynske Mobilitetskort 2017-35), som skal udvikles for at fremme den fynske mobilitet. Det fynske netværk af korridorer og knudepunkter vil udgøre grundlaget for prioriteringer og indsatser. Fyn skal kendes på effektive korridorer, hvad enten disse udfyldes af veje, togstrækninger, letbaner, broer, færgeruter, og/eller supercykelruter, samt på attraktive terminaler/bymiljøer for rejseservice og omstigning. I strategien tages der ikke på nuværende tidspunkt konkret stilling til, hvorledes alle de enkelte korridorer skal trafikbetjenes. Der angives eksempler på, hvordan korridorer kan betjenes, men det konkrete valg mellem forskellige transportsystemer (f.eks. hurtigbusser eller letbane, S-tog eller letbane, færger eller bro) må afvente tekniske og økonomiske undersøgelser på det relevante tidspunkt.

Den fælles fynske infrastrukturstrategi peger på et fremtidigt Fyn, der hænger tæt sammen i en moderne infrastruktur. Dette giver plads til attraktive rejser i letbaner og tog (Det Fynske S-tog), smidige ture i egen bil, ture i hurtigbusser, på cykel, til fods og i kombinationer heraf. Bæredygtige transportformer fremmes, ”smart-tænkning” indarbejdes i alle løsninger og nye ”kombinationsrejser”, som ikke er set før, tilbydes fynboerne.

Den videre proces

I høringsperioden får de kommunale administrationer og politiske fagudvalg på infrastrukturområdet lejlighed til at behandle forslagets indhold og fremsende evt. kommentarer og ønsker til supplering eller ændringer af strategien. Infrastrukturforslaget sendes parallelt med kommunerne i høring blandt offentlige og private interessenter. Efter høringen samles op på svar og bemærkninger, og den på få eller mange punkter reviderede strategi forelægges Borgmesterforum på møde i oktober 2016, hvor strategien kan behandles og videresendes til endelig godkendelse i kommunerne i nov-dec 2016.

Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger til planen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Sagen drøftes på fællesmøde med Økonomiudvalget.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. oktober 2016 kl. 14:00

Bilag:

251. Retningslinjer for anvendelse af Lillebæltshalvøen
Sagsnr.: 2016-021791
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Der blev den 24. og 25. august afholdt en maskinmesse på Lillebæltshalvøen. Efter afholdelse af maskinmessen har Strandvejskvarterets Grundejerforening klaget over generne fra messen, samt kommet med flere forslag til ændrede procedure for udlån af pladsen. Administrationen foreslår, at Udvalget forholder sig til klagepunkterne og forslagene fra Grundejerforeningen samt drøfter retningslinjerne for udlån af pladsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen fremsendes til politisk drøftelse.

Sagsbeskrivelse:

Grundejerforeningen klager over de gener som til- og bortkørsel af maskiner til messen har givet.

Da det var første gang messen blev afholdt, fulgte forvaltningen afviklingen af messen forholdsvis tæt. Det er forvaltningens opfattelse, at afviklingen af messen gik så gnidningsfrit, som det er muligt med så meget materiel, der skal flyttes til og fra området. Forvaltningen deler ikke grundejerforeningens bekymring for om Gl. Strandvej eller Staurbyskovvej kan holde til den øgede trafik, som aktiviteterne på Lillebæltshalvøen giver.

Grundejerforeningen klager over, at beboerne i området ikke bliver adviseret for ud for større arrangementer.

Grundejerforeningen foreslår, at der udarbejdes kørselsplaner for de større arrangementer, og opsættes midlertidige skilte med forbud mod kørsel for lastbiler over 3500 kg til at understøtte kørselsplanerne.

Grundejerforeningen mener, at Lillebæltshalvøen kun skal udlejes til foreninger, cirkus, sociale event og kræmmermarked.

Udlån af Lillebæltshalvøen administreres efter ”Retningslinjer for anvendelse af Lillebæltshalvøen”, der vedlægges som bilag.

Økonomi:

-

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget besluttede, at der etableres forbedret kommunikation herunder oprettelse af hjemmeside om anvendelsen af Lillebælthalvøen. Kørsel til halvøen med lastbiler via Gl. Strandvej (Strib-indkørslen) forbydes i forbindelse med arrangementer.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. oktober 2016 kl. 14:00

Bilag:

252. Vedtægter for grundejerforeningen Toften
Sagsnr.: 2016-021602
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Grundejerforeningen fik i 2010 godkendt vedtægter for foreningen. De har nu på generalforsamling lavet et supplement til vedtægterne som kommunen derfor skal godkende igen.

Forvaltningen foreslår:

 • At nye vedtægter godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Grundejerforeningen har på generalforsamling forslået en tilføjelse til foreningens vedtægter under § 3 som omhandler "Foreningens formål og opgaver".
Tilføjelsen lyder:
    "Grundejerforeningen er pligtig til at overtage et vænge når 80 % af grundene er solgt og der er fremsat ønske om overtagelse. Fællesarealer, herunder veje, stier, parkeringspladser, opholdsarealer mv., 
    jvf. § 11 stk 2 i lokalplan 137, skal overtages når de meldes færdig og der er fremsat ønske om overdragelse. Grundejerforeningen er kun pligtig til at vedligeholde overdragne arealer/vænger. Overdragelsen 
    skal igangsættes senest 4 uger efter fremsættelse af ønske herom."

Forvaltningen finder, at denne præcisering af regler for overdragelse af fællesarealer er ok i forhold til vedtægterne.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. oktober 2016 kl. 14:00

Bilag:

253. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 137 - Boligområde ved Toften - til facademateriale på ejendommen Ulvsbjergvej 4, Middelfart
Sagsnr.: 2016-018189
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

Ejeren af Ulvsbjergvej 4, Middelfart har fremsendt ansøgning om dispensation fra lokalplan 137, for boligområdet ved Toften. Der søges om dispensation til at anvende plader af fibercement som facademateriale.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles afslag til den ansøgte dispensation med henvisning til Forvaltningens bemærkninger nedenfor.

Sagsbeskrivelse:

Ansøger ønsker, at opføre en ekstra bolig på ejendommen Ulvsbjergvej 4 til brug for hans søn og familie. De har fundet et hus til fordelagtig pris, som kan bygges hurtigt, grundet det transporteres og sættes på fundament i 3 blokke. Facadematerialet er plader af fibercement. Ansøgning incl. tegningsmateriale er vedlagt som bilag. 

Ejendommen Ulvsbjergvej 4 er omfattet af lokalplan 137. Lokalplanen omfatter hele det nye boligområde der ligger syd for Assensvej omkring Toften. 

I henhold til lokalplanens § 8 stk. 2 skal facader fremtræde som blank, vandskuret eller pudset mur behandlet med maling. Endvidere kan 1/3 af facaden fremtræde med træbeklædning, skifer, glas, facadetegl eller i forpatinerede metalplader.

Ansøger har påpeget, at han godt kan forstå, hvis kommunen er bange for at det danner præcedens i det øvrige lokalplanområde. Han mener dog, at der er tale om en særlig situation, da huset placeres sammen med et eksisterende hus, der under alle omstændigheder skiller sig ud fra nybyggeriet i området. Desuden ligger ejendommen i udkanten af området. Han foreslår desuden, at huset kunne forbindes med de eksisterende bygninger på grunden og beklædes med træ. Herved mener han, at bestemmelsen om at 1/3 af byggeriet kan beklædes med eksempelvis træ er opfyldt.

Det er Forvaltningens vurdering, at da der er tale om en ny/ekstra bolig på ejendommen bør den opfylde lokalplanens krav til facademateriale. Ejendommen ligger pt. afsides i forhold til det øvrige byggeri i området, men når området er fuldt udbygget vil bygningen kunne ses i sammenhæng med de øvrige nye boliger i lokalplanområdet. Ejendommen er desuden så stor (ca. 5.000 m²), så der vil alt andet lige kunne udstykkes yderligere byggegrund fra ejendommen. Dette taler også for at lokalplanens bestemmelser skal fastholdes. Bestemmelsen om at 1/3 af facaden kan beklædes med et andet materiale gælder den enkelte facade og ikke alle facaderne samlet set. En sammenbygning af den eksisterende bolig med den nye bolig løser dermed ikke problemet.

Der er ikke tidligere meddelt dispensation til facadmateriale inden for lokalplanområdet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

I henhold til planlovens § 20 skal der foretages naboorientering indenfor lokalplanområdet inden der kan meddeles dispensation, medmindre det efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning. Der er ikke foretaget høring, da der indstilles til et afslag. 

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. oktober 2016 kl. 14:00

Bilag:

254. Nedtagning af pumpe på grønt areal ved Kongshøjvej og Østergade
Sagsnr.: 2016-020393
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Teknisk Udvalg har forespurgt Lokaludvalget og Borgerforeningen i Nørre Aaby, om pumpen der er opstillet på det grønne areal ved Kongsgårdsvej og Østergade kan nedtages.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen fremsendes til politisk drøftelse.

Sagsbeskrivelse:

Teknisk Udvalg har drøftet muligheden for, at nedtage pumpen der er opstillet på det grønne areal ved Kongsgårdsvej og Østergade. Grunden til, at pumpen ønskes nedtaget er, at der vil opnås et mere harmonisk areal, ved indkørslen til Østergade.

I den forbindelse har Lokaludvalget og Borgerforeningen i Nørre Aaby været hørt om der synspunkt på, at pumpen nedtages. 

De 2 foreninger har svarfrist til den 7. oktober 2016. Nørre Aaby Lokal Udvalg har indsendt svar inden udsendelse af dagsordenen, så deres svar er vedhæftet dagsordenen.

Økonomi:

Værdien for jernet vurderes at opveje udgiften til fjernelse af pumpen.

Høring:

Høring er sket ved Lokaludvalget og Borgerforeningen i Nørre Aaby.

Beslutning:

På baggrund af de indkomne høringssvar besluttede Udvalget af fjerne oliepumpen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. oktober 2016 kl. 14:00

Bilag:

255. Revideret forslag for disponering af torvet
Sagsnr.: 2016-017547
Sagsbehandler: Kristian Kipp

Præsentation:

På baggrund at reaktioner på torvemødet d. 31. august, samt indkomne skriftlige tilbagemeldinger fremlægges hermed nyt dispositionsforslag. Der plantes fortsat to nye store platantræer, med samme placering som tidligere foreslået.

Siddeplinte begrænses til i alt 6 stk. kvartbuer, der placeres ovenpå eksisterende belægning, og ønsket om mobilitet / flytbarhed efterleves således.

Forvaltningen foreslår:

 • At den nye disposition med flytbare siddeplinte vedtages.

Sagsbeskrivelse:

Der blev d. 31. august afholdt torvemøde med naboer og erhvervsdrivende omkring torvet i Middelfart. Middelfart Kommune fremlagde dispositionsforslag for nyindretning af torvet.

Der var en livlig debat på mødet, hvor mange synspunkter omkring indretningen og aktiviteten blev fremlagt af de tilstedeværende.

Konklusionen på mødet blev, at forvaltningen på baggrund af de mange kommentarer ville justerer projektet, så flest mulige hensyn og ønsker ville blive efterlevet.

Der bliver med det nye forslag fortsat plantet to nye platantræer, der omkranses af 3 stk siddeplinte med form som kvarte cirkelslag (se bilag). Disse er nu placeret frit ovenpå terræn, og kan flyttes ved særlige lejligheder. Eksisterende chaussésten genbruges efter nedgravning af nye træer, og lægges i cirkulært forbandt fra stamme frem til forkant af de nye siddeplinte.

Siddeplinte apteres fortsat med siddelameller i Ipé, som tidligere besluttet.

Økonomi:

Besparelse på indkøb af materialer 68.900,- kr. ift. tidligere

Anlægsbesparelse drøftes med Entreprenørafdelingen.

Høring:

Handicaprådet høres fortsat.

Beslutning:

Udvalget besluttede forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. oktober 2016 kl. 14:00

Bilag:

256. Godkendelse af erhvervelse af jord til nyt boligområde
Sagsnr.: 2016-019036
Sagsbehandler: Ditte Diana Holmgaard Storm

Præsentation:

I forbindelse med udvikling af boligområde ved Jyllandsvej og Falstersvej i Middelfart, ønsker Middelfart Kommune, Trafik og Vej at erhverve arealet matr. nr 17ef, Staurby By, Vejlby, beliggende Jyllandsvej 89, 5500 Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At arealet erhverves ved indgåelse af frivillig aftale under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser.

Sagsbeskrivelse:

Der er afholdt åstedsforretning på stedet med ejerne af ejendommen den 12. september 2016.
De 4 ugers indsigelsesfrist er udløbet, og ejerne er indforstået med ekspropriationen, dog er der uenighed om prisen.

Økonomi:

Udgifterne afholdes af Byggemodningen Falstersvej.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtiget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 11. oktober 2016
Økonomiudvalget - 31. oktober 2016
Byrådet - 7. november 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller, at arealet erhverves ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelse.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. oktober 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 31. oktober 2016 kl. 14:00
Byrådet 7. november 2016 kl. 17:00

257. Kontrakt med Parkeringskontrol Nord
Sagsnr.: 2016-021563
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Fyns Politi har meddelt, at de ikke fremover foretager parkeringskontrol i Middelfart Kommune. Da parkeringsrestriktioner kun fungerer efter intentionen, såfremt det har konsekvens, hvis de ikke følges, har administrationen taget kontakt til Aalborg Kommunes parkeringskontrolfirma Parkeringskontrol Nord.

Hensigten er, at Middelfart Kommune hjemtager parkeringskontrollen fra Staten, og entrerer med Parkeringskontrol Nord om at varetage opgaven.

Forvaltningen foreslår:

 • At der ansøges om at hjemtage opgaven med parkeringskontrol fra Staten.
 • At der indgås aftale med Parkeringskontrol Nord om varetagelse af parkeringskontrolopgaven.

Sagsbeskrivelse:

Lovgivningen om parkeringskontrol giver mulighed for, at kommuner kan hjemtage opgaven med parkeringskontrol fra Staten. Da Politiet har meddelt, at de fremover ikke gennemfører parkeringskontrol i Middelfart Kommune, indstiller administrationen, at opgaven hjemtages.

Det er administrationens opfattelse, at det ikke vil være muligt at drive parkeringskontrollen rationelt selv. Det indstilles derfor, at der entreres med Aalborg Kommunes Parkeringskontrolselskab Parkeringskontrol Nord om, at de varetager opgaven for Middelfart Kommune.

Parkeringskontrol Nord driver parkeringskontrol i 22 kommuner, heraf bl.a. i Fredericia og Billund.

I vedlagte bilag er et udkast til samarbejdsaftale med Parkeringskontrol Nord (deres standard vilkår). Samarbejdsaftalen er treårig, og kan herefter opsiges med 6 måneders varsel.

Med Samarbejdsaftalen forestår de alt arbejde med parkeringskontrollen (udstedelse, inddrivelse, klagebehandling og gennemførelse af eventuelle retssager). Der foretages parkeringskontrol 2 - 3 gange pr. uge efter nærmere aftale. Samtidigt er Parkeringskontrol Nord konsulenter ved udformning af fremtidige parkeringsrestriktioner, samt behandler anmeldelser om lovlig parkering fra borgere eller forvaltningen.

Inkassosager varetages af Skat, som ved kommunens øvrige inkassosager.

Parkeringskontrol er en myndighedsopgave, som ikke må udføres af private selskaber, derfor er det ikke muligt at overdrage opgaven til et af de mange private parkeringskontrolselskaber.

Økonomi:

Lovgivningen om parkeringskontrol bestemmer, når en kommune hjemtager opgaven med parkeringskontrol, atStaten skal have 50 % af samtlige parkeringsafgifter.
En almindelig parkeringskontrol er 510 kr. I særlige tilfælde er afgiften 1020 kr.

Parkeringskontrol Nord afregnes med 247 kr. pr. parkeringsafgift, der udstedes. Det vil sige, der er 8 kr. tilbage til Middelfart Kommune, når Staten har taget deres andel af parkeringsaffgiften.
Ved parkeringsafgift på 1.020 kr. er afregningen til Parkeringskontrol Nord 407 kr. pr. afgift. 

Derudover har Middelfart Kommune ingen udgift til varetagelse af parkeringskontrolopgaven.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget besluttede at forslag til parkeringskontrol sendes i høring.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. oktober 2016 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER