Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 13. september 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
13. september 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Bo Juul Nielsen
Niels Bebe
Fraværende:
Allan Buch

ÅBNE SAGER

239. Ansøgning om dispensation til at øge udnyttelsesgraden til 34 % på Nørre Alle 57, Strib
Sagsnr.: 2015-011162
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

Ejeren af Nørre Alle 57 har nedrevet eksisterende 85 m² enfamiliehus og ønsker at opføre et nyt 129 m² enfamiliehus, fordelt på 104 m² i stueplan og 25 m² på 1. sal. Nørre allé 57 er en lille koteletbensgrund med meget lang indkørsel. Det samlede matrikelareal er på 382 m². På grunden var der tidligere opført et enfamiliehus på 85 m² i et plan samt en 20 m² overdækning. Det ansøgte byggeri vil udgøre ca. 34 % af grundens areal og derfor kræver det ansøgte byggeri en tilladelse til at overskride byggeretten.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles tilladelse til at øge BEB% til 34.

Sagsbeskrivelse:

Ejeren af Nørre Alle 57 ønsker en tilladelse til at overskride byggerette til at opføre et nyt hus i 2 plan med et etageareal på 129 m². Grundens areal er 382 m², heraf udgør den 58 m lange indkørsel 240 m². På grunden var der tidligere en bolig med et boligareal på 85 m² samt et overdækket areal på 20 m².
Ved en gennemgang af grundstørrelserne på Nørre Alle 53 til Nørre Alle 75 (ulige nr.) kan vi konstatere, at den gennemsnitlige grundstørrelse er 838 m², hvilket er mere end det dobbelt af arealet på Nørre alle 57 (ingen af grundene som er med i udregningen, har et grundareal under 652 m²).
Ejeren af Nørre Alle 57 ejer også Strandstien 87. De 2 matrikler ligger i direkte forlængelse af hinanden og er kun adskilt af et vejareal. De 2 matrikler er henholdsvis beliggende i byzone og landzone.
Ifølge bygningsreglement BR10 kan man, ved fastlæggelse af udnyttelsesgraden på en ejendommedregne matrikler, kun adskilt af vej.
Ovennævnte gælder ikke, hvis de 2 matrikler er beliggende i hver sin zone og det er gældende for Nørre Alle 57 og Strandstien 87.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00

240. Forslag til lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 - Erhvervsområde ved Strandvejen i Middelfart
Sagsnr.: 2016-005569
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg for et mindre erhvervsområde ved Strandvejen i Middelfart (Strandvejen 5 - 9).

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 for et mindre erhvervsområde ved Strandvejen i Middelfart godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 25. april 2016, at arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan for ejendommene Strandvejen 5 - 9 i Middelfart kunne igangsættes.

Lokalplanen udlægger området til erhvervsområde i form af kontor- og servicefunktioner samt konference og kursusfaciliteter med mulighed for overnatning samt undervisning og institutioner. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om, at inddrage boligen på Strandvejen 9 til erhverv i sammenhæng med den eksisterende virksomhed på Strandvejen 5 og 7.

Strandvejen 5 - 7 er i dag omfattet af lokalplan 30.06 Erhvervs- og institutionsområde ved Strandvejen. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 173, ophæves lokalplan 30.06 inden for lokalplanområdet. I forhold til den gældende plan giver lokalplan 173 mulighed for, at byggeri kan opføres i 2 etager i hele området, hvor det tidligere kun var i en del af området og bebyggelsesprocenten hæves fra 30 til 45. Byggelinjen ud mod vandet fastholdes. Boligen på Strandvejen 9 har en bevaringsværdi på 4 i henhold til SAVE-registreringen og lokalplanen sikrer, at bygningen ikke kan nedrives, ombygges eller ændres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt Byrådet godkender forslaget skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 13. september 2016
Økonomiudvalgsmøde - 26. september 2016
Byrådet - 3. oktober 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Bilag:

241. Ansøgning om fritagelse for opsætning af individuelle målere
Sagsnr.: 2016-019317
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Målerbekendtgørelsen fra 2014 fastsætter, at der i alle eksisterende bebyggelser skal installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig inden den 31. december 2016. For ejendommen Birke Alle 15-23, der indeholder 76 boliger og éen erhvervsejerlejlighed, har advokatfirmaet Demant på vegne af beboerrepræsentationen (ejerforeningen) ansøgt om fritagelse for dette.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles afslag til det ansøgte.

Sagsbeskrivelse:

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling af 2/6-2014 (Målerbekendtgørelsen) fastsætter for så vidt angår måling af forbruget af varmt vand, at der inden 31. december 2016 skal opsættes målere i hver bolig- og erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.

Bekendtgørelsen indeholder undtagelse for bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen vil medføre at installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger ville opnå. Undtaget er også bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ.
Bekendtgørelsen fastsætter, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om fritagelse.

Ansøgningen er vedlagt udregning af omkostningerne ved etablering af målerne.
Arbejdet vil medføre en huslejestigning på 88 kr. pr. måned pr. bolig. For lejere med et lavt forbrug vil der blive en samlet besparelse, mens lejere med et højt forbrug vil være nødt til at nedsætte forbruget for at investeringen er rentabel.
1 kbm varmt vand koster 93 kr. jf. notat. Ved et forbrug på ca. 1 kbm mindre om måneden end naboen vil investeringen altså være rentabel.

Formålet med målerbekendtgørelsen er da også, at forbrugerne animeres til at undgå unødigt forbrug.

Forvaltningen kender ikke fortilfælde til ansøgning om fritagelse for opsætning af målere, og forvaltningen mener, at sagen er principiel.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00

242. Endelig vedtagelse af lokalplan 170 for nyt boligområde ved Assensvej i Middelfart
Sagsnr.: 2016-003059
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 170 for nyt tæt-lav boligområde ved Assensvej i Middelfart (tidligere Bakkehuset) har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring og planen ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 170 vedtages endeligt, som fremlagt i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 6. juni 2016, at sende lokalplanforslag 170 i offentlig høring. Lokalplanen udlægger den kommunale ejendom Assensvej 100 til boligformål i form af tæt-lav. Herudover er medtaget et mindre kommunalt ejet areal (matr. nr. 5mx), der er udlagt til 2 parcelhusgrunde. De to grunde skal have vejadgang fra Storebæltsvænget, mens den øvrige bebyggelse skal have vejadgang fra Assensvej. Tæt-lav bebyggelse tillades opført i 2 etager, men uden vandrette lejlighedsskel, mens de 2 parcelhusgrunde alene må bebygges med én etage med udnyttet tagetage.

Ejendommen Assensvej 100 har været sendt i udbud, men sagen er pt. ikke afsluttet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar. Odense Bys museer har oplyst, at lokalplanområdet ikke formodes at rumme jordfaste fortidsminder grundet den eksisterende bygningsmasse, som formodes at have fjernet eventuelle jordfaste fortidsminder.

Ældrerådet har tilkendegivet deres støtte til planen og det nye boligområde.

Civica, der ejer 2 af nabobebyggelserne til lokalplanområdet, har oplyst at de ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget.

Ejeren af Assensvej 104 ønsker, at kommende bygherre tilkøber Assensvej 104. Ejeren mener, at ejendommen naturligt hører sammen med lokalplanområdet og at den eksisterende bebyggelse ikke passer til kommende byggeri i 2 etager. Det er Forvaltningens vurdering, at ejendommen ikke umiddelbart er en naturlig udvidelse af lokalplanområdet - dels ligger der en transformer indenfor lokalplanområdet, i skellet op mod Assensvej 104, og dels kan det være vanskeligt at få vejbetjent eventuel bebyggelse på Assensvej 104  fra internvej. Det vurderes derfor, at det bliver vanskeligt, at få bebyggelse på Assensvej 104 til at hænge sammen med kommende bebyggelse på Assensvej 100.

Ejerne af Storebæltsvænget 33 gør indsigelse mod nedlæggelse af det grønne areal ved Storebæltsvænget og mod stiforbindelsen til Storebæltsvænget. Da de købte ejendommen, havde de fået oplyst, at det grønne areal aldrig vil blive bebygget, hvilket var en væsentlig berundelse for deres køb. Med hensyn til stien kan de ikke se argumentet for den skitserede linjeføring, men foreslår at den alternativt kan føres fra den nordøstlige del af lokalplanområdet ud til det bestående stisystem. 
Det grønne område ved Storebælstvænget er i henhold til byplanvedtægt nr. 18 fra 1976 allerede udlagt til boligbebyggelse og ikke til grønt område. Dette fastholdes med lokalplan 170 blot med den ændring, at et mindre areal fra Bakkehuset overføres til parcelhusbebyggelse. Med hensyn til stiføring, er det vurderet at stiadgangen mod syd er hensigtsmæssig, men der er også i lokalplanen åbnet mulighed for en stitilslutning i den nordøstlige del af lokalplanområdet, som foreslået af indsiger.  

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 13. september 2016
Økonomiudvalget - 26. september 2016
Byrådet - 3. oktober 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Bilag:

243. Endelig vedtagelse af lokalplan 168 for et boligområde ved Danavej i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2016-002814
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 168 for nyt tæt-lav boligområde ved Danavej/Grønnegade har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring og planen ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 168 - Boliger ved Danavej i Nørre Aaby vedtages endeligt, som fremlagt i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 6. juni 2016 at sende lokalplanforslag 168 i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for etablering af en mindre tæt-lav boligbebyggelse i max 1½ etage og med en bebyggelsesprocent på 40.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar. Odense Bys museer har oplyst, at lokalplanområdet ikke formodes at rumme jordfaste fortidsminder grundet den eksisterende bygningsmasse, som formodes at have fjernet eventuelle jordfaste fortidsminder. Bygherre skal dog fortsat være opmærksom på, at hvis der findes arkæologiske spor under anlægsarbejdet skal arbejdet stoppes og museet underrettes. Bygherre har fået tilsendt museets brev.

Ældrerådet har tilkendegivet deres støtte til planen og det nye boligområde og tror, at det vil være attraktivt for specielt deres interessenter.

En beboer på Østergade 9, har bemærket, at hun ikke gør indsigelse mod planen, men blot vil sikrer sig, at der er fri adgang til hendes adgangsvej og garage på Danavej i hele byggeperioden. Udgangspunktet er at vejarealet skal friholdes igennem hele byggeperioden og dermed at der er adgang til Østergade 9. Vi har ikke oplysninger om hvordan byggeprocessen planlægges, men hvis der i ekstraordinære situationer bliver behov for, at spærre vejen af i korte perioder, skal der søges om det.

Beboerne på Danavej samt Østergade 3A har indsendt fælles indsigelse. De er som udgangspunkt positive overfor projektet, men ønsker at det kommunale vejareal, der i planforslaget indgår som en del af bebyggelsesarealet, fastholdes som parkering eller at et lignende areal udlægges til offentlig parkering. De har brugt pladsen til både parkering og leg. Fjernelse af parkeringsarealet vil give flere parkerede biler på Danavej og Østergade. De foreslår derfor, at området omdisponeres - det grønne område flyttes ud til Danavej og der laves offentlig parkering vinkelret på Danavej (sidevejen) og bebyggelsen justeres herefter. Herved kan flere få glæde af det grønne område og alle træerne langs Danavej kan bibeholdes. 
Det offentlige parkeringsareal kan ikke umiddelbart fungere som en selvstændig parkeringsplads, da pladsen har været del af den store parkeringsplads til den tidligere Fakta-butik i området. Forvaltningen kan heller ikke anbefale, at der laves parkeringspladser vinkelret på Danavej (sidevejen) af trafiksikkerhedsmæssige årsager, da vejen indgår i stiforløbet mellem Rosenstien og Rønnevej og da der ikke er fortov på den del af Danavej. Det grønne område, der er skitseret i lokalplanen, er til brug for den nye boligbebyggelse, men det eksisterende grønne område ved Rosenstien kan benyttes af alle og forbindelsen mellem Danavej og Rosenstien bibeholdes.  

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 13. september 2016
Økonomiudvalget - 26. september 2016
Byrådet - 3. oktober 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Bilag:

244. Dispensationsansøgning niveaufriadgang, Jernbanegade 2B, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2016-017905
Sagsbehandler: Anders Troelsen

Præsentation:

I forbindelse med en ombygning af eksisterende butikslokaler til en ny butik i stueplan på adressen Jernbanegade 2B, 5500 Middelfart, søges der om dispensation til ikke at etablere niveaufri adgang til den ene af to nye døre.
Døren, der søges dispensation til, vender ud mod Jernbanegade. Der etableres dør med niveaufriadgang i smøgen.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles dispensation til, ikke at etablere niveaufriadgang ved ny dør mod Jernbanegade.

Sagsbeskrivelse:

Det vurderes, at der kan meddeles dispensation til, at der ikke etableres niveaufriadgang.

Vurderingen begrundes med:

 • At der er tale om en ombygning og derfor delvis eksisterende forhold.
 • At en rampe ville skulle være 14m lang, længere end facaden er, dette er ikke en mulighed og fylde 1300mm af fortovet.
 • At der adgangen i smøgen.
 • At adgangen i smøgen vil blive den mest benyttede, da det er nærmeste indgang, når man vælger, at parkerer på ”Fakta” p-plads, hvor der er handicap p-pladser.
 • At adgangen fra smøgen ikke vil bære præg af en bagindgang der ”kun” er for kørestolsbrugere / dårligt gående.

Økonomi:

Ingen økonomi.

Høring:

Handicaprådet er blevet hørt.
Handicaprådet mener ikke, at der skal gives dispensation, men at adgangen direkte til Jernbanegade helt skal sløjfes.
Se høringssvar fra handicaprådet under bilag.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling. Der etableres handicap-parkering i nærhed af indgangen ved "smøgen".

Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00

Bilag:

245. Plantenavne til boligområde ved Falstersvej
Sagsnr.: 2016-020009
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Der foreslås, emne til vejnavne i nyt boligområde ved Falstersvej bliver navne på planter der vokser i udstykningens område. Desuden foreslås, at Udvalget beslutter om vejnavnene skal have endelserne, - haven, -vænget eller -vej. Udvalget bedes derudover beslutte vejnavn for 2 ud af 3 veje. Den tredie vej er en privat udstykning, hvor ejer kan tages med på råd om vejnavn blandt de plantenavne og endelser Udvalget har valgt.

Forvaltningen foreslår:

 • At vejnavne i nyt boligområde ved Falstersvej består af plantenavne.
 • At vejnavnene har endelse af enten - haven, - vænget eller -vej.
 • At Udvalget beslutter vejnavne for 2 af 3 vejnavne for udstykningen.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen foreslår følgende plantenavne:
 • Perikon
 • Akeleje
 • Bakkestjerne
 • Lilje
 • Høgeurt
 • Sværtevæld
 • Dunhammer
 • Tagrør
 • Dueurt
 • Ranunkel
 • Rørgræs
 • Natskygge
Med tilføjelse af -haven eks.: Periokonhaven, Akelejehaven, Bakkestjernehaven, Liljehaven, Høgeurthaven etc.

Med tilføjelse af -vænget eks.: Periokonvænget, Akelejevænget, Bakkestjernevænget, Liljevænget, Høgeurtvænget etc.

Med tilføjelse af -vej eks.: Periokonvej, Akelejevej, Bakkestjernevej, Liljevej, Høgeurtvej etc.
Økonomi:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog der kan vælges mellem følgende vejnavne: Perikonhaven, Akelejehaven, Liljehaven, Dunhammerhaven og Ranunkelhaven.

Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00

Bilag:

2016-020009-1201609051148.pdf
246. Udbud af den kollektive trafik med kontraktstart august 2017
Sagsnr.: 2016-006126
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Middelfart Kommunes kontrakt på kollektiv trafik udløber med udgangen af juli 2017. Kontrakten skal derfor i udbud med kontraktstart august 2017. FynBus forestår udbuddet, på baggrund af Middelfart Kommunes ønsker. FynBus deltager på mødet.

Forvaltningen foreslår:

Sagen fremsendes til politisk drøftelse: 

    1. At serviceniveauet ønskes fastholdt som nu. 
    2. At der tages stilling til, om der ønskes lav eller højentre busser. 
    3. At der tages stilling til, om der ønskes euronorm 5 eller 6 for busserne. 
    4. At der ved euronorm 6 stilles krav om nye busser, eller at der ved euronorm 5 
        stilles krav om, en max. alder på 6 år ved kontraktstart.                 
    5. At der ønskes indarbejdet option på, at alle busser er ens i farve og bemalet efter 
        FynBus´designmanual. 
    6. At der ikke ønskes sikkerhedsseler i busserne. 
    7. At der ønskes option på evt. indarbejdelse af kørsel til svømning og tandpleje.

    

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes kollektive trafik skal i udbud med kontraktstart august 2017.

Kommunens kollektive trafik omfatter bybuskørsel mellem Middelfart og Strib samt lokalbusser i oplandet til Middelfart, som hovedsageligt fungerer som transport for skoleelever mellem hjem og skole eller til stationerne.

I forbindelse med udbuddet, som forestås af FynBus, skal Middelfart Kommune tage stilling til nedenstående:  

Ad, 1 Serviceniveau: 
Middelfart Kommunes servicenivaeu er, i oplandet til Middelfart, 1 morgenafgang og 3 eftermiddagsafgange. På bybusruten mellem Middelfart og Strib, er der halvtimesdrift i dagtimerne og timedrift om lørdagen. Derudover er der telekørsel i de tidsrum, hvor der ikke kører busser. Det gælder både for Middelfart området og oplandet til Middelfart.  

Ad. 2 Bustype:
På nuværende tidspunkt er alle busser i Middelfart Kommune laventrebusser. Det har den fordel, at det er nemt at komme ind og ud af busserne for alle. Ved højentrebusser vil der være trin op i bussen, og vil derfor være svær at komme ind i for borgere med hjælpemidler eller barnevogne. I laventrebusserne er der pt. 33 siddepladser, hvor der i højentrebusser vil være 47 pladser. 

Ad. 3 Euronorm: 
Den bedste euronorm der pt. findes for busser er norm 6. Det er FynBus´erfaring, at det er noget dyrere, at anskaffe euronorm 6 eller opgradere lavere euronorm busser. Middelfart Kommune vil godt kunne stille krav om det i udbuddet, og så derefter forhandle en lavere euronorm, hvis det bliver meget dyrt. 

Ad. 4 Alder på busser:
Hvis euronorm 6 vælges, har FynBus anbefalet, at der indkøbes nye busser. Hvis euronorm 5 vælges anbefaler FynBus, at der stilles krav om, at busser maksimalt må være 6 år ved kontraktstart.

Ad. 5 Farvevalg på busser: 
Middelfart Kommunes busser er i dag bemalet efter FynBus´designmanual. Det gør, at busserne er ens og genkendelige når de kører rundt i kommunen. Hvis der ikke er et krav om, at busserne skal være i samme farve, kan entreprenøren stille med busser i forskellige farver. Der vil dog være krav om, at der ved hjælp af magnetskilte eller lignende, skal synliggøres, at bussen kører for FynBus. FynBus anbefaler derfor, at hvis der ønskes ens busser, skal det ske efter FynBus´designmanual.

Ad. 6 Sikkerhedsseler: 
På nuværende tidspunkt findes der ikke sikkerhedsseler i kommunens lokal- og bybusser. Der er ikke et lovkrav om, at det skal være i busserne ved denne type kørsel.

Ad. 7 Svømmekørsel og kørsel til tandpleje: 
I dag er svømmekørsel og kørsel til tandpleje udbudt i kontrakter uden for den kollektive trafik. For at opnå bedre udnyttelse af busserne, i timerne midt på dagen, kan disse 2 typer af kørsel indtænkes i kontrakten for den kollektiv trafik. Kørslen skal være køreplanlagt for minimum et halvt år ad gangen og være præcist beskrevet i udbuddet.

Udbudsform:
Ud over Middelfart Kommune har Faaborg-Midtfyn og Kerteminde Kommuner også udbud af deres kørsel. FynBus anbefaler at udbyde de 3 kontrakter i et udbud, idet der er en mulighed for at skabe en stordriftsfordel, hvis tilbudsgiverne har mulighed for at vinde alle tre kontrakter.

Der vil kunne skabes stordriftsfordel f.eks. i forhold til en samlet driftsledelse og driftsovervågning. Dette kan være attraktivt for de større entreprenører. Udbuddet vil være delt op i tre kontrakter, så fleksibiliteten og udsvingsbåndet i den enkelte kontrakt bevares.
 
Tilbudsgiverne vil få mulighed for at byde på den enkelte kontrakt, samt samlet på alle tre kontrakter. Der vil ikke stilles krav om, at der skal bydes på alle tre kontrakter, så mindre entreprenører har stadig mulighed for at byde ind på kun en kontrakt. Modellen giver således mulighed for at vurdere, om der vil være stordriftsfordele ved tilbud på mere end 2 kontrakter, medens det fortsat vil være muligt at afgive et tilbud på kun én kontrakt. 

Udbudstypen er med forhandling. Det er en indkøbsproces hvor udbyder forhandler med én eller flere tilbudsgiver om udbudsmaterialet og tilbuddets indhold, og efterfølgende indgår en kontrakt.

Tidsplan for gennemførelse af udbuddet vil se således ud:

- Offentliggørelse af udbudsmaterialet medio oktober 2016

- Frist for afgivelse af 1. tilbud ultimo november 2016

- Forhandlingsperiode december 2016

- Bestyrelsesbeslutning januar 2017

- Forventet accept og afslag ultimo januar 2017


Kontrakten udbydes for 6 år med mulighed for option i 2 x 1 år. Så den maksimale kontraktlængde bliver 8 år.

Økonomi:

Pris på kørsel afventer udbuddet.

Høring:

Såfremt der ønskes højentrebusser på lokalruterne, skal forslaget i høring ved Ældre- og Handicaprådet.

Beslutning:

Udvalget vedtog, at det nuværende serviceniveau fastholdes med lav-entrebusser. Der ønskes som udgangspunkt euronorm 6-busser. Mht. farvevalg og sikkerhed ønskes den hidtidige ordning fastholdt. Kørsel til svømning og tandpleje indgår som option.

Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00

Bilag:

247. Hastighedsdæmpende tiltag i Holse
Sagsnr.: 2015-012898
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

På møde i Teknisk Udvalg den 10. maj 2016 og den 7. juni 2016, blev det besluttet, hvorledes trafiksikkerhedsmidlerne for 2016 skulle fordeles.

Forvaltningen foreslår:

 • At, der foretages hastighedsdæmpende tiltag i form af pudebump igennem Holse.


Sagsbeskrivelse:

Borgere i Holse har ønsket hastighedsdæmpende tiltag igennem Holse, herunder erstatninger for de eksisterende bump som de ikke mener har den rette hastighedsdæmpende effekt. I forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af hvorledes trafiksikkerhedsmidlerne for 2016 skulle fordeles, blev det besluttet, at andre projekter skulle udføres. Denne beslutning blev fremsendt pr. brev til borgerne i Holse den 28. juni 2016.

Efterfølgende har borgerne i Holse henvendt sig igen, da de mener hastigheden er for høj igennem byen. Borgerne ønsker de eksisterende bump ved byportene erstattet, samt et nyt bump ved det eksisterende busstoppested.

Efter en besigtigelse af forholdene i Holse kan det konstateres, at det ikke er muligt at etablere bump i umiddelbar nærhed af det eksisterende busstoppested. I stedet foreslår forvaltningen, at der udføres nye pudebump følgende steder:

 • De to eksisterende bump ved byportene ændres fra cirkelbump til pudebump.
 • Ca. midtvejs i Holse, netop vest for Holsevej, etableres nyt pudebump.

Økonomi:

Etablering af bump foreslås finansieret som følger:

 • Kampagne ved Gymnasiet udføres ikke i år. Projektet bliver på listen over ønsker til trafiksikkerhedsprojekter. Hermed indgår projektet når Teknisk Udvalg drøfter hvorledes midlerne til trafiksikkerhed 2017 skal fordeles.
 • Midlerne afsat til torsdagsruten justeres ned.

Overslag for fjernelse af de eksisterende bump,
samt etablering af 3 nye pudebump i Holse                                               140.000 kr.

Finansieret ved følgende ændringer i det oprindelige budget for
midlerne til trafiksikkerhed 2016.

Kampagne ved Gymnasiet udføres ikke i 2016                                             50.000 kr.
Der er afsat 275.000 kr. til forbedringer af torsdagsruten.
Dette ændres til 185.000 kr. Det vil sige der til nye pudebump i Holse er          90.000 kr.

I alt                                                                                                                         140.000 kr.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00

LUKKEDE SAGER