Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 16. august 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
16. august 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Ove Andersen
Flemming Worsøe
Niels Bebe
Allan Buch
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

232. Ansøgning om underskudsgaranti i forbindelse med etablering af badeforhold i "Havekolonien Hyllehøj"
Sagsnr.: 2016-015873
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

"Havekolonien Hyllehøj" har ansøgt om underskudsgaranti i forbindelse med etablering af badeforhold i toiletbygningen ved kolonihaven.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen fremsendes til politisk drøftelse.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med generalforsamling i "Havekolonien Hyllehøj" den 8. marts 2016, blev det besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde for etablering af badeforhold i den eksisterende toiletbygning ved kolonihaverne.

Bestyrelsen for foreningen, har efterfølgende ansøgt om byggetilladelse i kommunens Plan og Byg-afdeling. Byggetilladelse til etablering af brusekabine er meddelt d. 20. april 2016.

I brev af 9. maj 2016 anmoder bestyrelsen for havekolonien, Middelfart Kommune om en underskudsgaranti til udførelse af arbejdet. På generalforsamlingen har foreningen afsat kr. 15.000,- til arbejdet, men bestyrelsen ønsker derudover, en underskudsgaranti fra Middelfart Kommune på kr. 10.000, hvis arbejdet skulle blive dyrere. Underskudsgarantien vil kun skulle bruges, hvis foreningens egne midler ikke rækker.

Økonomi:

Der er ikke afsat midler i budgettet til underskudsgaranti.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog at afslå den ansøgte underskudsgaranti.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 13. juni 2016 kl. 12:00
Teknisk Udvalg 16. august 2016 kl. 14:00

Bilag:

233. Ansøgning om landzonetilladelse til af opføre en 18,6 m² carport til eksisterende 98 m² udhus
Sagsnr.: 2016-017988
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

En ansøger ønsker at opføre en 18,6 m² carport i forlængelse af eksisterende udhus. Ved tilbygningen af den ansøgte carport til det eksisterende 98 m² udhus, bliver den samlede bygningslængde ca. 19,5 m og grundarealet bliver 116,6 m². Ejendommen, som ikke har landbrugspligt, er beliggende i landzone.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles afslag til den ansøgte tilbygning.

Sagsbeskrivelse:

Ansøgeren ønsker at opføre en 18,6 m² carport som tilbygning til eksisterende 98 m² udhus og dermed øge det bebyggede areal til 116,6 m². I BBR er ejendommen registreret med et enfamiliehus med et etageareal på 173 m², et udhus på 98 m² (hvortil carporten tilbygges) samt en havepavillon på 16 m². På grunden er der også et småhus på under 10 m².

Ansøgerens ejendom er beliggende i landzone. Der er ikke landbrugspligt på ejendommen. I klagesager til Naturklagenævnet, hvor Naturklagenævnet har truffer afgørelser vedrørende størrelsen på sekundære bygninger, i forbindelse med landzonetilladelser, er der præcedens for, at Naturklagenævnet kun tillader 1 sekundær bygning på maksimalt 100 m², på ejendomme i landzone som ikke har landbrugspligt.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af handicaprådet eller ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog at meddele tilladelse til det ansøgte, idet der drives jordbrugserhverv på ejendommen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 16. august 2016 kl. 14:00

234. Godkendelse af projekt T30 fra Stiplanen - cykelsti og hastighedsdæmpning
Sagsnr.: 2015-006545
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Stiplanens projekt for cykelsti langs Jyllandsvej og hastighedsdæmpning af Staurbyskovvej (T30) er planlagt til udførelse i 2016. Projekterne er drøftet i følgegruppe og fremsendes til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At projekterne for cykelsti og hastighedsdæmpning godkendes til udførelse og
 • at rettigheder på private arealer erhverves ved indgåelse af frivillige aftaler under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser.

Sagsbeskrivelse:

Stiplanen, der blev vedtaget af byrådet i april 2015, indeholder blandt andet et projekt for etablering af en asfaltcykelsti langs Jyllandsvej samt hastighedsdæmpning på Staurbyskovvej. Byrådet har vedtaget en prioriteringsrækkefølge for projekterne og projektet er planlagt til udførelse i 2016.

Kort fra Stiplanen for projekt T30:
Projektet og de konkrete løsninger har været drøftet med en følgegruppe bestående af beboere på Staurbyskovvej og repræsentanter fra lokaludvalgene i RAVKO og Strib. Desuden har udvalgsformanden deltaget. Der er derefter arbejdet videre med projekterne ud fra det, man kom frem til i følgegruppen.

Langs Jyllandsvej etableres neden for skråningen en cykelsti i eget tracé. Projektet indebærer, at der laves aftaler med en lodsejer om erhvervelse af jord. Der er endnu ikke indgået aftale med lodsejer, men der er afholdt møde med den pågældende lodsejer, der har givet en positiv tilkendegivelse om at indgå aftale.

Der udføres desuden hastighedsdæmpning på Staurbyskovvej primært i form af skiltning. Evt. yderligere foranstaltninger bør indgå i udviklingen af Staurby Skov (f.eks. i forbindelse med parkeringsforhold o.lign.).

Efter udvalgsbehandling skal løsningerne godkendes af politiet og evt. tilpasses. De valgte løsninger for projekterne holdes samlet set inden for den økonomiske ramme.

Økonomi:

Projekternes økonomi forventes at holde sig inden for rammen.

Høring:

Projektet er drøftet i følgegruppen.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 16. august 2016
Økonomiudvalget - 29. august 2016
Byrådet - 5. september 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Staurbyskovvej spærres for gennemkørende lastbiler. Hastigheden fastsættes til 60 km/t.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 16. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

235. Nedklassificering af del af Præstegaardsvej
Sagsnr.: 2016-016150
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Nørre Aaby Efterskole har ansøgt om, at de overtager den del af den offentlige vej Præstegaardsvej, som går nord-syd fra stamvejen til skolen.

Forvaltningen foreslår:

 • At det indstilles til Byrådet, at de træffer beslutning om at nedlægge vejstrækningen som offentlig vej efter bestemmelserne i §§ 124-128 i Lov om offentlige veje. Vejstrækningen er vist på kortbilag. 
 • At det indstilles til Byrådet, at vejen skal opretholdes som privat vej.
 • At Middelfart Kommune afholder udgifterne til vejens istandsættelse, til matrikulære ændringer og til tinglysning af færdselsret for Vejdirektoratet.

Sagsbeskrivelse:

Nørre Aaby Efterskole ansøger om, at de må overtage den del af Præstegaardsvej, som forløber fra stamvejen ned til skoles interne vej. Strækningen er angivet på det til sagen vedhæftede kortbilag.

Begrundelsen for at Nørre Aaby Efterskole gerne vil overtage vejen er, at de ikke synes kommunen vedligeholder den godt nok.

Kommunens interesse I at opretholde vejen som offentlig er kun, at den også tjener som adgangsvej til en tinglyst færdselsret, som Vejdirektoratet har på skolens interne vej. Denne færdselsret er tinglyst, for at Vejdirektoratet kan komme ned og vedligeholde et bassin, der aftager regnvand fra Assensvej. Strækningen og bassinet er også angivet på  ovennævnte kortbilag.

Hvis vejen skal overgå til Nørre Aaby Efterskole, skal der tinglyses færdselsret for Vejdirektoratet på strækningen, så de fortsat kan vedligeholde regnvandsbassinet. Dette forhold har været vendt med Vejdirektoratet. Kopi af deres bemærkninger er bilagt sagen.

Proceduren for nedklassifisering af offentlige veje er, at de direkte berørte skal have meddelelse om planerne, og at de har 8 uger til at fremkomme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Dette er sket i brev den 20. maj 2016. Samtidig skal planerne offentliggøres af hensyn til andre, der måtte have en interesse i sagen. Offentliggørelse er sket på kommunens hjemmeside under høringsportalen. Der er her  angivet den samme frist for fremsendelse af bemærkninger. Fristen til at fremkomme med eventuelle bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, er sat til, at disse skal være modtaget i Vej- og Trafikafdelingen inden den mandag den 8 august 2016.

Der er ikke modtaget andre bemærkninger end den vedlagte fra Vejdirektoratet, hvor de ønsker, at der bliver tinglyst en færdselsret for dem, så de også fortsat kan komme lovligt ned og vedligeholde regnvandsbassinet.
 
I § 124 stk. 3 i Lov om offentlige veje står, at endelig beslutning om hvorvidt en vej skal overgå til privat fællesvej eller privat vej tidligst kan træffes 4 år efter offentliggørelse af planerne herom. Samtidig skal beslutningen være truffet inden 6 år. I den mellemliggende periode, skal der udarbejdes og godkendes en rapport for vejens tilstand og forslag til hvordan vejen skal istandsættes. Denne bestemmelse blev indført i loven for at beskytte lodsejere mod at skulle overtage dårlige veje med høje udgifter til følge.

§ 124 stk. 3 kan fraviges, hvis der foreligger enighed fra samtlige berørte parter. Det står i § 126. Der foreligger tilsagn fra Nørre Aaby Efterskole og fra Vejdirektoratet, om at der kan ses bort fra § 124 stk. 3. Kopier af disse aftaler er vedlagt  Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er andre berørte parter.

Middelfart Kommune istandsætter vejen, idet huller repareres, og der bliver udlagt et slidlag i form af en OB (Overfladebehandling - løse sten, som tromles ned i eksisterende asfalt).

Middelfart Kommune afholder udgifterne til matrikulære ændringer og tinglysning af færdselsret for Vejdirektoratet.

Økonomi:

15.000 kr. ekskl moms, der tages over kontoen for udstykning af offentlige vejarealer.

Høring:

Der foretages ikke høring ved ældreråd eller handicapråd, da dette ikke er lovpligtigt.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 16. august 2016
Økonomiudvalget - 29. august 2016
Byrådet - 5. september 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 16. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Bilag:

236. Nyt vejnavn - Sperlingvænget
Sagsnr.: 2016-019027
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Forslag til vejnavn for ny udstykning på matr. nr. 6f Svenstrup by, Kauslunde - sidevej til "Toften".

Forvaltningen foreslår:

 • At vejnavnet bliver "Sperlingvænget".

Sagsbeskrivelse:

Udstykningen er en privat udstykning. Det er på Teknisk Udvalgs møde d. 4. november 2009 vedtaget, at vejene i udstykningen navngives med navne på danske saltvandsfisk efterfulgt af vænget. Det er ligeledes vedtaget, at de private udstykkere tages med på råd om valg af fiskearten. De private udstykkere har foreslået "Sperlingvænget".

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 16. august 2016 kl. 14:00

Bilag:

2016-019027-3sperlingvænget.pdf
237. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 32.28 til ny boligbebyggelse ved Stribgården
Sagsnr.: 2016-017506
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Teknisk Udvalg behandlede på mødet den 4. juli 2016 ansøgning om dispensation fra lokalplan 32.28 til bebyggelsesprocenten for området under ét, samt behandlede kravet til antal parkeringspladser pr. bolig. Udvalget var positive overfor en dispensation, men inden sagen kunne endelig afgøres skulle den i nabohøring. Sagen har nu været sendt i nabohøring inden for lokalplanområdet. 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget fastholder deres tidligere beslutning om at der kan meddeles dispensation til den ansøgte bebyggelsesprocent (30% for det særskilte område og dermed 27% for det samlede lokalplanområde) og til kun at etablere 1½ parkeringsplads pr. bolig.

Sagsbeskrivelse:

Sagen har været sendt i 3 ugers nabohøring blandt ejere og lejere inden for lokalplanområdet. Der er indkommet 3 høringssvar

Boligforeningen Lillebælt (der har den eksisterende tæt-lave bebyggelse inden for lokalplanområdet) har ingen bemærkninger til, at der meddeles de ansøgte dispensationer.

Bestyrelsen for Boligforeningen Lillebælt afd. 27 (Grønningen) har tilkendegivet, at der ikke bør gives de ansøgte dispensationer. De har desuden påpeget, at placeringen af boligerne er vigtig, og at der i forbindelse med anlægs- og byggearbejdet bør etableres arbejdsvej direkte fra Strib Landevej til byggepladsen, så arbejdskørsel ikke skal ske via Grønningen.

1 beboer på Grønningen har ligeledes fremsat bemærkninger mod, at der meddeles de ansøgte dispensationer og bemærker desuden, at de vedlagte illustrationer af referencebyggeri er skræmmende, da byggeriet synes meget kompakt og uden megen plads til grønne planter og træer.

Forvaltningen kan fortsat anbefale, at udvalget meddeler de ansøgte dispensationer (1½ parkeringsplads pr. bolig i stedet for 2 pladser og en bebyggelsesprocent for området under ét på 27% i stedet for 25%). Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen ifm udvalgets tidligere behandling af sagen.

I forhold til bemærkningen om at byggeriet vil blive for kompakt m.m., kan bemærkes at det fælles grønne friareal, der er udlagt tværs igennem lokalplanområdet, ikke berøres af den nye bebyggelse og at lokalplanens øvrige bestemmelser for eksempelvis de ubebyggede arealer forventes overholdt.

Bygherre er dog blevet anmodet om at fremsende en mere bearbejdet dispositionsplan for området, da den dispoistionsplan, der var fremsendt sammen med ansøgningen -  ifølge ansøger selv - alene var en ideskitse. Ny dispositionsplan vil blive forelagt for Udvalget.

Arbejdsvej til Strib Landevej vil formentlig kunne tillades på en række vilkår. Det vil dog forudsætte en konkret ansøgning til Vej og Trafik inden byggestart.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Som beskrevet ovenfor har sagen været sendt i 3 ugers nabohøring blandt ejere og lejere inden for lokalplanområdet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 16. august 2016 kl. 14:00

238. Ansøgning om dispensation fra lokalplan B16 § 6 stk. 1, vedrørende udnyttelsesgrad og byggelinjer
Sagsnr.: 2016-004233
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

Ejer ønsker at lovliggøre en udestue og ændre en eksisterende overdækning mod syd til nyt boligareal samt opføre en ny udhustilbygning i forlængelse af eksisterende udhus på sommerhuset østside, så sommerhuset kan bruges til helårsbeboelse efter Planlovens § 41 (Pensionistreglen).

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles dispensation til en udnyttelsesgrad på 18,2 %.
 • At der meddeles dispensation til at ændre vestvendt overdækning til udestue.
 • At der meddeles dispensation til at ændre sydvendt overdækning til boligareal.
 • At der meddeles afslag til eksisterende- og ny udhustilbygning på sommerhusets østside.

Sagsbeskrivelse:

Sommerhusgrunden Solvej 13, er beliggende i lokalplan B16 område og har et grundareal er på 178 m² (tredie mindste grunde i lokalplanområdet).

Ifølge BBR er der opført et sommerhuset med et boligareal på 26 m², et fritstående udhus 10 m², samt 2 overdækninger med et samlet areal på 18 m².

Ifølge lokalplan B16 § 6 stk. 1, må grundene i lokalplanområdet bebygges med 12½ (BEB%) og ifølge lokalplanens § 6 stk. 5 skal bygninger holdes henholdsvis 8 m fra vejmidte og 5 m fra naboskel (garage kan opføres minimum 2,5 m fra skel og lodgrænse).

Ved beregning af bebyggelsesprocenten (BEB%), medregnes 65 m² af lokalplanens fællesareal og derfor kan BEB% kan hæves til 15 % (ved ansøgning om dispensation). Den faktiske udnyttelsesgrad på Solvej 13 er allerede på 14,9 %.

Ansøgeren ønsker dispensation til:
 • At hæve BEB% til 18,2 % hvilket ikke er usædvanligt i lokalplanområdet på de mindste grunde.
 • At lovliggøre udestue som allerede etableret i den eksisterende integreret overdækning mod vest.
 • At ombygge den integreret overdækning mod syd til boligareal (soveværelse).
 • At lovliggøre allerede  opførte udhustilbygning på 4,8 m² som er opført ved sommerhusets østfacade.
 • At tilbygge yderligt 6,8 m² udhusareal og brændeoverdækning ved sommerhusets østfacade.

Bygningen er kontrolleret på luftfoto m/gadefoto og på den indsendte plantegning og her fremstår den 9,4 m² integreret overdækning mod vest, allerede som udestue. Udestuen er under 2,5 m fra vejskel.
Den integredede overdækning mod syd som ønskes ændret til boligareal, er opført under 2,5 m fra vejskel/indkørsel. Den ny udhustilbygning ved det eksisterende udhus/skunkens nord- og sydgavl er/bliver opført under 2,5 fra naboskel til nr. 11.

Økonomi:

ingen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 16. august 2016 kl. 14:00

LUKKEDE SAGER