Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 4. juli 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
4. juli 2016 kl. 16:30
Tilstede:
Allan Buch
Niels Bebe
Ove Andersen
Flemming Worsøe
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

216. Nyt vejnavn - Størvænget
Sagsnr.: 2016-017297
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Forslag til vejnavn for ny udstykning på matr. nr. 2c m.fl. Skrillinge by, Kauslunde - sidevej til "Toften".

Forvaltningen foreslår:

 • At vejnavnet bliver "Størvænget".

Sagsbeskrivelse:

Udstykningen er en privat udstykning. Det er på Teknisk Udvalgs møde d. 4. november 2009 vedtaget, at vejene i udstykningen navngives med navne på danske saltvandsfisk efterfulgt af vænget. Det er ligeledes vedtaget, at de private udstykkere tages med på råd om valg af fiskearten. De private udstykkere har foreslået "Størvænget".

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

Bilag:

217. Nyt vejnavn - Tubaen
Sagsnr.: 2016-017286
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Forslag til vejnavn for ny udstykning på del 2 af matr. 3c Røjle by, Strib-Røjleskov - sidevej til "Abelonelunden".

Forvaltningen foreslår:

 • At vejnavnet bliver "Tubaen".

Sagsbeskrivelse:

Det er på Teknisk Udvalgs møde d. 7. maj 2008 besluttet, at temaet for udstykningen er instumenter i et symfoniorkester. Der er undladt "vej" og "vænge" efter vejnavnet, da det gør navnet tungt. Bygherren for de 46 boliger i den ny udstykning har forslået "Tubaen".

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

Bilag:

218. Ansøgning om dispensation til byggeri udenfor byggefelt Østre Hougvej 116
Sagsnr.: 2016-017395
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Teknisk forvaltning er blevet opmærksom på et igangværende byggearbejde indenfor lokalplan 22.03 ved Middelfart Marina. Det igangværende byggeri opføres udenfor de i lokalplanen udlagte byggefelter. Forvaltningen har efterfølgende modtaget ansøgning om dispensation til byggeri udenfor byggefeltet. Det igangværende byggeri forudsætter desuden dispensation til udformningen, idet det udføres med fladt tag.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager stilling til om dispensation kan gives.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen Østre Hougvej 116 er beliggende indenfor lokalplan 22.03. For ejendommene langs vandet angiver lokalplanen, at der kun må opføres byggeri indenfor 20 m dybe byggefelter. Det er desuden angivet, at bygninger skal opføres efter et angivet modulsystem emd 6 m brede moduler med saddeltag på 30-35 graders taghældning. Som vægmaterial skal anvendes træbeklædning og som tagmateriale sorte tagplader eller tagpap.

Der er igangværende forarbejde til ny lokalplan for området. I dette arbejde har muligheden for udvidelse af byggefelterne efter højspændingsmasternes nedtagning været i spil, dog stadig under forudsætning af et maritimt udtryk.

Der har tidligere på den konkrete ejendom været en overdækning med bølgeplader, hvorunder kølerum har været placeret. Der har dog ikke været givet lokalplangodkendelse eller byggetilladelse til dette. Der ses byggeri på samme placering på luftfotos tilbage fra opførelsen af hovedbygningen i 1986.
Der er nu ansøgt om støbning af et areal på ca. 25 kvm. på landsiden af restaurantbygningen til placering af en færdigkøbt kølerumsbygning. Bygningen vil blive omkranset af en sort træbeklædning. Kølerumsbygningen er med fladt tag.
Ansøger bemærker, at kølerumsfaciliteten er en forudsætning for at drive restauranten.

Forvaltningen bemærker, at der ikke hidtil har været givet dispensation til opførelse af byggeri udenfor byggefelterne. Sagen har ikke været i høring hos naboerne, da det er vurderet at være af underordnet betydning.


Foto fra d. 23. juni 2016


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget giver dispensation.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

219. Håndhævelse af lokalplan 62 - Båring Ege
Sagsnr.: 2016-017517
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Lokalplan 62 Båring Ege - spørgsmål om beplantning.

Forvaltningen foreslår:

 • Udkast til afgørelse fremsendes inden mødet. Udkast drøftes på mødet.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 62 for Båring Ege indeholder forskellige bestemmelser om krav til beplantning. Middelfart Kommune har overdraget kompetance vedrørende beplantning til grundejerforeningen. Grundejerforeningen har i en konkret sag bedt kommunen om at overtage sagen. Det har kommunen sagt ja til. Grundejerforeningen har forinden afholdt møder med parterne, men der er ikke fremkommet løsning.

Sagen drejer primært om beplantning i forhold til lokalplanens bestemmelser.

Der har været afholdt hegnssynssag mellem de to ejendomme på Jensbjergvænget. Hegnsynet vedrørende lokalplanens bestemmelser vedrører dog andet end beplantning i skel.

Grundejerforeningens afgørelse efter lokalplanen vil kunne klages over til kommunen, hvorefter vores afgørelse vil kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Ved at kommunen overtager sagen, vil klageadgang være direkte til Natur- og Miljøklagenævnet.

Der udarbejdes notat vedrørende de enkelte klagepunkter, samt udkast til afgørelse. Udsendes inden udvalgsmødet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der har i forbindelse med Grundejerforeningens behandling af sagen været kontakt med berørte lodsejere.

Beslutning:

Udvalget besluttede, at beplantningen skal følge bestemmelser i lokalplan.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

220. Overkørsel fra Skovlunden til Abelonelundvej
Sagsnr.: 2016-005773
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Stillingtagen til dispensation fra lokalplan 32.19 til overkørsel til Abelonelundvej.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles afslag til dispensation fra lokalplan permanent overkørsel til Abelonelundvej.
 • At der fastsættes en tidsfrist for nedlæggelse af midlertidig overkørsel.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune fik i februar 2016 en henvendelse fra de ejerforeninger på Skovlunden om muligheden for at gøre den midlertidige overkørsel fra den nordlige del af Skovlunden til Abelonelundvej permanent. Den midlertidige overkørsel blev etableret i forbindelse med realiseringen af den nordlige del af Skovlunden. Den nordlige del af Skovlunden består af en række parcelhusgrunde, mens den sydlige består af rækkehusbebyggelse (andelsboligforening). Lokalplan 32.19 angiver, at området har vejadgang via Højskolevej, hvorfor permanent overkørsel til Abelonelundvej kræver dispensation.

På baggrund af henvendelsen igangsatte Plan og Byg en naboorientering i april-maj forud for behandling af dispensation. Der er indkommet mere end 20 henvendelser på naboorienteringen. Den sydlige bebyggelse på Skovlunden er for dispensation og dermed permanent adgang til Abelonelunden for den nordlige bebyggelse. Den nordlige bebyggelse samt beboere på Abelonelundvej er overvejende imod (men delt). Grundejerforeningen for den nordlige del har siden igangsættelse af naboorienteringen afholdt ekstraordinær generalforsamling. Det udløste en ny bestyrelse og et flertal på generalforsamlingen har tilkendegivet, at de ikke ønsker dispensation.

Plan og Byg anbefaler, at lokalplanen fastholdes, eftersom et flertal af det nordlige område ikke ønsker en særskilt overkørsel for deres område til Abelonelundvej. Der indstilles, at der fastlægges en tidshorisont for nedlæggelse af den eksisterende midlertidige vejadgang, samt fjernelse af spærringen mellem den sydlige og den nordlige del af Skovlunden.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der har været foretaget naboorientering forud for sagsbehandlingen. Naboorientering af hele lokalplanområdet 32.19 samt nærmeste naboer på Abelonelundvej.

Beslutning:

Overkørsel til Abelonelundvej skal lukkes i henhold til lokalplan.
Frist sættes til 1. oktober 2016.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

221. Forslag til disponering af afsatte midler til forbedring af byrummet ved torvet
Sagsnr.: 2016-017547
Sagsbehandler: Kristian Kipp

Præsentation:

Forslag til indretning af torvet. Indretningsforslag der skal tilføre flere opholdsmuligheder og bykvalitet til byens centrale torv.

Forvaltningen foreslår:

 • At forvaltningen i samarbejde med kommunens entreprenørafdeling får mandat til at realiserer det præsenterede indretningsforslag.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har bevilget 200.000 kr til at forbedre de fysiske rammer på byens centrale torv. Torvet blev for få år siden renoveret og omlagt med ny belægning, et nyt springvand mv. I den forbindelse blev de visuelle barrierer og overgange mellem opholdsareal og vej nedbrudt. Herunder valgte man at fjerne vejtræer og nedtone kontraster i materialevalget på hhv. torv og vejbelægning, med et ganske vellykket æstetisk resultat. 

Den store åbne plads giver mulighed for lejlighedsvist at afholde større arrangementer, som eksempelvis koncerter, og pladsen benyttes to gange ugentligt til at opstille torveboder/grøntmarked. Disse muligheder skal fastholdes, ligesom torvet fortsat bør opleves som et sammenhængende byrum uden for dramatiske barrierer.

Den manglende adskillelse mellem vejareal og pladsrum for bløde trafikanter giver nogle udfordringer i det daglige, da pladsen i alt for stort omfang domineres af biltrafik og vilkårlig varekørsel. Samtidigt er der, på dette centrale sted i byen, ikke mulighed for at gøre offentligt ophold på siddemøbler el. lign. De fysiske rammer for offentligt byliv på torvet er ikke tilfredsstillende. Erfaringer fra andre byer viser at gode offentlige byrum med attraktive offentlige opholdsmuligheder er til gavn for såvel borgere som erhvervsdrivende i et område. Mennesker vil gerne se mennesker i byen. Jo flere og jo større diversitet - jo bedre, og jo mere attraktivt bliver området vurderet af borgere og besøgende.

I Middelfart er denne problemstilling særligt aktuel med udsigt til i 2017 at indvie "Nytorv" i den modsatte ende af gågaden, hvor nye butikker, nyt rådhus og et nyt spændende torv bliver en stor attraktion. For byen og handelslivet på gågaden som helhed, vil det derfor være ekstra vigtigt, at der på torvet vil være tilbud, rammer, byliv og oplevelser at drages efter. Der bør satses ambitiøst på at skabe bedre fysiske rammer på torvet.

Arbejdet forventes udført ultimo oktober, hvor udplantning af de to træer tilrådes.

Økonomi:

 

 

Høring:


Handicaprådet høres i den efterfølgende process

Beslutning:

Indstilling godkendt. Der holdes orienteringsmøde med de omkringboende.
Træ skal være jernteak.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

Bilag:

222. Dispensation fra lokalplan E105, vedr. facaderenovering af Nørregade 43 i Ejby
Sagsnr.: 2016-016174
Sagsbehandler: Kristian Kipp

Præsentation:

Ny ejer af Nørregade 43, har påbegyndt facaderenovering af ejendommen der i lokalplan E105 er udpeget som bevaringsværdig. Ejer blev af naboerne gjort opmærksom på, at det igangsatte arbejde var i strid med lokalplanens bestemmelser. Ejer har derefter taget kontakt til forvaltningen, og en fælles besigtigelse har været afholdt. Ejer har på den baggrund indstillet arbejdet, og afventer nu en tilbagemelding.  

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives dispensation fra lokalplanens §8, stk. 3, dvs. at der i dette tilfælde tillades, at de blankemurpartier pudses og rødmales, under forudsætning af, at der anvendes en teknisk forsvarlig løsning, der sikrer murværket mod fremtidig opfugtning.

Sagsbeskrivelse:

Der er tale om en fin og velbevaret ejendom fra 1904. Bygningen er udpeget som bevaringsværdig i lokalplan E105, hvilket den fortsat vurderes at være. Facademurværket er dog i en ringe forfatning, med talrige sætningsskader og ødelagte sten. Det anbefales derfor, i dette tilfælde, at tillade en facadereparation, hvor den eksisterende blanke mur pudses og rødmales i en rød teglfarve. Til gengæld skal overfladen sikres ikke at skade bygningen ved opfugtning, og der stilles derfor detaljerede tekniske krav til udførelse og afrensning af den eksisterende facade, således at facadens åndbarhed øges efter renoveringen.
  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

Bilag:

223. Sikker skolevej gennem Kingstrup
Sagsnr.: 2016-017134
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

En gruppe af borgere fra Gelsted har gennemført en underskriftindsamling med ønsket om en bedre og mere sikker cykelsti gennem hele Kingstrup.

Underskriftindsamlingen er fremsendt via Fællesbestyrelsen for Gelsted Børneunivers, der tilslutter sig underskriftindsamlingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter sagen.

Sagsbeskrivelse:

Budskabet i underskriftindsamlingen er, at den trafiksanering der skete gennem Kingstrup i 2013, i forbindelse med etableringen af cykelstien mellem Kingstrup og Ejby, opleves som farlig af forældrene, hvorfor for få cykler mellem Gelsted og Ejby.

Trafiksanering gennem Kingstrup blev etableret som punktvise tiltag, da der ikke var midler til at etablere en cykelsti gennem Kingstrup.
Den nuværende trafiksanering er, af Politiet, vurderet til at være farlig skolevej for elever op til 6. klasse. Dermed er strækningen gennem Kingstrup vurderet som sikker skolevej for overbygningseleverne fra 7. klasse og op efter, der skal fra Gelsted til Ejby.

Økonomi:

Forvaltningen har lavet et groft overslag på, hvad det vil koste, at etablere en enkeltrettet cykelsti i hver side af Kingstrupvej igennem Kingstrup.
Det vil være nødvendigt på hele strækningen at ekspropriere areal til cykelstierne. Der er umiddelbart 4 bygninger på strækningen, som ligger så tæt på vejen, at det vil være nødvendigt at ekspropriere bygningerne helt eller delvis.

Groft anlægsoverslag:
Anlægsarbejder:                                                   2,5 mio. kr.
Udgifter til køb af jord og bygninger (Ekspropriation):  2,5 - 3 mio. kr.

Samlet anlægsoverslag:                                     5 - 5,5 mio. kr. 

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Projektet indgår ikke i nuværende stiplan - det vil blive vurderet ved revision af stiplan.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

Bilag:

224. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 146 til forhøjelse af skorstenen på Grandvej 3, Nørre Aaby
Sagsnr.: 2016-005406
Sagsbehandler: Lasse Tornfeldt Sørensen

Præsentation:

Kommunen har modtaget en ansøgning om dispensation til forhøjelse af skorstenen i tilknytning til det flisfyrede kedelanlæg på Grandvej 3 i Nørre Aaby. Skorstenen har en højde på 25 meter og ønskes forhøjet til 38.5 meter. 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager stilling til, om de vil dispensere fra § 7 stk. 4 i lokalplan 146 til den ansøgte forhøjelse af skorstenen på Grandvej 3, Nørre Aaby.

Sagsbeskrivelse:

Det flisfyrede kedelanlæg på Grandvej 3 blev igangsat efteråret 2014. Ifølge ansøger har de siden start været udfordret med nedfald af røg til gene for nogle af naboerne i området. For at imødegå dette problem har de i fyringssæsonen 2015/2016 genopvarmet røggassen, når der var mulighed for røggasnedfald i bebyggede områder. Opvarmningen af røggassen har ifølge ansøger også givet en klar forbedring, men har dog ikke været tilstrækkelig til at løse problemet under alle forhold. De har således fortsat modtaget klager fra naboerne her i 2016. Derfor ønsker fjernvarmeværket nu, at søge problemet løst ved at forhøje skorstenen fra 25 til 38,5 meter. De 38,5 meter er hvad skorstenen kan forlænges til, med det nuværende fundament.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 146 for Fjernvarmeværk i Nørre Aaby. Planen blev vedtaget i 2013 og den blev udarbejdet på baggrund af Nørre Aaby Kraftvarmeværks ønske om etablering af en flisfyret fjernvarmekedel og med udgangspunkt i deres ønsker til byggemuligheder i området.

I henhold til § 7 stk. 4 i lokalplanen må skorstenen max være 25 meter høj.  Det ansøgte forudsætter derfor, at der meddeles dispensation fra lokalplanen.

Fjernvarmeværkets rådgiver har tidligere oplyst, at forebyggelse af røggasnedfald enten kan løses ved  at forhøje skorstenen eller ved at etablere opvarmning af røggassen.

Som beskrevet ovenfor har løsningen med opvarmning af røggassen imidlertid ikke været tilstrækkeligt til at løse problemet med røggener hos naboerne. Ved at forhøje skorstenen kombineret med en fortsat opvarmning af røggassen er det miljøafdelingens vurdering, at problemet med røggasnedfald vil kunne løses.


Lokalplanområde 146 med fjernvarmeværket er markeret med rød priksignatur.
(orange=boligområde og blå=erhvervsområde)

Naboerne der har klaget over røggasnedfald bor nord for fjernvarmeværket på henholdsvis Kirkevej og Udsigten.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Sagen har været sendt i 14 dages nabohøring. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Beslutning:

Der dispenseres til en 38,5 m skorsten.

Bo Nielsen deltog ikke i sagen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

225. Nedrivning af eksisterende stuehus og opførelse af orangeri (udestue)
Sagsnr.: 2016-006209
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

På Provstskovvej 36, der en lille landbrugsejendom, er der ansøgt om nedrivning af eksisterende ladebygning og opførelse af nyt stuehus, på samme placering som den nedrevne lade. Samtidig ønsker ansøgeren at opføre et 84 m² orangeri på samme placering som det gamle stuehus, der nedrives.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles afslag til landzonetilladelse til at opføre et 84 m² orangeri.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med ansøgningen om nedrivning af laden (bygning 4) og 2 sammenbyggede maskinhuse (bygning 6 og 7) og nyopførelse af et stuehus med samme placering som den nedrevede lade (bygning 4), har ansøgeren søgt om landzonetilladelse til at nedrive det eksisterende stuehus og opføre et 84 m² orangeri. orangeriet skal udgøre den 3. længe i den oprindelige 3 længede gård. Det samlede etageareal for den ny bolig og det ny orangeri bliver 374 m².
Et orangeri kategoriseres som uopvarmet udestueareal og er ikke nødvendigt for landbrugets drift, hvorfor der kræves en landzonetilladelse.
Ejendommen Provstskovvej 36, har landbrugspligt og er beliggende i landzone, ejendommens jordtilligende på 20.991 m² (heraf 4500 m² fjernt beliggende landbrugsjord).
På ejendommen er der p.t. det eksisterende stuehus 177 m² (etageareal) og 7 erhvervsbygninger med et samlet erhvervsareal på 869 m².
Landbrugsejendommen på Provstskovvej 36, er beliggende i et område, som i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt landskab, med særligt værdifuldt geologisk beskyttelsesområde og særligt økologisk forbindelsesområde.
Der er ikke praksis for at tillade udhusarealer over 50 m², når der i forvejen er flere bygninger som er over 50 m².

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Der gives tilladelse til orangeri på max 50 m2 jvf. praksis.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

226. Udvidelse af Natur- og Helhedsskolen Billesbølle, Rydskovvej 7, Aarup
Sagsnr.: 2016-001105
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Natur og Helhedsskolen Billesbølle, der ligger Rydskovvej 9, Aarup ønsker, at inddrage del af eksisterende driftsbygning på Rydskovvej 7 til skolens aktiviteter.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget meddeler tilladelse efter planlovens § 35 til indretning af overnatningsfaciliteter til skolen i tagetagen på driftsbygningen på Rydskovvej 7.
 • At udvalget meddeler afslag til indretning af skoleaktiviteter i stueetagen i den samme driftsbygning med henvisning til, at det ikke er godtgjort at driftsbygningen er overflødig.

Sagsbeskrivelse:

Ansøger har oplyst, at Natur- og Helhedsskolen Billesbølle er en skole for normaltbegavede børn med diverse følelsesmæssige udfordringer. Børnene undervises i små grupper og har ofte behov for ro og plads og skolen ønsker derfor at udvide med flere lokaler. Udvidelsen ønskes i en eksisterende driftsbygning på ejendommen (se kort).  Der søges om undervisningslokale til 1-2 elever, lokale til aktiviteter der fylder lidt mere, såsom styrketræning, bordtennis, modelhobby m.m. og endelig søges om indretning af overnatningsfaciliteter med 3 værelser, stue og køkken.  Overnatningsfaciliteterne, der ønskes indrettet i den uudnyttede tagetage, skal bruges for at kunne tilbyde aflastning af elever i form af overnatning i kortere perioder. Den ønskede udvidelse sker udelukkende af pædagogiske hensyn og ikke i et ønske om udvidelse af antallet af elever eller ansatte.

Ejendommen ligger i landzone og det ansøgte forudsætter derfor landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35 stk. 1.

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 12 ha. Der er to bygningssæt på ejendommen - Rydskovvej 7 og Rydskovvej 9;
 • Rydskovvej 9 er det oprindelige bygningsanlæg på ejendommen og siden 2007 har Natur- og Helhedsskolen holdt til her. Før 2007 var der bl.a. besøgsbondegård og lejrskole på stedet.  
 • Rydskovvej 7 består af en privat bolig og tilhørende driftsbygning, der er opført i henholdsvis 2002 og 2008. Både stuehuset og driftsbygningen er opført uden landzonetilladelse, da de blev vurderet som driftsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom, da det eksisterende bygningssæt var overgået til anden anvendelse.


Skolens bygningssæt og udendørsarealer er afgrænset fra den øvrige landbrugsejendom med et levende hegn og de to bygningssæt opleves som to særskilte enheder og uden sammenhæng.
Landbrugsjorden har været bortforpagtet siden 2011 for en 5-årige aftale og ansøger har oplyst, at der vil blive indgået ny 5-årige forpagtningsaftale.

Driftsbygningen har et grundareal på 250 m² med uudnyttet tagetage. Ansøger søgte i første ombæring om tilladelse til at inddrage hele driftsbygningen til skoleformål, men har efterfølgende oplyst at ca. 150 m² fortsat ønskes anvendt til driftsbygning, mens ca. 100 m² i stueetagen og 75 m² i tageetagen ønkses inddraget til skolens brug.

Det vurderes, at en driftsbygning på 250 m² er rimelig i forhold til landbrugsejendommens størrelse på 12 ha. Da der ikke er andre driftsbygninger på ejendommen, finder forvaltningen det derfor ikke hensigtsmæssigt, at driftsbygningerne helt eller delvis overgår til andet formål. Forvaltningen finder det endvidere ikke godtgjort, at der er tale om en overflødiggjort driftsbygning.

Med hensyn til udnyttelse af tagetagen har den ikke været anvendt til driftsbygning og det vurderes derfor, at der vil kunne meddeles tilladelse til indretning af værelser til brug for skolen til overnatning i kortere perioder. 
 
Forvaltningen har forelagt ansøger, en alternativ løsning med nyopførelse af de ønskede lokalefaciliteter i tilknytning til skolens eksisterende bygningssæt. Ansøger ønsker at fastholde ansøgningen om anvendelse af den eksisterende driftsbygning.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da det er vurderet, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne.

Beslutning:

Udvalget besluttede at give tilladelse til det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

227. Dispensation til ændret tagflade Østre Hougvej 118
Sagsnr.: 2016-006100
Sagsbehandler: Anders Troelsen

Præsentation:

Der søges om dispensation til at etablere fladt tag på eksisterende bygning Østre Hougvej 118.

Forvaltningen foreslår:

 • At der ikke meddeles dispensation efter planlovens § 19 til den ansøgte tagterrasse.

Sagsbeskrivelse:

Ansøger ønsker, at etablere en tagterrasse, i eksisterende tagflade. Lokalplan 22.03 §4 stk 4. beskriver, at bygninger skal opføres med sadeltag.
Det ansøgte strider mod lokalplanen, da taget fremstår som fladt tag.

Ansøger har i sin dispensationsansøgning ikke argumenteret yderligere for afvigelsen i forhold til lokalplanen.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at taget / tagterrassen ikke er forenelig med, lokalplan 22.03 § 4 stk. 4.
Den tagterrasse, som ansøger ønsker, vil modvirke den ensartethed som lokalplanen beskriver.

Sagen har ikke været sendt i naboorientering.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere.
For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Ingen høring.

Beslutning:

Indstilling godkendt - forslag til indgå ved udarbejdelse af ny lokalplan.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

Bilag:

228. Bygningsfornyelse i Ejby
Sagsnr.: 2015-011475
Sagsbehandler: Kristian Kipp

Præsentation:

Det lykkedes sidste år Middelfart Kommune at opnå reservation af statslige tilskudsmidler til et områdefornyelsesprojekt i Ejby. Endeligt tilsagn om midlerne sker på baggrund af et områdefornyelsesprogram der er under udarbejdelse, og skal fremsendes til ministeriet d. 1. oktober 2016.

Et af de formelle krav til programmet er, at Middelfart Kommune skal tilkendegive om, og i hvilket omfang, man ønsker at søge en særlig tillægsramme til bygningsfornyelse indenfor området for områdefornyelsen. 

Bemærk at der skelnes mellem hhv. område- og bygningsfornyelse, der er to forskellige ting.

Inden den færdige programtekst afleveres til en samlet politisk behandling, bedes der tilkendegivet i hvilket omfang vi ønsker, at gøre brug af muligheden.

Forvaltningen foreslår:

 • At der søges en tillægsramme til ordinær bygningsfornyelse på 1.400.000,- kr. til brug indenfor områdefornyelsesområdet i Ejby i løbet af 3 år.
 • At den kommunale medfinansiering på maksimalt 600.000 kr. ved maksimal udnyttelse finansieres af de budgetterede landsbymidler for 2016.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune skal, som led i ansøgningen om endeligt tilsagn til statslig støtte til områdefornyelsen i Ejby, tilkendegive om man ønsker at søge supplerende ramme til bygningsfornyelse inden for området for områdefornyelsen, dvs. i Ejby.

Der kan på landsplan ansøges en ramme på 40 mio. Og den eventuelle tillægsramme til bygningsfornyelse øremærkes til kun at kunne anvendes til bygningsfornyelsesaktiviteter, dvs. eksempelvis renovering og nedrivninger indenfor dette geografiske område.

Tillægsrammen er kommunen ikke forpligtet til at benytte, og beløbet står til rådighed for kommunen i en periode på tre år.

Der er med seneste lovændring i byfornyelsesloven der træder i kraft 1. Juli 2016, besluttet en midlertidig forhøjet statsrefusion på 70 % til bygningsfornyelse. Den forhøjede statsrefusion vil ligeledes gælde i 3 år.

Den budgetterede ramme til landsbypuljen i 2016 i Middelfart vil ud fra den udsendte bekendtgørelse fra regeringen ikke kunne blive modsvaret med statsrefusion, da Middelfart ikke indgår blandt de 45 udvalgte kommuner, der får mulighed for at fortsætte arbejdet med landsbypuljen.

Økonomi:

Økonomi ved maksimal udnyttelse af tillægsramme:

Samlet ramme ansøges til rådighed for ordinær bygningsfornyelse
(renovering og nedrivning) i Ejby

2.000.000,-kr.

Statslig andel heraf (70%)

1.400.000,-kr.

Kommunal heraf (30%)

 600.000,- kr.


______________________________________

Regneeksempel:

Facaderenovering af nedslidt ejendom på hovedgaden i Ejby, der er udpeget som bevaringsværdig:

Samlet udgift til håndværker og materialer 

100.000,-  kr. 

maksimalt offentligt tilskud (75%)

75.000,-  kr.

statslig andel heraf: (70%)

 52.500,- kr.

kommunal omkostning (30%)

 22.500,- kr.


Høring:

Ingen.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

Bilag:

229. Ansøgning om dispensation fra lokalplan 32.28 mht. bebyggelsesprocent og parkeringskrav til ny boligbebyggelse ved Stribgården.
Sagsnr.: 2016-017506
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Niras har, på vegne af en bygherre, fremsendt ansøgning om dispensation fra lokalplan 32.28 til bebyggelsesprocenten og parkeringskravet på ejendommen 1ary Strib Færgegård, Strib-Røjleskov, der ligger ved Grønningen i Strib.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen sendes i 14 dages nabohøring.
 • At udvalget meddeler dispensation fra lokalplan 32.28 til den ansøgte bebyggelsesprocent og parkeringsnorm under forudsætning af, at der ikke indkommer væsentlige bemærkninger ifm. nabohøringen. 

Sagsbeskrivelse:

Byggeprojektet, der ønskes opført, består af 25 boliger fordelt på 18 stk. på 96 m², 4 stk. på 110 m² og 3 stk på 52 m². Ansøger har fremsendt en illustrationsplan af bebyggelsen, men har telefonisk oplyst, at der alene er tale om en ideskitse og at bebyggelsesplanen ikke er endelig fastlagt. Bebyggelsen ønskes opført som tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse. Ansøger har oplyst, at boligerne ønskes opført i 1 plan og i materialer i overensstemmelse med lokalplanen. Der søges om dispensation fra lokalplanens krav til bebyggelsesprocenten for området som helhed og til kun at etablere 1.5 parkeringsplads pr. bolig. Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 32.28, der bl.a. udlægger området til boliger i form af åben-lav og tæt-lav. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for området som helhed og 32 procent for det enkelte delområde. Ansøger ønsker at opføre ca. 2325 m² svarende til en bebyggelsesprocent på 30 inden for delområdet. Regnes bebyggelsesprocenten for hele lokalplanområdet er den på 27 med det ansøgte projekt og dermed over lokalplanens tilladte på 25.

Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet består dels af en nyere tæt-lav boligbebyggelse (del af delområde I) og dels af en ældre 4 længet gårdbebyggelse "Stribgården" der benyttes til såvel boliger som erhverv (delområde II). Den tæt-lav bebyggelse har en bebyggelsesprocent på 27, mens bebyggelsesprocenten inden for delområde II samlet er på 44. Det vurderes, at den ansøgte overskridelse af den samlede bebyggelsesprocent for hele lokalplanområdet kan tillades, da der er tale om en mindre overskridelse og da bebyggelsesprocenten inden for delområdet kun er 30 og dermed under de tilladte 32%  


Lokalplanområde 32.28. (Delområdeafgrænsningerne er ikke præcist angivet)

I nye lokalplaner for tæt-lav boligområder er kravet til parkering normalt 1,5 parkeringsplads pr. bolig. På den baggrund kan det anbefales, at der meddeles dispensation fra lokalplanens § 5, stk. 3 om 2 p-pladser pr. bolig. Teknisk Udvalg har i 2010 meddelt en lignende dispensation til den nuværende tæt-lav bebyggelse i området.

Da den fremsendte situationsplan alene er en ideskitse, er der ikke taget stilling til områdets disponering og øvrige forhold, men alene til de ansøgte dispensationer. Det forudsættes, at bebyggelsen i øvrigt opfylder lokalplanens bestemmelser. Opmærksomheden skal dog henledes på planens bestemmelser om, at bebyggelsen skal fremstå med et åbent og villaagtigt udtryk, hvilket bebyggelsen på den fremsendte ideskitse ikke umiddelbart efterlever.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

I henhold til planlovens § 20 skal sagen sendes i nabohøring forud for en dispensation medmindrer det er af underordnet betydning. Det vurderes, at sagen bør sendes i nabohøring, da den ansøgte dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed, får betydning for kommende byggeri i området.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

Bilag:

230. Ansøgning om opstilling af Brenderupkloden samt aftale om areal til opstilling
Sagsnr.: 2016-017480
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Klodelauget fra Brenderup har indsendt ansøgning om opstilling af Brenderupkloden på det vestlige hjørne af Fruerhøjvej og Brenderupvej. Kloden ønskes opsat som første trin i et aktivitetsområde på 10.000 m2, som ejes af Middelfart Kommune. Lauget ønsker, at opfører kloden i oktober 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives tilladelse til opstilling af Brendeupkloden, på det afmærkede areal, som fremgår af bilaget med visualisering og placering.
 • At der på arealet, hvorpå kloden opstilles, udarbejdes en vederlagsfri lejeaftale mellem lauget og Middelfart Kommune.
 • At pasning af arealet, til og ved kloden, overgår til Klodelauget.
 • At det anbefales, at det nuværende ejerforhold, omkring areal der er udlagt til boligformål, fastholdes.
 • At restareal kan benyttes til lokalt aktivitetsophold, med beplantning i henhold til lokalplanen.   

Sagsbeskrivelse:

Klodelauget fra Brenderup har, i en periode. arbejdet for, at der skal genrejses en ny klode som vartegn for området, til erstatning for den tidligere. Den nye klode er udtænkt og tegnet af Uromager Ole Flensted. 

Lauget har fået finansieringen på plads, og der ansøges derfor om tilladelse til opstilling af kloden samt lejeaftale mellem Klodelauget og Middelfart Kommue på arealet.

Kloden er, fra laugets side, tænkt som første trin i et aktivitetsområde, der ønskes etableret på det 10.000 m2 store areal, beliggende mellem Rugårdsvej, Fruerhøjvej og Brenderupvej. Arealet er i dag, i henhold til lokalplan B94, udlagt til boligformål, hvorfor forvaltningen ønsker en stillingtagen til, hvordan ejerforholdet skal være for arealet i fremtiden.

Af bilagene fremgår ansøgning om opstilling, visualisering og placering samt principskitse fra lokalplan B94. 


 

Økonomi:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 04. juli 2016
Økonomiudvalget - 29. august 2016

Teknisk Udvalget 4. juli 2016
Projektet om Brenderupkloden godkendes - ejerforhold skal afklares af Økonomiudvalg.


Beslutning:

Projektet om Brenderupkloden godkendes - ejerforhold skal afklares af Økonomiudvalg.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00

Bilag:

231. Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 18 til opførelse af udestue med glastag Bøgevangsvej 3, Asperup
Sagsnr.: 2016-015858
Sagsbehandler: Jesper Dan Frandsen

Præsentation:

Middelfart kommune har modtaget en ansøgning, fra VICA A/S, om opførelse af en uopvarmet udestue på Bøgevangsvej 3, 5466 Asperup. Udestuens udervægge og tag skal udføres i glas, hvilket der ikke er mulighed for, i henhold til lokalplan nr. 18 § 7 stk. 2. Ansøger begrunder ansøgningen om dispensation med, at der tidligere er opført en lignende uopvarmet udestue på Bøgevangsvej 32, 5466 Asperup, som er beliggende i samme lokalplanområde.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles afslag til dispensation til at anvende glas som tagmateriale på den ansøgte uopvarmede udestue.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart kommune modtog en byggeansøgning om opførelse af en uopvarmet udestue på adressen Bøgevangsvej 3 5466 Asperup fra firmaet VICA A/S. Den ansøgte uopvarmede udestue skulle opføres med ydervægge og tag i glas.
Lokalplan nr. 18 er gældende for det område, hvor udestuen skal opføres, og i følge lokalplanen må der kun anvendes tegl, eternit, cementtagsten, tagpap eller strå, som tagbelægning på bygninger.
I forbindelse med besvarelse af spørgsmål i det elektroniske byggeansøgningsprogram, hvor ansøgeren bliver bedt om at forholde sig til, om den ansøgte udestue overholder Lokalplaner og Byplanvedtægter og Tinglysninger har Vica A/S besvaret alle spørgsmål med ikke relevant.
VICA A/S har efterfølgende oplyst til forvaltningen, at der allerede var opført en udestue med glastag på Bøgevangsvej 32, i samme lokalplanområde. Situationen var den samme. Her havde ansøger også besvaret spørgsmålene i ansøgningen med ikke relevant. Som følge af den forkerte oplysning blev udestuen på Bøgevangsvej 32 fejlagtigt godkendt med glas som tagmateriale.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget besluttede, at der dispenseres til glastag på udestue.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 4. juli 2016 kl. 16:30

LUKKEDE SAGER