Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 7. juni 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
7. juni 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Allan Buch
Bo Juul Nielsen
Niels Bebe
Ove Andersen
Flemming Worsøe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

210. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016
Sagsnr.: 2016-015775
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen forventer, at der i 2016 realiseres et overskud på 1,0 mio. kr. Resultatet følger af et forventet mindreforbrug i entreprenørafdelingen. Øvrige områder forventes at følge budgettet.

Der er i april måned afholdt licitation på årets asfaltarbejde. Priserne har igen i år været lavere end sidste år, hvilket medfører der kan udskiftes mere slidlag end forventet.

Økonomi:

Se vedhæftede bilag.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. juni 2016 kl. 14:00

Bilag:

211. Genopretning af grusstier i bynære områder.
Sagsnr.: 2016-015686
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

I forbindelse med vedtagelse af anlægsforslag til budget 2016-2019, blev det vedtaget at afsætte 1,0 mio. kr. i 2016, 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018. Beløbene er frigivet.

Forvaltningen foreslår:

 • At det er stierne optegnet på det kort, der er vedhæftet som bilag, der bliver renoveret over de kommende tre år.
 • At det er stierne i Brenderup, der bliver renoveret først. Herefter bliver stierne i Baaring renoveret.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har på det vedhæftede kortbilag optegnet de bynære stier, der er overgroet med græs og derfor skal renoveres i dette projekt.

I forbindelse med renoveringen vil græstørvene blive fjernet og grusbelægningen vil blive reguleret.

Den fremtidige bredde på stierne vil som udgangspunkt blive, som de oprindeligt var udlagt. Endelig stilling til bredden kan først tages når græstørvene er fjernet.

I 2016 foreslår vi, at vi starter med stierne i Brenderup, og herefter med stierne i Baaring. Det gør vi da der blandt grusstierne i Brenderup og Baaring er skolestier, der ligger geografisk tæt, så vi kan organisere arbejdet mest rationelt. Forvaltningen forventer, at alle stier i Brenderup og Baaring kan blive renoveret indefor budget 2016, som er 1,0 mio. kr.

Økonomi:

Der er i budget 2016- 2019 afsat følgende beløb, som er frigivet,

i 2016 - 1.000.000 kr.

i 2017 - 1.500.000 kr

i 2018 - 1.000.000 kr.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. juni 2016 kl. 14:00

Bilag:

212. Offentlige toiletter - serviceforbedring
Sagsnr.: 2015-013052
Sagsbehandler: Peter Hyldegaard

Præsentation:

Med henblik på at øge serviceniveauet for borgerne og turisterne har Byrådet i budgettet afsat 1 mio. kr. om året i 3 år. På den baggrund er  igangsat et arbejde med henblik på at søge etableret nye og forbedrede toiletfaciliteter for offentligheden i Middelfart Kommune.

Der er behov for at sikre tidssvarende handicapvenlige toiletter, der er helårsåbne, på strandene, ved de øvrige rekreative lokaliteter og i kommunen som helhed.

Samtidig er der behov for at minimere elforbruget i forbindelse med en lang række af de vinteråbne toiletter. Der er derfor behov for at energirenovere toiletterne. 

Endelig bør det overvejes om det er i overensstemmelse med det ønskede serviceniveau, at en række af de ”bynære” toiletter er lukkede mellem kl. 22 og kl. 6.

Forvaltningen foreslår:

Det anbefales udvalget drøfter:

 •     om toilettet ved Strandstien/Korsvejs Allé fortsat skal bestå. Der er 500 m til toilettet ved Strib Nordstrand.
 •     om toilettet ved Odden består uændret.
 •     om der skal etableres et toilet på ejendommen Rugårdsvej 60-62, Harndrup.
Det anbefales udvalget indstiller:
 • at der med udgangspunkt i prioriteringsplanen i bilag 1 arbejdes mod døgn- og helårsåbne offentlige toiletter bortset fra toiletterne ved Odden og Karoline, der lukkes i perioder med frost.
 • at eksisterende toiletter ombyggges og energirenoveres når dette er økonomisk bæredygtigt. På lokaliteter, hvor det ikke giver mening af bygge de eksisterende toiletter om og energirenovere dem, suppleres de med et nyt enkelt handicap- og rengøringsvenligt toiletmoduler. På lokaliteter, hvor der ikke er installeret vand indkøbes handicapvenligt toiletmodul med tank, men uden vandinstallation. 
 • at toiletterne ved P-huset og ved Café Razz holdes døgnåbne.
 • at Børn- og Ungeforvaltningen opfordres til at holde toilettet ved Søbadet døgnåbent.
 • at der rettes henvendelse til Naturstyrelsen med opfordring til at sikre et døgn- og helårsåbent toilet ved p-pladsen ved Røjle Klint.
 • at indsatsen med forbedring af serviceniveauet ved de offentlige toiletter iværksættes i overensstemmelse med forslaget til prioritering af indsatsen som vist på bilag 1, side 7.

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet et notat med beskrivelse af status og forslag til forbedring af serviceniveauet samt en prioritering af indsatsen. (Bilag 1)


Økonomi:

Der er afsat 3,0 mio. kr. samlet på anlægsbudgettet for de kommende tre år. De afsatte midler for 2017 er fremrykket til 2016 således at der er 2,0 mio. kr. til rådighed i 2016. Der er ikke afsat midler til yderligere service af driften på nuværende tidspunkt. Et ønske om at udvide åbningstiderne vil medfører øgede omkostninger til renholdelse og vedligeholdelse af toiletterne.

Høring:

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling med enkelte justeringer.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. juni 2016 kl. 14:00

Bilag:

213. Trafiksikkerhed 2016 - Fortsat
Sagsnr.: 2015-007233
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

På møde i Teknisk Udvalg den 10. maj 2016 blev det besluttet hvorledes 1.179.000 kr. af trafiksikkerhedsmidlerne skulle fordeles. Det resterende budget udgør således 150.000 kr. 

Forvaltningen foreslår:

At følgende trafiksikkedsprojekter udføres:
 • Sikring af stiovergangen over Østre Hougvej for stien der kommer fra ø-kvarteret mod Marinaen.
 • Forbedring af vejbelysningen ved Havnegade 98 - 108. 

Sagsbeskrivelse:

På møde i Teknisk Udvalg den 10. maj blev størstedelen af midlerne til trafiksikkerhed fordelt til forskellige projekter. Det resterende budget udgør 150.000 kr. som forvaltningen forslår, bliver anvendt hvor budgettet giver mest trafiksikkerhed for pengene sammenholdt med de henvendelser fra borgere, institutioner, lokaludvalg m.fl., som forvaltningen har modtaget i løbet af året.

Stikrydsning over Østre Hougvej
Forvaltningen forslår, at stikrydsningen over Østre Hougvej, hvor stien fra ø-kvarteret føres mod Marinaen, sikres for fodgængere og cyklister med en hævet flade i rød asfalt.

Belysning ved Havnegade 98 - 108
Forvaltningen foreslår, der sættes to nye belysningsmaster ved Havnegade 98 - 108 for at skabe sammenhæng i belysningen fra Gammel Havn til Sildemarken.

Økonomi:

 

Projekt   

Pris

Stikrydsning over Østre Hougvej         

 110.000 kr.

Belysning ved Havnegade 98 - 108

 40.000 kr.

Samlet budget 

 150.000 kr.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. juni 2016 kl. 14:00

214. Status på Stiplanens projekter - 2016
Sagsnr.: 2015-006545
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Teknisk udvalg gives en status på de af udvalgets projekter fra stiplanen, der er planlagt til gennemførelse i 2016. For projekterne i Ejby og Nørre Aaby fremsendes projekterne hermed til Udvalgets godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalget godkender projekterne i Ejby og Nørre Aaby til udførelse og
 • at udvalget tager orienteringen om projekter i Middelfart til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Stiplanen, der blev vedtaget af byrådet i april 2015, indeholder en række større og mindre projekter (i alt 43), der skal skabe bedre cyklemuligheder og forbedre nettet af rekreative stiforbindelser. Samtidig med vedtagelse af planen besluttede byrådet, at alle mindre projekter (under ½ mio. kr.) udføres i årene 2015 - 2018, og at de større projekter (over ½ mio. kr.) gennemføres efter en prioriteret rækkefølge.

Projekter for transportforbindelser hører under Teknisk Udvalg og projekter for rekreative forbindelser under Miljø- og Energiudvalget. Slagplan for gennemførelse af Stiplanens projekter blev godkendt af Miljø- og Energiudvalget og Teknisk Udvalg i august 2015. Slagplanen beskriver, hvordan der for hvert eller for hver gruppe af projekter nedsættes en følgegruppe, der sammen med forvaltningen og udvalgsformanden drøfter de konkrete løsninger på projekterne. Slagplanen indeholder desuden en fordeling af projekterne på de enkelte år i 2015 - 2018.

Denne sag vedrører projekter inden for Teknisk Udvalgs område. Lillebæltsstien og Banestien hører under Miljø- og Energiudvalget og er derfor ikke medtaget her. 

I 2015 blev der gennemført projekter i Fjellerup-Harndrup området og i området omkring Røjle, Aulby, Vejlby, Kustrup og omegn (RAVKO).

I 2016 er der planlagt 7 projekter til udførelse: 3 i Ejby-området, 3 i Nørre Aaby-området og 1 i Middelfart-området.

Der blev i foråret 2016 nedsat følgegrupper for projekterne i Ejby og Nørre Aaby. De to følgegrupper er med hjælp fra lokaludvalgene sammensat af lokale repræsentanter og interessenter. Desuden har udvalgsformanden deltaget. Der er i hver følgegruppe afholdt to møder, hvor følgegruppen har drøftet de konkrete løsninger med forvaltningen.

Der er derefter arbejdet videre med projekterne ud fra det, man kom frem til i følgegruppen, og som fremgår af den korte beskrivelse af hvert projekt herunder (projektnummer fra Stiplanen er angivet i parantes). Tegninger ligger på sagen og vil blive gennemgået på mødet. Enkelte forhold er ikke endeligt afklaret, og vil blive forelagt Teknisk Udvalg på mødet.

Efter udvalgsbehandling skal løsningerne godkendes af politiet og evt. tilpasses. De valgte løsninger for projekterne tilgodeser de ting, der er drøftet med følgegrupperne, og de holdes samlet set inden for den økonomiske ramme.

Ejby-området

Nordvest for Nørregade – Stirute (T16)
Nord for Algade er der i dag en eksisterende sti, som udvides til 3 meter og omdannes til fællessti. Den eksisterende belysning bibeholdes, og hele stien får nyt slidlag. Det første stykke omkring Super Brugsen afventer planerne for områdefornyelsen i området. Stien forsynes med cykelspærrer hvor den krydser vej og der etableres hævet flade, hvor stien krydser Stjernevænget. Stien hæves evt. på et vådt stykke. Forløb forbi p-pladsen til Anlægsvej 4 søges etableret som fællessti.

Nørregade i By-zonen – Hastighedsdæmpning (T10)
Der etableres nyt pudebump ved byporten mod motorvejen. Der etableres ny hævet flade vest for Ejby skole. Den eksisterende støttehelle fjernes og vejen rettes op. Hastigheden nedsættes ved hjælp af variable tavler fra Halvej og hen forbi skolen. Arbejdet skal koordineres med skolerenoveringen. De eksisterende hævede flader ved henholdsvis Halvej, Ejby Mose og Ejbyvej kan oprettes i forbindelse med slidlagsarbejder, således de virker mere dæmpende på hastigheden. Overvejelse vedr. ny hævet flade ved Ejbykrog.

Algade – Hastighedsdæmpning (T15)
Der etableres ny hævet flade ved Tværgade/Algade, samt pudebump tre steder på Ørslevvej, ved Fluebjergvej og omkring nr. 12 og nr. 20. Overvejelse vedr. ny hævet flade ved Balslevvej.

Nørregade og Algade, samlet set:
Projektstrækningen på Nørregade fra byport – Anlægsvej er ca. 1,7 km lang. Der vil med dette projekt være 4 stk. eksisterende, oprettede hævede flader, 1 nyt pudebump (ved byport) og 2 nye hævede flader. Nørregade fra Anlægsvej til Algade (over Banebroen) er ca. ½ km og der er 1 eksisterende hævet flade.
Algade (strækningen ml. Banebroen og byporten) er ca. 1,1 km lang. Der vil med dette projekt være 1 stk. eksisterende hævet flade, 3 stk. nye pudebump (inkl. pudebump ved byport) og 2 nye hævede flader.
Totalt 14 bump/hævede flader på de 3,3 km, der er mellem de 2 byporte.

Nørre Aaby-området

Idrætsvej øst for rundkørsel – 2-1 vej (T12)
Ved Byllerupvej etableres et enkelt pudebump på henholdsvis Byllerupvej og Koldinghuse Syd. På Idrætsvej fra rundkørslen mod øst etableres 2-1 vej. Det er i følgegruppen drøftet, om der også skal etableres 2 bump med henblik på at sikre lav hastighed. Forvaltningen vurderer, at såfremt man vil have fuld sikkerhed for en lavere hastighed, så vil traditionelle bump i fuld bredde af vejen være løsningen.

Idrætsvej vest for rundkørsel – cykelkantbaner (T27)
På Idrætsvej på strækningen fra rundkørslen og til Søndergade etableres cykelbaner med bredde på 1,5 meter. Dette gøres ved sideudvidelse i den sydlige side, hvor der er bedst plads, og derefter forskydning af vejens midterlinie.
De eksisterende chikaner på strækningen bibeholdes. Den eksisterende hævede flade ud for hallens p-plads fjernes og erstattes af hævet flade længere vestpå, hvor man typisk krydser vejen.

En adskillelse af cyklister fra biler ved den vestligste indkørsel til skolen er drøftet og ønsket i følgegruppen. Forvaltningen vurderer, at en adskillelse ikke umiddelbart vil forbedre trafiksikkerheden, da cyklisterne under alle omstændigheder skal ind på vejen igen.

Vibyvej ved byport – Hastighedsdæmpning (T3)
På Vibyvej etableres pudebump ved byporten. Der etableres desuden hævet flade ved Skolevej for at få nedsat hastigheden omkring busstopstedet, hvor skolebørnene krydser vejen. Følgegruppen har drøftet p-forbud i den nordlige side af Vibyvej. Forvaltningen har ikke oplevet at det giver problemer som forholdene er i dag og vurderer, at der i givet fald vil være risiko for at hastigheden øges. Ensretning af Skolevej er drøftet og evt. henvendelse fra Nørre Aaby realskole afventes.

Arbejdet koordineres med trafiksikkerhedsarbejdet i "5-vejs-krydset".

Middelfart-området

Jyllandsvej nord for motorvejsafkørsel – T30
Langs Jyllandsvej påtænkes etablering af cykelsti i eget tracé samt hastighedsdæmpning på Staurbyskovvej. Stien forventes etableres neden for skråningen. Projektet indebærer, at der laves aftaler med en lodsejer om erhvervelse af jord. Det forventes, at der afholdes møde med den pågældende lodsejer i juni, således projektet kan godkendes i august/september. Der er endnu ikke afholdt møder med involverede parter.

Økonomi:

Projekternes økonomi forventes at holde sig inden for rammen, jf. også byrådets behandling d. 6. juni af sag om fremrykning af anlæg.

Høring:

Projekterne for Ejby og Nørre Aaby er drøftet i følgegrupper.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling med enkelte justeringer.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. juni 2016 kl. 14:00

LUKKEDE SAGER