Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 10. maj 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
10. maj 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Allan Buch
Niels Bebe
Bo Juul Nielsen
Fraværende:
Ove Andersen

ÅBNE SAGER

203. Udstykning af bolig nr. 2
Sagsnr.: 2016-002318
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Udstykning af aftægtsbolig fra ejendom i Voldby.

Forvaltningen foreslår:

 • At der ikke gives tilladelse til udstykning

Sagsbeskrivelse:

Der er den 11. februar 2016 ansøgt om landzonetilladelse til udstykning af aftægtsbolig fra landbrugsejendommen Voldbyvej 5. I forbindelse med mulig generationsskifte på landbrugsejendommen ønskes muligheden for at udstykke den nuværende aftægtsbolig på ejendommen, som i dag bebos af de nuværende ejere.

Middelfart Kommune gav den 30. november 2006 landzonetilladelse til opførelse af aftægtsboligen. I henhold til planloven er der mulighed for at opføre aftægtsbolig på en landbrugsejendom på diverse vilkår. Som udgangspunkt kan aftægtsboliger ikke efterfølgende frastykkes. Ansøger ønsker at frastykke boligen og dermed blive ejer af boligen efter salg af landbrugsejendommen. Der er fremsendt forslag til udstykning. I forhold til det fremsendte er ansøger gjort opmærksom på, at skel er fastlagt fem meter fra driftsbygning, hvilket begrænser muligheden for at anvende driftsbygningen til erhvervsmæssig dyrehold (15 meter), såfremt det var ønskelig. Endelig bør en udstykning af aftægtsboligen kun indeholde en overkørsel og der kan ikke forventes tillladelse til udstykning af fritliggende parcel i tilknytning til aftægtsboligen - som ansøgt.

I henhold til planlovens §36 skal der kun i særlige tilfælde gives tillladelse til udstykning af aftægtsboliger. Der skal være tale om tungtvejende sociale hensyn og på baggrund af en konkret vurdering. Det er Planafdelingens vurdering, at der ikke er tungtvejende sociale forhold som kan begrunde udstykning. Boligen er beliggende i Voldby. Voldby er ikke afgrænset i kommuneplanen som landsby og der kan derfor ikke forventes nye boligejendomme i området.

   

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er ikke foretaget naboorientering forud for sagen. Såfremt der meddeles landzonetilladelse til udstykning vil afgørelsen blive fremsendt til de omkringboende i forbindelse med offentliggørelse af tilladelsen (fire ugers høring). Afgørelsen fremsendes ligeledes til sædvanlige høringsparter. 

Beslutning:

Udvalget godkender det ansøgte.

Fraværende: Ove Andersen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. maj 2016 kl. 14:00

Bilag:

204. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer for 2018 og 2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

Der har været høring af forslagene, og høringssvarene fremsendes nu til politisk behandling med henblik på en endelig beslutning omkring forslagene.

Forvaltningen foreslår:

- At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

I sagsfremstillingen d. 22. juni 2015 fremgik det at:

 

”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

 

Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag, og har fremlagt forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

Forslagene har været i høring i april måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 6.6.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder.

Ældrerådet:

Ældrerådet har på møde den 14. april behandet de tilsendte forslag og kan hermed udtale anbefaling af alle fem forslag.

Handicaprådet:

Vedr. øget uddannelsesparathed gennem ungestragien

 • Vi synes det er dejlig at hære, at man vil videreføre denne og stadigvæk investere på nogle mere langsigtede mål, som kan være med til på lang sigt at skabe en bedre tilværelse for den enkelte

Vedr. tværgående sagsbehandling og borgerforløb

 • Dette her er jo en god måde at man igen får borgeren i centrum
 • Vi vil meget gerne være med i denne proces frem til hvordan det skal gøres, da vi jo kan være med til at sikre borgerens ejerskab i dette. Og borgeren er jo en vigtig faktor for at dette skal kunne blive en god indsats

Vedr. kørselskontor

 • Visitation til kørsel skal stadigvæk ligge i borgerservice ved sagsbehandleren, som kender borgeren
 • Man skal huske forskellen på almindelig flekstrafik og SBH-kørsel
 • Vi håber ikke dette skal være med til at give serviceforringelser

Vedr. etablering af kommunalt ejendomscenter

 • Man skal sikre, at alle bygninger har fuld tilgængelighed og selvfølgeligt et handicaptoilet. Det er et lovkrav og bør ikke være noget, som først kommer efterfølgende som for eksempel i Multihuset, hvor der ikke er et handicaptoilet, som opfylder standarderne. Det er ikke ok

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg d. 10. maj
Økonomiudvalget d. 30. maj
Byrådet d. 6. juni

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Ove Andersen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. maj 2016 kl. 14:00

Bilag:

2015-002461-93Effektiviseringsforslag
2015-002461-102Høringssvar
205. Forslag til lokalplan 168 for mindre boligområde ved Danavej i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2016-002814
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et mindre boligområde ved Danavej/Grønnegade i Nørre Aaby.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 168 for et mindre boligområde ved Danavej i Nørre Aaby godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 29. februar 2016 at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan for et mindre boligområde i Nørre Aaby centrum.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en tæt-lav boligbebyggelse bestående af 9 boliger. Bebyggelsesprocenten må max være 40 og bebyggelsen må opføres i 1½ etage med en bygningshøjde på 8,5 meter. Husene skal opføres med sadeltag og med facader i enten blank mur eller som kalkede, vandskurede eller pudsede facader. Der er stillet krav om, at der skal udlægges friareal svarende til 50% af etagearealet, hvoraf minimum halvdelen skal udlægges som et fælles friareal.

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt forslaget godkendes skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. maj 20165
Økonomiudvalgsmøde - 30. maj 2016
Byrådet - 6. juni 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Ove Andersen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. maj 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 14:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Bilag:

206. Trafiksikkerhed 2016
Sagsnr.: 2015-007233
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

I budget 2016 er der afsat 500.000 kr. til trafiksikkerhedsarbejdet. Der ud over er der et restbudget fra 2015 på 483.000 kr., et restbudget fra 2014 på 54.000 kr. samt et restbudget fra 2013 på 292.000 kr. Det samlede budget til trafiksikkerhedsarbejdet i 2016 er således 1.329.000 kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At følgende trafiksikkerhedsprojekter udføres:
  • Færdiggørelse af forbedringer for cyklister i krydset Brovejen/Viaduktvej/Østre Hougvej
  • Færdiggørelse af krydset Hessgade/Stationsvej/Behrendtsvej
  • Færdiggørelse af forbedringer for cyklister i krydset Fruerhøjvej/Brenderupvej
  • Færdiggørelse af trafiksanering af Søndergade fra Vibyvej til Idrætsvej i Nørre Aaby
  • Lokal trafiksikkerhedskampagne for udkørslen ved Gymnasiet
  • Forbedringer på torsdagsruten
  • Cykelbane på Øster Hougvej
  • Disponibelt til forvaltningen
  • Kampagner
 

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har i 2015 og 2016 modtaget 20 henvendelser fra borgere, der ønsker konkrete trafiksaneringstiltag – typisk på veje nær deres bopæl. Den fulde liste for 2014-2016 indeholder nu 84 ønsker om konkrete trafiksaneringstiltag. Liste over henvendelser er vedlagt som bilag.

Forvaltningen foreslår, at udføre de nævnte projekter ud fra en samlet vurdering af hvor budgettet giver mest trafiksikkerhed for pengene sammenholdt med de henvendelser fra borgere, institutioner, lokaludvalg m.fl., som forvaltningen har modtaget i løbet af året.

Lokal trafiksikkerhedskampagne for udkørslen ved Gymnasiet
Forvaltningen foreslår, der i forlængelse af sidste års samarbejde med Gymnasiet udarbejdes kampagnemateriale for trafikanterne i krydset. Kampagnematerialet skal ændre på trafikanternes holdning, således at både cyklister og bilister køre mere efter de gældende færdselsregler og tager større hensyn. Materialet forventes også at kunne anvendes på andre skoler med lignende problematikker.

Forbedringer på torsdagsruten
Forvaltningen foreslår, der på torsdagsruten udføres arbejder til forbedring for rutens brugere. Herunder afmærkningsarbejder, forbedring af oversigter og mindre anlægsforbedringer. Forbedringerne udføres i samarbejde med rutens brugere.

Brede kantbaner på Østre Hougvej
Forvaltningen foreslår, at de eksisterende brede kantbaner, som i dag slutter ved stien til Middelfart Marina, forlænges frem til Skrillinge Strand og hvis vejen er bred nok, helt frem til Ærøvænget.

Disponibelt til forvaltningen
Forvaltningen foreslår, at der afsættes disponible midler til forvaltningen. Midlerne kan bruges, til mindre akutte projekter i løbet af året, som vil forbedre trafiksikkerheden. 

Kampagner
Forvaltningen forslår, Middelfart Kommune deltager i relevante kampagner.

Ikke disponeret
Til politisk drøftelse.

Økonomi:

 Projekt

 Pris 

 Forbedringer for cyklister i krydset Brovejen/Viaduktvej/Øster Hougvej

 580.000 kr.

 Forbedringer af krydset Hessgade/Stationsvej/Behrendtsvej

 10.000 kr.

 Forbedringer af krydset Fruerhøjvej/Brenderupvej

 30.000 kr.

 Trafiksanering af Søndergade fra Vibyvej til Idrætsvej i Nørre Aaby

 10.000 kr.

 Lokal trafiksikkerhedskampagne for udkørslen ved Gymnasiet

 50.000 kr.

 Forbedringer på torsdagsruten

 275.000 kr.

 Brede kantbaner på Øster Hougvej

 50.000 kr.

 Disponibelt til forvaltningen

 75.000 kr.

 kampagner

 65.000 kr.

 Ikke disponeret (Drøftes på udvalgsmødet)

 184.000 kr.

 Samlet budget

 1.329.000 kr.

 

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling. Udvalget valgte desuden at prioritere lukning af Brenderupvej i Brenderup samt 5-vejkrydset i Nørre Aaby. Forvaltningen vender tilbage med yderligere tiltag.

Fraværende: Ove Andersen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. maj 2016 kl. 14:00

Bilag:

207. Supercykelforbindelse
Sagsnr.: 2014-013477
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

Vejdirektoratet har givet tilsagn om, at give tilskud til ny supercykelforbindelse imellem Middelfart og Fredericia. I Middelfart Kommune forløber stien langs Brovejen fra Middelfart Station til den Gamle Lillebæltsbro. I Fredericia Kommune fortsættes stien fra den Gamle Lillebæltsbro forbi uddannelsesinstitutionerne i Erritsø og videre til Fredericia Station.

Forvaltningen foreslår:

 • At projekteringen af supercykelforbindelsen sættes i gang.
 • At der, for at skabe sammenhæng mellem projekterne i de to kommuner, etableres en fælles projektorganisation med fokus på fælles kommunikation, kampagner og borgerinddragelse. Projektbeskrivelse vedlægges som bilag til den politiske indstilling
 • At der findes to politiske repræsentanter til deltagelse i borgerinddragelsen.

Sagsbeskrivelse:

Vejdirektoratet har den 7. juli 2015 fremsendt tilsagn om tilskud til supercykelsti i Middelfart Kommune fra Middelfart station og frem til den Gl. Lillebæltsbro. Ligeledes har Fredericia Kommune modtaget tilsagn om tilskud til supercykelsti fra den Gl. Lillebæltsbro til Fredericia Station. Strækningen over den Gl. Lillebæltsbro er ikke en del af projektet, da strækningen over broen ikke er en kommunevej.

Det er et ønske, at brugerne af supercykelforbindelsen opfatter stien mellem Fredericia og Middelfart som en sammenhængende forbindelse. For at skabe sammenhæng mellem projekterne i de to kommuner og udnytte de fælles interesser, etableres en projektorganisation, som koordinerer de to projekter og skaber grundlag for fælles kommunikation, kampagner og borgerinddragelse.

Kommunikation/Kampagner:
Kommunikation og kampagner målrettes ønsket om, at få flere til at benytte den fremtidige supercykelforbindelse.

Borgerinddragelse:
I arbejdet med stien er det vigtigt at kende så mange af de udfordringer, de nuværende brugere af stien, oplever i dag. Det er derfor et ønske, at der nedsættes en følgegruppe som består af de nuværende brugere af stien, Vejdirektoratet, Politiet, Cyklistforbundet samt repræsentanter fra henholdsvis Middelfart og Fredericia Kommune. Ud fra følgegruppen dannes en projektfølgegruppe, som følger projektet løbende og orienterer tilbage til deres respektive baglande. 

Økonomi:

Det samlede budget for gennemførslen af projektet i Middelfart Kommune er på 8.408.000 kr.
Vejdirektoratet har givet tilsagn om et tilskud på 40 % i alt 3.375.200 kr.
Middelfart kommunes egen andel andrager 5.032.800 kr.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling. Niels Bebe og Flemming Worsøe deltager i borgerinddragelsen.

Fraværende: Ove Andersen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. maj 2016 kl. 14:00

Bilag:

208. Forslag til lokalplan 170 for boliger ved Assensvej og Storebæltsvænget i Middelfart
Sagsnr.: 2016-003059
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et mindre boligområde ved Assensvej og Storebæltsvænget i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 170 for et boligområde ved Assensvej og Storebæltsvænget i Middelfart godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har den 1. februar 2016 godkendt, at der skulle laves en ny lokalplan for ejendommen Assensvej 100 og at anvendelsen skulle ændres fra erhvervsformål til boligformål.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan for området, der udlægger ejendommen til boligformål i form af tæt-lav. Udover ejendommen Assensvej 100 er medtaget et mindre kommunalt ejet areal (matr. nr. 5mx), der ønskes udlagt til 2 parcelhusgrunde. De to grunde skal have vejadgang fra Storebæltsvænget, mens den øvrige bebyggelse skal have vejadgang fra Assensvej. Der etableres stiforbindelse til Storebæltsvænget samt til det eksisterende stinet i området. Tæt-lav bebyggelse tillades opført i 2 etager, men uden vandrette lejlighedsskel, mens de 2 parcelhusgrunde alene må bebygges med én etage med udnyttet tagetage.
 
 

Området ligger i en afstand af ca. 200 meter fra jernbanen. Der er lavet støjredegørelse der viser, at området ikke belastes med støj, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier.

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt forslaget godkendes skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. maj 2016
Økonomiudvalgsmøde - 30. maj 2016
Byrådet - 6. juni 2016

Fraværende: Ove Andersen

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Ove Andersen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. maj 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 14:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Bilag:

209. Ændring af erhvervsejendom til boligformål - Banebroen 2, Ejby
Sagsnr.: 2016-003033
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget en forespørgsel vedrørende nedlæggelse af erhvervslejemål  på Banebroen 2, Ejby til fordel for boligformål.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager stilling til om der skal meddeles dispensation til at ejendommen Banebroen 2 kan anvendes til boligformål.

Sagsbeskrivelse:

Kommunen har modtaget henvendelse om hvorvidt ejendommen Banebroen 2 i Ejby kan omdannes til boligformål. Ejendommen står tom efter at Nordea lukkede deres bankfilial i efteråret 2015. I forbindelse med salg af ejendommen har ejendomsmægleren spurgt om de eventuelt kan udbyde ejendommen til salg, som en projektejendom til omdannelse til boligformål, da der allerede står flere forretningsejendomme tomme i Ejby.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 14 samt E 105, der gælder for hele Ejby bymidte. I henhold til lokalplan E 105 skal stueetagen mod gaden udnyttes til butik, restaurant eller lignende aktiv anvendelse, der er service og publikumsvenlig. Det ansøgte er dermed ikke i overensstemmelse med lokalplan E 105.Afgrænsningen af lokalplan E 105 er markeret med rødt og ejendommen Banebroen 2 ligger inden for den blå cirkel.

Teknisk udvalg har tidligere imødekommet lignende forespørgsler vedrørende Algade 11 og 12A samt Nørregade 20B.

Der arbejdes pt med områdefornyelse af Ejby Bymidte, ligesom der forventes igangsat en ny lokalplanlægning for området, der bl.a. skal forholde sig til kravet om erhvervslokaler i stueetagen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Sagen har været sendt i høring hos Ejby lokaludvalg, Ejby Handel samt hos Citychefen.

Ejby lokaludvalg har tilkendegivet, at der ikke på nuværende tidspunkt bør meddeles dispensation. Baggrunden er, at der i de igangværende planer om områdefornyelse af Ejbys bymidte netop fokuseres på dette område som "center" og der arbejdes med den fremtidig brug heraf forud for udarbejdelse af ny lokalplan. De henstiller derfor, at spørgsmålet først tages op til fornyet drøftelse ultimo 2016, når konturerne af planerne for områdefornyelse er bedre kendt. De bemærker desuden, at de har erfaret, at der er en helt aktuel interesse for fortsat udnyttelse af ejendommen til erhvervsformål. Mægleren har hertil oplyst, at hverken de eller sælger har kendskab til denne interesse.

Citychefen har tilkendegivet, at det er ok med en dispensation til omdannelse af ejendommen til boliger. Specielt hvis der er tale om flere boliger, da det vil gavne handlen i byen.

Der er ikke foretaget høring af Handicap- og ældrerådet da vi ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Udvalget godkender at Banebroen 2 anvendes til boligformål.

Fraværende: Ove Andersen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. april 2016 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 10. maj 2016 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 12. april 2016 kl. 14:00

Sagen udsættes.

LUKKEDE SAGER