Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 12. april 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
12. april 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Ove Andersen
Niels Bebe
Allan Buch
Flemming Worsøe
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

195. Lokalplan 164 for boliger og butikker ved Gimbels Gyde
Sagsnr.: 2016-004921
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 164 for Gimbels Gyde.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 164 og tilhørende kommuneplantillæg vedtages endelig suppleret med Odense Bys Museers bemærkninger.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 164 for boliger og butikker ved Gimbels Gyde 2-4 og Havnegade 17 har været offentligt fremlagt i perioden december 2015-februar 2016, hvor der indkom en bemærkning fra Odense Bys Museer.

Forslaget giver mulighed for kontorer, butikker og boliger, hvor stueplan tænkes primært anvendt til butiiker og kontorer. Byggeriet kan opføres i 2 etager samt udnyttet tagetage/indrykket etage. Byggeriet kan opføres 12 meter og bebyggelsesprocent på maksimal 190.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden december 2015 - februar 2016, hvor der indkom bemærkninger fra Odense Bys Museer.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 12. april 2016
Økonomiudvalget - 25. april 2016
Byrådet - 2. maj 2016

Teknisk Udvalg - 12. april 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. april 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 25. april 2016 kl. 14:00
Byrådet 2. maj 2016 kl. 17:00

Bilag:

196. Ny bolig på Skrillinge Strand
Sagsnr.: 2014-014746
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Landzoneansøgning til ny bolig på Skrillinge Strand 10.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget genbehandler ansøgningen.

Sagsbeskrivelse:

Der blev den 18. december 2014 fremsendt ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af bolig på Skrillinge Strand 10. Planafdelingen meddelte den 16. marts 2015 afslag til det ansøgte med henvisning til, at den igangværende lokalplanlægning for Skrillinge Strand ville muliggøre det ansøgte.

Den efterfølgende lokalplanlægning af området var i offentlig høring i perioden december 2015 - februar 2016, hvor Erhvervsstyrelsen nedlagde veto mod planlægningen med henvisning til blandt andet kystnærhedszonen og landskabelige interesser. Med udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens veto og den efterfølgende forgæves dialog med dem om ophævelse af vetoet besluttede Byrådet den 4. april 2016 at droppe lokalplanlægningen.

Planafdelingen har i forlængelse af dette forespurgt ansøger om man fastholdt sin landzoneansøgning. Ansøger har meddelt, at man ønsker ansøgningen genbehandlet.

Skrillinge Strand er omfattet af en udstykningsdeklaration fra 1964, som åbner op for, at grunden kan bebygges. Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med deklarationen af 1964. I dag er der fire ubebyggede grunde, som er omfattet af deklarationen. Grundene har ikke været mulige at bebygge i perioden 1970-2014, hvor der har været højspændingsledninger over grundene og tilhørende masteanlæg på to af grundene.

Udnyttelse af de fire "mastegrunde" bør ske ved lokalplanlægning af området og overføre det til byzone på grund af nærheden til Middelfart (og byzonearealer) jævnfør planlovens retningslinjer. Denne løsning har forgæves været søgt i perioden 2014-2016. 

Udvalget bør derfor tage stilling til om der skal gives landzonetilladelse til nye boliger på de fire "mastegrunde" med udgangspunkt i udstykningsdeklaration af 1964. Der er pt. kun ansøgning om boligbyggeri på Skrillinge Strand 10, men såfremt der gives tilladelse til denne ansøgning må der forventes ansøgninger på de øvrige grunde. Der kan ikke gives generel landzonetilladelse dækkende boligbyggeri på alle fire grunde.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er ikke foretaget naboorientering om det ansøgte. Der er i forbindelse med den nu skrinlagte lokalplanlægning af området foretaget 8 ugers naboorientering (december 2015-februar 2016), hvor også byggeri af denne grund indgik. Bemærkningerne m.v. ved lokalpanlægningen modsatte sig ikke byggeri af "mastegrundene".

Beslutning:

Udvalget vedtog at meddele landzonetilladelse til det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. april 2016 kl. 14:00

Bilag:

197. Aflysning af deklaration for fjernelse af garager
Sagsnr.: 2016-001648
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Anmodning om aflysning af deklaration om fjernelse af garager i Smedegade, Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At anmodningen om aflysning imødekommes.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med etablering af garageanlæg i karreen Smedegade-Algade-Grønnegade-Søndergade blev der udarbejdet en deklaration i 1970, som giver Middelfart Kommune mulighed for at kræve 9 garager fjernet uden udgift for kommunen. Garageanlægget har vejadgang til området fra Smedegade 15 - også omtalt som Leo Nielsens garager. Anlægget består af ialt 27 garager, hvoraf der er klausul om fjernelse af de ni.

Ejer af garageanlægget har den 4. januar 2016 anmodet om kommunens accept for aflysning af deklarationen. Ansøger henviser til større behov for biler anno 2016 ift. 1970, hvor deklarationen blev udarbejdet. Samtidig henvises blandt andet til, at man andre steder i karreen har tilladt både parkering og byggeri.

Det er Planafdelingens vurdering, at der ikke er en planlægningsbegrundelse for fastholdelse af deklarationen sammenholdt med efterspørgslen på parkering i området. I forbindelse med Klimabyprojektet, som blandt andet omfatter Smedegade har der været et ønske om ikke at reducere parkeringsbehovet i området. De ni garager vil dog kunne fjernes og etableres som almindelige p-pladser, såfremt det er ønskeligt. De nuværende garager vurderes ikke at være i strid med bebyggelsesprocenten for området og såfremt de renoveres, vil de skulle opfylde gældende lokalplans bestemmelse for området.

Økonomi:

Ingen. Ansøger skal afholde udgifter til aflysning af deklaration.

Høring:

Der har i forbindelse med sagens behandling ikke været foretaget naboorientering. Dette skønnes ikke nødvendigt, da eventuel aflysning af deklaration ikke vil ændre de nuværende eller fremtidige forhold. Deklarationen giver kun kommunen mulighed for at kræve garagerne fjernet, hvis ønskeligt. Hvorfor ingen kan have forventning om, at garagerne fjernes en bestemt dato.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. april 2016 kl. 14:00

Bilag:

198. Køreplan 2016/2017
Sagsnr.: 2015-012961
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Trafik- og vejafdelingen har haft sendt udkast til køreplan 2016/2017 i høring ved Skolebestyrelserne, Ungdomsråd, Lokaludvalg, Ældreråd og Handicapråd. Høringsperioden har været fra den 29. februar til og med 17. marts 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At udkast til køreplan 2016/2017 godkendes. Køreplanerne træder i kraft 10. august 2016.
 • At sidste afgang på rute 541 og 542 flyttes om fredagen, så afgang kl. ca. 16.00 rykkes til kl. 13.00, da kørselsbehovet er større der.

Sagsbeskrivelse:

Trafik- og vejafdelingen har, i samarbejde med FynBus, udarbejdet udkast til køreplan for 2016/2017. 

Udkast til køreplanen indeholder få justeringer i minuttal for at opnå bedre korrespondancer mellem bus, tog og ringetider på skolerne.

For ruterne 541 og 542 foreslås sidste afgang om fredagen ændret, så afgangen køres kl. 13.00, i stedet for afgangen kl. 16.00. Brugen af telekørsel viser, at der er et behov for en afgang kl. 13.00 om fredagen, og der kun er enkelte passagerer på afgangen kl. ca. 16.00 af og til.  

Køreplanen har været sendt i høring i perioden fra 29. februar til og med 17. marts 2016 hos Skolebestyrelser, Ungdomsråd, Lokaludvalg, Ældreråd og Handicapråd. 

Ved høringsfristens udløb er der indkommet 6 høringssvar.  

Økonomi:

Udkast til køreplan for 2016/2017 kan holdes inden for nuværende budget til kollektiv trafik.

Høring:

Der har været udsendt materiale til høring hos Skolebestyrelserne, Ungdomsråd, Lokaludvalg, Ældreråd og Handicapråd.

Der er indkommet 6 høringssvar til udkastet. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. april 2016 kl. 14:00

Bilag:

199. Indretning af musiksal delvist i eksisterende bygninger på Ravnskovgyden 1, 5466 Asperup
Sagsnr.: 2016-002954
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Ejeren af Ravnskovgyden 1, 5466 Asperup ønsker at ombygge en overflødiggjort landbrugsbygning på ejendommen til koncertsal for orgelmusik. I forbindelse med ombygningen ønskes der opført dels en tilbygning i 2 plan på ca. 70 m² med henblik på at forbedre akustikken og dels et indgangsparti ligeledes i 2 plan på ca. 130 m², der skal rumme toiletter og garderobe, og hvor der samtidig udstilles et lokalt bygget orgel.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget meddeler landzonetilladelse til ombygning af den overflødiggjorte driftsbygning med henblik på anvendelse til orgelrum/koncertsal under forudsætning af,
  • at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes,
  • at der maximalt afholdes 2 koncerter med op til 125 personer om året,
  • at der maximalt afholdes 12 koncerter med op til 50 personer om året, og at disse koncerter fordeles hen over året,
  • at parkering sker på egen grund, og
  • at der etableres tilfredsstillende udkørselsforhold.
 • At udvalget meddeler afslag efter planlovens landzonebestemmelser dels til opførelse af en tilbygning på ca. 70 m² med henblik på at forbedre akustikken og dels til opførelse af et indgangsparti på ca. 130 m² i tilknytning til orgelrummet/koncertsalen.

Sagsbeskrivelse:

Ravnskovgyden 1 er en landbrugsejendom på ca. 29 ha. Ejendommens bebyggelse består af et stuehus på 335 m² samt ca. 1.700 m² driftsbygninger.

Ejeren af ejendommen er organist og bruger meget af sin tid på orgelmusik. Ejeren ønsker derfor at anvende en af ejendommens driftsbygninger, der ikke længere er nødvendig for landbrugsdriften, til orgelrum/koncertsal.

Der ønskes indrettet en koncertsal på ca. 300 m² (270 m² + 30 m² tilbygning) i bygningens tagetage. Da der er tale om et stort orgel, vil det være nødvendigt at hæve taget på bygningen med ca. 65 cm, hvorved bygningen får en samlet højde på ca. 8,4 meter. Der vil i den forbindelse sandsynligvis blive lavet en helt ny tagkonstruktion. For at få et symmetrisk rum med så meget volumen som muligt af hensyn til lyden, ønskes bygningen samtidig udvidet med ca. 30 m² i det ene hjørne af tagetagen. Bygningens grundplan blive herved udvidet med ca. 40 m². Ansøger oplyser, at udvidelsen modsvares af en tilsvarende reduktion indenfor samme bygningsmasse. Derudover etableres der altan på bygningens nord- og vestside.

I forbindelse med ombygningen ønskes der opført et indgangsparti på ca. 130 m², heraf 90 m² i stueplan indeholdende toiletter og garderobe. Her skal der samtidig udstilles et lokalt bygget orgel. Indgangspartiet placeres stort set samme sted som endnu en overflødiggjort driftsbygning, der vil blive nedrevet.

Situationsplan er vedhæftet som bilag.

Ejeren forventer følgende aktiviteter i forbindelse med orgelrummet/koncertsalen:
 • Privat brug for 1-2 personer 1-2 gange om ugen
 • Undervisning af 2-6 personer 1-2 gange om ugen
 • Mindre koncerter med ca. 30 - 50 personer 1 gang om måneden
 • Større koncerter med ca. 100 - 125 personer ca. 1-2 gange om året.

Ejendommen ligger i det åbne land nordøst for Båring. Hele området nord for Båring og ned til Båring Vig er udpeget som værdifuldt landskab. Ejendommen ligger samtidig inden for kystnærhedszonen i en afstand af godt 1 km fra kysten. Ejendommen ligger i en afstand af ca. 250 meter til nærmeste nabobeboelse.

Indretning af orgelrum/koncertsal i en overflødiggjort driftsbygning er en ændret anvendelse, der forudsætter landzonetilladelse. Den konkrete afgørelse træffes navnlig på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge lovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Ved afgørelsen vil der endvidere kunne henses til, om det ansøgte vil påføre naboerne urimelige gener samt til hvilken betydning, afgørelsen kan få for lignende sager.

Hvis ombygningen bliver så væsentlig, at den er at sidestille med nyopførelse, skal der som udgangspunkt meddeles afslag til ombygningen. Der lægges i den forbindelse vægt på, om bygningens ydre i det store og hele bevares samt, om det er økonomisk forsvarligt at foretage ombygningen set i forhold til bygningens samlede værdi før ombygningen.

Der er forvaltningens vurdering, at der er grundlag for at tillade ombygningen af driftsbygningen til orgelrum/koncertsal, idet der er tale om udnyttelse af en eksisterende overflødiggjort driftsbygning. Ligeledes finder forvaltningen, at der er grundlag for at tillade det ønskede antal koncerter forudsat, at det ikke medfører unødige gener for naboerne, og at de trafikale forhold løses tilfredsstillende.

Derimod er det forvaltningens vurdering, at der ikke er grundlag for at meddele landzonetilladelse til nybyggeri, da et af formålene med landzonebestemmelserne netop er at sikre, at det åbne land friholdes for anden uplanlagt bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Forvaltningen kan således ikke anbefale hverken tilbygningen på i alt ca. 70 m² med henblik på at forbedre koncertsalens akustik eller det ca. 130 m² store indgangsparti. I stedet for det ansøgte indgangsparti vil der kunne indrettes garderobe og toiletter enten i den overflødiggjorte driftsbygning, der agtes nedrevet, eller i stueetagen under orgelrummet/koncertsalen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog at meddele landzonetilladelse til det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. april 2016 kl. 14:00

Bilag:

2016-002954-5Situationsplan
200. Ansøgning om dispensation fra Algade 60 i Ejby, til at opføre nyt værksted i stiskel
Sagsnr.: 2016-002817
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

Ejeren ønsker at nedrive eksisterende carport og opføre en ny værkstedsbygning med samme placering som den nedrevet carport.
Værkstedetsbygningen bliver dog placeret helt ud til nordskel (i forlængelse bygning 2) som også er skel mod sti.
Derudover ønsker ejeren at opføre en ny carport som placeres ved vejskel til Algade på sydfacaden af bygning 2.
På ejendommen Algade 60 i Ejby, er der i øjeblikket opført 3 bygninger, bolig, værksted og carport.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles tilladelse til at overskride byggeretten til en samlet facadelængde på 18,6 m

Sagsbeskrivelse:

Algade 60 i Ejby består i dag af en bolig og 2 sekundære bygninger, boligen (bygning 1)har et grundareal på 118 m² og et etageareal på 178 m², værkstedet (bygning 2) har et grundplan på 77 m², carporten (bygning 3) har et grundareal på 38 m².
Bygning 2, (værksted) er opført i nordskel som også et sti-skel. Bygning 3, (carporten) som er opført i forlængelse af bygning 2, er opført 2,5 m fra nordskel (sti-skel).
Ejeren oplyser at han ønsker at reparere større køretøjer og at den eksisterende værkstedsbygning (bygning 2) ikke har tilstrækkelig loftshøjde og derfor har han brug for et nyt værksted med en stor porthøjde.
Ejeren ønsker at nedrive eksisterende carport og opføre en 50 m² tilbygning til værkstedets østgavl. Den ny tilbygning bliver placeret i nordskel og vil øge den samlede facadelængde i nordskel fra 12,2 m til 18,6 m. Nordskellet er også skel til et sti-areal.
Ejeren oplyser at den ansøgte værkstedsbygning placeres i et skrånende terræn. Terrænet falder 0,90 m langs hele den eksisterende samt den ny bygnings facade, langs stiskellet. Værkstedets facadehøjde i nordskel er 0,50 m stigende til 0,95 m der hvor tilbygningen møder eksisterende værksteds østgavl og tilbygningens kiphøjde bliver 4,50 m stigende til 5,25 m ved østgavlen af eksisterende værksted.
Ifølge bygningsreglement BR10 kap. 2.2.6 stk. 2, litra 2, må de sider der vender mod skel mod nabo ikke have en større samlet længde end 12,0 m. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. april 2016 kl. 14:00

201. Ændring af erhvervsejendom til boligformål - Banebroen 2, Ejby
Sagsnr.: 2016-003033
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget en forespørgsel vedrørende nedlæggelse af erhvervslejemål  på Banebroen 2, Ejby til fordel for boligformål.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager stilling til om der skal meddeles dispensation til at ejendommen Banebroen 2 kan anvendes til boligformål.

Sagsbeskrivelse:

Kommunen har modtaget henvendelse om hvorvidt ejendommen Banebroen 2 i Ejby kan omdannes til boligformål. Ejendommen står tom efter at Nordea lukkede deres bankfilial i efteråret 2015. I forbindelse med salg af ejendommen har ejendomsmægleren spurgt om de eventuelt kan udbyde ejendommen til salg, som en projektejendom til omdannelse til boligformål, da der allerede står flere forretningsejendomme tomme i Ejby.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 14 samt E 105, der gælder for hele Ejby bymidte. I henhold til lokalplan E 105 skal stueetagen mod gaden udnyttes til butik, restaurant eller lignende aktiv anvendelse, der er service og publikumsvenlig. Det ansøgte er dermed ikke i overensstemmelse med lokalplan E 105.Afgrænsningen af lokalplan E 105 er markeret med rødt og ejendommen Banebroen 2 ligger inden for den blå cirkel.

Teknisk udvalg har tidligere imødekommet lignende forespørgsler vedrørende Algade 11 og 12A samt Nørregade 20B.

Der arbejdes pt med områdefornyelse af Ejby Bymidte, ligesom der forventes igangsat en ny lokalplanlægning for området, der bl.a. skal forholde sig til kravet om erhvervslokaler i stueetagen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Sagen har været sendt i høring hos Ejby lokaludvalg, Ejby Handel samt hos Citychefen.

Ejby lokaludvalg har tilkendegivet, at der ikke på nuværende tidspunkt bør meddeles dispensation. Baggrunden er, at der i de igangværende planer om områdefornyelse af Ejbys bymidte netop fokuseres på dette område som "center" og der arbejdes med den fremtidig brug heraf forud for udarbejdelse af ny lokalplan. De henstiller derfor, at spørgsmålet først tages op til fornyet drøftelse ultimo 2016, når konturerne af planerne for områdefornyelse er bedre kendt. De bemærker desuden, at de har erfaret, at der er en helt aktuel interesse for fortsat udnyttelse af ejendommen til erhvervsformål. Mægleren har hertil oplyst, at hverken de eller sælger har kendskab til denne interesse.

Citychefen har tilkendegivet, at det er ok med en dispensation til omdannelse af ejendommen til boliger. Specielt hvis der er tale om flere boliger, da det vil gavne handlen i byen.

Der er ikke foretaget høring af Handicap- og ældrerådet da vi ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Sagen udsættes.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. april 2016 kl. 14:00

202. Fordeling af midler fra handicappulje 2016
Sagsnr.: 2016-004229
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Middelfart Kommune har afsat 324.000 kr. i 2016 til fordeling på projekter der forbedrer forholdene for borgere med handicap. Projekterne har været til høring i Handicaprådet, og Teknisk Udvalg skal beslutte den endelige fordeling af midlerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At Teknisk Udvalg beslutter fordeling af midlerne.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har afsat 324.000 kr. til foranstaltninger der forbedrer forholdene for borgere med handicap. Dette kunne være projekter om adgangsforhold til bygninger og naturområder, ny teknik til svagtseende, handicapparkering o.s.v. Midlerne fordeles under hensyntagen til at der ønskes:

    Fokus på udendørs foranstaltninger.   
    Mange skal have glæde af midlerne.    
    Mest muligt for pengene.

Der har være annonceret efter ansøgninger og der er indsendt 2 ansøgninger til forvaltningen -dels fra Dagcenter i Brenderup og dels fra opholdsstedet i Jernbanegade 14 i Middelfart.
Handicaprådet har behandlet punktet om fordeling af midler den 5. april 2016, og indstiller følgende projekter til Teknisk Udvalg:

Lys på stier ved Dagcenter i Brenderup                                           75.000 kr
Handicaprampe til Jernbanegade 14                                              115.000 kr
MiddelfartMuseum - udendørs adgangsforhold og lift til udstilling        120.000 kr
Naturens dag                                                                            10.000 kr  

Økonomi:

Der er afsat 324.000 kr. til fordeling i 2016 og disse ønskes frigivet med Teknisk Udvalgs beslutning om fordeling af midlerne.

Høring:

Der har været foretaget høring ved møde i Handicaprådet den 5. april 2016.

Beslutning:

Udvalget vedtog handicaprådets indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. april 2016 kl. 14:00

LUKKEDE SAGER