Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 22. marts 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
22. marts 2016 kl. 15:00
Tilstede:
Niels Bebe
Allan Buch
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

194. Lokalplan 145 for boliger på Falstersvej
Sagsnr.: 2015-000716
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 145 med tilhørende kommuneplantillæg for boliger på Falstersvej i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

  • At planforslagene indstilles til endelig vedtagelse og oversendes til Økonomiudvalg og Byråd.
  • At planforslagene justeres i forhold til Energinet.dks bemærkninger om gasledningen om deres mulighed for at sikre den.
  • At tegningsmaterialet ændres, så der kun vises vejadgang til boligerne ved Jyllandsvej fra Jyllandsvej og ikke (også) fra Falstersvej. Der ændres ikke i teksten, da der allerede står, at der ikke kan være vejadgang fra begge sider.

Sagsbeskrivelse:

Der blev på Byrådsmødet den 7. december 2015 besluttet at sende et lokalplanforslag i høring, som fastlagde rammerne for et boligområde ved Falstersvej i Middelfart. Området er delvist ejet af Middelfart Kommune. Området skal vejbetjenes primært fra Falstersvej og en mindre del fra Jyllandsvej. Området vil derudover stiforbindes til Strandvejen og Karensmindevej.

Planforslagene giver mulighed for åben-lav, tæt/lav og etageboligbyggeri. Etagebyggeriet kan være op til maksimal fem etager. Der er dog i lokalplanen angivet, at der ved ny lokalplanlægning for et mindre område kan opføres højhus i op til 10 etager.

Der er indkommet forskellige indsigelser m.v. i høringsfasen. Energinet.dk ønsker en formulering i lokalplanen, at de har mulighed for at sikre gasledningen igennem området såfremt det er nødvendigt. Indsigelsen imødekommes.

Der er for særligt for de nuværende boliger på Falstersvej et ønske om, at den private fællesvej "Sinusvej" anvendes som vejadgang til lokalplanområdet og trafikken på Falstersvej begrænses. Forvaltningen kan ikke anbefale, at den private fællesvej indgår i vejbetjeningen af området, hvorfor det indstilles, at vejbetjeningen af området fastholdes. Samtidig indstilles det, at der på lokalplanens tegningsmateriale slettes vejforbindelse mellem kortbilag 2 - område B og F. Således det 3 etagers byggeri ud mod Falstersvej udelukkende tænkes vejbetjent fra Jyllandsvej. Kortbilaget kunne give indtryk af, at hele lokalplanområdet kunne vejbetjenes fra Falstersvej. Det giver bestemmelserne i lokalplanen dog ikke mulighed for.

Flere bemærkninger/indsigelser vedrørende det grønne friareal langs lokalplanområdets nordlige afgrænsninger. Der er ønske om at bevare udsigten og derfor ønsker man ikke de påtænkte ahorntræer i området. Det indstilles, at planforslaget ikke ændres. Det vurderes, at der er taget hensyn for at bevare udsigten for den eksisterende bebyggelse på f.eks. Udsigten med lokalplanen, men der fortsat bør være mulighed for enkelte træer/mindre trægrupper. En anden indsigelse/bemærkning vedrører ønske om at skabe et samlingssted på det grønne friareal, det vurderes at samlingsstedet skulle virke for et større område end lokalplanområdet. Friarealet er som udgangspunkt kun for lokalplanområdet, hvorfor det nuværende forslag bør fastholdes. Bemærkning ønsker at der tages nødvendig hensyn til eksisterende bebyggelse, når stiforløbet i friarealet fastlægges. 

Ejeren af Falstersvej 45 ønsker, at terrænreguleringen foran hans ejendom tilbageføres ved realisering af området. Nærmest hans ejendom bør området sænkes, da det er væsentligt højere. Der bør dog ikke med lokalplanen fastlægges en bestemt kote. 

Alle indsigelser m.v. er vedhæftet.  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 17. december 2015 - 11. februar 2016. Der indkom i offentlighedsfasen 9 bemærkninger/indsigelser.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 22. marts 2016
Økonomiudvalget - 29. marts 2016
Byrådet - 4. april 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Allan Buch bemærker, at man ikke bør afskære sig fra i fremtiden at lave yderligere udkørsel til Jyllandsvej.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 22. marts 2016 kl. 15:00
Økonomiudvalget 29. marts 2016 kl. 14:00
Byrådet 4. april 2016 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER