Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 15. marts 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
15. marts 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Ove Andersen
Allan Buch
Flemming Worsøe
Bo Juul Nielsen
Niels Bebe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

185. Anlægsregnskab Aulbyvej
Sagsnr.: 2016-003648
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Anlægsprojektet omkring Aulbyvej er afsluttet i 2015. Der skal således aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

At anlægsregskabet indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Aulbyvej og det tilhørende motorvejsafkørsel 58A er færdigbygget og har været i fuld brug siden oktober 2013. Efterfølgende er der aflagt regnskab overfor Vejdirektoratet, som har udbetalt det bevilligede tilskud i 2015. Det er vores umiddelbare vurdering, at trafikmønsteret omkring Middelfart er ændret, som forventet. Det betyder blandt andet:
 • At motorvejsafkørsel 58A benyttes af bilister fra øst, og dermed aflaster afkørsel 58B. Specielt bilister der skal til den sydlige og centrale del af byen benytter denne afkørsel. Dette aflaster ligeledes Jyllandsvej og Viaduktvej, som er trafikbelastede veje.
 • At samkørselspladsen nord for afkørsel 58A har en pæn belægning og derfor er med til at aflaste den hårdt belastede samkørselsplads ved Jyllandsvej.
 • At bilister fra området mellem Båring og Bogense, der skal mod vest, benytter afkørslen i stort omfang, frem for afkørsel 58B.
 • Vi har fået flere henvendelser fra erhvervsdrivende i erhvervsområdet ved Fynsvej og Værkstedsvej, der har rost de bedre tilkørselsforhold til deres virksomheder.

Økonomi:

Der er oprindeligt givet en anlægsbevilling på netto 22,0 mio. kr. bestående af en udgiftsbevilling på 32,0 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 10,0 mio. kr. Vejdirektoratet har udbetalt 10,4 mio. kr. i tilskud mens de samlede udgifter er på 34,9 mio. kr. netto er der således brugt 24,5 mio. kr. svarende til en budgetoverskridelse på 2,5 mio. kr.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 15. marts 2016
Økonomiudvalget -29. marts 2016
Byrådet - 4. april 2016  

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. marts 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. marts 2016 kl. 14:00
Byrådet 4. april 2016 kl. 17:00

Bilag:

186. Anlægsregnskab Tilpasning af veje i industriområder til modulvogntog
Sagsnr.: 2016-003648
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Projektet med at tilpasse vejene i industriområderne til kørsel med modulvogntog er gennemført i 2015. Der skal således aflægges regnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller regnskabet til godkendelse i økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Følgende veje er blevet tilpasset til at håndtere modulvogntog:

Middelfart: Jyllandsvej/Vandværksvej, Jyllandsvej/Fynsvej. Fynsvej/Langelandsvej. m.fl.
Ejby: 
Erhvervsvej og Industrivej.

Økonomi:

Der blev i 2015 givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til arbejdet. De samlede udgifter i projekter er på 2,1 mio. kr. hvilket er en overskridelse af budgettet med 0,6 mio. kr.  

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 15. marts 2016
Økonomiudvalget - 29. marts 2016
Byrådet - 4. april 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. marts 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. marts 2016 kl. 14:00
Byrådet 4. april 2016 kl. 17:00

Bilag:

187. Regnskabsberetning 2015 for Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2016-003708
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Teknisk Forvaltning har udarbejdet regnskabsberetning for 2015 for Teknisk Udvalg.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabsberetningen for 2015 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Resultatet for Teknisk Udvalgs drift udgør et overskud på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud fra tidligere år.

Fordelt på de fire politikområder er resultatet:

 • Vej og Trafik: 3,9 mio. kr. primært som følge af overskud i Entreprenørafdelingen
 • Rekreative områder: 0,1 mio. kr. som skyldes endnu et godt år med mange gæster i Middelfart Marina
 • Bygningsvedligeholdelse: 0,6 mio. kr. i overskud som skal ses i sammenhæng med merforbrug i de tidligere år
 • Jordforsyning: 0,6 mio. kr. som skyldes ekstra udleje af jord

Økonomi:

Se under sagsbeskrivelse og i vedlagte regnskabsberetning.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling. Udvalget bemærker, at vejafvandingsbidraget og vintervedligeholdelse bidrager med overskud på henholdsvis 0,8 mio. kr. og 0,9 mio. kr.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. marts 2016 kl. 14:00

Bilag:

188. Forslag til lokalplan 163 for Middelfart Marina
Sagsnr.: 2015-001970
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til ny lokalplan for Middelfart Marina til offentlig fremlæggelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Middelfart Marina godkendes til offentlig fremlæggelse.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede i starten af 2015, at der skulle udarbejdes ny lokalplan for Middelfart Marina. Lokalplanen skulle tage udgangspunkt i de ændrede muligheder, som nedtagningen af højspændingsledninger henover området gav. Samtidig skulle lokalplanen understøtte de ønsker Middelfart Byråd havde udstukket for Middelfart Marina, hvor området skal være hele byens marina og skabe mulighed for yderligere aktiviteter i området, som er naturligt hjemmehørende i forhold til marinaen og stranden. I forbindelse med planlægningen har der blandt andet været møde med brugergruppen for Middelfart Marina.

I forbindelse med ny lokalplanlægning er den offentlige strand ved marinaen inddraget i forslag til ny lokalplan. Stranden har tidligere været reguleret af lokalplan for golfbanen.

Lokalplanforslaget giver muligheder for mindre udvidelse af de eksisterende bygninger/byggefelter nærmest vandet, hvor der i dag er foreningshuse, restauration, havnekontor m.v. Udtrykket for dette område skal fastholdes. Bagved denne bebyggelse, hvor højspændingsledningerne tidligere begrænsede byggeri, er der udlagt større byggefelt, hvor der kan opføres byggeri i op til 2 etager med tilhørende tagterrasse. Maksimal bygningshøjde fastholdes på 8½ meter. Ved stranden gives der mulighed for mindre bebyggelse i forbindelse med strandaktiviter, f.eks. omklædningsfaciliteter. Stranden er omfattet af strandebeskyttelseslinjerne, hvorfor eventuel byggeri skal godkendes særskilt ift. denne lovgivning.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vil blive sendt i offentlig høring i otte uger.

Ældre- og Handicaprådet vil begge blive hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Middelfart Kommune har i forbindelse med lokalplanlægningen holdt møde med brugergruppen for Middelfart Marina. Orientering om planforslagene vil, udover lodsejere og naboer, også blive sendt til de nuværende brugere af Middelfart Marina.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 15. marts 2016
Økonomiudvalget - 29. marts 2016
Byrådet - 4. april 2016

Beslutning:

Udsat.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. marts 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. marts 2016 kl. 14:00
Byrådet 4. april 2016 kl. 17:00

Bilag:

189. Effektiviseringsforslag vedr. 2018 og 2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene sendes i høring.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

I sagsfremstillingen d. 22. juni 2015 fremgik det at:

 

”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

 

Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag, og fremlægger forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Høring:

Sagen forventes at blive sendt i høring d. 4. april 2016.

Behandlingsplan:
- Teknisk Udvalg - 15. marts 2016
- Økonomiudvalget - 29. marts 2016
- Byrådet - 4. april 2016

Beslutning:

Udvalget tilsluttede sig effektivitetsforslagene.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. marts 2016 kl. 14:00

Bilag:

190. Midtvejsevaluering for de politiske udvalg for Byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2016-002502
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalgene skal have en midtvejsevaluering af de politiske mål for 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter status egne mål for byrådsperioden 2014-2017

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014, og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

Økonomiudvalget, Beredskabskommissionen, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminariet i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014.

De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, der mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her".

Som opfølgning på denne proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet at have en midtvejsevaluering af egne politiske mål med henblik på at give en status for byrådet på byrådsseminariet 2016.

Udvalgene skal overveje:

1. Hvor langt er vi med opfyldelsen af de politiske mål?

2. Skal vi opstille flere mål for indeværende byrådsperiode?

Beredskabskommissionen er overgået til Trekant Brand hvorfor der ikke vil være en afrapportering fra dem.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget drøftede status for politiske mål for perioden 2014-17.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. marts 2016 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. marts 2016 kl. 15:45
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. marts 2016 kl. 08:00
Miljø- og Energiudvalget 9. marts 2016 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 9. marts 2016 kl. 16:30
Teknisk Udvalg 15. marts 2016 kl. 14:00

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. marts 2016 kl. 13:15

Udvalget har drøftet eksisterende mål. Der er tilfredshed med progressionen og de opnåede resultater. Der laves ikke tilføjelser eller ændringer i de nuværende mål.Skoleudvalget 8. marts 2016 kl. 15:45

Udvalget har drøftet eksisterende mål. Der er tilfredshed med progressionen og de opnåede resultater. Der laves ikke tilføjelser eller ændringer i de nuværende mål.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. marts 2016 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
De politiske mål for området opdateres årligt i Beskæftigelsesplanen, hvorfor der henvises til denne.

Miljø- og Energiudvalget 9. marts 2016 kl. 14:00

Udvalget drøftede status for egne mål for byrådsperioden 2014-2017.

Paw Nielsen var fraværende.

Bilag:

2016-002502-1politiske_mlpdf.pdf
191. Ansøgning om dispensation til at bibeholde en delvis ombygget udestue på Brovejen 350 i Middelfart
Sagsnr.: 2016-001849
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

I 1999 ansøgte daværende ejer af Brovejen 350, 5500 Middelfart, om at foretage en delvis ombygning af eksisterende udestue og samtidig inddrage den til beboelsen, Teknik- og Miljøudvalget meddelte afslag. Efterfølgende blev udestuen delvist ombygget, og tagkonstruktionen blev ændret.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles dispensation til at bibeholde den uopvarmede udestue.

Sagsbeskrivelse:

Eksisterende udestue på Brovejen 350, som sandsynligvis blev opført i perioden 1965-1968, var opført inden for den tinglyste servitutbestemmelse af 30. november 1943, servitutbestemmelsen omhandler en 20 m bebyggelsesregulerende byggelinje (målt fra Brovejens midte).
I 1999 ansøgte daværende ejer om byggetilladelse til delvis nedrivning og ombygning af eksisterende udestue, og samtidig inddrage udestuearealet til beboelse.
Den 11. oktober 1999 vedtog Teknik- og Miljøudvalget, at meddele et afslag til det ansøgte. Afslaget blev meddelt, fordi udestuen var opført inden for den 20 m bebyggelsesregulerende linje, og begrundelsen for afslaget var som følger, - at en ændring fra udestuen til boligareal var en væsentlig ændring der kunne danne præcedens for den fremtidige håndhævelse af servitutbestemmelsen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. marts 2016 kl. 14:00

192. Ansøgning om landzonetilladelse til opdeling af boligen på Varbjergvej 38, 5464 Brenderup i 3 ejerlejligheder
Sagsnr.: 2015-011468
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Boligen på Varbjergvej 38, 5464 Brenderup er opført som et bofællesskab for 3 familier. I forbindelse med salg af ejendommen ønskes boligen opdelt i 3 ejerlejligheder med henblik på at muliggøre særskilt belåning af de 3 boligenheder.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsbeskrivelse:

Varbjergvej 38, 5464 Brenderup er registreret som en landbrugsejendom på 3,7 ha. På ejendommen blev der i 1995 opført et nyt stuehus på 365 m². Stuehuset blev opført som et "familiebofællesskab" med plads til 3 familier.

Ca. halvdelen af jorden sælges nu fra med henblik på at kunne få ophævet landbrugspligten. Stuehuset ønskes herefter opdelt i 3 ejerlejligheder. Opdelingen i ejerlejligheder er en ændret anvendelse, der forudsætter landzonetilladelse.

Ejendommen ligger i det åbne land umiddelbart syd for sommerhusområdet ved Varbjerg Strand. Ejendommen ligger inden for kystnærhedszonen i en afstand af knap 500 meter fra kysten samt inden for åbeskyttelseslinjen i en afstand af ca. 15 meter fra Stor Å.

Praksis på området er, at der som altovervejende hovedregel meddeles afslag til fritliggende boliger i det åbne land og til boligbyggeri i landområder med spredt bebyggelse. Det følger dog af "Vejledning om landzoneadministration", at ansøgninger om at opdele eksisterende (større) overflødiggjorte stuehuse på en landbrugsejendom i flere boligenheder bør imødekommes, medmindre planlægningsmæssige eller andre væsentlige interesser taler afgørende imod. Det bør indgå i vurderingen, om der er overvejende sandsynlighed for, at stuehuset ikke senere bliver nødvendigt for at opfylde kravet om bopælspligt efter landbrugsloven. Ligeledes bør der indgå overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager.

Det taler for en tilladelse, at en del af ejendommens jordtilliggende er ved at blive solgt fra med henblik på ophævelse af landbrugspligten. Stuehuset kan herefter karakteriseres som et større overflødiggjort stuehus, der jf. "Vejledning om landzoneadministration" kan opdeles i flere boligenheder.

Imod en tilladelse taler, at ejendommen ligger i det åbne land, hvor der ikke ønskes oprettet nye boliger, idet formålet med landzonebestemmelserne bl.a. er at modvirke byspredning i det åbne land. Derudover skal det bemærkes, at uanset, at ansøgerne oplyser, at de ikke ønsker at udvide boligarealet, vil en opdeling i 3 boligenheder medføre, at hver enhed uden forudgående landzonetilladelse vil kunne udvides op til 250 m².

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget meddelte tilladelse til det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. marts 2016 kl. 14:00

193. Ansøgning om dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten - Fænøsund Park 2 - 8
Sagsnr.: 2016-001889
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

5E-byg A/S har fremsendt ansøgning om dispensation fra lokalplan 22.10 til overskridelse af den tilladte bebyggelsesprocent på ejendommen matr. nr. 27af Middelfart markjorder, der ligger Fænøsund Park 2 - 8, Middelfart. 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager stilling til om ansøgningen kan imødekommes.

Sagsbeskrivelse:

Ansøgningen omfatter 2 længehuse på hver 4 etager, der ønskes opført på Fænøsund Park 2 - 8 i Teglgårdsparken i Middelfart (ejendommen er markeret med rødt på nedenstående kort).


Ejendommen er omfattet af Lokalplan 22.10 – Institutions-, erhvervs-, og boligområde i Teglgårdsparken og ligger inden for lokalplanens delområde III. Lokalplanen giver inden for dette delområde mulighed for byggeri i 16 meter og en bebyggelsesprocent på 50 jf. lokalplanens § 6.2.

Det ansøgte byggeri har en bebyggelsesprocent på 67,1, så realiseringen af projektet forudsætter, at der meddeles dispensation fra lokalplanens § 6.2 til overskridelse af bebyggelses-procenten.

Middelfart kommune meddelte i 2007 tilladelse til et samlet etageboligbyggeri med 4 længehuse på matr. nr. 27ae, 27bx og 27af alle Middelfart markjorder, der ligger Fænøsund Park 2 - 16. Projektet havde en samlet bebyggelsesprocent på 61,5 og kommunen gav en dispensation til overskridelse af bebyggelsesprocenten. Kun de 2 vestligste længehuse blev opført, og nu ønsker man at opføre de 2 resterende længehuse på matr. nr. 27af.

Ifølge ansøger, tages der udgangspunkt i det tidligere godkendte projekt med 2 længehuse i 4 etager og bebyggelsen vil blive opført i samme materialer og med stort set samme udformning som længehusene på Fænøsund Park 10 – 16. Der ønskes dog mindre ændringer i projektet, bl.a. følgende:

• Energikravet er ændret, så murtykkelsen skal øges for at kunne opfylde kravet
• Trappeopgangene bliver lukket for at undgå vejr og vind i trappeopgangen
• Der etableres en lille karnap på ca. 2 m² i hver gavlende i stueetagen.

Disse ændringer medfører en udvidelse af etagearealet på 60 m² i alt pr. længehus i forhold til det tidligere godkendte projekt. Derudover ønskes altanerne i den østligste bygning flyttet fra østfacaden til vestfacaden for at sikre flere solskinstimer på altanerne i eftermiddags/aftentimerne. Endelig etableres der ikke kælder under byggeriet. Depotrummene etableres i stedet i opgangen og i lejlighederne.

Da projektet blev godkendt i 2007 var de 3 matrikler én samlet ejendom og bebyggelsesprocenten blev derved beregnet af det samlede grundareal. Matr. nr. 27af er nu en selvstændig ejendom og det er derfor alene dette areal, der skal indgå ved beregningen af bebyggelsesprocenten. Bebyggelsesprocenten vil være 64,9 ved det gamle projekt, hvis grundlaget kun var grundarealet for matr. nr. 27af og med det ”nye” projekt er den 67,1. Regnes der med alle tre matrikler er bebyggelsesprocenten med det nye projekt 62,6 i forhold til det tidligere tilladte 61,5.  

Der er umiddelbart tale om en væsentlig overskridelse af bebyggelsesprocenten, hvilket normalt ikke vil kunne anbefales. Det der kan tale for en dispensation er, at man tidligere har godkendt et tilsvarende projekt på ejendommen. At bebyggelsesprocenten øges i forhold til det tidligere projekt hænger hovedsageligt sammen med ændringen i energikravet. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ansøgningen har i henhold til planlovens § 20 stk. 1 været sendt i 14 dages nabohøring hos alle ejere og beboerer inden for delområde III i henhold til lokalplan 22.10. Der er indkommet 2 bemærkninger. (bemærkningerne er vedhæftet som bilag)

I begge høringssvar er der argumenteret for, at der ikke bør gives tilladelse til den ansøgte overskridelse af bebyggelsesprocenten. Der lægges vægt på "luft" omkring bebyggelserne og på præcedens i forhold til kommende byggerier i området. Det forslås, at der fjernes én etage fra det ene længehus, så bebyggelsen bliver symetrisk med bebyggelsen Fænøsund Park 10 - 16 der også er i 3 og 4 etager. Desuden opfordres til at byggeriet planlægges på en sådan måde, at flest mulige af de gamle træer bevares. Derudover er der bemærkninger vedrørende vedligeholdelse af stier andet sted i lokalplanområdet samt til at der ikke ønskes opstillet byggematriel m.m. på vejen "Fænøsund Park".

Med hensyn til bebyggelsesprocenten henvises til Forvaltningens bemærkninger ovenfor. Byggeprojektet indebærer, at bl.a. blodbøgen, frynseegen og fuglekirsebærtræet, der er helt unikt, fældes. Træerne står inden for byggefeltet og er ikke udpeget som bevaringsværdige i henhold til lokalplanen for området. Det eneste træ, der er udpeget som bevaringsværdigt på den aktuelle ejendom er en douglasgran og bygherre er gjort opmærksom på, at træet skal bevares. Bemærkningerne vedrørende vedligeholdelse af stier er sendt videre til Vej og Trafik og med hensyn til oplagring af materiel m.m. på vejareal vil det kræve en tilladelse fra vejmyndigheden.

Beslutning:

Udvalget meddelte tilladelse til det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 15. marts 2016 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER