Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 9. februar 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
9. februar 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Niels Bebe
Allan Buch
Bo Juul Nielsen
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

181. Godkendelse af ekspropriation af arealer i forbindelse med byggeri af nyt rådhus
Sagsnr.: 2015-010863
Sagsbehandler: Ditte Diana Holmgaard Storm

Præsentation:

Middelfart Kommune har den 16. december 2015 afholdt åstedsforretning med 3 lodsejer på henholdsvis Havnegade, Østergade og Hans Bangsvej.
Ekspropriationen vedrører arealer til køreareal og nye fortovsarealer. 

Indsigelsesperioden er overstået, og der kan træffes endelig beslutning om ekspropriation af arealerne.

Forvaltningen foreslår:

  • At der træffes beslutning om ekspropriation af arealerne hos de tre berørte lodsejere i henhold til Vejlovens § 94 og 96 til 102 i Lovbekendtgørelse 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje med senere tilføjelser.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune afholdt 16. december 2015 åstedsforetning på følgende 3 ejendomme:

Lb. nr. 1:
Havnegade 4, 5500 Middelfart
Matr. nr. 405a, Middelfart Bygrunde
Ejer: Nissen Construction og Development Aps
Hos Lb. nr. 1 er der indgået aftale om mageskift af 65 m2 vejareal benævnt "7000af" som tillægges matrikel 405a. Der eksprorieres derudover 10 m2, samt indgås aftale om midlertidig benyttelse af 60 m2 til arbejdsarealer.
I forbindelse med ekspropriationen nedlægges det tillagte areal som kommunevej.

Lb. nr. 2:
Østergade 13, 5500 Middelfart
Matr. nr. 12a, Middelfart Bygrunde
Ejer: Arne Blomstrøm,
Ovnhusvej 3
5580 Nørre Aaby
Hos Lb. nr. 2 er der erhvervet 13 m2, samt indgået aftale om midlertidig benyttelse af 20 m2 til arbejdsareal.

Lb. nr. 3:
Hans Bangsvej 15, 5500 Middelfart
Matr. nr. 12cp, Middelfart Markjorder
Ejer: Dorte og Preben Ørgaard Andersen
Kålsbjergvej 39,
5500 Middelfart
Hos Lb. nr. 3 er der erhvervet 18 m2, og indgået aftale om midlertidig benyttelse af 15 m2 til arbejdsareal.  

Forvaltningen har i forbindelse med de 4 ugers efterfølgende høring ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger fra ejere eller andre interessenter.

Forvaltningen har ligeledes forespurgt Middelfart Spildevand om de har bemærkninger til nedlæggelse af vejareal ved Lb. nr. 1, da Middelfart Spildevand har vejadgang til ledning etableret på matrikel 405a langs østskellet. Middelfart Spildevand har ingen bemærkninger til dette, da deres adgang er uændret.
 
Der er indgået forlig med alle tre lodsejere.

Økonomi:

Udgiften vil afholdes af budgettet for Trafiksanering og forskønnelse af Havnegade, Østergade og Kappelsbjergvej.

Høring:

Ingen høring, da Kommunen ikke er forpligtiget

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 9. februar 2016
Økonomiudvalget - 29. februar 2016
Byrådet - 7. marts 2016

Teknisk Udvalg - 9. februar 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. februar 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Bilag:

182. Forhåndsgodkendelse til bolig i baghus
Sagsnr.: 2016-001132
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget forespørgsel om mulighed for at indrette yderligere 1 bolig på ejendommen, i eksisterende baghus. Da bebyggelsesprocenten derved forøges, forudsættes dispensation fra lokalplanen.

Forvaltningen foreslår:

  • At der meddeles dispensation fra lokalplan 23.23 til en bebyggelsesprocent på ca. 74%.

Sagsbeskrivelse:

På ejendommen Nygade 5 i Middelfart er eksisterende forhus med kælder, stueetage og 1. sal. Forhuset er under ombygning og istandsættelse, og rummer herefter 4 lejemål. I den sydlige ende af kælderen er eksisterende påbygning, der fjernes. Dermed opnås 1 parkeringsplads på grunden, samt forbedret adgang til bagsiden og havearealerne.
Bag forhuset ligger et ældre baghus. Dette er ikke noteret med bevaringsværdi, men forvaltningen vurderer, at det er bevaringsværdigt.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 23.16, der er en bevarende lokalplan, samt lokalplan 23.23. Sagsbehandling efter den bevarende lokalplan vil blive foretaget særskilt, hvis der gives tilladelse til bebyggelsesprocenten.
Lokalplan 23.23 er delt op i 3 områder, og ejendommen er beliggende i område III. I dette område tillades en bebyggelsesprocent på 60%. I det tilstødende område, omfattende karreens del af Algade samt det nederste af Nygade, tillades en bebyggelsesprocent på 80%.

Indenfor lokalplanens område III er eneste andre etageejendomme Nygade 9 og Teglværksgade 21. På begge disse er bebyggelsesprocenten under 60%.

Ved inddragelse af udhuset til bolig forøges bebyggelsesprocenten på ejendommen fra 63% til 74%.
Lokalplan 23.23 stiller også krav om, at der skal sikres grønt opholdsareal på 50% af boligetagearealet. Uanset inddragelse af udhuset, og opførelse af nye udhuse, vil dette være overholdt.

Forvaltningen vurderer derfor, at der kan gives tilladelse til den ansøgte bebyggelsesprocent.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. februar 2016 kl. 14:00

183. Nedlæggelse af to private fællesveje i Kingstrup Mose
Sagsnr.: 2015-011582
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Ejeren af matr. nr. 38, Kindstrup by Gelsted søger om tilladelse til at nedlægge to private fællesvej, som angivet med rødt på det viste kort (er også vedlagt som bilag).Der ansøges om anvendelse af nedlæggelsesbestemmelserne i §§ 71 til 78 i Lov om private fællesveje (Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015), som gælder for byområder. Byreglerne ønskes anvendt fordi det er meget uigennemsigtigt, hvem der har vejret til vejene, og at vejene derfor ikke kan nedlægges efter aftale mellem de vejberettigede.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget meddeler tilladelse til at nedlægge den sydligste af de to vejstrækninger i henhold til § 71 i Lov om private fællesveje. Natur- og Miljøafdelingen meddeler, at vejstrækningen vil kunne nedlægges uden forudgående anmeldelse efter § 26A i Naturbeskyttelsesloven.  
  • At udvalget meddeler tilladelse til at nedlægge den øst-vest gående del af den nordligste af de to vejstrækninger i henhold til § 71 i Lov om private fællesveje, under forudsætning af at den bibeholdes i henhold til bestemmelserne i §§ 26 og 26A i Naturbeskyttelsesloven. Det vil sige, at der forsat skal være adgang til at færdes til fods og på cykel.  
  • At udvalget meddeler afslag til at nedlægge den nord-syd gående del af den nordligste af de to vejstrækninger, fordi den tjener som adgang til matr. nr. 3i, Kindstrup by Gelsted, og er af vigtighed for ejeren af matrikel 3i.

Sagsbeskrivelse:

Den 27. august 2015 har landispektørfirmaet LIFA A/S på Sven Åge Hansens vegne fremsendt en ansøgning om tilladelse til at nedlægge de to private fællesvejsstrækninger, der er markeret med rødt på et vedlagt kort. På samme kort er med gult anført to nye private fællesveje, som bliver oprettet. Med orange er anført en privat fællessti, som bliver anlagt.

Kommunen skal i henhold til §§ 71-78 i Lov om private fællesveje tage stilling til om de to vejstrækninger kan nedlægges. Proceduren er at der skal være en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Dette skal tilskrives til ejere og andre, som kommunen antager kan have en vejret. Desuden det samme offentliggøres.

Den 13. november 2015 udsendte forvaltningen et høringssbrev til en række personer, som vi fandt eventuel kunne have en vejret til de to vejstrækninger, der er ønske om at nedlægge . Offentliggørelsen er sket på kommunes hjemmeside og i Melfar Posten i uge 47 i 2015. Fristen for fremsendelse af indsigelser og ændringsforslag blev sat til den 15. januar 2016.

Der er fremkommet indsigelser fra Jens og Mette Østerbye Andersen, fra Lone Jørgensen, fra Ejby Lokaludvalg og fra Middelfart Kommunes Natur- og Miljøafdeling. Indsigelserne er vedlagt dagsordenpunktet som bilag.

Indsigelserne kan sammenfattes til følgende.

Den øst-vest gående del af den nordligste vejstrækning:

Alle fire peger på, at vejstrækningen skal bevares af rekreative årsager. Tre af indsigelserne stiller sig tilfredse med at vejstrækningen bevares anlagt, således at det i henhold til bestemmelserne i §§ 26 og 26A i Naturbeskyttelsesloven er lovligt at færdes til fods og på cykel. Jens Andersen har mundtligt oplyst, at hans indsigelse også skal forstås sådan, at han er tilfreds, hvis der bevares en gående og cyklende adgang. Natur- og Miljøafdelingen gør også opmærksom på at de ikke har modtaget ansøgninger om vejenes nedlæggelse, men at der ikke vil kunne forventes accept til at nedlægge strækningen efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser i § 26A.

Den nord-syd gående del af den nordligste vejstrækning:

Adgang fra Kingstrup Mosevej til denne vejstrækning foregår i dag ad en privat vej umiddelbart vest for Kingstrup Mose 22. Denne private vej forløber herfra over to matrikler, hvor Svend Åge Hansen ejer den ene nemlig matr. nr. 38, Kindstrup by Gelsted. Den anden matrikel, som er matr. nr. 25b, Kindstrup by Gelsted, ejes af Sven Åge Hansens hustru Lone Strunk Hansen. Vejstrækningen fungere ifølge Jens Andersen, der er ejer matr. nr. 3i Kindstrup by Gelsted,  som vejadgang  til hans matrikel. Kommunen bruger også denne vejstrækning, når der skal ske vedligeholdelse af den nye spang. Det vil derfor være ønskeligt at Jens Andersen og Middelfart Kommune tildeles en vejret af ejerne. Jens Andersen mener, at han  har vundet hævd på at køre på denne vej. Dette forhold er ikke noget kommunen kan afgøre. Det kan kun afgøres ved en domstol, eller hvis vejejeren tildeler en vejret. 

Ovenstående betyder at vejdelen må betragtes som værende af vigtighed og tjenende som vejadgang. Derfor må konklusionen være, at vejen  i henhold til bestemmelserne i § 72 i Lov om private fællesveje ikke kan nedlægges.

Der er til sagen vedlagt et bilag som siger at Svend Åge Hansen, som ejer af matr. nr 38 Kindstrup by Gelsted og Lone Strunk Hansen  som ejer af matr.nr. 25 b, Kindstrup by Gelsted giver deres tilsagn til at ville tildele vejret hvis de ansøgte vejstrækninger bliver nedlagt. 

Den sydligste af de to vejstrækninger, der er ansøgt om at nedlægge:


Om denne vejstrækning siger indsigelserne fra Jens og Mette Østerbye Andersen, Ejby Lokaludvalg og Natur- og Miljøafdelingen at vejen godt kan nedlægges. Indsigelsen fra Lone Østergård nævner ikke denne strækning. Samtidig skriver Natur og Miljøafdelingen, at de ikke mener, at vejstrækningen skal opretholdes i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi:

Intet.

Høring:

Ingen høring af handicaprådet og ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 9. februar 2016
Økonomiudvalget - 29. februar 2016
Byrådet - 7. marts 2016

Teknisk Udvalg - 9. februar 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. februar 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Bilag:

184. Ansøgning om byggeret til opførelse af nyt enfamiliehus og garage i landzone
Sagsnr.: 2015-014298
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

Ejeren af Ulvsbjergvej 19 har ansøgt om at opføre et nyt enfamiliehus i 1½ plan på 243 m² (traditionel længehus) samt en 120 m² stor garage. Den tidligere bolig blev nedrevet i 2012, efter at have været ubeboet siden 01-03-2008.

Forvaltningen foreslår:

  • At der meddeles en byggeret til opførelse af et enfamiliehus i 1½ plan (traditionel længehus).
  • At der meddeles afslag til at opføre en 120 m² garage.
  • At der meddeles tilladelse til af opføre en garage på maksimal 100 m²
  • At garagen skal placeres minimum 2,5 m fra skel.

Sagsbeskrivelse:

Nuværende ejer af Ulvsbjergvej 19, har ejet grunden siden april 2013. Daværende ejers arkitekt, modtog en byggetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus i oktober 2011, på en 7354 m² stor grund. Teknisk Udvalg annullerede byggetilladelse i september 2014, fordi byggeriet havde været uden fremdrift i en lang periode (flere år). I perioden oktober 2012 - september 2014 stod byggeriet stille efter at jorden på grunden var afrømmet og fundablokke til husets sokkel var opstillet, men ikke udstøbt. Den ny grund vil være på 1337 m². Der er endnu ikke foretaget naboorientering, men det skønnes, at de nye bygninger ikke vil påvirke omgivelserne negativt, i forhold til tidligere byggeri.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. februar 2016 kl. 14:00

LUKKEDE SAGER