Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Teknisk Udvalg møde den 12. januar 2016

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
12. januar 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Ove Andersen
Flemming Worsøe
Bo Juul Nielsen
Allan Buch
Fraværende:

ÅBNE SAGER

177. Forslag til nyt vejnavn ved det ny bycenter
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Nyt vejnavn ved det ny bycenter.

Der er fra projektets styregruppe foreslået "Nytorv".

Forvaltningen foreslår:

  • at vejen navngives "Nytorv".

Sagsbeskrivelse:

Valget af navnet ”Nytorv” er begrundet i, at det er vigtigt at der er tale om et torv/opholdsareal for alle tilhørende det samlede byggeri og ikke ”blot” en ny rådhusplads.
Da det er byens nye torv er ”Nytorv” et nærliggende navn. Det ny rådhus samt butikker i det ny bycenter vil få adresse til ”Nytorv”.

Det er Byrådet der fastætter adresser, herunder vejnavne i henhold til ""Cirkulære om adresser nr. 137 af 11. december 2002".

I "Vejledning om fastsættelse af vejnavne og adresser" punkt 5.5 henvises der til, at et vejnavn skal være stabilt og kunne leve i mange år.
 "Vejnavne bør fastsættes ud fra hensynet til, at de skal kunne holde i mange år og overleve tidens omskifteligheder".
Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. januar 2016 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 12. januar 2016 kl. 14:00

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.Bilag:

2016-000271-1201601061319.pdf
178. Fornyet ansøgning om dispensation fra lokalplan 101 - Boligområde ved Abelonelund i Strib
Sagsnr.: 2015-012699
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Kommunen har modtaget et revideret projekt for ny boligbebyggelse ved Abelonelunden i Strib. For at projektet kan realiseres ansøges om dispensation fra lokalplanens krav til vejudlæg.

Forvaltningen foreslår:

  • at der meddeles dispensation fra § 5 stk. 4 i lokalplan 101 til at etablere vejen med en bredde på minimum 7 meter med 5 meter kørebane og rabat på henholdsvis 0,5 meter og 1,5 meter. Vendepladserne skal udføres i overensstemmelse med vejreglerne ligesom tilslutningen til eksisterende vejnet.

Sagsbeskrivelse:

Teknisk Udvalg behandlede på deres møde den 2. december 2015 en ansøgning om dispensation til at etablere en boligbebyggelse bestående af 30 mindre enfamiliehuse på del af matr. nr. 3c Røjle By, Vejlby. Området er omfattet af lokalplan 101 - Boligområde ved Abelonelund i Strib. Der blev søgt om dispensation til en grundstørrelse på 560 m² og en vejbredde på 5,9 meter. Udvalget besluttede imidlertid, at fastholde lokalplanens krav om grundstørrelse og vejbredde og gav dermed afslag til dispensationsansøgningen.

Ansøger har nu revideret projektet fra 30 til 24 stk. enfamiliehuse af 109 m² på grunde af minimum 700 m². Bebyggelsen opføres ifølge ansøger, som en samlet ejendom uden udstykning af grunde og veje. I forbindelse med behandling af den tidligere dispensationsansøgning blev ejerforholdene drøftet. Det skal påpeges, at lokalplanen ikke foreskriver hvorvidt det skal være eje- eller lejeboliger, men alene hvorvidt det skal være tæt-lav eller åben-lav samt krav til grundareal til den enkelte boligenhed.  

Projektet ligger inden for delområde 1 i lokalplan 101, og området er udlagt til åben-lav bebyggelse. Det vurderes, at det ansøgte projekt kan karakteriseres som åben-lav bebyggelse, idet der er tale om fritliggende enfamiliehuse. Da grundstørrelsen nu er hævet til 700 m² for den enkelt bolig, kræves der ikke længere dispensation fra lokalplanens § 4 vedrørende grundstørrelser. Det er en forudsætning, at de 700 m² er eksklusiv vejareal i overensstemmelse med kravet i lokalplanen.

I henhold til lokalplanens § 5 stk. 4 skal der udlægges boligveje, som private fællesveje med en minimumsbredde på 9 meter.

I forbindelse med behandling af den tidligere dispensationsansøgning tilkendegav forvaltningen, at vejene som minimum skal være 7 meter bredde med 5 meter kørebane, 1,5 meter rabat i den ene side således fodgængerne har en rabat de kan gå ind på, hvis der er biler på vejen og 0,5 meter rabat i den anden side. Der skal også sikres areal til belysning langs vejen.
Vendepladserne skal opfylde kravene i vejreglerne, så det sikres at renovationsbilen kan vende.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Den tidligere dispensationsansøgning vedrørende grundstørrelse på 560 m² og en vejbredde på 5,9 meter var i 14 dages nabohøring blandt ejerne/beboerne i lokalplanområdet i henhold til Planlovens § 20. Ejerne/beboerne fremsendte en fælles indsigelse mod projektet bl.a. pga. at der var tale om udlejningsboliger i stedet for ejerboliger. Samtidig fremsatte de en række alternative løsningsforslag til projektets placering i området

Det vurderes, at ansøgning om dispensation til en vejbredde på 7 meter ikke behøver at blive sendt i fornyet nabohøring, da den tidligere foretagne nabohøring vedrørte en vejbredde der var endnu mindre.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. januar 2016 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 12. januar 2016 kl. 14:00

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.


179. Vandvejen
Sagsnr.: 2014-012999
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Teknisk Udvalg gennemgik projekt Vandvejen på møde den 10. november 2015 efter der var afholdt vejmøde om sagen den 20. oktober 2015.
projektet er nu tilrettet efter bemærkninger fra borgere og Teknisk Udvalg og skal endeligt godkendes politisk.

Forvaltningen foreslår:

  • at Teknisk Udvalg godkender projekt Vandvejen for Søndergade mellem Grønnegade og Smedegade.

Sagsbeskrivelse:

Projekt Vandvejen gennemføres i Søndergade mellem Grønnegade og Smedegade og er en del af de tiltag som Middelfart Kommune sammen med forskellige partnere gennemfører som klimatilpasningstiltag. I dette tilfælde er samarbejdspartnerne: Colas, Envidan, Schulze-Grassov, Middelfart Spildevand og Middelfart Kommune.

Rent teknisk består Vandvejen af 2 grundlæggende dele: en vejprofil der leder vandet, og en såkaldt ”Blue Box” der modtager vandet. Blue Boxen er et vandhåndterende element, der kan rumme hverdagsregnen samt eksempelvis op til en 50-årsregn, afhængig af det ønskede serviceniveau i kommunen. Blue Boxen er placeret under terræn, men med den øverste del i niveau med vejfladen, uden at påvirke hverken trafiksikkerheden eller kørselskomforten negativt.

Afhængig af de givne lokale forhold kan vandet enten transporteres hurtigt videre eller forsinkes og udledes til nærliggende egnede arealer eller recipient. Hvis forholdene tillader det kan Blue Boxen også konstrueres, så der kan nedsives direkte gennem bunden. Ved ekstremregn fungerer hele vejen, i kraft af profilen og kantstenene, som et midlertidigt reservoir for magasinering og føring af vand. Reservoirets størrelse kan justeres med vejens hældning og højden på kantstenene. Systemet kan desuden kobles til eksisterende kloak, og dermed blot fungere som et forsinkelsesanlæg, hvilket kan være særlig relevant i den tætte by, eller hvor der afventes en større skybrudsinfrastruktur til at aftage vandet i fremtiden.

I forhold til rensning af vandet fra vejen vil systemet være kompatibelt med en række renseløsninger, herunder filter-/sorptionsmedier (placeret direkte i Blue Boxen eller i bærelaget) og diverse kendte ”end-of-pipe”-anlæg, eksempelvis skivefiltre, separatorer, dobbelporøs filter, rensebassiner, osv.

Projektet for Søndergade indebærer at trafikken ensrettes i gaden fra Grønnegade mod Smedegade og parkering i gaden dermed fastholdes i nordsiden af vejen. Vejen indrettes med vandrende i nordsiden og der indrettes to "opmærksomhedszoner" i gaden dels til fartdæmpning og dels til grønne tiltag i gaden. projektet er tilrettet efter de bemærkninger der er fremkommet fra borgere i gaden og bemærkninger fra Teknisk Udvalgs politikere.

Projektet kan ses i bilag og vil blive gennemgået på mødet.

Projektet skal herefter myndighedsgodkendes og anlægsarbejdet forventes opstartet til maj 2016

Økonomi:

Middelfart Kommune har afsat 1.5 mio. kr til projektet - herudover bidrager Middelfart Spildevand og samarbejdspartnerne med økonomi til udvikling, projektering og anlæg.

Høring:

Der har været afholdt vejmøde den 20. oktober 2015 for beboere for den pågældende strækning i Søndergade.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 12. januar 2016 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 12. januar 2016 kl. 14:00

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.Bilag:

LUKKEDE SAGER

180. Lejekontrakt på Østre Hougvej 118