Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 14. december 2016

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
14. december 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Kim Lund
Kaj Johansen
Paw Nielsen
Christian Martins Kromann
John Kruse
Ove Andersen
Fraværende:
Nicoline Damkjær

ÅBNE SAGER

63. Samarbejdsaftale med Region Syd om borgere, som overvåges i eget hjem på grund af respirationsudstyr
Sagsnr.: 2014-003832
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Sundhedskoordinationsudvalget, som er det politiske samarbejdsorgan mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner, har godkendt en aftale om samarbejdet omkring borgere, som overvåges i eget hjem på grund af brug af respiratorisk udstyr.
Aftalen skal efterfølgende godkendes i de enkelte Byråd og Regionsrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • At samarbejdsaftalen tiltrædes

Sagsbeskrivelse:


Der har i en del år været et samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne på respirationsområdet. 

Ministerierne har i 2016 fastsat en fordelingsnøgle til fordeling af udgifterne, således at regionen skal afholde 67% af de samlede udgifter til fælles hjælperordninger, mens kommunen skal afholde 33 %.

Den nye aftale indgåes som en del af sundhedsaftalen, og det er Regionsrådet og kommunalbestyrelserne, som indgår aftale om tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger i hjemmet til personer, som både har respirationshjælpere efter § 79, stk. 1 i sundhedsloven og hjælpere efter §§ 83, 85, 95 eller 96 i lov om social service, jf. dog stk. 3.

En fælles hjælperordning defineres ved at hjælp til respirationsbehandling i hjemmet og hjælp i hjemmet efter serviceloven helt eller delvis kan varetages af de samme personer, og derfor kan tilrettelægges i én ordning til gavn for borgerne og af hensyn til den fælles ressourceudnyttelse.

Det drejer sig typisk om borgere, som har en BPA-ordning (Brugerstyret Personlig Assistance efter servicelovens § 96), og som på grund af problemer med vejrtrækningen bruger respiratorisk udstyr, som skal overvåges.

I Middelfart kommune er 4 borgere omfattet af ordningen.

Økonomi:

Ændringen betyder en lille merindtægt i refusion for Middelfart kommune.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Nicoline Damkjær og John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. december 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. december 2016 kl. 13:00
Byrådet 2. januar 2017 kl. 17:00

Bilag:

64. Mulig justering af retningslinjer for frivilligt socialt arbejde § 18
Sagsnr.: 2016-025352
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Drøftelse af ønsker fra frivillige sociale foreninger om justering af retningslinjerne for tildeling af midler efter § 18.

Forvaltningen foreslår:

Social- og sundhedsudvalget drøfter, om
 • kan midler til et konkret projekt bevilges over to år
 • kan der søges midler til dækning af lønudgifter

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen holder hvert år et dialogmøde med kredsen af § 18 ansøgere sammen med Frivilligcentret.
Mødet afholdes i oktober efter 2. ansøgningsrunde.

I de nuværende retningslinjer, som er godkendt af Byrådet 3/1 2011 står, at der kan søges til aktiviteter, hvor der ydes en frivillig social indsats til gavn for nedenstående grupper i Middelfart Kommune:
 • Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer
 • Misbrugere - både nuværende og tidligere
 • Kronisk syge, handicappede og sindslidende samt disses pårørende
 • Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte
 • Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper
 • Flygtninge og indvandrere
 • Mennesker i krise
 • Ældre
Ud over aktiviteter kan der fortrinsvis i opstartsfasen søges til administrationsudgifter.
Der kan i særlige tilfælde (f eks Værestedet) søges til dækning af huslejeudgifter.
Der kan ikke ydes støtte til aflønning af personer.

På mødet med de frivillige sociale foreninger blev der fremsat ønske om,
- at man kan søge penge over to år, således at et konkret projekt kan få en længere tidshorisont
- at man kan søge til løn, idet aflønning af f eks tovholder på et projekt ofte er relevant.

Der er ikke i lovgivningen nogen forhindringer for at ændre retningslinjerne.

Såfremt Social- og sundhedsudvalget ønsker at gennemføre de foreslåede ændringer, forelægges en sag til beslutning på udvalgsmødet i januar 2017.

Der er ansøgningsfrist for 1. runde for § 18 midler i 2017 den 20/1.

Hvis udvalget ønsker at ændre kriterierne, kan dette meldes ud, når puljen slås op med en bemærkning om, at ændringerne er under forudsætning af udvalgets godkendelse den 11/1 2017.

Økonomi:

Eventuel ændring af tildelingskriterierne holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Høring:

Forslaget udspringer af et møde, hvor også handicaprådet deltog.


Beslutning:

Drøftet.

Social- og sundhedsudvalget ønsker, at der 1. halvår 2017 igangsættes en proces for at undersøge mulighederne for at tænke § 18 og § 79 midlerne sammen med folkeoplysningsmidlerne, og at kriterier for uddeling af midlerne efterfølgende udarbejdes og forelægges til politisk godkendelse.  

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. december 2016 kl. 14:00

Bilag:

65. Fast tilskud til Offerrådgivning i Fyns Politikreds
Sagsnr.: 2016-024899
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Der foreslås bevilget et fast årligt tilskud til Offerrådgivningen, således at de ikke længere skal søge om tilskud fra § 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde.

Forvaltningen foreslår:

 • At der afsættes 0,30 kr. pr. borger svarende til 11.400 kr. årligt til Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Sagsbeskrivelse:

Offerrådgivningen Fyn tilbyder en døgnåben telefonisk rådgivning, som henvender sig til ofre, pårørende og vidner til ulykker, kriminalitet og alvorlige hændelser.
Offerrådgivningen har hidtil løbende søgt tilskud efter § 18, frivilligt socialt arbejde. Det er i 2015 søgt 15.000 kr. og Social- og sundhedsudvalget bevilgede 5.000 kr.
Der kom ikke nogen ansøgning i 2016.

Bestyrelsen for Offerrådgivningen har drøftet tilskudsmuligheder med de fynske borgmestre den 25. oktober 2016. Man er blevet enige om, at kommunerne fremover giver et fast tilskud til Offerrådgivningen på 0,30 kr. pr. indbygger, mod at Offerrådgivningen frafalder at søge yderligere midler efter § 18.
Offerrådgivningen vil anvende det faste tilskud til kursusvirksomhed, nye rådgivningsaktiviteter og supervision af rådgivere. Offerrådgivningen vil søge et tættere samarbejde med de fynske kommuner.

Økonomi:

Det årlige tilskud på ca. 11.400 kr. tages forlods fra puljen til § 18 midler.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Sagen udgår.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. december 2016 kl. 14:00

66. Værdighedspulje 2017
Sagsnr.: 2016-002324
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Med finansloven for 2017 er der afsat 1,011 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af værdighedspolitikker for ældreplejen. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. For Middelfart Kommune svarer det til 7,680 mio. kr. i 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om den indsendte ansøgning om værdighedsmidler for 2017 tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Social- og Sundhedsudvalget blev på udvalgsmødet den 9. november orienteret om, at forvaltningen ville fremsende en ansøgning til ministeriet den 15. november 2016. Ansøgningen tager udgangspunkt i Middelfart Kommunes værdighedspolitik.  

Ansøgningen indeholder en del indsatser, som er en videreførelse af de indsatser der blev igangsat ved sidste ansøgningsrunde for 2016 samt enkelte nye indsatser, der alle vurderes at give en mere værdig ældrepleje.

Værdighedspolitikken i Middelfart Kommune baserer sig på følgende kernepunkter:

Livskvalitet
•Du skal ses, lyttes til og inddrages i, hvad der har betydning for dig og dit liv 
•Du skal være selvhjulpen i det omfang det er muligt
•Du skal mærke, at vi er fleksible i vores tilbud om støtte
•Du skal møde dygtige og højtkvalificerede medarbejdere, der samarbejder med hinanden…og som også samarbejder med pårørende og frivillige

Selvbestemmelse
•Du skal have muligheden for at bestemme i dit eget liv så længe, som det overhovedet er muligt
•Du skal have vores støtte til at finde dine ressourcer

Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed
•Du skal opleve, at vi har fokus på forebyggelse og tidlig og tværgående indsats
•Vi holder, hvad vi lover, og vi lover ikke mere, end vi kan holde
•Du skal opleve, at vi lytter til og er i tæt kontakt med Ældrerådet i kommunen

Mad og ernæring
•Du skal tilbydes sund og ernæringsrigtig mad – uanset om du bor på ét af vores plejecentre eller i eget hjem
•Du skal tilbydes mad der er god for krop og sjæl – mad du kender og mad du kan lide   
•Måltidet er andet og mere end bare maden – du skal have indflydelse på med hvem og hvordan du gerne vil spise

En værdig død
•Du skal have mulighed for at få en værdig afslutning på livet, og dine pårørende skal støttes bedst muligt

Pengene udmøntes til kommunerne på baggrund af konkrete ansøgninger. Ansøgning til værdighedspuljen for 2017 er vedlagt som bilag.

Der er ansøgt om midler til følgende indsatser:

 • Livskvalitet: afsat 2,600 mio. kr. til øget personalenormering i hjemmeplejen og på plejecentre (herunder til varm mad om aftenen).
 • Selvbestemmelse: afsat 1,456 mio. kr. afsat til indsatsen "Når jeg bliver gammel" samt midler til teknologier der sikre selvbestemmelse og kvalitet.
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen: afsat 2,594 mio. kr. til følgende indsatser: Udvikling af sygeplejen på plejecentrene, kvalitetsudvikling af indsatsen på plejecentrene (Eden Alternative), kompetenceudvikling af medarbejderne på plejecentre og hjemmeplejen (demens), uddannelse af lokalbefolkningen i demens og indsats i forhold til tværfaglighed og dokumentation.
 • Mad og ernæring: afsat 1,000 mio. kr. til at fortsætte indsatsen "appetit med mere i hjemmeplejen" og indsatsen for ældre med dysfagi.
 • Andet:  30.000 til revision af regnskabet

Udmøntning i alt 7.680.000

Økonomi:

Middelfart Kommunes andel af værdighedsmilliarden er på kr. 7.680.000.

Høring:

Udmøntningen af værdighedsmidlerne for 2017 har været i høring hos Ældrerådet.

Ældrerådet har på deres møde den 24. november fået en orientering om, hvad der er søgt midler til i 2017.

Ældrerådet skriver i sit høringssvar, at de bakker op omkring det ansøgte, men havde gerne set et mere optimalt forløb. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget d. 14. december 2016.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. december 2016 kl. 14:00

Bilag:

67. Finansloven for 2017 - værdig ældrepleje
Sagsnr.: 2016-002324
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Med aftale om finansloven for 2017 tilføres kommunerne yderligere 2 mia. kr. i 2017-2020 til at understøtte en værdig ældrepleje. 

Der er i finansloven afsat i alt 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp, som den ældre beboer på et plejecenter selv kan være med til at bestemme, hvad skal gå til. For Middelfart Kommune svarer det til ca. 2.470.000 kr. årligt.

Derudover er der reserveret midler til bedre ældremad. Der er afsat 450 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Der er indgået aftale om finansloven for 2017. Der afsættes midler til et løft på i alt 2 mia. kr. i perioden 2017-2020 målrettet ”værdig ældrepleje”. Heraf udmøntes 380 mio. kr. årligt til et klippekort til ekstra hjælp, som plejehjemsbeboere selv kan være med til at bestemme over. De ældre kan selv bestemme, om de vil bruge klippene på for eksempel en ekstra gåtur, restaurantbesøg eller hjælp til at være vært for besøg fra familie og venner. Klippekortsordningen udmøntes som en ansøgningspulje, som fordeles efter bloktilskudsnøglen. Middelfart Kommunes andel svarer til 2,470 mio. kr. om året, hvilket svarer til at der er ca. 8.500 kr. om året pr. borger på et plejecenter. Fra 2019 overgår midlerne til bloktilskuddet. Der vil senere blive forelagt en sag med forslag til kriterier og procedure for klippekort på plejecentrene.

Samtidig afsættes på finansloven 450 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne. Af de 450 mio. kr. reserveres de 425 mio. kr. til etablering eller genetablering af køkkener på plejehjem. Der stilles krav om mindst 25 pct. kommunal medfinansiering af det enkelte projekt, med mindre der er tale om køkkener i fællesarealer. Samtidig er det en forudsætning, at projektet ikke medfører huslejestigninger. De resterende 25 mio. kr. målrettes forsøg med styrket madkvalitet til ældre i eget hjem. Aftaleparterene vil samtidig følge op på værdighedsmilliarden, som blev aftalt i finansloven for 2016. Kommunerne skal fortsat hvert år frem mod 2019 redegøre for, hvordan midlerne udmøntes. Samtidig gennemføres i foråret 2017 en midtvejsevaluering af kommunernes anvendelse af værdighedsmilliarden i 2016 og den forventede anvendelse i 2017.


 

Økonomi:

I Finansloven for 2017 er der flere elementer, som har en økonomisk afsmitning på den kommunale økonomi – særligt på ældreområdet og på dagtilbudsområdet. De mere præcise økonomiske konsekvenser undersøges i den kommende tid. I denne forbindelse erindres der om, at der i Middelfart Kommunes budgetforlig for 2017 er indregnet en forventning om, at der kommer minimum 200 mio. kr. tilbage til kommunerne. Middelfart Kommunes andel heraf udgør 1,3 mio. kr.. Disse midler er lagt ind i budgettet under forudsætning af, at de udvalgsområder, som begunstiges i Finansloven for 2017, skal finde et tilsvarende råderum i deres budgetter.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
 - Social- og Sundhedsudvalget 14. december 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.

Når der er yderligere afklaring af, hvordan midlerne i praksis udmøntes til kommunerne, forelægges en sag til politisk godkendelse.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. december 2016 kl. 14:00

68. Fritvalgspriser for madservice 2017
Sagsnr.: 2016-003741
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice pr. 1. januar 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At fritvalgspriser på madservice for 2017 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for 2017. Fritvalgspriser for madservice svarer til Elbokøkkenets priser for madservice. Elbokøkkenet har udmeldt de samme priser i 2017 som i 2016.

Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens forventede udgifter til udbringning til borgere i eget hjem i 2017.

For at ligestille private leverandører godkendt til madservice under fritvalgsordningen med Elbokøkkenet må de private leverandører selv vælge, om de ønsker at levere mad 1 eller 2 gange om ugen hos de borgere, der har valgt dem som leverandør af madservice. Derfor er der  beregnet 2 priser på leveringsomkostninger.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2017 og er excl. moms

Priser ved levering 1 gang om ugen
Madservice: hovedret alm. + biret alm. leveret: 63,78 kr.
Madservice: hovedret diæt + biret diæt leveret: 77,62  kr

Madservice: hovedret alm. + biret alm. Uden leverance: 55,38 kr.
Madservice: hovedret diæt + biret diæt Uden leverance: 69,22 kr.

Priser ved levering 2 gange om ugen
Madservice: hovedret alm. + biret alm. leveret: 66,93 kr.
Madservice: hovedret diæt + biret diæt leveret: 80,77  kr

Madservice: hovedret alm. + biret alm. Uden leverance: 55,38 kr.
Madservice: hovedret diæt + biret diæt Uden leverance: 69,22 kr.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. december 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. december 2016 kl. 13:00
Byrådet 2. januar 2017 kl. 17:00

Bilag:

69. Takster for madservice 2017
Sagsnr.: 2016-005857
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Der er beregnet nye takster for 2017 til borgere, der modtager madservice i eget hjem.

Forvaltningen foreslår:

 • At taksterne for madservice 2017 godkendes

Sagsbeskrivelse:

I forlængelse af budgetvedtagelsen skal taksterne for levering af madservice i eget hjem godkendes.

Prisen, der opkræves, må ikke overstige de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som kan henføres til produktion og levering af ydelser. I 2016 er den fastsatte maksimumgrænse for borgerens egenbetaling for en leveret hovedret på 51 kr. Maksimumstaksten for 2017 forventes forhøjet ved lov i forhold til pris- og lønfremskrivningen.

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 14. oktober 2016 vedtaget priser for Elbokøkkenet i 2017.

Forvaltningen anbefaler følgende madservicetakster i 2017:

Hovedret:  40,50 kr. 
Biret:  11,50 kr.  
Levering pris pr. uge 50,00 kr. 

I 2016 er taksterne følgende;

Hovedret: 39,85 kr.
Biret:  11,50 kr. 
Levering pris pr. uge 50,00 kr. 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

•Ældrerådet mener, at det holder sig inden for de centralt fastsatte regler, hvorfor Ældrerådet kan tage madservicetaksterne for 2017 til efterretning.
 
•Handicaprådet godkender taksterne, men opfordrer til at nuværende niveau for takster på madservice ikke stiger af hensyn til  borgere på førtidspension og alderspension.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. december 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. december 2016 kl. 13:00
Byrådet 2. januar 2017 kl. 17:00

Bilag:

2016-005857-39madtakster 2017.docx
70. Dokumentationskrav på Social - og sundhedsområdet
Sagsnr.: 2016-025978
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Der er for tiden meget stor fokus i medierne på dokumentation på plejehjemsområdet, især med fokus på om medarbejderne bruger deres tid rigtigt.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen drøftes

Sagsbeskrivelse:

Der er for tiden meget stor fokus i medierne på dokumentation på plejehjemsområdet, især med fokus på om medarbejderne bruger deres tid rigtigt.

På baggrund heraf præsenterer forvaltningen et kort oplæg om hvad der i dag dokumenteres og en afklaring af dels hvilke krav, der stilles som følge af lovgivning, og hvilke krav, vi selv har valgt at stille til dokumentationen. Oplægget uddybes på et kommende møde med henblik på en afklaring af det relevante dokumentationsniveau.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring.

Beslutning:

Drøftet.

Forvaltningen udarbejder i løbet af foråret 2017 et overblik over den nuværende dokumentationspraksis på området.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. december 2016 kl. 14:00

71. Visitationskriterier 2017
Sagsnr.: 2016-026014
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Godkendelse af visitationskriterier for indkøb, plejebolig, ældrebolig samt tryghedsbolig.

Forvaltningen foreslår:

 • At visitationskriterierne godkendes

Sagsbeskrivelse:

Formålet med visitationskriterier er at beskrive kriterier for at blive visiteret til indkøb, plejebolig, ældrebolig samt tryghedsbolig.

Visitationskriterierne for plejebolig, ældrebolig og tryghedsbolig er korrigeret, således at de tydeligere beskriver kriterier for visitering til en bolig.

I budgetaftalen for 2017-2020 indgik ændrede kriterier for visitation til indkøb og vareudbringning. Visitationskriterier for indkøb beskriver de nye kriterier for visitation til indkøb og vareudbringning.
Visitationskriterierne vil altid være suppleret af en konkret individuel vurdering af borgerens samlede situation.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Alle visitationskriterier har været i høring hos hhv. Ældreråd og Handicapråd.
Handicaprådets og Ældrerådets høringsvar er vedlagt som bilag.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. december 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. december 2016 kl. 13:00
Byrådet 2. januar 2017 kl. 17:00

Bilag:

72. Kvalitetsstandarder i 2017
Sagsnr.: 2016-024929
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Godkendelse af kvalitetsstandarder gældende i 2017 for Serviceloven § 79a Forebyggende hjemmebesøg, § 83 Praktisk og personlig hjælp, § 83a Hverdagsrehabilitering og §§ 109,139 krisecentre, samt kvalitetsstandard inden for Sundhedslovens § 101 Rusmiddelbehandling.

Forvaltningen foreslår:

 • At kvalitetsstandarderne for 2017 godkendes

Sagsbeskrivelse:

Formålet med kvalitetsstandarder er at beskrive den hjælp, man som borger kan forvente at modtage fra kommunen, indenfor det område, som kvalitetsstandarden omfatter. Kvalitetsstandarder skal medvirke til at sikre, at den kommunale indsats er fastsat ud fra det politisk besluttede serviceniveau. Samtidig foretages der i hver borgersag en konkret og individuel vurdering.
Kvalitetsstandarden for krisecenter er ny, skyldes lovkrav og har ikke tidligere været politisk behandlet.

Til områder, hvor der ikke er lovkrav om kvalitetsstandarder, anvendes lovgivningen på området samt Strategien for Fremtidens Velfærd som rettesnor i visitationen.
 
Strategien for Fremtidens Velfærd følger fire spor:
• Vi støtter borgerne i at få alle deres ressourcer i spil
• Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver
• Vi behandler borgerne forskelligt - efter deres individuelle behov 
• Vi har fokus på forebyggelse

Disse fire konkrete spor vil indgå i dialogen med borgeren, når borgeren visiteres.
I alle vores indsatser tager vi dermed udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Alle kvalitetsstandarder har været i høring hos hhv. Ældreråd og Handicapråd.
Handicaprådets og Ældrerådets høringsvar er vedlagt som bilag.


Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget den 14. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 14. december 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. december 2016 kl. 13:00
Byrådet 2. januar 2017 kl. 17:00

Bilag:

73. Småbørnsindsats 0-2 år
Sagsnr.: 2016-023793
Sagsbehandler: Anette Christoffersen

Præsentation:

Småbørnsindsatsen 0-2 år indstilles til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At Småbørnsindsatsen 0-2 år godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede i juni 2016, at Småbørnsindsatsen 0-2 år blev en del af kommunens indsatser. Byrådet ønsker at fastholde og udvikle fokus på småbørnsområdet 0-2 år med visionen om, at alle børn i Middelfart Kommune får en god start og kan klare sig godt ud i livet.  ”En god start på livet i Middelfart Kommune” er med til at understøtte målet om at Middelfart Kommunen er ”et godt sted at bo og leve”.

Processen med udarbejdelse af Småbørnsindsatsen 0-2 år er foregået i et tæt samspil med en tværfagligt sammensat styregruppe- og arbejdsgruppe. I hele forløbet har en række interessenter været inddraget:

 •     Bestyrelsesrepræsentanter i alle dagtilbud
 •  Ledere i kommunen på tværs af afdelinger og forvaltninger
 •  Sundhedsplejen
 •  Alle faggrupper i kommunen med viden om 0-2 års området
 •  Afdelingsjordemødre fra Kolding Sygehus og Odense Universitetshospital
 •  Dagpleje og vuggestuepersonale
 •  Børn, Kultur og fritidsudvalget, Social og Sundhedsudvalget og Byrådet
 •  Sundhedsafdelingen
 •  Praktiserende læger
 •  Nybagte forældre

Småbørnsindsatsen 0-2 år har været i høring i december måned og er blevet justeret på baggrund af de indkomne høringssvar.

Økonomi:

Byrådet har bevilget kr. 500.000,- i 2017 og 2018, som foreslås anvendt til:

Ansættelse af en sundhedsplejerske i årene 2017 og 2018 for at effektuere nedenstående nye tiltag pkt. 1-5 
Ressourcer til kompetenceudvikling pkt. 6-7 kombineret med ressourcer fra de involverede afdelingernes egne uddannelseskonti

1. Fødselsforberedelse med deltagelse af sundhedsplejerske
2. Graviditetsbesøg til førstegangsfødende
3. Mødregrupper for førstegangsfødende med deltagelse af sundhedsplejersken
4. Forældrecaféer med forskellige oplægsholdere fra Børn, Unge og Fritidsforvaltningen
5. Sundhedsplejerskebesøg i 4-6 måneders alderen
6. Kompetenceudvikling i sundhedsplejen
7. Fælles tværfaglig kompetenceudvikling for medarbejdere inden for 0-3 års området

Derudover er det besluttet at ansætte en ledende sundhedsplejerske pr. 1. januar 2017 til understøttelse af Småbørnsindsatsen 0-2 år.

Høring:

Småbørnsindsatsen har været i høring december 2016 og de indkomne høringssvar ligger på Middelfart Kommunes hjemmeside.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. december 2016.
Social- og Sundhedsudvalget den 14. december 2016.
Økonomiudvalget den 19. december 2016.
Byrådet den 2. januar 2017. 

Beslutning:

Anbefales godkendt

Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. december 2016 kl. 12:30
Social- og Sundhedsudvalget 14. december 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. december 2016 kl. 13:00
Byrådet 2. januar 2017 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

74. Orientering