Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 12. oktober 2016

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
12. oktober 2016 kl. 16:00
Tilstede:
Kim Lund
Christian Martins Kromann
Paw Nielsen
Kaj Johansen
John Kruse
Ove Andersen
Nicoline Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

50. Projekt "Støt dit barn"
Sagsnr.: 2016-019957
Sagsbehandler: Lene Laasby Ladefoged

Præsentation:

Projektet ”Støt dit barn” er et tilbud til forældre i Middelfart Kommune, som har børn i alderen 10 – 25 år med psykiske vanskeligheder.  Projektet går i sin enkelthed ud på at styrke familien omkring den psykisk sårbare dels ved at give forældre viden om psykiske sygdomme, dels ved at give forældre et forum, hvor de frit kan sparre med fagpersoner og ligesindede forældre om dilemmaer og udfordringer i hverdagen.

Lene Laasbye Ladefoged og Hanne Ladegaard fortæller om projektet.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Tilbuddene i projektet har i perioden 2011 – 2015 bestået af:

-          Netværksgrupper med undervisningsforløb

-          Netværksgrupper uden undervisningsforløb

-          Telefonrådgivning

Projektet har eksisteret siden november 2011 og skulle have været afsluttet i november 2015. Ved endt projektforløb var der dog økonomiske midler tilovers, og der blev da ansøgt om at udvide projektet med endnu et projektår, hvor der blev sat fokus på et udvidet samarbejde med Fredericia-Middelfart Selvhjælp. Socialministeriet gav et tilsagn til dette og projektet befinder sig nu i en periode, hvor der er et særligt fokus på at forankre projektets tilbud om netværksgrupper i Fredericia-Middelfart Selvhjælp.

Fredericia-Middelfart Selvhjælp og Middelfart Kommune har fra projektets begyndelse samarbejdet om netværksgrupperne.

Projektet er støttet af Socialministeriet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring.

Sagsbehandling:
Social- og Sundhedsudvalget den 9. september 2016
Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2016

Social- og Sundhedsudvalget den 9. september 2016
Punktet udsættes til næste møde den 12. oktober 2016.

Beslutning:

Der har været i alt 10 forløb i projektets fem år.
Deltagerne er meget tilfredse med tilbuddet, og mange fortsætter i netværksgrupper efterfølgende. Der er venteliste på at komme med i forløb.

Selvhjælp Fredericia-Middelfart  tager over på projektet og kan i den forbindelse trække på bistand fra kommunen. Forløbet vil primært blive drevet af to meget erfarne frivillige, med såvel netværksgrupper som oplæg fra professionelle videnspersoner.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00
Social- og Sundhedsudvalget 12. oktober 2016 kl. 16:00

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00

Punktet udsættes til næste møde den 12. oktober 2016.

51. Strukturelle udfordringer på Voksenhandicapområdet 2016 og frem - baggrund og initiativer
Sagsnr.: 2016-019867
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Voksenhandicapområdet har siden 2015 oplevet et stigende udgiftspres, som har skabt strukturelle udfordringer og ført til merforbrug i 2015 og forventet merforbrug i 2016. Forvaltningen har analyseret situationen, og udarbejdet forslag til initiativer, som kan medvirke til at skabe økonomisk balance på området. 

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og sundhedsudvalget godkender igangsættelse af de i sagen omtalte initiativer til genopretning af voksenhandicapområdets økonomi 

Sagsbeskrivelse:

Handicap- og psykiatriområdet(for voksne) har siden foråret 2015 oplevet et kraftigt udgiftspres. Situationen førte i 2015 til et merforbrug på ca. 8,3 mio. kr. og udviklingen er fortsat ind i 2016 hvor der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på ca. 6,0 mio. kr.

Udviklingen er beskrevet og analyseret i det vedhæftede notat "Strukturelle udfordringer på handicap- og psykiatriområdet 2016".

Af notatet fremgår, at området har haft en markant udgiftsstigning fra 2014 til 2015 (se figur side 2). Endvidere fremgår det, at der er blevet tilført midler til budget 2015 til udgifter i forbindelse med nettotilgang af sager; men vedtagne besparelser og effektiviseringer for 2015 og tidligere udlignede denne tilførsel. 

Forskellige tiltag på området har ikke kunnet udligne et stigende udgiftspres kombineret med en stort set uændret budgetramme fra 2014 til 2015.

Situationen er fortsat ind i 2016. På den baggrund udarbejdede forvaltningen i foråret 2016 en handlingsplan med fokus på revurdering og revisitering af følgende;
 • sagsbehandlernes dyreste sager
 • sager, hvor borgerne modtager støtte af kommunens egne bostøtteteams
 • sager, hvor borgerne er bevilget socialpædagogisk støtte eller midlertidige botilbud
 • sager, hvor borgerne er bevilget aktivitets- og samværstilbud på psykiatriområdet

Disse initiativer har til formål at få tilpasset bevillingerne til borgernes behov og samtidig få reduceret forbruget.

Handlingsplanen har haft effekt og har reduceret forbruget i de konkrete sager med ca. 1,6 mio. kr. i løbet af 2016. Men der har i samme periode været en stigning i udgifter i eksisterende sager som har udlignet en del af handlingsplanens effekt. Desuden har det vist sig meget ressource- og tidskrævende at få revurderet sagerne på området.

Der er derfor behov for at supplere ovenstående tilgang med nye initiativer.

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2017 har forvaltningen foreslået, at der sker et kvalitetsløft af sagsbehandlingen gennem tilførsel af en sagsbehandler samt tilførsel af ledelsesressourcer fra og med 2017 og over de næste 2 år. Dette er indarbejdet i budgetforliget for 2017.

Ressourcerne vil bl.a. blive anvendt til øget fokus på borgernes brug af krisecentre og forsorgshjem, overgangen fra barn til voksen og generelle revisiteringer på området.

Forvaltningen foreslår, at det i forbindelse med tilgang af nye borgere, enten generelt eller i overgangen fra ung til voksen i samarbejdet med Børn- og ungeforvaltningen, som udgangspunkt altid undersøges om etablering af lokale tilbud er muligt. Der bør kunne etableres fleksible lokale tilbud, som giver borgerne muligheder for at forblive i kommunen og og dermed forblive tæt på deres netværk (dette er omtalt i bilaget "Fleksible løsninger - lokale tilbud").

Handicapområdet indgår i Socialstyrelsens Task Force forløb. Der er netop indgået en samarbejdsaftale om et udviklingsforløb. I denne indgår udarbejdelse af en plan for revisitering af borgere. Det forventes at især revisitering af borgere i midlertidige og længerevarende botilbud vil medføre budgetreduktioner. Flere sager har ikke været fulgt op i adskillige år. Borgere på især midlertidige botilbud vil blive forsøget hjemtaget til ovennævnte lokale fleksible tilbud. Dette kan medføre en vis utilfredshed hos borgere og pårørende. For at øget hjemtagelse overhovedet skal kunne være muligt, skal der være boliger at hjemtage til. Der vil blive udarbejdet en masterplan for boliger til borgere med særlige behov, som bl.a. skal medvirke til at identificere behovet for boliger og anvise, hvordan disse kan tilvejebringes.

Forvaltningen har konstateret, at et større antal borgere over 65 år er bevilget støtte primært på handicapområdet. Konkret modtager 33 +65 årige borgere ydelser for mere end 5 mio. kr. på handicap og psykiatriområdet. En lille del af dette beløb vedrører ydelser, som borgerne er berettiget til uanset alder. Men de øvrige ca. 4,8 mio. kr. vedrører ydelser, som borgerne blev bevilget, før de fyldte 65 år, og som blot er videreført efter at borgerne blev folkepensionister. Dette har været gældende praksis i kommunen i mange år. Forvaltningen foreslår, at plejekrævende borgere fremover visiteres til ydelser efter kvalitetsstandarden på ældreområdet, og dermed sidestilles med det serviceniveau, som tilbydes kommunens øvrige folkepensionister på ældreområdet.  

Økonomi:

Det forventes at forskellige tiltag i løbet af de kommende år vil bidrage til genoprette balancen mellem budget og regnskab indenfor handicap- og psykiatriområdet (for voksne).

Høring:

Handicaprådet er på møde i september 2016 orienteret om udviklingsplanen for handicapområdet i samarbejde med Socialstyrelsens Task Forcen herunder kommende initiativer. Endvidere har udvidelse af ressourcer og tilførsel af midler til masterplan været omtalt i forbindelse med høring af budget 2017.

Behandlingsplan

- Social- og Sundhedsudvalget 12. oktober 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet af et flertal i udvalget.

Paw Nielsen tager forbehold for indstillingen med henvisning til en bekymring for, at meget sårbare borgere vil blive påvirket negativt af revisitationer.

Handicaprådet orienteres på et kommende møde.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. oktober 2016 kl. 16:00

Bilag:

52. Varm mad på plejecentrene
Sagsnr.: 2016-021701
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Der orienteres om afprøvning af to modeller for varm mad til aften på to plejehjem, og de afledte konsekvenser heraf.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af Ældrerådets ønske om at beboerne får varm mad til aften – og helt i tråd med øvrige initiativer på kostområdet, igangsættes en afprøvning af forskellige modeller for varm mad til aften på to plejehjem, Fænøsundvænget og Egebo.

Afsættet for afprøvningen er den allerede eksisterende økonomi på området, de nuværende medarbejdere i køkkenområdet og på plejehjemmene, samt de fysiske rammer som f.eks. modtagekøkkenerne og køkkenerne i boenhederne.

Arbejdet med afprøvning af forskellige modeller er tilrettelagt som en projekt, og er forankret hos lederen af kost og ernæring og læringskoordinatoren.

Der nedsættes en projektgruppe hvor bl.a. Ældrerådet er repræsenteret med to medlemmer.

Projektgruppens opgaver vil bl.a. være at afklare, hvordan afprøvningen skal evalueres, hvad er succeskriterier, input til modellerne og samt følge afprøvningsprocessen.

Projekt varm mad til aften
Leder af kost og ernæring og læringskoordinator har udarbejdet en rapport forud for afprøvning af varm mad til aften. Rapporten skal danne grundlag for afprøvningen og det videre arbejde. Rapporten indeholder to temaer:
 • Første del indeholder kortlægning af køkkenområdet, herunder bemanding, produktion, service, stand, økonomistyring og udbringning/levering.
 • Den anden del beskriver pilotprojektet og 3 modeller for pilotprojekter med beskrivelse af fordele og ulemper for beboerne, konsekvenser for personalet, bygninger mv.

Der stiles mod, at afprøvningen kan ske fra januar 2017 og ca. 6 måneder frem, hvorefter projektet evalueres.

Rapporten er vedlagt som bilag.

Afledte konsekvenser af afprøvning af varm mad til aften
Afprøvningen af forskellige modeller for varm mad til aften sker inden for den eksisterende budgetramme. Det betyder, at medarbejderne i køkkenområdet i afprøvningsperioden sandsynligvis vil få ændret deres arbejdstid og evt. arbejdssted, således deres tilstedeværelse vil være fra midt på dagen og frem mod aftenmadstid.

Ændringen i medarbejdernes arbejdstid vil blive aftalt med den faglige organisation og varslet efter gældende regler.

Omlægningen til varm mad til aften og ændring i køkkenpersonalets arbejdstid vil medføre, at der i denne periode på Fænøsundvænget og Egebo vil være forplejningstilbud, som ikke kan gives.

Det drejer sig om forplejning til de foreninger, klubber mv. der benytter plejehjemmet som mødested og aktivitetssted, fælles aktiviteter for beboerne, samt forplejning til div. Møder og kurser for medarbejdere i kommunen.

Der vil i samarbejde med de berørte foreninger, klubber mv. blive drøftet alternative muligheder, således de kan træffe andre aftaler for deres forplejning i afprøvningsperioden. Målet er, at de planlagte aktiviteter gennemføres i prøveperioden.

Forplejning til kurser, møder mv. for medarbejdere i kommunen er af et begrænset omfang og kan løses ved køb af ekstern leverandør.

Økonomi:

Projektet gennemføres inden for eksisterende ramme for området.

Høring:

Ældrerådet har drøftet ovenstående orientering på Ældrerådets møde 22. september 2016.

Ældrerådets bemærkninger er vedlagt som bilag.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. oktober 2016 kl. 16:00

Bilag:

53. Forstærket indsats til sårbare borgere der er storrygere
Sagsnr.: 2016-021534
Sagsbehandler: Line Jeanne Honoré

Præsentation:

Middelfart kommune har tilbud til rygere.  Tilbuddet består af rygestopkurser samt individuelle rygestoptilbud og kan suppleres med andre tilbud om for eksempel motion.
Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste anbefaling  mangler vi at tilbyde hjælp til  rygeafvænningsmedicin for at opnå et bedre resultat til sårbare storrygere.

Forvaltningen foreslår:

For at opnå større succes med rygestop for borgere med en kronisk sygdom f.eks. KOL eller som er sårbare på anden måde tilbydes sammen med individuel rygestopvejledning at understøtte rygestoppet med rygeafvænningsmedicin og andre hjælpemidler. 
 

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsstyrelsen har udbudt en "storrygerpulje, som  blandt andet består af 9 projekter, der har til formål at styrke den kommunale indsats over for storrygerne
Evalueringen viser, at de storrygere, der deltager i projekterne, i højere grad stopper med at ryge sammenlignet med andre tilsvarende rygestopaktiviteter. 70 % af storrygerne er røgfri ved kursets afslutning, og 52 % er fortsat røgfri 6 måneder efter. Storrygerne, der deltager i projektet, har deltaget i de kommunernes rygestoptilbud og samtidig fået tilskud til rygeafvænningsmedicin.  


Baggrunden er, at

17 % af danskerne er dagligrygere og yderligere 6 % ryger lejlighedsvist

72 % ville ikke ryge, hvis de kunne leve deres liv om, 11 % siger ’ja’ og 17 % ’ved ikke’

55 % ønsker at stoppe

61 % af rygerne ønsker hjælp til at stoppe især fra sine nærmeste, men også fra rygestopmedicin, rygestopkursus eller andet

72 % af rygerne har forsøgt at stoppe min. én gang

22 % af rygerne har forsøgt at stoppe med at ryge i løbet af det seneste år


Ved at tilbyde rygeafvænnningsmedicin sammen med individuelle rygestopkurser, forventer forvaltningen at kunne få endnu flere borgere til at stoppe med at ryge, samt holde deres rygestop resten af livet. Det gavner deres livskvalitet, men vil også kunne forhindre udvikling af sygdomme og forhindre indlæggelse på sygehus.
Det kunne blandt andet være borgere henvist fra jobcentret, hvor vi har et forløb omkring sundhed.

Forventningen er, at ca. 40 borgere på årsbasis vil tage imod dette tilbud, som igangsættes 1/1 - 2017.

Der foretages efter et år en evaluering af effekten af rygeafvænningsmedicin.

Økonomi:

Indkøb af rygeafvænningsmedicin mm vil koste ca 60.000 kr til 40 borgere.
Udgiften finansieres af sundhedsafdelingens budget til forebyggelse.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
Social- og sundhedsudvalget den 12. oktober.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. oktober 2016 kl. 16:00

Bilag:

54. Elbokøkkenet Årsregnskab 2015
Sagsnr.: 2016-021716
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 16. september 2016 godkendt årsregnskabet for 2015. Ligeledes har revisionen påtegnet årsregnskabet for 2015 uden forbehold.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskab 2015 for Elbokøkkenet tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 16. september 2016 godkendt regnskabet for 2015. Revisionen har godkendt regnskabet uden bemærkninger.

Det reviderede regnskab skal ifølge interessentkontrakten sendes til orientering til alle interessenter. Regnskabet er udarbejdet efter både de udgiftsbaserede og de omkostningsbaserede regnskabsprincipper.

Resultatet for 2015 efter de omkostningsbaserede principper.

Regnskab 2014                Omkostningsbaseret       
Indtægter i alt                          -20.822.911  kr.                 
Udgifter i alt                              21.063.461  kr.                    
Resultat ordinær drift                       240.550  kr.

Ektraordinære udgifter - listeria        2.746.681 kr.       
Resultat efter ekstraordinære udg.     2.987.231 kr.                 

Regulering af ferieforpligtigelsen  og forskydning af varelager indgår i det omkostningsbaserede regnskab. Større anskaffelser medtages fuldt ud i det udgiftsbaserede regnskab. I det omkostningsbaserede regnskab fordeles omkostningerne over flere år via afskrivning.

Elbokøkkenet budgetlægges hvert år ud fra, at selskabet skal balancere, dvs. der hverken skal være over- eller underskud. Elbokøkkenet har i 2015 haft et underskud på 0,241 mio. kr. på ordinær drift. Som følge af listeriaudbruddet i foråret 2015 har der været ekstraordinære udgifter til blandt andet overarbejde til personale. De ekstraordinære udgifter til Listeria udgør 2,747 mio kr. Det betyder at resultatet viser et underskud incl. ekstraordinære udgifter til listeria på 2,987 mio. kr.

Over-/underskud fordeles forholdsmæssigt efter de 4 kommuners aftagerandel:

Andel af omsætning 2015         Omsætning            Andel
Fredericia Kommune                    6.927.906            33 %
Kolding Kommune                        8.138.630            39 %
Middelfart Kommune                    2.178.920            11 %
Haderslev Kommune                    3.576.629            17 %
Total sum                                     20.822.084            100%

Middelfart Kommune har ultimo september fået en regning på kommunens andel af underskuddet vedr. listeria i 2015. Udgiften medtages i 4 budgetopfølgning pr. 30/9-2016.

Økonomi:

Der henvises til sagsbeskrivelse.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 12. oktober 2016

Beslutning:

Taget til efterretning

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. oktober 2016 kl. 16:00

Bilag:

55. Halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Social- og Sundhedsforvaltningen
Sagsnr.: 2016-004129
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning 2016 for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At halvårsregnskabet / 3. budgetopfølgning for 2016 tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et kombineret halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 for Social- og Sundhedsudvalgets område. Forvaltningen udarbejder og aflægger budgetopfølgningen pr. 30. juni som en del af kommunens halvårsregnskab som beskrevet i Budgetopfølgningsplanen for 2016.

Ved udarbejdelsen af halvårsregnskabet forventer Social- og Sundhedsudvalget et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en engangsindtægt på 5,7 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering. Landets kommuner bliver efterreguleret med 872,6 mio. kr. vedrørende regnskab 2015. Engangsindtægter indgår ikke i opgørelse af kommunens serviceudgifter. Når der korrigeres for den aktivitetsbestemte medfinansiering er der et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. 
 
Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på Sundhed, et mindrefor-brug på 2,7 mio. kr. på Senior og Velfærd og et merforbrug på temaområdet Voksen Borger på ca. 5,3 mio. kr.

På anlæg forventes et mindreforbrug på 0,765 mio. kr. Mindreforbruget vedrører sidste etape af renoveringen af fællesarealer på plejecentrene Egebo Plejecenter, Ældrecenter Skovgade og Gelsted Plejecenter. Renoveringen af Gelsted Plejecenter udskydes til efter, at der er udarbejdelse af en masterplan på boligområdet. 

Økonomi:

Resultatet af halvårsregnskabet / 3. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat.

I forbindelse med det samlede halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning for Middelfart Kommune, forventes Social- og Sundhedsudvalget at få en positiv tillægsbevilling til driften i 2016 på 6,462 mio. kr., som følge af efterreguleringen på den aktivitetsbestemte medfinansiering og årets Lov- og cirkulæreprogram som betyder at der tilføres penge til læger på plejecentre, akut sygepleje og hospice/psykologhjælp (aktivitetsbestemt medfinansiering) . Beløbet finansieres af kassen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2016.

Beslutning:

Taget til efterretning

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. oktober 2016 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

56. Orientering