Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 9. september 2016

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
9. september 2016 kl. 08:00
Tilstede:
Kim Lund
Ove Andersen
Christian Martins Kromann
Nicoline Damkjær
Kaj Johansen
Paw Nielsen
John Kruse
Fraværende:

ÅBNE SAGER

43. Projekt "Støt dit barn"
Sagsnr.: 2016-019957
Sagsbehandler: Lene Laasby Ladefoged

Præsentation:

Projektet ”Støt dit barn” er et tilbud til forældre i Middelfart Kommune, som har børn i alderen 10 – 25 år med psykiske vanskeligheder.  Projektet går i sin enkelthed ud på at styrke familien omkring den psykisk sårbare dels ved at give forældre viden om psykiske sygdomme, dels ved at give forældre et forum, hvor de frit kan sparre med fagpersoner og ligesindede forældre om dilemmaer og udfordringer i hverdagen.

Lene Laasbye Ladefoged og Hanne Ladegaard fortæller om projektet.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Tilbuddene i projektet har i perioden 2011 – 2015 bestået af:

-          Netværksgrupper med undervisningsforløb

-          Netværksgrupper uden undervisningsforløb

-          Telefonrådgivning

Projektet har eksisteret siden november 2011 og skulle have været afsluttet i november 2015. Ved endt projektforløb var der dog økonomiske midler tilovers, og der blev da ansøgt om at udvide projektet med endnu et projektår, hvor der blev sat fokus på et udvidet samarbejde med Fredericia-Middelfart Selvhjælp. Socialministeriet gav et tilsagn til dette og projektet befinder sig nu i en periode, hvor der er et særligt fokus på at forankre projektets tilbud om netværksgrupper i Fredericia-Middelfart Selvhjælp.

Fredericia-Middelfart Selvhjælp og Middelfart Kommune har fra projektets begyndelse samarbejdet om netværksgrupperne.

Projektet er støttet af Socialministeriet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring.

Sagsbehandling:
Social- og Sundhedsudvalget den 9. september 2016

Beslutning:

Punktet udsættes til næste møde den 12. oktober 2016.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00
Social- og Sundhedsudvalget 12. oktober 2016 kl. 16:00

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00

Punktet udsættes til næste møde den 12. oktober 2016.

44. Fordeling af midler til Frivilligt Socialt Arbejde §18 2. runde 2016
Sagsnr.: 2016-018128
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Fordeling af midler til Frivilligt Socialt Arbejde (§18), 2. runde 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At der fordeles kr. 141.600 kr. i 2. runde 2016

Sagsbeskrivelse:

I følge lov om Social Service skal Byrådet samarbejde med frivillige sociale organisation og foreninger. Der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Der er to årlige ansøgningsrunder, januar og august.

Ansøgningerne er modtaget og behandlet i Social- og Sundhedsforvaltningen, og der foreligger indstilling fra administrationen.

Der er stor interesse for at søge midler til frivilligt socialt arbejde, så det er ikke muligt at imødekomme alle ansøgninger.

Økonomi:

Der resterer kr. 141.668 til udbetaling ved 2. runde 2016.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Sagsbehandling:
Social- og Sundhedsudvalget den 9. september 2016

Beslutning:

Ansøgning fra Alzheimerforeningen udgår, da der er fundet en løsning på lokaleproblemet.
De uforbrugte midler overføres til 2017.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00

Ansøgning fra Alzheimerforeningen udgår, da der er fundet en løsning på lokaleproblemet.
De uforbrugte midler overføres til 2017.

Bilag:

45. Afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser - Syddanmark
Sagsnr.: 2016-003622
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Socialstyrelsen kan i regi af National Koordination udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landets kommunalbestyrelser i henhold til lov om socialservice §13b, stk.2.
Lovgrundlaget giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde fokus på målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområdet, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne. Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 central udmelding om fokus på borgere med svære spiseforstyrrelser.  Der er udarbejdet en afrapportering i henhold til ovenstående, som skal godkendes i kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser i Syddanmark godkendes

Sagsbeskrivelse:

Socialstyrelsen kan i regi af National Koordination udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landets kommunalbestyrelser. Dette sker i henhold til lov om socialservice §13b, stk.2, der giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområdet, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.

Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

Socialstyrelsen kan på baggrund af afrapporteringer anmode om:

 • At en eller flere kommunalbestyrelser foretager en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen
 • At kommunalbestyrelsen eller regionsrådet midlertidigt pålægges at opretholde et tilbud
 • At det undtagelsesvis kan pålægges en kommunalbestyrelse eller et regionsråd at etablere eller fortsat at drive et tilbud eller tilbyde en indsats omfattet af denne lov
 • At der undtagelsesvis kan pålægges en kommune eller region at videreføre eller forny en driftsaftale med et eksisterende privat tilbud
 • At der undtagelsesvis meddeles et pålæg om samling af små tilbud rettet mod samme målgruppe til ét tilbud.

Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det rammeaftale sekretariaterne, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for Syddanmark til Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

Rammeaftale sekretariatet i Syddanmark (Fælleskommunalt Socialsekretariat) og Socialdirektørforum har på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaerne fra Socialstyrelsen udarbejdet afrapportering for Syddanmark på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

 

Afrapportering

Kommunerne har indmeldt hvor mange borgere med svære spiseforstyrrelse, de havde i 2014 og 2015.

Antal borgere med svære spiseforstyrrelser

2014

2015

Børn (0-17 år)

50

53

Voksne (18 år og derover)

129

149

 

Kommunerne i Syddanmark anvender en række forskellig tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser, kommunale, regionale og private – herunder også matrikelløse tilbud.

Kommunerne i Syddanmark melder ikke om problemer med at kunne tilbyde relevante indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser.

I forbindelse med National Koordination omkring temaet borgere med spiseforstyrrelser er en række udfordringer blevet afdækket på området. Socialdirektørforum vil sammen med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark forsøge at optimere samarbejdet og sektorovergange, så borgerne får en sammenhængende indsats.

Tidsplan

 11. maj 2016 Godkendt i Socialdirektørforum 
 23. maj 2016Godkendt i Kommunaldirektørkredsen
 13. juni 2016 Godkendt i KKR
 29. juni – 15. oktober 2016Til godkendelse i kommunerneTil godkendelse i kommunerne
 15. oktober 2016 Fælleskommunalt Socialsekretariat indsender rapporten til Socialstyrelsen

Økonomi:

Ingen

Høring:

Høring af Handicaprådet:
Rådet er orienteret om afrapporteringen. Skulle rådet afgive høringssvar vil dette foreligge ved behandling af afrapporteringen.

Høring af Ældrerådet:
Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 6. september 2016
- Skoleudvalget den 6. september 2016
- Social- og Sundhedsudvalget 14. september 2016
- Økonomiudvalget 26. september 2016
- Byrådet 3. oktober 2016

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. september 2016 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. september 2016 kl. 13:00
Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. september 2016 kl. 13:15

Indstilles til godkendelse

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

46. Godkendelse af Rammeaftale 2017
Sagsnr.: 2016-003622
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet en Rammeaftale gældende for 2017 for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 15. oktober og gælder for det efterfølgende år.

Forvaltningen foreslår:

 • At Rammeaftale 2017 på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen gælder for 2017 og genforhandles årligt.
 
Udviklingen på det specialiserede socialområde - et paradigmeskift
Gennem de seneste år er der sket et paradigmeskift på socialområdet. Den rehabiliterende tilgang er kommet i fokus, og danner i stigende grad grundlag for arbejdet på området. Fokus på velfærd er ændret fra at være noget, der leveres til borgerne, til at velfærd er noget der skabes sammen med borgerne. Borgerne skal inddrages aktivt, og selv være med til at definere det gode liv, og den kommunale opgave er at støtte borgere med funktionsnedsættelser til at leve et så almindeligt liv som muligt.

 
For at skabe grundlaget for hurtigt og fleksibelt samarbejde mellem aktørerne på området ønsker Socialdirektørforum i Syddanmark, at der i de kommende år fokuseres på følgende temaer;

 • Effekt - metoder der virker
 • Vidensdeling
 • Tværsektorielt fokus
 • Specialiseringen ud til borgerne - matrikelløse indsatser
 • Velfærdsteknologi
 • Samarbejde med civilsamfundet
 • Forebyggelse

I Syddanmark arbejdes der løbende med en lang række fokusområder og visioner, som en del af det kommunale/regionale samarbejde. Ud over dette vil der, gennem Rammeaftale 2017, være fokus på følgende indsatser;

Metoder i Botilbud
Siden offentliggørelsen af en undersøgelse om metoder i botilbud udarbejdet af Socialforskningsinstituttet(SFI), har der været fokus på at arbejde mere struktureret med metoder. Dette styrkes ved, at der i efteråret 2016 igangsættes et kursusforløb, som skal skabe fundamentet for en mere videns baseret indsats på området.

Sammen om velfærd - tværsektorielt kompetenceprojekt
På baggrund af et tværsektorielt kompetenceprojekt blev der i januar 2015 afholdt Round table møde med deltagelse af kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark. Mødet fokuserede på, hvordan aktørerne kan medvirke til at understøtte et paradigmeskift, hvor velfærd ikke længere skal ses som noget der leveres til borgerne, men som noget der skabes sammen med borgerne og mange andre. Indsatserne skal være mere videns baseret og orienteret mod effekt, kvalitet og progression. Dette medfører nye krav medarbejderne og dermed til udannelserne på området. 

På den baggrund er der udarbejdet et fælles strategisk grundlag for samarbejdet mellem kommuner, regionen og uddannelsesinstitutionerne samt en handleplan for de første indsatser. Indsatserne fokuser på udvikling af grunduddannelser og praktikforløb samt efteruddannelser/videreuddannelser. De første konkrete aktiviteter er igangsat i 2016 og projektet løber til 2018.

Videndeling om relevante temaer
Videndeling giver god mening, men er ikke altid lige til. Udvikling af vidensdeling vil i 2017 være i fokus, og der vil blive afholdt 1-2 tværkommunale/regionale workshops om gode projekter eller erfaringer, som andre med fordel kan lære af.

Samarbejde med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark omkring spiseforstyrrelser
I forbindelse med National Koordination omkring temaet borgere med spiseforstyrrelser er en række udfordringer blevet afdækket på området. Socialdirektørforum vil sammen med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark forsøge at optimere samarbejdet og sektorovergange, så borgerne får en sammenhængende indsats.

Styring af udgifterne
Kommunerne ønsker, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Der vil i 2017 være fokus på, at de samlede udgifter skal falde, eller minimum fastholdes på niveau med 2016 i alle kommuner og regionen.

I 2017 vil Socialdirektørforum analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Med henblik på at følge og styre udgifterne udarbejdes en beskrivelse af udgiftsudviklingen med mulige årsagsforklaringer til udviklingen. Endvidere udarbejdes en beskrivelse af antal sager og særligt dyre sager.

Rammeaftalen omtaler endvidere områderne tendenser og behov, opfølgning på belægning på tilbud indenfor området, belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark, sikring af effektiv drift, fælles fokus på sikrede institutioner, Koordinering af land- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Endvidere er der et afsnit om særlige forhold i Styringsaftalen. Med hensyn til uddybning af disse områder og afsnit henvises til Rammeaftalen, som vedlægges som bilag.

Økonomi:

Godkendelse af Rammeaftalen for 2017 medfører i sig selv ikke nogle økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Høring af Handicaprådet;
Handicaprådet er orienteret om aftalens indhold. Skulle rådet ønske at afgive høringssvar vil dette foreligge ved politisk behandling af aftalen.

Høring af Ældrerådet;
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 6. september 2016
- Skoleudvalget den 6. september 2016
- Social- og Sundhedsudvalget 14. september 2016
- Økonomiudvalget 26. september 2016
- Byrådet 3. oktober 2016

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. september 2016 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. september 2016 kl. 13:00
Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. september 2016 kl. 13:15

Indstilles til godkendelse

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

47. Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med plejehjem i Middelfart Kommune 2015
Sagsnr.: 2016-019958
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Styrelsen for Patientsikkerhed foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på plejehjem jfr. Sundhedslovens § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014.

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporterne tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Formålet med Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på plejehjem.

Tilsynet vurderer den sundhedsmæssige indsats af den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndtering hos tilfældig udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Vurderingen tager afsæt i 39 målepunkter inden for dokumentation og medicinhåndtering.

Styrelsen for Patientsikkerhed har været på tilsyn på 3 af Middelfarts 8 plejehjem. De øvrige 5 plejehjem var fritaget for tilsyn i 2015. Disse 5 plejehjem vil få tilsyn i 2016.

Der er udført tilsyn på flg. Plejehjem i 2015

 • Fænøsundvænget
 • Fænøsund
 • Gelsted

Den samlede konklusion af de 3 tilsyn er, at der på ét plejehjem er fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Dette plejehjem er fritaget for tilsyn i 2016.

På de to øvrige plejehjem er der fundet fejl og mangler, der indebærer risiko for patientsikkerheden og vil få tilsyn igen i 2016.

De fundne fejl og mangler knytter sig primært til målepunkterne omkring dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser og patienters retstilling. Fejl og mangler omkring patienters retsstilling handler specifikt om manglende dokumentation af indhentet informeret samtykke hos beboeren til igangsætning af behandling.

Tilsynet fandt ikke alvorlige fejl og mangler, der udgør en risiko for patientsikkerheden eller gav anledning til væsentlig kritik.

Ændring af tilsyn fra 2017
Regeringen indgik d. 11. februar 2016 en politisk aftale om omlægning af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder til et risikobaseret tilsyn.

Aftalen betyder, at de lovbestemte og tilbagevendende tilsyn på bl.a. plejehjem afløses af et proaktivt risikobaseret tilsyn med alle behandlingssteder på sundhedsområdet.

Tilsynene vil derfor pr. 1. januar 2017 ske på behandlingssteder, hvor der er størst risiko for patientsikkerheden og dermed ikke pr. automatik på alle plejehjem.

Udvælgelsen af tilsynsområder vil ske gennem en vurdering af den risiko, der kan påvises bl.a. på baggrund af medicinordinationer, klagesager, oplysninger fra Patienterstatninger og bekymringshenvendelser fra medarbejdere, borgere og pårørende.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Rapporterne har været fremsendt til høring i Ældrerådet, og af høringssvaret fremgår det bl.a. at : Det er i sig selv positivt, at de andre ”har gjort sig fortjent til ikke at få tilsyn denne gang” og  ”Også i lighed med tidligere år har vi noteret os, at udfordringerne i hovedsagen ligger på dokumentation af f. eks. medicinhåndtering og samtykkeerklæringer”

Sagsbehandling:
Social- og Sundhedsudvalget den 9. september 2016
Økonomiudvalget den 26. september 2016
Byrådet den 3. oktober 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00

Taget til efterretning.

Bilag:

48. Nødkald - evaluering af nye kriterier
Sagsnr.: 2016-019959
Sagsbehandler: Kitt Lysén Pedersen

Præsentation:

Social og Sundhedsudvalget godkendte på udvalgsmødet 12. august 2015 nye kriterier for bevilling af nødkald. Social og Sundhedsudvalget ønskede i den forbindelse en evaluering af de nye kriterier efter et år.

Forvaltningen har evalueret på de nye kriterier ud fra tilgængelige oplysninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At evalueringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Med afsæt i Strategi for fremtidens velfærd og et behov for at se på praksis og effekt af daværende kriterier for bevilling af nødkald, udarbejdede forvaltningen nye kriterier for bevilling af nødkald i 2015.

De nye kriterier tager afsæt i fire forskellige pakker, som hver især indeholder forskellige muligheder for, hvordan borgernes behov kan imødekommes.

De fire pakker:

 • Pakke 1; Faldforebyggelse. Udredning af funktionsniveau og forslag til indsats i dialog med borgeren. Der bevilliges ikke nødkald
 • Pakke 2; Telefonløsning. Borgeren indkøber en telefonløsning eller privat nødkald. Kommunale medarbejdere hjælper med at rådgive om mulighederne.
 • Pakke 3; Tryghedsopkald. Borgeren får udleveret et telefonnummer, som kan kontaktes hele døgnet eller det aftales, at sundhedspersonale kan ringe borgeren op på bestemte tidspunkter
 • Pakke 4; Nødkald. Borgeren får installeret et nødkald fra kommunen, og det tilknyttes vagtcentralen.

Alle borgere, der ansøger om et nødkald grundet fald eller er bange for at falde, henvises til faldudredningsteamet. Faldudredningsteamet vurderer, at de igennem det sidste år har haft dobbelt så mange faldudredningssamtaler end tidligere, hvilket tyder på, at der fra medarbejder side er stor fokus på faldforebyggelse.

I juni 2015 var der 416 hjemmeboende borgere i Middelfart Kommune, der var visiteret til et nødkald. Det var forvaltningens skøn, at antallet kunne reduceres med 20 % på baggrund af de nye tildelingskriterier og revisitation af de allerede bevilligede nødkald.

I august 2016 er der registreret 326 nødkald, hvilket svarer til et fald på ca. 22 %. Faldet afspejler de nye kriteriers effekt, idet borgerne i stedet har fået tilbud om pakke 1, 2 eller 3.

Der er ikke foretaget en revisitation efter godkendelse af de nye kriterier, hvorfor ingen borgere har fået annulleret deres bevilling til nødkald.

Der er i det sidste år etableret 203 nødkald, hvoraf nogle skønnes at være udskiftninger. Der er registreret 11 afslag på nødkald det sidste år. Til sammenligning er der registreret ét afslag på nødkald før implementeringen af de nye kriterier.

Ny løsning for besvarelse af nødkald
Den nuværende håndtering af nødkald betyder, at når borgeren aktiverer sit nødkald, ringes kommunens sygeplejersker op og skal ofte omstille til andre medarbejdere i hjemmeplejen.

Der arbejdes pt. på en anden løsning således, at nødkald fremover bliver besvaret af ekstern leverandør, som efterfølgende kan omstille kaldet til en medarbejder. Dette skal være med til at sikre, at borgerens opkald besvares af en leverandør, hvis opgave primært er at besvare nødkald. Dermed flyttes opgaven fra den kommunale sygepleje, som fremadrettet kan fokusere på de borgere de yder sygepleje ved uden også at skulle besvare nødkald.

Økonomi:

Ankestyrelsen har i juni 2016 truffet en principafgørelse vedr. ”Hjælpemiddel – abonnementsudgifter til app – fastnetabonnement til brug for nødkald – driftsudgift”

Principafgørelsen slår fast, at fastnetabonnement til brug for nødkald bevilliges som en del af hjælpemidlet, når fastnetabonnementet er en forudsætning for, at nødkaldet kan fungere. Det er en forudsætning, at borgeren ikke i forvejen har fastnetabonnement. Det er alene abonnementet, der kan bevilliges sammen med nødkaldet. Det vil sige, at udgifter til telefonopkald ikke er omfattet, og borger skal derfor selv afholde sådanne udgifter.

For Middelfart Kommune betyder det, at i fald at borgeren ikke har en fastnettelefon eller bor i et område, hvor der er tilstrækkelig mobilnet til GSM nødkaldsløsninger, bevilliges oprettelse og betaling af abonnementsudgifter til fastnet i forbindelse med nødkald. Udgifterne til oprettelse af fastnet er en udgift, som Middelfart Kommune også tidligere har afholdt.

Udgifterne til abonnement dækkes ved nye bevillinger givet efter juni 2016.

Det skønnes, at principafgørelsen vil medføre en merudgift for Middelfart Kommune på ca. 2400 kr. årlig. Denne udgift afholdes inden for det eksisterende budget.

Høring:

Ingen høring.

Sagsbehandling:
Social- og Sundhedsudvalget den 9. september 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00

Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER

49. Orientering