Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 11. maj 2016

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
11. maj 2016 kl. 16:00
Tilstede:
Kim Lund
Nicoline Damkjær
Christian Martins Kromann
John Kruse
Paw Nielsen
Kaj Johansen
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

23. Status på kommunens samarbejde med Frivilligcentret
Sagsnr.: 2016-003956
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Middelfart kommune og Frivilligcentret har indgået en samarbejdsaftale, og der holdes et årligt statusmøde efter Frivilligcentrets generalforsamling i april.

Forvaltningen foreslår:

 • At status på samarbejdet drøftes
 • At forslag til samarbejdsaftale godkendes

Sagsbeskrivelse:

Siden 2012 har Middelfart kommune støttet Frivilligcentret, som i 2014 også opnåede medfinansiering fra ministeriet.

Frivilligcentret har lokaler i Bakkehuset, og planen er, at centret efter sommerferien rykker til en del af Aulby skole.

Forvaltningen og Frivilligcentret er enige om, at centret i høj grad har levet op til de overordnede indsatsområder i den nuværende aftale. Det er

- at deltage i udviklingen af den frivillige indsats

-  at arrangere og koordinere aktiviteter, temadage og dialogmøder m.v. for de frivillige sociale foreninger, organisationer, klubber og råd

-  at bidrage til at skabe helhed og overblik i indsatsen for det sociale arbejde

 - at fremsætte forslag til initiativer på området

Frivilligcentret indgår med formand, næstformand og daglig leder i koordinationsgruppe med de forskellige forvaltninger, hvor vi løbende har en konstruktiv dialog omkring samarbejdet.

Der er som noget nyt ved også at komme gang i samarbejdet på børneområdet, som var et særlig prioriteret indsatsområde i den nuværende samarbejdsaftale.

Frivilligcentret er meget positive overfor at indgå i arbejdet med tilrettelæggelse af den kommende indsats "Når jeg bliver gammel", og dette vil være et nyt prioriteret indsatsområde.

Økonomi:

Frivilligcentret bevilges årligt 400.000 kr. i tilskud, hvoraf de 104.000 kr. går til husleje og drift af lokaler og 50.000 kr. er reserveret til Selvhjælp. Kommunens tilbud er en forudsætning for den statslige bevilling.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forligtet.

Beslutning:

Samarbejdet blev drøftet og samarbejdsaftalen for 2016 godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00

Bilag:

24. Handlingsplan rusmiddelområdet
Sagsnr.: 2016-001399
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

En tværgående arbejdsgruppe har udarbejdet en uddybende beskrivelse og handlingsplan for rusmiddelområdet i Middelfart Kommune. Der er mange interessenter på rusmiddelområdet og mange, der har synspunkter på, hvordan midlerne bør prioriteres. Et af formålene med denne handlingsplan er netop at give de politiske udvalg mulighed for en politisk og strategisk prioritering af indsatserne på rusmiddelområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At handlingsplanen på rusmiddelområdet godkendes

Sagsbeskrivelse:

På foranledning af Social- og sundhedsudvalget er der blevet udarbejdet en tværgående kortlægning og handlingsplan for rusmiddelindsatsen i Middelfart Kommune.

Handlingsplanen er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante afdelinger. 

Enhver rusmiddelbehandling tager udgangspunkt i borgerens udfordringer, forudsætninger og egne mål med den overordnede målsætning, at borgeren opnår alkohol- og stoffrihed. Hvis det ikke er muligt tilstræbes højst mulig grad af rehabilitering og forbedret livskvalitet for borgeren, dennes pårørende og nære omgivelser.
Det er rusmiddelområdets opgave at planlægge behandling og indsatser, således at disse bygger på de tilgange og metoder, der har størst og mest forebyggende effekt. Borgere kan få hjælp til behandling ved overforbrug, regelmæssigt eller dagligt forbrug af rusmidler. Et overforbrug medfører typisk udvikling af afhængighed med abstinenser til følge og med fysiske, psykiske, sociale samt adfærdsmæssige konsekvenser af misbruget. Et misbrug kan omfatte indtagelse af f.eks. alkohol, hash, amfetamin, kokain, ecstasy, svampe, LSD, heroin og/eller benzodiazepiner.

Rusmiddelcenteret målretter sin behandling mod borgere med misbrug, når de er motiverede for at samarbejde med Rusmiddelcenteret. Det betyder, at borgeren skal kunne definere klare mål sammen med en medarbejder fra Rusmiddelcenteret inden for de 3 første samtaler. Samtalerne med borgeren danner grundlag for et visitationsmøde, hvor der laves en aftale med borgeren om den behandlingsindsats, der skal sættes i gang.  Det er en forudsætning for behandling, at borgerens forbrug af rusmidler kan karakteriseres som et misbrug.

Arbejdet med handlingsplanen har taget udgangspunkt i de fastsatte kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug i forhold til Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 141 og 142.

Handlingsplanen består af en kortlægning af de nuværende tilbud og samarbejde på rusmiddelområdet og munder ud i en række målrettede anbefalinger for forskellige grupper af borgere:

Borgere under 30 år
-          Arbejdsgruppen mener, at en opsøgende indsats på tilbud blandt ungeaktører vil kunne reducere antallet af misbrugere under 30 år. Såfremt Rusmiddelcenteret skal løse denne opgave, bør der tilføres midler svarende til en fuldtidsstilling. Indsatsen kan ikke prioriteres inden for nuværende budget, uden at andre indsatser markant nedprioriteres. Det vurderes, at investeringen i en opnormering på området over tid vil tjene sig hjem gennem besparelser på indsatser, der ellers ville skulle leveres til borgere, som ikke kommer ud af deres misbrug. 
-          Arbejdsgruppen anbefaler at Rusmiddelcenteret inviteres med i SSP-koordinationen, når borgeren har et rusmiddelproblem, eller at Rusmiddelcenteret kan anmode om at forelægge en sag for SSP koordinationen. Indsatsen kan udføres inden for nuværende budgetramme.

Borgere over 30 år
-          Arbejdsgruppen anbefaler, at der oprettes et åbent rådgivningstilbud i Rusmiddelcenteret. Formålet hermed er at ”fange” de borgere, som kortvarigt er motiveret for behandling. I Rusmiddelcentrets nuværende tilbud vil denne type borgere først komme til en samtale efter et stykke tid, og så kan motivationen være forsvundet. Det vurderes, at der er behov for at tilføre Rusmiddelcentret 100.000 kr. årligt til åben rådgivning.  Indsatsen kan ikke prioriteres inden for nuværende budgetramme, uden at andre indsatser skal nedprioriteres.
-          Arbejdsgruppen anbefaler, at Jobcenter og Rusmiddelcenter primo 2016 udvikler en model for en fælles job- og handlingsplan, hvor flere aktører på voksenområdet eventuelt deltager. En model for en fælles job- og handlingsplan udvikles inden for nuværende økonomiske ramme. Det forventes at tiltaget optimerer borgerens forløb i Jobcenter og Rusmiddelcenter.

Borgere på Plejecentre, Dagcentre og i Hjemmeplejen
-          Arbejdsgruppen anbefaler, at Rusmiddelcenteret to gange om året tilbyder information og vejledning til medarbejdere på plejecentre, dagcentre og i hjemmeplejen.
-          Halvårlig information og vejledning til medarbejdere på plejecentre, dagcentre og i hjemmeplejen udføres inden for nuværende budgetramme.

Økonomi:

Se bilag.

Høring:

Handlingsplan sendt til høring i handicapråd og i ungdomsråd d. 19. april 2016.

Handicaprådet udtrykker i vedlagte bilag støtte til handlingsplanens anbefalinger.


Behandlingsplan:
Social- og Sundhedsudvalget d. 11. maj
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. maj
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 7. juni
Skoleudvalget d. 7. juni
Økonomiudvalget d. 13. juni
Byrådet d. 20. juni

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016
Anbefales godkendt.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2016
Godkendt.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. maj 2016 kl. 08:00
Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. juni 2016 kl. 13:15
Skoleudvalget 7. juni 2016 kl. 15:45
Økonomiudvalget 13. juni 2016 kl. 14:00
Byrådet 20. juni 2016 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. maj 2016 kl. 08:00

Godkendt.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Bilag:

25. Fælles forretningsorden for Middelfart Kommunes ældre- og plejeboliger
Sagsnr.: 2016-005664
Sagsbehandler: Sophie Westergaard

Præsentation:

Middelfart Kommune ejer ældre- og plejecentre og det er et krav, at beboerne har mulighed for beboerdemokrati. Beboerdemokratiet er beboernes indflydelse på afdelingens dagligdag og drift. Forretningsordenen indeholder regler om afholdelse af beboerdemokratiet.

Forvaltningen foreslår:

 • At den Fælles Forretningsorden for Middelfart Kommunes ældre- og plejeboliger godkendes

Sagsbeskrivelse:

I 2015 blev projekt ” Kommunale Udlejningsejendomme” igangsat. Projektet har til bl.a. til formål at sikre, at Middelfart Kommunes boligadministrations processer og arbejdsgange er i overensstemmelse med lovgivningen. 

Middelfart Kommune ejer 9 forskellige ældre- og plejecentre. Centrene er opført eller ombygget med støtte fra Landsbyggefonden. Centrene består af almene ældreboliger og lejes ud til kommunens ældre og handicappede, der har behov for sådanne boliger. Boligerne reguleres af Almenboliglovgivningen og lejes ud efter Almenlejeloven. Efter Almenboliglovgivningen gives beboerne indflydelse på afdelingens via beboerdemokratiet.

Afdelingsmødet er det væsentligste beslutningsorgan. Det er her beboerne drøfter og træffer beslutninger om afdelingens forhold, ligesom beboerne kan vælge de personer, som præger afdelingens daglige funktion. På afdelingsmøderne godkendes driftsbudgettet og dermed også huslejen, lejestigninger over 15%, iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen og valg af vedligeholdelsesordning mv.

F
or kommuner, der ejer almene ældreboliger anbefales det, at man udarbejder en forretningsorden for afdelingsmødet. Medsendte forretningsorden  tillægger beboerne de samme rettigheder, som i lovgivningen og følger reglerne i Almenboliglovgivningen.  
Styregruppen for projektet ønskede, at der på afdelingsmødet skal kunne stemmes ved fuldmagt samt, at pårørende gives adgang til at deltage med taleret på afdelingsmødet.

Om afstemning ved fuldmagt :
Beslutninger på afdelingsmødet træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte. Der er ikke adgang til at stemme ved fuldmagt, med mindre det fremgår af forretningsordenen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i de tilfælde, hvor det fremgår af loven at beslutning skal træffes af stemmeberettigede deltagere i afdelingsmødet. Forretningsordenen giver mulighed for at stemme ved fuldmagt i tilfælde herudover.

Om pårørendes adgang til at deltage på afdelingsmøder:
Det følger af lovgivningen, at adgang og stemmeret på afdelingsmødet har afdelingens beboere, dog ikke aflastningsbeboere. Pårørende har kun adgang til at deltage, hvis det fremgår af forretningsordenen. De emner, der behandles på afdelingsmødet kan have en stor indflydelse på beboerens hverdag og økonomi. Det er boligadministrationens opfattelse, at mange ting vedr. lejemålet i ældre- og plejeboliger i stort omfang håndteres af lejers pårørende, hvorfor det er nærliggende at pårørende gives mulighed for at deltage. Efter forretningsordenen har pårørende mulighed for at deltage til afdelingsmøder med taleret, men uden stemmeret.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd. Der er modtaget høringssvar fra såvel Ældreråd som Handicapråd.

Ældrerådet havde følgende bemærkninger:

Høringssvar vedr. forretningsorden for kommunens ældre- og plejeboliger. 

Ældrerådet behandlede det tilsendte forslag til fælles forretningsorden på møde den 28. april. Vi finder det positivt med et sådant fælles tiltag, og vi føler os overbeviste om, ” at juraen på den måde er på plads”  Så set i det lys kan vi anbefale forslaget.

Vi havde imidlertid debat om et par problemstillinger – hermed til overvejelse og evt. ændringer:
§ 2. Hvorfor opereres der med et afdelingsmøde (årsmøde) og et regnskabsmøde. For os at se, er det med til at gøre det mere indviklet end nødvendigt- vi tænker her på de direkte berørte beboere. Årsregnskabet kunne være på som en del af minimumsdagsordenen. En konsekvens af det ville være, at nogle af de relativt set mange tidsfrister kunne reduceres en smule. Valg af bestyrelse og suppleanter er nævnt to gange i minimumsdagsordenen - formentlig en skrivefejl. Hvorfor ikke beslutte en gang for alle, om formanden vælges på et afdelingsmøde eller om bestyrelsen konstituerer sig selv.
I § 4 stk.1 er der nævnt noget om nødvendig lejeforhøjelse i relation til styrkelse af det sociale liv og netværk i boligområdet. På os virker det lidt irrelevant, men det er det måske ikke.

I samme § stk. 2 opereres der med en lejeforhøjelse på 15%. Det er temmelig meget i denne sammenhæng – pensionister. Og er det inden for lovgivningens rammer med en sådan bestemmelse? Skal der ikke være tale om direkte forbedringer af boligen for at noget sådant kan komme på tale?
Vi er bevidste om, at der kan gøre sig særlige forhold gældende i denne sammenhæng, hvorfor vi har valgt at udforme høringssvaret som vi har:
anbefaling af forslaget, men med spørgsmål/forslag til overvejelse.

Handicaprådet havde følgende bemærkninger til den fremsendte forretningsorden:

Vedr. §4 stk. 2:
Vi mener ikke det kan være rigtigt at man kan få en huslejestigning, der overstiger 15% af den gældende årsleje uden at det har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet og man har haft brugerne inde over ligeså. Der kan være mange, som bliver klemt økonomisk ved en sådan stigning. Dette er også den eneste ændring vi mener er nødvendig at lave. Ellers synes vi det er godt, at man nu laver ensrettede forretningsordner for alle boligerne.

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00

Bilag:

26. Når jeg bliver gammel - inddragelse af Ældreråd og Frivilligcenter
Sagsnr.: 2016-004766
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Den kommende indsats "Når jeg bliver gammel" har været drøftet med Ældrerådet og Frivilligcentret med henblik på, hvordan de kan inddrages i processen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Ældrerådet og Frivilligcentret indgår i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen inddrages løbende i tilrettelæggelse og gennemførelse af indsatsen.

Sagsbeskrivelse:

Efter drøftelsen på udvalgsmødet den 13/4 har sagsfremstillingen været drøftet med Ældrerådet den 28/4 og med Frivilligcentrets bestyrelse den 28/4.
Begge har givet udtryk for stor tilfredshed med, at kommunen tager denne udfordring op, der var meget positive tilbagemeldinger på de foreløbige tanker om indsatsen, og de vil meget gerne indgå i arbejdet omkring den videre udvikling.

Ældrerådet vil gerne stille et par repræsentanter til rådighed i en arbejdsgruppe.
Frivilligcentret nævner samskabelse som nøgleordet i det videre arbejde, og peger på, at indsatsen skal hænge sammen med handlingsplanen for frivilligt socialt arbejde fra 2013 og retningslinjerne for tilskud efter § 79 og § 18 frivilligt socialt arbejde fra 2013.
Frivilligcentret foreslår, at kommende medarbejder får arbejdsplads hos dem to til tre dage om ugen, og de indgår gerne i processen i det omfang, som deres ressourcer tillader.

Sagen forelægges Økonomiudvalg og Byråd til drøftelse og godkendelse sammen med de to andre indsatser, som foreslås igangsat i 2016. I forbindelse hermed skærpes tilrettes beskrivelsen af indsatsen med Ældrerådets og Frivilligcentrets tilbagemeldinger og i forhold til mål og formål med indsatsen.
Eventuelle bidrag hertil drøftes på udvalgsmødet.

Økonomi:

Der afsættes 1 million fra værdighedspuljen til indsatsen.

Høring:

Punktet har været drøftet med Ældrerådet og Frivilligcentrets bestyrelse.
Frivilligcentret har fremsendt et høringsvar, som vedhæftes sagen.

Beslutning:

Arbejdsgruppen, der nedsættes, får repræsentation fra Ældreråd, Frivilligcenter og evt. lokaludvalg. Social- og sundhedsudvalget kommer til at fungere som styregruppe for indsatsen.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00

Bilag:

27. Vedtagelse af værdighedspolitik
Sagsnr.: 2015-013258
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

Folketinget vedtog d. 23. februar 2016 L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

Værdighedspolitikken skal derudover beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: 1) Livskvalitet. 2) Selvbestemmelse. 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. 4) Mad og ernæring. 5) En værdig død.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommunes værdighedspolitik godkendes
 • At der indsendes en ansøgning om værdighedsmidler efter den i bilag beskrevne fordelingSagsbeskrivelse:

En værdighedspolitik kan udformes på mange forskellige måder. Der er ingen formkrav til politikken, hverken hvad angår indhold eller processen frem mod politikken ud over de fem hovedoverskrifter.

Efter aftale med Social- og sundhedsudvalget er det valgt, at Middelfart Kommunes værdighedspolitik består af små historier fra det virkelige liv, der hver især kan udtrykke forskellige aspekter af værdighed. Desuden skal værdighedspolitikken være i overensstemmelse med byrådets vision, Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål og med strategien for fremtidens velfærd.

Det valg er truffet med udgangspunkt i en vurdering af, at der allerede i dag leveres værdig omsorg og pleje i Middelfart Kommune. Værdighed er således ikke noget nyt, og derfor tager politikken udgangspunkt i det, vi allerede gør og gerne vil have mere af.

Værdighedspolitikken er derfor udformet gennem samtaler med ældre borgere og med Ældrerådet.

Politikken er i sagsbeskrivelsen opdelt i afsnit, der baserer sig på de kernepunkter, der er nævnt i det bagvedliggende lovgrundlag. Nedenfor er politikken gengivet i forkortet form:

Livskvalitet

 • Du skal ses, lyttes til og inddrages i, hvad der har betydning for dig og dit liv 
 • Du skal være selvhjulpen i det omfang det er muligt
 • Du skal mærke, at vi er fleksible i vores tilbud om støtte 
 • Du skal møde dygtige og højtkvalificerede medarbejdere, der samarbejder med hinanden…og som også samarbejder med pårørende og frivillige 

Selvbestemmelse

 • Du skal have muligheden for at bestemme i dit eget liv så længe, som det overhovedet er muligt 
 • Du skal have vores støtte til at finde dine ressourcer 

Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed

 • Du skal opleve, at vi har fokus på forebyggelse og tidlig og tværgående indsats 
 • Vi holder, hvad vi lover, og vi lover ikke mere, end vi kan holde 
 • Du skal opleve, at vi lytter til og er i tæt kontakt med ældrerådet i kommunen 

Mad og ernæring

 • Du skal tilbydes sund og ernæringsrigtig mad – uanset om du bor på ét af vores plejecentre eller i eget hjem 
 • Du skal tilbydes mad der er god for krop og sjæl – mad du kender og mad du kan lide    
 • Måltidet er andet og mere end bare maden – du skal have indflydelse på med hvem og hvordan du gerne vil spise 

En værdig død

 • Du skal have mulighed for at få en værdig afslutning på livet, og dine pårørende skal støttes bedst muligt

I forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til understøttelse af arbejdet med værdighed. Middelfart Kommunes andel heraf udgør 7,644 mio. kr.
Det er en forudsætning for at søge midlerne frigivet, at Byrådet har vedtaget og offentliggjort sin værdighedspolitik.

I vedhæftede bilag fremgår den af forvaltningen anbefalede fordeling af midler fra værdighedspuljen til konkrete formål.

Økonomi:

Middelfart Kommunes andel af den såkaldte værdighedsmilliard er på kr. 7.644.000, der gives tilsagn senest d. 1. august 2016. Se bilag for yderligere oplysninger.

D. 31. marts blev der stillet spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg til ministeren, hvorvidt overførsel af ikke forbrugte midler fra 2016 kan overføres til følgende år. Svar foreligger ikke i skrivende stund.

Høring:

Værdighedspolitikken er blevet sendt i høring hos Ældreråd samt Handicapråd.

I bilag er vedlagt positive høringssvar fra begge råd.

Behandlingsplan:
Social- & Sundhedsudvalg d. 11. maj 2016
Økonomiudvalg d. 30. maj 2016
Byråd d. 6. juni 2016

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00
Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 14:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Bilag:

28. Tilsyn med kommunens plejecentre i 2015
Sagsnr.: 2016-002576
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt gennemføre et uanmeldt tilsyn på plejecentre i kommunen, jfr. Servicelovens § 151.
Opgaven er overdraget til et uvildigt firma, Revas ApS, som har fremsendt en samlet rapport for tilsynene i 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporten tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig og etisk forsvarlig måde.

Det er hovedindtrykket, at engagerede medarbejdere og ledelser gør deres bedste for at imødekomme beboernes behov. De møder og behandler beboerne, som af vidt forskellige årsager er afhængige af deres hjælp, med respekt og udviser en god og medmenneskelig adfærd, som i det store og hele afspejler sig i praksis.
Det er ligeledes Revas overordnede indtryk, at Kommunens godkendte standarder efterleves.
Revas kan også konstatere, at beboerne generelt hører til de beskrevne målgrupper, om end kompleksiteten i behovene er øget. De modtager relevant hjælp med udgangspunkt i deres behov.
Medarbejderne arbejder målrettet for at dygtiggøre sig og udviser fleksibilitet med hensyn til den enkeltes og hele beboergruppens trivsel.
Rammerne varierer, men fælles er, at atmosfæren afspejler, at de understøtter indsatsen, og at beboerne trives i dem.

Særligt fokusområde
Efter ønske fra Forvaltningen har der i lighed med tidligere år også i 2015 været et særligt fokusområde. Det er de initiativer og tiltag, der fremmer beboernes mulighed for at bevare et funktionsniveau, der giver dem størst mulig selvstændighed i dagligdagen. Et aspekt heraf er også initiativer og tiltag, der har til formål at fremme beboernes ernæringstilstand. Derfor bliver der sat fokus på kosten og måltidets betydning, herunder såvel måltidets aktiverende elementer som det sociale aspekt.

Samlet set er det indtrykket, at de overordnede rammer for opgaveløsningen, herunder medarbejdernes samlede kompetencer, fører til positive resultater for beboerne. Medarbejdernes nærværende og respektfulde tilgang har betydning for beboernes livskvalitet. Det vægtes højt at tilgodese beboere med særlige behov, således at der skabes ro og tryghed, både for den enkelte og fællesskabet.

I forhold til det særlige fokusområde er indtrykket, at medarbejderne har fokus på at skærpe beboernes appetit, har fokus på den enkeltes ernæringsmæssige tilstand, og at der arbejdes for ar sikre, at beboerne i videst mulig omfang inddrages i gøremål omkring måltidet. Aktiviteterne omkring måltidet understøtter beboernes behov for socialt samvær og danner rammen om fælles oplevelser.

Anbefalinger

 • I forhold til de fysiske rammer kan man med fordel arbejde med en bevidstgørelse omkring virkningen af indretning og effekter i forhold til målgruppen. Det gør sig gældende dels i fællesrum for beboerne og dels i områder for medarbejderne, hvor effekter og placering heraf kan sløre for en ellers fagligt kvalificeret indsats
 • Vi ser enkelte eksempler på udviklingspunkter så som at skabe sammenhæng i dokumentationen herunder anvendelse af indsatsplaner og sikre at døgnrytmeplanerne er udfyldt over døgnet. Et enkelt sted kan vi konstatere, at der dokumenteres om beboerne andetsteds end i det elektroniske dokumentationssystem. Vi har opfordret til en anden løsning, så der ikke foregår dobbelt dokumentation.
 • Fremadrettet bør medarbejdere og ledelse jævnligt og systematisk drøfte magtanvendelsesbegrebets mange aspekter, gråzoneområder og dilemmaet mellem omsorgspligt og indgriben i beboernes selvbestemmelsesret

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ældrerådet har haft tilsynsrapporten til høring og har afgivet følgende høringssvar: 

Vi tager rapporten til efterretning med flg. bemærkninger: delrapporterne, der ligger forud for samlerapporten er mellem trekvart og et helt år gamle. Vi ved godt, at der ude på de relevante centre ageres ret efter delrapporternes fremkomst, og det er jo da positivt.

Men i henseende til at ældrerådet i denne sammenhæng udgør en vis form for tilsynsmyndighed, er forløbet tæt på at være uinteressant – i bedste fald kun historisk interessant.

Vi har flere gange tidligere udtalt tilsvarende kritik uden synlig effekt– og vi kan egentlig ikke forstå, hvis vore lokale politikere og embedsværket finder disse forløb tilfredsstillende og brugbare.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00

Bilag:

29. Frikommuneforsøg 2016-19 på Social- og sundhedsudvalgets område
Sagsnr.: 2016-005859
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Regeringen og KL har aftalt, at der igangsættes et nyt frikommuneforsøg i 2016-19, hvor udvalgte kommuner sammen får mulighed for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

På Social- og sundhedsudvalgets område anbefaler forvaltningen, at Middelfart Kommune indgår i to konkrete ansøgninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og sundhedsudvalget godkender deltagelse i en ansøgning om frikommuneforsøg sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet Danmark på handicapområdet. I de konkrete formuleringer af forslaget tages hensyn til handicaporganisationerne.
 • At Social- og sundhedsudvalget godkender deltagelse i ansøgning om frikommuneforsøg på forsorgshjemsområdet med Odense Kommune som primær kommune.

Sagsbeskrivelse:

Regeringen og KL har aftalt, at der igangsættes et nyt frikommuneforsøg i 2016-19, hvor udvalgte kommuner sammen får mulighed for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

I modsætning til de hidtidige frikommuneforsøg er det i denne runde alene kommunale netværk, der kan søge om at lave forsøg inden for et givet område. Formålet hermed er at fremme den fælles ideudvikling og videndeling. Det forventes, at 5-7 frikommunenetværk i september 2016 bliver udpeget til forsøget. Der er ansøgningsfrist for forsøg den 1. juni 2016.

På social- og sundhedsområdet foreslår forvaltningen, at Middelfart Kommune indgår i to konkrete ansøgninger:
 1. Et fælles forslag fra kommunerne i Trekantområdet Danmark om mere frivillighed og fleksibilitet på det specialiserede socialområde.
  I forslaget indgår bl.a. muligheden for at øge brugen af frivillige i ledsageordning og BPA-ordninger og mere fleksible og brugernære måder at levere den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) på. Desuden indarbejdes i forslaget muligheden for mere fleksibel anvendelse af Servicelovens paragraffer på tværs af børne- og voksenområdet.
  Forvaltningen anbefaler, at forslaget formuleres, så det tager hensyn til handicaporganisationerne, og at forslaget i øvrigt drøftes grundigt med Handicaprådet inden det eventuelt igangsættes.
 2. Et forslag fremsat af Odense Kommune og med foreløbig tilslutning fra fire andre kommuner om øget kommunal styring med forsorgshjemsområdet.
  På dette område gælder "selvmøderprincippet", som vanskeliggør udgiftsmæssig styring og forsinker den nødvendige faglige opfølgning sammen med borgeren. Forslaget går ud på at give kommunerne bedre styringsmuligheder på området.

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

Økonomi:

Frikommuneforsøgene forventes ikke at medføre udgifter.

Høring:

Igangsættelse af frikommuneforsøg kræver godkendelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Såfremt der opnås godkendelse, vil der ske en tæt dialog med og involvering af Handicaprådet.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget 11. maj 2016
Økonomiudvalget 30. maj 2016
Byrådet 6. juni 2016

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Paw Nielsen tager forbehold ift. afsnittet om ledsageordningen med henvisning til risikoen for, at det bliver en spareøvelse, hvor der benyttes frivillige i stedet for lønnede medarbejdere. 

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00
Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 14:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Bilag:

30. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer for 2018 og 2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

Der har været høring af forslagene, og høringssvarene fremsendes nu til politisk behandling med henblik på en endelig beslutning omkring forslagene.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

I sagsfremstillingen d. 22. juni 2015 fremgik det at:

 

”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

 

Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag, og har fremlagt forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

Forslagene har været i høring i april måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 6.6.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder.

Ældrerådet:

Ældrerådet har på møde den 14. april behandlet de tilsendte forslag og kan hermed udtale anbefaling af alle fem forslag.

Handicaprådet:

Vedr. øget uddannelsesparathed gennem ungestrategien

 • Vi synes det er dejlig at hære, at man vil videreføre denne og stadigvæk investere på nogle mere langsigtede mål, som kan være med til på lang sigt at skabe en bedre tilværelse for den enkelte

Vedr. tværgående sagsbehandling og borgerforløb

 • Dette her er jo en god måde at man igen får borgeren i centrum
 • Vi vil meget gerne være med i denne proces frem til hvordan det skal gøres, da vi jo kan være med til at sikre borgerens ejerskab i dette. Og borgeren er jo en vigtig faktor for at dette skal kunne blive en god indsats

Vedr. kørselskontor

 • Visitation til kørsel skal stadigvæk ligge i borgerservice ved sagsbehandleren, som kender borgeren
 • Man skal huske forskellen på almindelig flekstrafik og SBH-kørsel
 • Vi håber ikke dette skal være med til at give serviceforringelser

Vedr. etablering af kommunalt ejendomscenter

 • Man skal sikre, at alle bygninger har fuld tilgængelighed og selvfølgeligt et handicaptoilet. Det er et lovkrav og bør ikke være noget, som først kommer efterfølgende som for eksempel i Multihuset, hvor der ikke er et handicaptoilet, som opfylder standarderne. Det er ikke ok

Behandlingsplan

Social og Sundhedsudvalget d. 11. maj
Økonomiudvalget d. 30. maj
Byrådet d. 6. juni

Beslutning:

Anbefales godkendt.

Forvaltningen anmodes om at undersøge de praktiske implikationer af formuleringen "Ønsker en køber efterfølgende selv at benytte det lejede, kan lejer opsiges efter lempeligere regler end hvad der i øvrigt gælder efter lejelovgivningen.."

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00

Bilag:

2015-002461-93Effektiviseringsforslag
2015-002461-102Høringssvar

LUKKEDE SAGER

31. Orientering