Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 9. marts 2016

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
9. marts 2016 kl. 16:30
Tilstede:
John Kruse
Nicoline Damkjær
Kaj Johansen
Ove Andersen
Christian Martins Kromann
Fraværende:
Paw Nielsen
Kim Lund

ÅBNE SAGER

11. Status på forebyggelsesområdet
Sagsnr.: 2016-002853
Sagsbehandler: Line Jeanne Honoré

Præsentation:

Sundhedsafdelingen har udarbejdet en status på, hvordan midlerne til det forebyggende arbejde anvendes.
Teamleder Line Honoré deltager i punktets behandling kl. 16.30.

Forvaltningen foreslår:

 • at sagen drøftes med henblik på den fremtidige prioritering af ressourcerne til forebyggelsesindsatser

   

Sagsbeskrivelse:

Det forebyggende arbejde er delt i to hovedområder

 • det strategiske sundhedsarbejde
 • borger- og patientrettet forebyggelse
Det strategiske sundhedarbejde består af

 • arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i form af kortlægning og overvågning. Prioritering af hvilke indsatser, der skal sættes i værk
 • udarbejdelse af høringssvar på forslag både fra regionen og sundhedsstyrelsen mv, bredt på hele sundhedsområdet
 • udarbejdelse af projektbeskrivelser til brug i Sundhedsafdelingen, til puljeansøgning eller sammen med samarbejdspartnere på især det frivillige område
 • analyse af sundhedsdata som baggrund for prioritering af indsatser både i egen afdeling og i resten af forvaltningen
 • understøttelse kvalitetsudvikling og effektmåling af de patient- og borgerrettede indsatser
 • skolesundhedsprofilerne - understøtte driften, udarbejdelse af rapporter, som gennemgås med de enkelte skoler
 • understøttelse af det forebyggende arbejde på børn- og ungeområdet i form at netværk for daginstitutionerne, sfo'erne og hallernes cafeterier
 • støtte til arbejdet med kost og bevægelsespolitikker generelt på børn- og ungeområdet
 • konkret støtte til sundhedsarbejdet på produktionsskolen en dag/uge
 • konkret indsats i tilbuddet til børn med overvægt og deres familier
 • støtte til arbejdet med kommunikation i hele sundhedsafdelingen

Den borger- og patientrettede forebyggelse består af en bred vifte af sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende tilbud. Målgruppen er borgere i Middelfart over 18 år. Der er ansat 7,5 sundhedspilot til opgaven.
Ud over de konkrete borgerrettede tilbud løser sundhedspiloterne en række opgaver i form af undervisning rundt i hele organisationen. Der har i 2015 været særligt fokus på at udbygge samarbejdet med jobcentret omkring sundhedtilbud til de udsatte borgere og sundhedstilbud til borgere med psykiske lidelser.

Alle borgere, der kontakter Sundhedspiloterne, bliver KRAM- og trivsels screenet. Derved sikrer vi, at vi får hjulpet borgeren med en ændring til bedre sundhed og øget trivsel.

Individuelle forløb på forebyggelsesområdet i 2015:

 • Sundhedssamtaler: 66 borgere.
 • Sundhed ind i Beskæftigelsen: 18 borgere. Dette sker i tæt samarbejde med Jobcentret
Integration og sundhed:
En sundhedspilot er ansat til at arbejde med integration og sundhed. Der arbejdes med 
- Sundhedscafé på Lær Dansk skolen i samme tidsrum som de frivillige. Vi støtter, motiverer, inspirerer og vejleder i stort og småt i forhold til sundhed og sygdom. Her i blandt vejledes om medicin, generelt helbreds spørgsmål, der gives støtte til læsning af brev fra sygehus etc.  
- Rygestop-kursus af holdes med tolke ca. 3 gange årligt af 5 mødegange. Mange af dem vi møder i Lær Dansk regi, vil gerne stoppe med rygning. Vi har haft et hold igennem med 8 fra Syrien og 4 fra Eritrea + to tolke. Det var en stor succes, flere stoppede.   
- I forbindelse med integrationsteamets modtagelse af nye flygtninge deltager sundhedspiloten og vejleder de nyankommne i at være sund i DK (KRAMS, rygelov, cykling, nøglehulsmærker) og tilbud til motion, socialt samvær, rygestop, sundhedscafé. Sundhedsafdelingen har uddannet 8 sundhedsformidlere fra Syrien og Bhutan.
Sundhedsformidlerne skal ses som et tværkulturelt team, der er tilknyttet Sundhedsafdelingen, til at varetage formidlingen af sundhed på deres eget sprog. Sundhedsformidlerne kan især bidrage til brobygning mellem minoritets etniske borgere og kommunens fagfolk i formidling af budskaber, som styrker sundhed og trivsel. Sundhedspiloten afholder Individuelle sundhedssamtaler/forløb med borgere af anden etnisk herkomst som henvises fra egen læge, beskæftigelses området mm.

Holdtilbud:
Der tilbydes mange forskellige hold af kortere eller længere varighed. I nedenstående graf ses hvor mange hold, der er gennemført i 2015:

Antal deltagere på holdene varierer en del alt efter hvilken holdtype, der er tale om. Nogle hold er med fast start- og slutdato, mens der på andre hold er løbende optag. Nedenstående er et gennemsnit på baggrund af antallet af hold pr. år og antal deltagere. Der har i alt deltaget 295 borgere på hold i 2015.Effekt af tilbuddene:
Effekten af vores tilbud er målt via spørgeskemaer, der fokuserer på KRAM faktorerne. Disse skemaer fungerer som en del af start- og slutsamtalerne med størstedelen af deltagerne, hvilket giver sundhedspiloterne et godt indblik i, hvor deltagernes primære sundhedsfaglige problematikker er, hvorved indsatsen målrettes endnu mere.

Skemaerne er svære at evaluere på holdniveau, men gode på individniveau. Sundhedspiloterne oplever, at mange deltagere allerede ved kursusstart er påbegyndt en livsstilsændring i en positiv retning, og bruger denne viden i deres undervisning. De individuelle tilbagemeldinger efter endt kursusforløb er overvejende positive.

SF36 er et måleredskab, der måler helbredsrelateret livskvalitet. Redskabet har været anvendt på Mindfulnessholdene og på Livet med Angst, Stress og Depression. Her viser evalueringen af holdene samstemmende, at deltagerne på flere parametre får flere ressourcer i løbet af forløbet – hvilket især er tydeligt ved opfølgningen efter Mindfulnessholdene. Resultaterne fra vores tilbud stemmer overens med fund, der er gjort andre steder. Derfor vurderes, at tilbuddene har den ønskede effekt på deltagerne i form af større livskvalitet og flere ressourcer.

Prioriteringer:
Indsatsen er de sidste år i højere grad blevet målrettet borgere, som er særligt udsatte i sundhed.

Dette gælder for
- det udbyggede samarbejde med jobcenter,  
- de individuelle samtaler målretttet borgere med psykiske lidelser eller andre udfordringer, som gør at de ikke kan indgå i almindelige holdforløb
- samarbejdet med medarbejdere i bo-støtten
- hele indsatsen på integrationsområdet

Denne prioritering af indsatsen betyder, at vi får kontakt til borgere med større udfordringer rent sundhedsmæssigt. Disse borgere kan være vanskeligere at motivere til en sundere livsstil, men til gengæld har selv små ændringer større helbredsmæssige konsekvenser i positiv retning.
Det er forvaltningens vurdering, at denne prioritering giver størst sundhedsmæssig gevinst.

Der samarbejdes løbende med frivillige foreninger for at udbygge udslusningsmulighederne.

Økonomi:

Lønbudgettet til strategisk forebyggelse er 1,4 millioner.
Lønbudgettet til sundhedspiloterne er på 3,2 millioner.
Herudover anvendes 100.000 kr til aktiviteter på området til konkrete tiltag, arrangementer, materialer osv

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Drøftet.
Det anbefales, at der fremover er mere fokus på samarbejde med eksisterende foreninger, bl.a. idrætsforeninger.
Det anbefales, at indsatserne udvikles løbende, så der er fokus på det, samarbejdspartnere og borgere efterspørger.
Det anbefales, at der arbejdes målrettet ift. borgere med størst behov frem for at iværksætte brede indsatser. 
Det er vigtigt også at måle effekten af de indsatser, der sættes i gang.
Kim Lund og Paw Nielsen deltog ikke i behandling af sagen.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 9. marts 2016 kl. 16:30

12. Effektiviseringsforslag vedr. 2018 og 2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene sendes i høring

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

I sagsfremstillingen d. 22. juni 2015 fremgik det at:

 

”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

 

Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag, og fremlægger forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Høring:

Sagen forventes at blive sendt i høring d. 4. april 2016.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget d. 9. marts 2016
- Økonomiudvalget d. 29. marts 2016
- Byrådet d. 4. april 2016

Beslutning:

Anbefales.
Paw Nielsen og Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 9. marts 2016 kl. 16:30

Bilag:

13. Regnskabsberetning 2015 for Social- og Sundhedsudvalgets område
Sagsnr.: 2016-003392
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet regnskabsberetning for 2015 for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabsberetningen for 2015 for Social- og Sundhedsudvalget godkendes.
 • At underskud på 11,355 mio. kr. på driften overføres til 2016
 • At underskud på 0,066 mio. kr. på anlæg overføres til 2016

Sagsbeskrivelse:

Resultatet for Social- og Sundhedsudvalgets drift i 2015 udgør et underskud på 11,732 mio. kr. når der sammenlignes med det korrigerede budget ekskl. over-/underskud fra tidligere år og før reguleringer.

Resultatet af Sundhedsområdets drift i 2015 udgør et overskud på 0,512 mio. kr. når der er korrigeret for over-/underskud fra tidligere år og før reguleringer. Mindreforbruget vedrører primært aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet.

Resultatet på området Tilbud og Indsatser - Voksne/ældre udgør et underskud på 1,571 mio. kr. når der er korrigeret for over-/underskud fra tidligere år og før reguleringer. Merforbruget vedrører primært kommunens decentrale tilbud på ældreområdet.

Resultatet på området Borgerrådgivning udgør et underskud på 10,211 mio. kr. når der er korrigeret for over-/underskud fra tidligere år og før reguleringer. Resultatet vedrører primært underskud på hjælpemidler og et underskud på voksen-handicapområdet.

Resultatet på området Forsørgelse udgør et underskud på 0,461 mio. kr. når der er korrigeret for over-/underskud fra tidligere år og før reguleringer.

Resultatet på Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget i 2015 udgør et mindreforbrug på 0,115 mio. kr. i 2015. Der afsluttes 6 anlægsprojekter i 2015 og et projekt videreføres til 2016 med et merforbrug på 0,066 mio. kr.

Uddybende regnskabsbemærkninger eftersendes senest tirsdag d. 8. marts 2016.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelsen

Høring:

Ingen høring af ældreråd og handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 9. marts 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
Paw Nielsen og Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 9. marts 2016 kl. 16:30

Bilag:

14. Anlægsregnskab - Velfærdsteknologi til ældreområdet
Sagsnr.: 2016-003325
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Anlægsregnskabet på Velfærdsteknologi til ældreområdet er afsluttet i 2015. Der skal således aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller regnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budget 2014 blev der afsat en samlet anlægsbevilling på 4,000 mio. kr. fordelt over 2 år til at indkøbe velfærdsteknologiske hjælpemidler til kommunens plejecentre. Investeringen i velfærdsteknologiske hjælpemidler var en forudsætning for, at en besparelsen på 2,500 mio. kr. årligt fra 2015 på kommunens plejecentre kunne gennemføres uden at beboerne mærkede særlige negative konsekvenser.

Besparelsen på plejecentrene er opnået ved, at der på plejecentrene blev investeret i velfærdsteknologi med henblik på forbedret arbejdsmiljø og hjælpemidler til forflytninger og bad, som har medvirket til en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse. På den måde har det været muligt at spare medarbejderressourcer samtidig med, at arbejdsmiljøet forbedres. Investeringen i de nye hjælpemidler til alle plejecentre har betydet, at hjælpen ofte kan ydes af 1 person i stedet for 2 personer. Alle medarbejdere er undervist i anvendelsen af de nye teknologiske hjælpemidler.

 

 

Økonomi:

Med budgettet for 2014 blev der givet en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til velfærdsteknologi på ældreområdet. 
Anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på 4,283 mio. kr. eller et merforbrug på 0,283 mio. kr.
Merforbruget skyldes i det væsentligste, at der er købt et større antal teknologiske hjælpemidler til Plejecentrene end det der var forudsat ud fra en beregning på et plejecenter. Indretningen og borgersammensætningen på kommunens plejecentre er forskellig, og derfor har behovet for de nye teknologiske hjælpemidler været forskellig på de enkelte plejecentre.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social-og Sundhedsudvalget  9. marts 2016
- Økonomiudvalget  29. marts 2016
- Byrådet 4. april 2016

Beslutning:

Indstilles godkendt.
Paw Nielsen og Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 9. marts 2016 kl. 16:30
Økonomiudvalget 29. marts 2016 kl. 14:00
Byrådet 4. april 2016 kl. 17:00

Bilag:

2016-003325-1Anlægsregnskab
15. Midtvejsevaluering for de politiske udvalg for Byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2016-002502
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalgene skal have en midtvejsevaluering af de politiske mål for 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter status på egne mål for byrådsperioden 2014-2017

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014, og har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de mål hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

Økonomiudvalget, Beredskabskommissionen, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminariet i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014.

De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, er mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her".

Som opfølgning på denne proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet have en midtvejsevaluering af egne politiske mål med henblik på at give en status for byrådet på byrådsseminariet 2016.

Udvalgene skal overveje:

1. Hvor langt er vi med opfyldelsen af de politiske mål?

2. Skal vi opstille flere mål for indeværende byrådsperiode?

Beredskabskommissionen er overgået til Trekant Brand hvorfor der ikke vil være en afrapportering fra dem.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 9. marts 2016

Beslutning:

Drøftet.
Der er iværksat mange aktiviteter og indsatser, som spiller op mod de politiske mål.
Der opstilles ikke nye mål for indeværende periode.
Paw Nielsen og Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. marts 2016 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. marts 2016 kl. 15:45
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. marts 2016 kl. 08:00
Miljø- og Energiudvalget 9. marts 2016 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 9. marts 2016 kl. 16:30
Teknisk Udvalg 15. marts 2016 kl. 14:00

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. marts 2016 kl. 13:15

Udvalget har drøftet eksisterende mål. Der er tilfredshed med progressionen og de opnåede resultater. Der laves ikke tilføjelser eller ændringer i de nuværende mål.Skoleudvalget 8. marts 2016 kl. 15:45

Udvalget har drøftet eksisterende mål. Der er tilfredshed med progressionen og de opnåede resultater. Der laves ikke tilføjelser eller ændringer i de nuværende mål.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. marts 2016 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
De politiske mål for området opdateres årligt i Beskæftigelsesplanen, hvorfor der henvises til denne.

Miljø- og Energiudvalget 9. marts 2016 kl. 14:00

Udvalget drøftede status for egne mål for byrådsperioden 2014-2017.

Paw Nielsen var fraværende.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

16. Orientering