Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 10. februar 2016

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
10. februar 2016 kl. 16:30
Tilstede:
Nicoline Damkjær
Paw Nielsen
Ove Andersen
Christian Martins Kromann
Kaj Johansen
Kim Lund
Fraværende:
John Kruse

ÅBNE SAGER

7. Fordeling af tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde, § 18 - 1. runde 2016
Sagsnr.: 2015-010297
Sagsbehandler: Jette Christiansen

Præsentation:

Fordeling af tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde (§18) - 1. runde 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At der fordeles 730.642 kr. i 1. runde

Sagsbeskrivelse:

Ifølge Lov om Social Service skal Byrådet samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Der skal årligt afsættes et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

Der er to ansøgningsrunder hvert år i januar og august, og der annonceres i avisen og på kommunens hjemmeside.
Iflg. de godkendte kriterier er ansøgningsrunden i august afhængig af, om der efter 1. ansøgningsrunde stadig er midler til fordeling. Sædvanligvis bør størstedelen af § 18 midlerne fordeles i ansøgningsrunden i januar.

Der har været stor interesse for at søge midler til frivilligt socialt arbejde, så det er ikke muligt at imødekomme alle ansøgere.
Forslag til fordeling af midlerne forelægges udvalget. I forslaget tages udgangspunkt i kriterierne, som blandt andet vægter, at ansøgerne ikke udelukkende baserer deres økonomi på midlerne fra § 18. Forslaget forsøger at imødekomme så mange ansøgere som muligt.

Økonomi:

Der er i budgettet afsat kr. 1.445.160 brutto til frivilligt socialt arbejde efter § 18. Der har været en tilbagetaling af midler fra 2015, hvorfor der til udbetaling i 2016 er ialt kr. 1.449.310.
Heraf er kr. 296.000 afsat til Frivilligcentret, kr. 161.000 til Broen Til Livet og kr. 120.000 til Tvillingegården, alle som driftstilskud.

Der resterer således 872.310 til fordeling, og der foreslås fordelt kr. 730.642 i 1. runde.
Såfremt forslaget følges, resterer kr. 141.668 til fordeling i 2. runde.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 10. februar 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 10. februar 2016 kl. 16:30

Bilag:

8. Fordeling af tilskud til aktiviteter for ældre, § 79 - 2016
Sagsnr.: 2015-010489
Sagsbehandler: Jette Christiansen

Præsentation:

Fordeling af midler til aktiviteter for ældre (§ 79) for hele 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At der fordeles 230.968,14 kr.

Sagsbeskrivelse:

Kommunen kan efter Servicelovens § 79 iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Midlerne er især tiltænkt ældre borgere.

Der kan søges om midler efter § 79 én gang om året, og der annonceres i avisen og på kommunens hjemmeside.

Middelfart Kommune ønsker at fremme aktiviteter, der fremmer sundheden, fremmer de ældres fysiske formåen, forebygger isolation og giver den enkelte ældre borger et værdifuldt livsindhold.

Forslag til fordeling af midlerne fremlægges på mødet. Forslaget omfatter hele det afsatte budget.

Økonomi:

Der er afsat kr. 381.000 i 2016. Heraf modtager Centerrådene kr. 150.000.
Der resterer derfor kr. 231.000 til fordeling blandt ansøgerne.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 10. februar 2016

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 10. februar 2016 kl. 16:30

Bilag:

9. Magtanvendelse 2015
Sagsnr.: 2015-005972
Sagsbehandler:

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt udarbejde et samlet overblik over antal indberetninger vedr. magtanvendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal 1 gang om året udarbejde en samlet rapport for anvendelse af magt efter Servicelovens bestemmelser på Handicap- og Psykiatriområdet samt Ældreområdet.
Forud for enhver form for magtanvendelse skal personalet have forsøgt, hvad der er muligt for at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig handling.
 
I 2015 er der indberettet i alt 124 episoder, der omhandlede akut fastholdelse og føring, jf. § 126 i Serviceloven, hvor 114 episoder er indberettet på handicapområdet og 10 på
ældreområdet.
Indberetningerne efter § 126 på handicapområdet vedrører 12 borgere, hvoraf 70 indberetninger er modtaget angående samme borger.
Til sammenligning var indberetningerne på handicapområdet i 2014 fordelt blandt 9 borgere, hvoraf 22 indberetninger vedrørte samme borger.

I år har Middelfart Kommune modtaget 2 ansøgninger om anvendelse af stofseler, jf. § 128 i Serviceloven, hvoraf 1 ansøgning er på handicapområdet og 1 på ældreområdet.
Til sammenligning har Middelfart Kommune i 2014 modtaget 4 ansøgninger om anvendelse af stofseler, jf. § 128 i Serviceloven. 3 på handicapområdet og 1 på ældreområdet.

I 2015 har Middelfart Kommune givet forhåndsgodkendelse til anvendelse af magt i personlige hygiejnesituationer jf. § 126 a i Serviceloven, 1 på handicapområdet og 2 på ældreområdet. Til sammenligning blev der ikke modtaget nogen ansøgninger om forhåndsgodkendelse efter § 126 a i 2014.

Desuden blev der givet 2 forhåndsgodkendelser til anvendelse af § 125 og 2 forhåndsgodkendelser til anvendelse af § 127 på handicapområdet.

Der har været 1 indberetning om magtanvendelse på psykiatriområdet i 2015. Der blev ikke modtaget nogen indberetninger på psykiatriområdet i 2014 og 2013.

I forhold til alle magtindberetningssager udarbejdes der altid en pædagogisk handleplan med henblik på at forebygge magtanvendelser. Der afholdes undervisning for medarbejdere 4 gange årligt med formålet at forebygge uhensigtsmæssige magtanvendelser.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 10. februar 2016
- Økonomiudvalget 29. februar 2016
- Byrådet 7. marts 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.

John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 10. februar 2016 kl. 16:30
Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Bilag:

6. Centrale udmeldinger på særligt specialiserede områder
Sagsnr.: 2016-001175
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

På tværs af kommunerne i Region Syddanmark er udarbejdet afrapporteringer i forhold til de centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade og børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Rapporteringerne forelægges alle kommunalbestyrelser til godkendelse, inden den samlede afrapportering sendes til Socialstyrelsen.

Forvaltningen foreslår:

 • at afrapporteringen om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse godkendes
 • at afrapporteringen om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade godkendes  

  Sagsbeskrivelse:

  Baggrund
  Rammeaftale sekretariatet i Syddanmark (Fælleskommunalt Socialsekretariat) og Socialdirektørforum har på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaerne fra Socialstyrelsen udarbejdet afrapportering for Syddanmark på de to centrale udmeldinger: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

  Socialstyrelsen kan i regi af den nationale koordinationsstruktur udsende centrale udmeldinger til samtlige af landet kommunalbestyrelser. Dette sker i henhold til lov om social service § 13b, stk. 2, der giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområde, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.

  Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

  Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det rammeaftalesekretariaterne, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for region til Socialstyrelsen.

  Socialstyrelsen udmeldte på denne baggrund to centrale udmeldinger 1. november 2014: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.

  Afrapporteringen

  Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

  Der er fra kommunerne i Syddanmark indmeldt, at målgruppen for den centrale udmelding er på 188 borgere. Tallet er behæftet med stor usikkerhed, idet den målgruppebeskrivelse, som Socialstyrelsen har udarbejdet giver mulighed for en meget bred fortolkning af målgruppen.

  Hovedkonklusionen fra Syddanmark er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade kan imødekommes.

  Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

  Antallet af børn og unge (0-17 år) med alvorlig synsnedsættelse, som kommunerne i Syddanmark var handlekommune for pr. 1. januar 2015, er opgjort til i alt 173 børn og unge. Tallet er behæftet med stor usikkerhed, idet den målgruppebeskrivelse, som Socialstyrelsen har udarbejdet giver mulighed for en bred fortolkning af målgruppen.

  Hovedkonklusionen fra Syddanmark er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse kan imødekommes.
  Afrapporteringen viser overordnet, at der er en tilstrækkelig tilbudsvifte og en fornuftig forsyningssikkerhed.

  Sagen forelægges Social- og sundhedsudvalget og Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget sideløbende.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen.

  Handicaprådet:
  Handicaprådet orienteres om indholdet i de centrale udmeldinger på kommende møde.

  Ældrerådet:
  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016.
  Social- og Sundhedsudvalget den 10. februar 2016.  Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016:

  Godkendt som indstillet.

  Beslutning:

  Godkendt som indstillet.

  John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. februar 2016 kl. 13:15
  Social- og Sundhedsudvalget 10. februar 2016 kl. 16:30

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. februar 2016 kl. 13:15

  Godkendt som indstillet.

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER

  10. Orientering