Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 13. januar 2016

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
13. januar 2016 kl. 16:30
Tilstede:
Ove Andersen
Kaj Johansen
Kim Lund
Christian Martins Kromann
John Kruse
Fraværende:
Paw Nielsen
Nicoline Damkjær

ÅBNE SAGER

1. Tilsyn med praktisk bistand og personlig pleje 2015
Sagsnr.: 2015-013296
Sagsbehandler: Christiane Pape Lehrmann

Præsentation:

Resultat af tilsyn med praktisk bistand og personlig pleje i 2015.

Forvaltningen foreslår:

  • At resultatet af tilsynet tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund
Vistationen har i efteråret 2015 foretaget tilsynsbesøg hos borgere, der er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør til praktisk bistand og personlig pleje efter Lov om Social Service § 83. Formålet med de uanmeldte tilsyn var at vurdere, om borgerne får den hjælp de er berettiget til, og om hjælpen ydes efter de kvalitetsstandarder der foreligger, samt de beslutninger der politisk er vedtaget.
Visitatorerne har spurgt borgerne om deres tilfredshed med hjælpen, og har derefter lavet en faglig vurdering af, om hjælpen lever op til kvalitetsstandarder, om dokumentationen er i orden, og om borgeren har fået den tid der er visiteret.

Resultater
Den 11. november 2015 var der 842 borgere, der var omfattet af Frit Valgsreglerne og modtager hjælp fra den kommunale hjemmepleje. Ifølge den gældende Tilsynspolitik skal der foretages stikprøver hos 2 % af de visiterede borgere. Nogle borgere kunne dog af funktionsmæssige årsager ikke medvirke til at svare. Der var 131 borgere, der modtog hjælpen fra de to private leverandører, og samlet set er der udført 22 tilsynsbesøg, fordelt bredt geografisk i kommunen og forholdsmæssigt efter, hvor mange borgere leverandøren har. Borgerne er aldermæssigt fordelt fra 22 - 99 år.

Samlet set vurderes det, at borgerne generelt er tilfredse med den hjælp de får til praktisk bistand og personlig pleje, og hjælpen bliver leveret tilfredsstillende.
Nogle borgere giver udtryk for at kvaliteten af rengøring er svingende, og at det kommer an på, om det er faste eller skiftende medarbejdere i hjemmet. Enkelte borgere syntes der generelt er for kort tid til rengøring. Borgere, der modtager hjælpen fra de private leverandører er generelt glade for, at det er nogenlunde de samme medarbejdere der kommer og medarbejderen derfor ved hvad der skal gøres.

Tilsynet viser også, at borgerne stort set ikke bruger muligheden for bytteydelser, selv om de ved at muligheden eksisterer.

Vedrørende leverandørernes dokumentation viser tilsynet, at flere leverandører bør have mere fokus på den relevante dokumentation. Det omhandler primært i forhold til døgnrytmeplaner, der skal give overblikket over hvilken hjælp borgeren modtager på forskellige tidspunkter af døgnet, samt fokus på funktionsevnevurderingen.

Generelt får borgeren den hjælp fra leverandørerne der er visiteret, og hvor der er afvigelser, er der hurtigt rettet på på forholdene fra leverandørernes side.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd. Der er modtaget høringssvar fra såvel Ældreråd som Handicapråd.

Ældrerådet mener, at resultatet er tilfredsstillende, og at det er fint, at svarene fra leverandørerne er vedlagt til behandling videre i systemet.
Undersøgelsen er på 2% og Ældrerådet ønsker, at det fremover bliver 5 % for at sikre validitet.

Handicaprådet er uforstående overfor at der kun har været tilsyn hos 22 ud af 973 borgere. De mener ikke, man med så få adspurgte kan drage gyldige konklusioner.

Behandling
- Social -og Sundhedsudvalget 13. januar 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.

I forhold til at øge antallet af borgere, der er omfattet af tilsynet, kommer forvaltningen med et oplæg til udvalget på et senere tidspunkt.

Paw Nielsen og Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. januar 2016 kl. 16:30

Bilag:

2. Partnerskabsaftale om tværsektoriel kompetenceudvikling
Sagsnr.: 2015-010463
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Der er på tværs af kommuner, region og uddannelsesinstitutioner udarbejdet en partnerskabsaftale om samarbejde om fremtidens kompetencer på social- og sundhedsområdet. KKR anbefaler de 22 syddanske kommuner at tiltræde partnerskabsaftalen.

Forvaltningen foreslår:

  • At partnerskabsaftalen tiltrædes

Sagsbeskrivelse:

Baggrund
I 2012 besluttede kommunaldirektørkredsen i Syddanmark, at der skulle udarbejdes et oplæg om fremtidens kompetencer på tværs af de 22 kommuner og Regionen. Det resulterede i et fælles kommunalt og regionalt strategipapir om tværsektoriel kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet, som blev drøftet med uddannelsesinstitutionerne i januar 2015.

I 2012 besluttede kommunaldirektørkredsen i Syddanmark, at der skulle udarbejdes et oplæg om fremtidens kompetencer på tværs af de 22 kommuner og Regionen. Det resulterede i et fælles kommunalt og regionalt strategipapir om tværsektoriel kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet, som blev drøftet med uddannelsesinstitutionerne i januar 2015.
På baggrund af uddannelsesinstitutionernes indtræden i samarbejdet blev det fælles strategipapir redigeret, og den 22. juni 2015 blev papiret endeligt godkendt af repræsentanter fra de syddanske kommuner, Region Syddanmark, Syddansk Universitet, UC Lillebælt, UC Syddanmark og de fire social- og sundhedsskoler i Syddanmark.

I forlængelse af arbejdet er der udarbejdet en partnerskabsaftale, som sendes til tiltrædelse i alle de involverede organisationer. KKR Syddanmark har på møde d. 16. november 2015 drøftet partnerskabsaftalen og anbefaler de syddanske kommuner at tiltræde aftalen.

Formål med arbejdet
Udgangspunktet for opstarten af arbejdet med tværsektoriel kompetenceudvikling er den store udvikling, der gennem de seneste år er sket i kommuner og regioner såvel på sundhedsområdet som på socialområdet. Disse ændringer er blandt andet sket på baggrund af strukturreformen, den demografiske udvikling samt økonomiske udfordringer.

Udgangspunktet for opstarten af arbejdet med tværsektoriel kompetenceudvikling er den store udvikling, der gennem de seneste år er sket i kommuner og regioner såvel på sundhedsområdet som på socialområdet. Disse ændringer er blandt andet sket på baggrund af strukturreformen, den demografiske udvikling samt økonomiske udfordringer.
Udviklingen stiller nye krav til kompetencerne hos medarbejderne på social- og sundhedsområdet. Fremtidens medarbejdere skal have en stærk faglighed og samtidig kunne skabe sammenhæng og bygge bro på tværs af sektorer og fagligheder. Fremtidens medarbejder skal i samspil og dialog med borgeren arbejde for, at borgeren opnår det bedst tænkelige funktions- og mestringsniveau i sit hverdags-, arbejds- og familieliv.

At skabe relevante og kompetencegivende uddannelsesforløb for elever og studerende, og at udbyde relevante tilbud om efteruddannelse, er et fælles ansvar og en fælles interesse for uddannelsesinstitutionerne, kommuner og region. Det er baggrunden for samarbejdet og den udarbejdede partnerskabsaftale.

Ved tiltrædelse af partnerskabsaftalen forpligter den enkelte kommune sig til aktivt at indtænke det tværsektorielle og tværfaglige i sine aktiviteter og at bidrage til arbejdet med udvikling af tværsektoriel kompetenceudvikling på social- og sundhedsområdet. Det kan både være i form af initiativer fælles i hele regionen eller ved lokale samarbejder.

Organisering af arbejdet
Arbejdet om tværsektoriel kompetenceudvikling er igangsat af kredsen af kommunaldirektører med opbakning fra KKR Syddanmark.

Der er løbende blevet orienteret om arbejdet i kommunaldirektørkredsen, Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum. Direktørforaerne skal være med til at sikre en bred implementering af arbejdet og sikre at arbejdet bevæger sig i den rigtige retning.

En række kommuner er desuden konkret involveret i arbejdet i henholdsvis Round Table-kredsen, styregruppen og de nedsatte arbejdsgrupper, som i øjeblikket arbejder på at gennemføre de første konkrete aktiviteter i samarbejdet. I vedlagte bilag ses, hvem der deltager i arbejdet.

Round Table:
De overordnede rammer for arbejdet udstikkes på et årligt tilbagevendende mødefora, hvor repræsentanter for kommuner, region og uddannelsesinstitutioner mødes. Seks kommuner er på direktørniveau repræsenteret ved disse årlige møder.

Styregruppe og arbejdsgrupper:

Styregruppen sørger for den daglige koordinering og fremdrift af de aktiviteter, som igangsættes i regi af det tværsektorielle kompetenceprojekt. I øjeblikket er der igangsat tre aktiviteter på det fælles regionale niveau, henholdsvis et arbejde med at kortlægge og designe nye uddannelseselementer med større kompetenceudvikling af tværfaglige og tværsektorielle kompetencer, et kommunikationsarbejde og endeligt et arbejde omhandlende dialog med de faglige organisationer.

Under styregruppen nedsættes der løbende arbejdsgrupper til at føre de vedtagne aktiviteter ud i livet. I arbejdsgrupperne er alle parter involveret, det vil sige kommunerne, Regionen og uddannelsesinstitutionerne.

Økonomi:

Udgifterne til kompetenceudvikling afholdes inden for de eksisterende rammer.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 13. januar 2016

Beslutning:

Tiltrådt. Formanden underskriver partnerskabsaftalen på kommunens vegne.

Paw Nielsen og Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. januar 2016 kl. 16:30

Bilag:

3. Orientering om udvidelse af projektet Glade Unger
Sagsnr.: 2015-009589
Sagsbehandler: Maria Marqard Radoor

Præsentation:

Sundhedsafdelingen orienterer om, at projekt Glade Unger har fået bevilget midler fra puljen "Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling" fra januar 2016 til og med marts 2017. Projektet udvides derfor til også at have et integrationsmæssigt fokus.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I 2014 arbejdede en projektleder med at beskrive Sundhedsmaskinen, som et sundhedstilbud til primært børn og forældre. Der blev søgt forskellige puljer.
Sundhedsafdelingen fik i 2015 bevilget midler fra landdistriktspuljen til etablering af aktivitets- og legespots i kommunens landdistrikter.
Midlerne finansierer deltidsansættelse af en projektleder fra september 2015 til og med januar 2017.

Projektet hedder Glade Unger og har fokus på, via leg og fælleskab, at skabe og styrke lokale netværk for småbørnsfamilier i Middelfart Kommunes landdistrikter.
 
Vi har fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration fået bevilget 313.000 kr og udvider derfor projekt Glade Unger fra januar 2016 til og med marts 2017.
De ekstra timer skal bruges på at inddrage småbørnsfamilier af anden etnisk herkomst end dansk i projektet. Puljemidlerne vil således kunne understøtte den lokale integrationsindsats for småbørnsfamilier.

Projektlederen vil i perioden blive fuldtidsansat, det vil medvirke til at støtte det samlede projekt.

Økonomi:

Ingen. Projektet er udelukkende finansieret af eksterne puljemidler.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 13. januar 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.

Paw Nielsen og Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. januar 2016 kl. 16:30

4. Orientering om klippekortsordningen til ekstra hjemmehjælp 2015
Sagsnr.: 2014-014169
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Orientering om anvendelsen af puljemidler fra Finansloven for 2015 vedr. klippekortsordningen til ekstra hjemmehjælp.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

I Finansloven blev der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. For Middelfart Kommune svarer det til ca. 0,568 mio kr. i 2015 og 1,135 mio. kr. i 2016. 

Ansøgningen til puljen blev godkendt i februar 2015 og ordningen startede den 1. juli 2015.
Middelfart Kommune vurderede på dette tidspunkt, at ca. 105 borgere kunne få hjælp fra puljen og dermed få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen.

For at være i målgruppen til at få bevilget et klippekort skulle følgende være opfyldt:
    • Ordningen gælder for borgere over 65 år visiteret til hjemmepleje.
    • Borgerne skal være visiteret til mindst 9 timers personlig pleje om ugen.
    • Man skal som borger have ringe kontakt til netværk og pårørende.

Status
Det viste sig hurtigt svært at finde borgere til ordningen, der havde mindst 9 timers personlig pleje og derfor blev kriteriet sat ned til mindst 4 timers personlig pleje. Øvrige kriterier er fastholdt. Aktuelt i december 2015 er der 102 borgere tilmeldt ordningen og pt. ingen venteliste. Antallet har siden juli ligget mellem 100 og 106 borgere. Visitatorer, medarbejdere og ledere i hjemmeplejen har fundet de fleste borgere. Desuden har enkelte borgere og pårørende selv henvendt sig for at høre om muligheden for at komme med i ordningen.

Ordningen er blandt andet blevet brugt til følgende:

- At tage en snak og drikke en kop kaffe
- At komme i banken
- At komme ud og købe ind (eksempelvis tøj og sko til sig selv)
- Gåture og besøg på kirkegården.
- Gåture ned i byen for at se byggeriet af det nye rådhus.
- Nogle borgere er blevet motiveret til at komme i dag- og aktivitetscenter, da der har været en medarbejder der kunne tage med dem
- Det er også blevet brugt til ledsagelse til at borgeren kunne spise på det lokale plejecenter
- Enkelte borgere som tidligere var svære at motivere til bad, vil nu gerne fordi de nu kommer mere ud generelt.

Der har været stor borger- , pårørende- og medarbejdertilfredshed og mange borgere har givet udtryk for, at det giver en stor tilfredshed selv at kunne vælge, hvad den ekstra hjælp bruges på. Borgerne giver også udtryk for, at ordningen har også været med til at forebygge ensomhed. Visitatorerne har haft en mulighed for at bruge ordningen til de borgere, der har haft meget lidt netværk eller hvis pårørende bor langt væk.

Ordningen fortsætter i 2016 med de nuværende borgere. Der er et naturligt flow i antallet af borgere og Forvaltningen vil derfor have fokus på at finde flere borgere, der kan opfylde kriterierne, så flest mulige borgere indenfor den økonomiske ramme, kan få glæde af den ekstra hjemmehjælp.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ældrerådet er løbende orienteret siden opstart og udtrykker tilfredshed med ordningen.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 13. januar 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.

Paw Nielsen og Nicoline Damkjær deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. januar 2016 kl. 16:30

LUKKEDE SAGER

5. Orientering