Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 7. december 2016

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
7. december 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Paw Nielsen
Peter Storm
Agnete Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

199. Godkendelse af takster for 2017 for TREFOR Vand A/S
Sagsnr.: 2016-005858
Sagsbehandler: Henning Leth

Præsentation:

Natur- og Miljøafdelingen har modtaget ansøgning om godkendelse af takster for 2017 fra TREFOR Vand A/S.

Forvaltningen foreslår:

 • At takster for 2017 for TREFOR Vand A/S godkendes

Sagsbeskrivelse:

Almene vandforsyningsselskaber fastsætter anlægs- og driftsbidrag, som hvert år skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges. For almene vandforsyninger, som forsyner flere kommuner, kan kommunalbestyrelserne aftale, at kun den ene kommunalbestyrelse godkender bidragene på vegne af de øvrige kommuner, jf. Vandforsyningslovens (VFL) § 53.

Middelfart Kommune har i august 2016 delegeret kompetencen til godkendelse af takster og regulativ til nabokommunerne. Imidlertid har forvaltningen i Kolding Kommune valgt ikke at påtage sig denne kompetence for 2016. Kommunalbestyrelsen skal derfor, undtagelsesvist, godkende takster for 2017 for TREFOR Vand A/S, som ejer Staurbyskov og Svenstrup vandværk. Fra 2017 er det igen Kolding Kommune, der godkender takster og regulativ på vegne af alle nabokommuner, der er forsynet af TREFOR Vand A/S.

Middelfart Kommune skal ved godkendelse af takster lægge vægt på, at vandforsyningsselskabet ikke opkræver bidrag, der er for store i forhold til selskabets behov. Dette behov omfatter betaling af renter, afdrag på lån eller afskrivninger på anlæg, opsamling af midler til hel eller delvis betaling af udgifterne ved kommende større arbejder, opsamling af en rimelig kassebeholdning og dækning af de årlige driftsudgifter.

Bestyrelsen for TREFOR Vand A/S har 9. november behandlet og godkendt budgettet for 2017. Taksterne for 2017 fastholdes på 2016-niveau. Alle bidrag er noteret exclusive moms:

 • Driftsbidrag fastholdes på 6,00 kr./m3 
 • Fast bidrag (kaldet abonnement) fastholdes på  1.000 kr./år op til 2,5 m3/time
 • Bidrag for erhverv til hovedanlæg og forsyningsnet fastholdes på 12.800,00 kr. op til 2,5 m3/time
 • Bidrag for erhverv til stikledningsanlæg fastholdes på 13.300 kr. ved 32.63 mm stikledning- se øvrige takster på vedlagte takstblad

Middelfart Kommune vurderer vandværkstaksterne på baggrund af tilsyn med det enkelte vandværks tilstand, herunder behovet for istandsættelse af hovedanlæg og ledningsnet.
Kommunen skal lægge vægt på, at fastsættelsen af takster er sket ud fra principperne om lighed, saglighed og "hvile i sig selv", jf. § 52 i vandforsyningsloven, samt retningslinie 25, 26 og 27 i Vandforsyningsplanen. Samtidig skal Middelfart Kommune påse, at takststrukturen er i overensstemmelse med det enkelte vandværks regulativ.

Forsyningssekretariatet fastsætter en økonomisk ramme for de vand- og spildevandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. TREFOR Vand A/S er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde den økonomiske ramme, som Forsyningsselskabet fastsætter for selskabet.

Forsyningssekretariatet har 15. nov. 2016 udsendt udkast til afgørelse om den økonomiske rammer for 2017. Udkastet er sendt i høring med to ugers høringsfrist. Forvaltningen forventer ikke, at Forsyningssekretariatets endelige afgørelse om den økonomiske ramme afviger fra udkastet.

I henhold til Vandforsyningsloven § 52a skal kommunalbestyrelsen godkende anlægs- og driftsbidrag.  Kommunalbestyrelsen skal udelukkende tage stilling til, om taksten overholder den økonomiske ramme, som Forsyningsselskabet har udmeldt, ikke bidragets størrelse.

Forvaltningen vurderer, at taksten for 2017 for TREFOR Vand A/S overholder Forsyningssekretariatets udkast til den økonomiske ramme. Hvis taksten, mod forventning, ikke overholder Forsyningssekretariatets endelige afgørelse om den økonomiske ramme, vil sagen blive fremlagt igen.

Der gives ingen anbefalinger til TREFOR Vand A/S, da de dokumenter, der er forelagt forvaltningen i form af regnskab og budget ikke giver anledning hertil.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens forslag.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. december 2016 kl. 14:00

Bilag:

200. Oprettelse af vandråd og revurdering af vandløb i vandområdeplanerne
Sagsnr.: 2016-017603
Sagsbehandler: Erik Madsen

Præsentation:

Folketinget behandler i disse uger en ændring af loven om vandplanlægning. Parallelt hermed har en tilhørende bekendtgørelse været i høring (Bekendtgørelse om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb).

Jf. bekendtgørelsen skal kommunerne i fællesskab og i samarbejde med vandråd gennemføre en revurdering af de vandløb, der er omfattet af vandplanerne. Resultatet af revurderingen, skal leveres til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning i henholdsvis april og oktober 2017.

Udvalget forelægges forslag til proces for opgaven samt forslag til procedure for sammensætning af vandråd samt samarbejde på tværs af de fynske kommuner.

Forvaltningen foreslår:

 • At processen for udarbejdelse af forslag til ny afgrænsning og klassificering af vandløbsforekomster i oplandet Lillebælt Fyn følger nedenstående beskrivelse
 • At et evt. vandråd oprettes med udgangspunkt i den allerede nedsatte vandoplandsstyregruppe og formandskommune samt suppleres med medlemmer fra de relevante erhvervs- og naturorganisationer
 • At kompetencen til at nedsætte og sammensætte vandrådet ligger hos vandoplandsstyregruppen.

Sagsbeskrivelse:

EU’s vandrammedirektiv fastlægger bindende rammer og mål for beskyttelsen af alt vand i Danmark. Vandområdeplanerne udgør den konkrete plan for, hvordan direktivets mål skal nås. 

Som et resultat af Fødevare- og Landbrugspakken skal vandplanerne revideres, med det formål at genoverveje hvilke vandløbsstrækninger, der skal være omfattet af kravet om god økologisk tilstand. Jf. Miljø- og Fødevareministeriets udkast til Bekendtgørelse om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb, skal kommunerne:
 
• revurdere hvilke vandløb, der fremadrettet skal indgå i vandområdeplanerne ud fra ministeriets reviderede faglige kriterier for om et vandløb er omfattet

• udvælge de vandløbsstrækninger, der bør analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede. Derved kan de undgå kravet om at skulle leve op til ”god økologisk tilstand”.

Derudover kan kommunerne kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre. Dette kan for eksempel være indsatser der medfører uforholdsmæssigt store oversvømmelser i forhold til indsatsens relative miljømæssige værdi.

Dannelse af vandråd:
For at øge inddragelsen af lokal viden, kan kommunernes forslag udarbejdes i samarbejde med de organisationer, som har interesse i vandområdet. Derfor skal kommunerne efter anmodning fra mindst én interesseorganisation nedsætte et vandråd for hvert vandopland. Rådene får alene en rådgivende rolle i forhold til kommunalbestyrelserne, inden de godkender forslaget. 

Middelfart Kommune udgør sammen med Nordfyns, Assens og Faaborg Midtfyn Kommuner vandoplandet til Lillebælt Fyn. Indsatsen kræver derfor tæt dialog og koordinering mellem disse kommuner. Forvaltningen forslår derfor, at kommunerne etablerer vandrådet ved at tage udgangspunkt i den allerede etablerede vandoplandsstyregruppe, som er nedsat i forbindelse med implementering af vådområdeindsatsen.

Vandrådet oprettes ved at supplere vandoplandsstyregruppen med medlemmer fra hver af de relevante interesseorganisationer. Vandoplandsstyregruppens medlemmer er kommunale politikere og embedsmænd. Deres rolle i vandrådet er hhv. at lytte til organisationerne samt at sikre en god proces, herunder at være sekretariat. Processen for nedsættelse af vandråd vil dermed være magen til den seneste vandrådsproces i 2014.

Proces for revision af afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne:
De kommuner, der er repræsenteret i de enkelte hovedvandoplande, skal ifølge bekendtgørelsen i fællesskab udarbejde og indsende et forslag til revision af, hvilke vandløbsstrækninger, der skal være omfattet af vandområdeplanerne i henholdsvis april og oktober 2017. Overordnet kan processen se således ud:

Ultimo 2016
• Miljø- og Fødevareministeriet udsteder Bekendtgørelse om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb
• Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udsender opdaterede faglige kriterier for arbejdet
• Kommunalpolitisk behandling af proces for revision af vandløbsforekomster i vandplanerne og nedsættelse af vandråd (dette dagsordenspunkt)

Januar – marts 2017
• 1. – 3. vandrådsmøde afholdes: Udvælgelse af vandløbsforekomster, der bør analyseres, med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede
• Forslaget behandles i Miljø- og Energiudvalget 

April 2017
• Forslag til vandløbsforekomster, der bør analyseres, indsendes til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Maj – september 2017
• 4. – 6. vandrådsmøde afholdes: Vurdering af om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets vandplaner lever op til de af ministeriet reviderede faglige kriterier for vandløb
• Forslaget behandles i Miljø- og Energiudvalget 

Oktober 2017
• Forslag til til ændring af vandløbsforekomster i vandområdeplanerne indsendes til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Staten har endnu ikke udstedt den centrale bekendtgørelse for processen eller offentliggjort kriterierne for arbejdet. Dette kan medføre ændringer i tidsplanen, når disse rammer offentliggøres.

Information til offentligheden:
Forvaltningen vil formidle vandrådets oprettelse, arbejde og referater osv. til borgere og organisationer via de enkelte kommuners hjemmesider. Desuden vil pressen blive orienteret i forbindelse med start på vandrådenes arbejde ved udsendelse af en fælles fynsk pressemeddelelse til relevante organisationers fagblade og til den lokale presse. De Grønne Råd orienteres løbende og efter behov.

Samarbejde imellem kommunerne:
Kommunerne i vandoplandet til Lillebælt Fyn samarbejder om at løse opgaven og inddrage samt betjene vandrådet. Kommunernes forvaltninger foreslår, at Assens Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet. Sekretariatskommunen skal facilitere møderne i vandrådene. Det er ligeledes sekretariatskommunen, der indkalder til møder i rådet, udsender mødemateriale og evt. udarbejder mødereferater.

Sekretariatskommunen har desuden ansvaret for at samle og koordinere bidrag fra de enkelte kommuner i vandoplandet

Økonomi:

Udgifterne til organisering af vandråd og det administrative arbejde omkring revurdering af vandløb i vandplanerne finansieres via DUT-midler.

 

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens forslag.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. december 2016 kl. 14:00

201. Ændringer til politisk mødekalender 2017
Sagsnr.: 2014-007305
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:

Drøftelse af mødekalender og mødetidspunkter i 2017.

Forvaltningen foreslår:

Sagen drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Da der er en del sammenfald mellem møder i Miljø- og Energiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i 2017 drøftes mødekalenderen.

Herudover drøftes om mødet den 4. januar 2017 skal aflyses.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 7. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Beslutning:

Mødet den 4. januar 2017 aflyses.

Mødet i maj flyttes til den 15. kl. 14.

Alle øvrige møder flyttes til kl. 13.00.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. december 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. december 2016 kl. 14:00
Byrådet 2. januar 2017 kl. 17:00

Bilag:

2014-007305-3kalender 2017.doc
202. Stiplanens pulje til lokalruter
Sagsnr.: 2015-005543
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet vedtog i Stiplanen at oprette en pulje for lokalruter. Puljen skal bruges til at støtte borgerne i at realisere forbedringer af lokale stiruter i og omkring det enkelte lokalsamfund, herunder rideruter. Indkomne ansøgninger fra Føns og Kauslunde samt forslag om forlængelse af riderute kan nu godkendes, herunder med beslutning om erhvervelse af rettigheder på private arealer.

Forvaltningen foreslår:

 • at projekterne tildeles midler fra puljen med 30.000 kr. til projekt i Føns og 20.000 kr. til afmærkningsprojekt i Kauslunde,
 • at projekt for etablering af en sti mellem Gl. Landevej og Koesmosevej i Kauslunde kan fortsættes og tildeles 100.000 kr. fra puljen i 2017,
 • at Forvaltningen bemyndiges til at forhandle om forlængelse af ridesporet langs Banestien, og
 • at rettigheder på private arealer i Føns, Kauslunde og fortsættelsen af ridesporet langs Banestien erhverves ved indgåelse af frivillige aftaler under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser.

Sagsbeskrivelse:

Puljens formål er beskrevet i Stiplanen:

Pulje til lokalruter omkring bysamfundene
Ved budgettering af området afsættes en pulje til afmærkninger mv. af lokalruter omkring bysamfundene. Disse ruter har primært til formål at supplere og forbedre eksisterende turforslag.
Det kan fx være en god løberute eller hundelufterrute, hvor en let krydsning af eksempelvis en grøft ville få ruten til at hænge bedre sammen. Eller det kan være en vandrerute, hvor skråningerne på en lille strækning er for stejle og dermed utrygge at gå ved i mørke.
Lokaludvalgene kan søge om midler fra puljen, hvis de har gode idéer til forbedringer. Det er en fordel, hvis mange i området går sammen om idéen og i fællesskab konkretiserer projektet.
Puljen vil desuden kunne søges af rideklubberne i samarbejde. Herved gives de mulighed for at søge af puljen til ridestier på de strækninger, hvor de mener, der fås ”mest for pengene”.

Der er i 2015 indkommet 3 ansøgninger fra henholdsvis Føns, Kauslunde og Fjelsted-Harndrup området og der er i arbejdet med Banestien fremsat ønske om ridespor langs stien.

Efter dialog med ansøgerne er flere projekter nu klar til godkendelse i Miljø- og Energiudvalget.

Føns
Der ønskes en trampesti fra fugletårnet ved Føns Vang til Springbakken - ca. 1,0 km. Der er en positiv indstilling fra lodsejerne, og lokaludvalget tilbyder at sørge for vedligeholdelse af stien.

Støttebeløbet fra puljen (30.000 kr.) vil gå til udgifter til rydning, skiltning og erstatning til lodsejere.

Kauslunde
Kauslunde Bylaug ønsker etableret en rundtur fra Kauslunde ad Gl. Landevej, Nørregårdsvej, Tørvegyden og Koesmosevej retur til Kauslunde. Hovedparten af strækningen er på asfalteret kommunevej. 2 kortere strækninger er på private fællesveje og en enkelt strækning er på privat markvej (ca. 500 m). Støttebeløbet fra puljen 20.000 kr. vil gå til skiltning og afmærkning.

Stiforløb mellem Gl. Landevej og Koesmosevej, Kauslunde.
Ejeren af matr. nre. 3c og 3d og ejerne af matr. nre.  3b og 3i har henvendt sig med ønske om at etablere en sti mellem Gl. Landevej og Koesmosevej. Stien vil give borgerne i Kauslunde mulighed for at gå en rundtur på ca. 3,7 km øst for byen. Ejerne af matr. nre. 3c, 3d, 3b og 3i vil uden erstatning lægge areal til stien, der skal forløbe i skellet mellem deres ejendomme. Ejerne har tilbudt selv at rydde arealet. Stiens etablering forudsætter erhvervelse af 465 m2 landbrugsjord, og ejeren har givet tilsagn om at ville sælge arealet. Matr. nr. 8br, Kauslunde By, Kauslunde ejes af Middelfart Kommune og har været forpagtet af Beredskabsstyrelsen. Forpagtningsaftalen er ikke fornyet, og det er usikkert, om Beredskabsstyrelsen ønsker at forlænge forpagtningsaftalen.

Stiforløbet har en længde på ca. 770 m. Anlægges stien med en bredde på 1,5 m vil stien kunne etableres for et beløb på ca. 100.000 kr.

Ridespor langs Banestien
I forbindelse med arbejdet med Banestiens første etape er der af ryttere foreslået et ridespor. Første del af ridesporet fra Staurby Skov til Fabriksvej i Røjle blev godkendt i Byrådet d. 5. september 2016 med en forventet udgift fra puljen på 100.000 kr.

På strækningen fra FDF-pladsen i Røjle og frem til Lerbjergvej er cykelstien lagt så langt mod syd på banestrækningen som muligt. Det giver mulighed for at ryttere kan passere strækningen langs med cykelstien frem til Lerbjergvej.

Der mangler således en forbindelse for rytterne fra Fabriksvej til FDF-pladsen, og der er desuden i forbindelse med anlægsarbejdet fremkommet ønske fra rytterne om en strækningsvis befæstelse med grus/knust beton af ridesporet. Det foreslås, at der med udgangspunkt i de mest ”bløde” strækninger søges udført befæstigelse indenfor en udgift, der kan indeholdes i den budgetmæssige ramme, og at spørgsmålet om videre befæstelse af ridesporet tages op i forbindelse med kommende udvidelser af ridesporet.

Økonomi:

Da byrådet vedtog stiplanen, blev der samtidig vedtaget en prioritering af midlerne afsat til stier i budget 2015 - 2018. Heraf er 0,6 mio kr. over 4 år disponeret til lokalruter.

I forbindelse med den seneste budgetopfølgning er midlerne for 2015-2017 disponeret således:
2016: 200.000
2017: 250.000

Udgifterne til de nævnte projekter forventes at holde sig inden for rammen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 7. december 2016
Økonomiudvalget den 19. december 2016
Byrådet den 2. januar 2017

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens forslag.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. december 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 19. december 2016 kl. 14:00
Byrådet 2. januar 2017 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER