Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 9. november 2016

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
9. november 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Peter Storm
Paw Nielsen
Agnete Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

192. 4. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2016-021765
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2016 tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Miljø- og Energiudvalgets område.

På det skattefinansierede område forventes et merforbrug på driften på 0,618 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. Der forventes merudgifter på Natur- og Miljøområdet på 2,045 mio. kr. Afvigelsen på 1,975 mio. kr. vedr. Natura 2000 og vandplaner og merudgifter til skadedyrsbekæmpelse. Overskridelsen har permanent karakter og indgår i takstfastsættelsen og budgetforliget for 2017. Merforbruget i 2016 håndteres gennem forventet godtgørelse i forbindelse med over-/underskudssagen. Afvigelsen på 0,070 mio. kr. vedr. oprydning i akutfasen. Afvigelsen vedr. kun 2016 og håndteres via forbrug af over/underskud mellem årene. Der forventes mindreudgifter på Klima- og Energiområdet på 1,427 mio. kr. primært som følge af forskydninger i udbetalingen af tilskud til to flerårige EU-projekter, i forhold til de år udgifterne afholdes, samt et mindreforbrug på strategisk energiplanlægning.

På det selvfinansierede område forventes et mindreforbrug på driften på 3,196 mio. kr. på Affaldsområdet som følge af, at et planlagt indkøb af lastbiler udskydes til 2017.

På anlægssiden på det skattefinansierede område forventes ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud.

På anlægssiden på det selvfinansierede område forventes et mindreforbrug på 0,904 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud på 2,304 mio. kr. Forklaringen er, at projektet med nedgravning af containere i indre by ikke afsluttes i 2016, men først i 2017.

Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi:

Resultatet af 4. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat. I forbindelse med 4. budgetopfølgning søger forvaltningen om at flytte 0,170 mio. kr. fra ”Pulje til Naturprojekter 2014” til ”Pulje til Klima- og Energiprojekter 2015”. I forbindelse med indledende undersøgelser samt investeringer i materiel, søges der om frigivelse af de 2,0 mio. kr. fra investeringsoversigten til ”Pulje til foranalyser og indledende investeringer" på Affaldsområdet.

Høring:

Høring:
Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 9. november 2016.

Beslutning:

Udvalget tog sagen til efterretning.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Udvalget tog sagen til efterretning.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag:

193. Godkendelse af takster 2017 for vandværker i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2016-005858
Sagsbehandler: Henning Leth

Præsentation:

Natur- og Miljøafdelingen har modtaget ansøgning fra 19 vandværker beliggende i Middelfart Kommune om godkendelse af deres takster for 2017.

Forvaltningen foreslår:

At udvalget godkender takster 2017 for:

Asperup Roerslev Mark Vandværk
Balslev Vandværk
Blanke Roerslev Vandværk
Brenderup Vandværk
Båring Asperup Vandværk
Ejby Vandværk
Emtekær Tanderup Vandværk
Fjelsted Vandværk
Føns og Omegns Vandværk
Gelsted Vandværk
Gelsted Tårup Vand
Harndrup Vandværk
Husby Sønder Aaby Vandværk
Lunghøj Vandværk
Nørre Aaby Vandværk
Skrillinge Russelbæk Vandværk
Strib Vandværk
Udby Rolund Vandværk
Vejlby Fed Vandværk

Taksterne foreslås godkendt med anbefalinger til de enkelte vandværker.

Sagsbeskrivelse:

Et alment vandforsyningsselskab fastsætter anlægs- og driftsbidrag, som hvert år skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor vandet forbruges. For almene vandforsyninger, som forsyner med vand i flere kommuner, kan kommunalbestyrelserne aftale, at kun den ene kommunalbestyrelse godkender bidragene for de øvrige kommuner, jf. Vandforsyningslovens (VFL) § 53.

Middelfart Kommune har lavet aftaler med nabokommuner om, at kun den ene kommune godkender bidragene: For vandværker der er beliggende udenfor Middelfart Kommune og som leverer drikkevand ind i kommunen, godkendes takster således: Takster for Tre-For Vand godkendes af Kolding Kommune, takster for Mejlskov, Holse Ore og Skovsgårde og Omegn vandværker godkendes af Nordfyns Kommune og takster for Annebølle, Etterup Grønnemose, Kerte og Omegn og Rørup og Omegn Vandværker godkendes af Assens Kommune.

Middelfart Kommune skal ved godkendelse af takster lægge vægt på, at vandværkerne ikke opkræver bidrag, der er for store i forhold til vandværkets behov. Dette behov omfatter betaling af renter, afdrag på lån eller afskrivninger på anlæg, opsamling af midler til hel eller delvis betaling af udgifterne ved kommende større arbejder, opsamling af en rimelig kassebeholdning og dækning af de årlige driftsudgifter.

For at kunne vurdere vandværkstaksterne må Middelfart Kommune danne sig et indtryk af de enkelte vandværkers nuværende tilstand, herunder behovet for istandsættelse af hovedanlæg og ledningsnet.
Middelfart Kommune skal ligeledes lægge vægt på, at fastsættelsen af takster er sket ud fra iagttagelsen af principperne om lighed, saglighed og hvile i sig selv, jf. §52a i vandforsyningsloven, samt retningslinje 25, 26 og 27 i Vandforsyningsplanen. Samtidig skal Middelfart Kommune påse, at takststrukturen er i overensstemmelse med det enkelte vandværks regulativ.

Som bilag 1 - 19 er vedlagt de takstblade, som er foreslået gældende for 2017. Derudover er der lavet en samlet oversigt med oplysninger over en række nøgletal for forbrug af drikkevand, økonomi og takster i bilag 20 og 21.
Forvaltningens bemærkninger og anbefalinger ved sagsbehandlingen for hver enkelt vandværk er vedlagt som bilag 22.
De typiske anbefalinger, som går igen til flere vandværker, er følgende:

 • At der fremover begrundes for fastholdelse og ændring af takster ved ansøgningen
 • At anlægsbidraget fra 2018 opsplittes i bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger i overensstemmelse med reglerne fastsat i vandværkets regulativ
 • At der fremover ved ansøgning om godkendelse af takster udarbejdes et beregningsgrundlag for fastsættelse af driftsbidrag og anlægsbidrag jf. Foreningen af Vandværker i Danmark. 
 • At årsregnskabet for 2016 udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven
 • At der som en del af årsregnskabet udarbejdes et flerårigt anlægsbudget, når der planlægges nye investeringer i de kommende år.
 • At der udarbejdes et budget for det år, som taksterne til godkendelse gælder for.
 • At anlægsbidraget til ”nyetablering af hovedledning, forsyningsledning, stikledning eller bidrag til allerede etableret ledningsnet i udstykning/område” fra 2018 også fremgår som en takst på takstbladet ud fra et solidarisk princip og ikke efter en konkret fastsættelse i hvert enkelt tilfælde.
 • At investeringer af formuen i værdipapirer kan udgøre en risiko for tab. I den forbindelse må der henvises til selskabslovens bestemmelser om ansvar for bestyrelsen (§ 115 og § 361), hvis der bliver tilføjet skade/tab på selskabet. Det kan ende med et erstatningsansvar for bestyrelsen.

Over de seneste år er antallet af vandværker, der får mange anbefalinger, blevet færre. Visse vandværker er nu så grundige i deres ansøgning, at de ikke længere får nogen anbefalinger fra forvaltningen - der er med andre ord en god udvikling i gang.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte takster og anbefalinger.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Udvalget godkendte takster og anbefalinger.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag:

194. Deleøkonomi - opsamling, oplæg og diskussion
Sagsnr.: 2016-019713
Sagsbehandler: Morten Westergaard

Præsentation:

Åbent diskussionstema i udvalget, den "Nye Deleøkonomi"

Forvaltningen foreslår:

Emnet drøftes på baggrund af oplæg.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har arbejdet med emnet deleøkonomi igennem projekt deleby. Vi samler op på emnet igennem oplæg og diskussion. Emnet relaterer i høj grad til temaerne:

Ressourcer
Adgangssamfund
Distribution
Digitalisering af velfærdssamfund

Emnet søges drøftet i et perspektiv, hvor vi samtænker muligheder for "Hvordan vil deleøkonomi påvirke kommunernes rolle i de næste 5-10 år?"

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældre- og Handicaprådet.

Beslutning:

Udvalget drøftede emnet.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Udvalget drøftede emnet.

195. Godkendelse af takster for 2017 for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)
Sagsnr.: 2016-023367
Sagsbehandler: Anders Bo Jensen

Præsentation:

Modtagestationen for farligt affald, Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) har fremsendt budget og takster for 2017. Modtagestationens takster skal godkendes af interessentkommunernes byråd hvert år. Budget for 2017 vedlægges til orientering.

Forvaltningen foreslår:

 •  At Motas takster for 2017 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Af vedtægterne for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) fremgår det, at de af repræsentantskabet indstillede gebyrer fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår. Repræsentantskabet for Motas har på et møde den 24. maj 2016 vedtaget at fremsende Motas´ takster for 2017 til behandling i interessentkommunerne. Oversigt over takster for 2017 er vedlagt som bilag.

Motas´ udgifter skal dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet. Motas administrerer 4 driftsordninger (driftsordning, lille/landbrugsordning, klinisk risikoordning og tømningsordningen). Taksterne fremgår af den vedlagte takstoversigt.

Udgangspunktet for budget 2017 har været, at tidligere års overskud skal reduceres til stort set 0 eller et mindre underskud. Derfor reduceres administrationsgebyret, som interessentkommunerne opkræver hos virksomhederne i interessentkommunerne, med ca. 550.000 kr. Beløbet fordeles som tidligere år i forhold til antal virksomheder der kan opkræves hos i de enkelte kommuner. Middelfart Kommmune indregner denne udgift i det generelle administrationsgebyr, som opkræves pr. virksomhed en gang årligt. Derudover budgetteres med et underskud på administrationsgebyrordningen på 122.000 kr., som modvirkes ved tilbageførsel af tidligere års for meget opkrævede gebyrer på samme beløb.

Taksterne/priserne i forhold til kunderne for 2017 er uændrede i forhold til 2016, idet der ikke forventes at ske større ændringer i antal afhentninger, antal tømninger, affaldsmængder m.v. inden for nogen af de 4 driftsordninger.

Den nye takst for "Afhentning og håndtering af røde kasser", som blev indført i 2016, er ikke blevet aktuel, hvorfor den udgår indtil videre.

Totalt budgeteres der ekskl. afskrivninger med et overskud på driften på 144.000 kr. før afskrivninger og efter afskrivninger med et underskud på 91.000 kr.

Økonomi:

Motas´ udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet.

Takster til dækning af Modtagestationens omkostninger til transportører og behandlere opkræves direkte ved selskabets kunder efter udførelse af den relevante ydelse. Middelfart Kommune er kunde hos Motas, og betaler for de ydelser, som Motas udfører for kommunen. Derudover påvirkes interessentkommunerne, herunder Middelfart Kommune, ikke økonomisk.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og energiudvalget den 9. november 2016.
Økonomiudvalget den 28. november 2016.
Byrådet den 5. december 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens forslag.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens forslag.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag:

196. Status for projektet "Blå støttepunkter langs kysten"
Sagsnr.: 2015-006015
Sagsbehandler: Merete Nørgaard

Præsentation:

Den lokale aktionsgruppe LAG MANK (for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde kommuner) og LAG SØM (for Nyborg Kommune) blev inspireret af den Sydfynske indsats inden for naturturisme og friluftsliv om etablering af en ny type shelterpladser. LAGèrne tog initiativ til et samarbejde med de 5 kommuner om etablering af disse støttefaciliteter til naturturisme og friluftsliv langs kysten i de 5 kommuner. Konceptet er at kunne præsentere en kystrute med støttefaciliteter langs hele den fynske kyststrækning og derved styrke friluftslivet for lokale borgere og turister. 

På udvalgsmøde den 3. juni 2015 blev det besluttet at indstille til Økonomiudvalget, at Middelfart Kommune skulle tilslutte sig projektet om etablering af shelterpladser langs kommunens kyststrækning.

Økonomiudvalget besluttede, at kommunen skulle tilslutte sig projektet under forudsætning af at alle projektkommunerne deltager.

Forvaltningen foreslår:

På mødet vil udvalget bliver orienteret om status på projektet.

Sagsbeskrivelse:

Alle de 5 projektkommuner har i foråret 2016 tilsluttet sig projektet. Der er desuden lavet en projektorganisation for projektet. Projektledelsen varetages af Udvikling Assens og Assens Kommune. De 5 kommuner er repræsenteret i en styregruppe og en arbejdsgruppe.

Det er en del af konceptet, at det primært skal være et projekt i samarbejde med lokale lodsejere. Der er derfor gennem bl.a. annoncering gjort et benarbejde for at finde interesserede lodsejere, der vil lægge jord til en shelterplads og efterfølgende stå for driften.

Der har været god opbakning til projektet fra borgere i Middelfart. Mange borgere har vist interesse og det er blevet til syv relevante henvendelser fra borgere med egnede matrikler, det vil sige i en passende afstand fra kysten.

Kommende tiltag:
 • Fastlæggelse af placeringer langs den samlede kyststrækning 
 • I tilfælde af huller i rækken af private skal der findes egnede kommunale arealer
 • Endelige aftaler med lodsejerne
 • Indhentning af myndighedsgodkendelser
 • Udvikling af bookingsystemet "Book en shelter"

Tidsplan:

 • Ultimo 2017 - udførelsesfasen
 • Indvielse  forventes til foråret 2018

Økonomi:

I forbindelse med godkendelse af kommunens deltagelse i projektet blev der afsat midler til projektet.


Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog sagen til orientering.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Udvalget tog sagen til orientering.

197. Lillebæltsstien – godkendelse af første etape, herunder erhvervelse af rettigheder på private arealer
Sagsnr.: 2016-023426
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Stiplanen indeholder et projekt for en rekreativ kyststi – Lillebæltsstien. Planlægningen af 1. etape af stien (Strib – Føns) blev påbegyndt i slutningen af 2015.

Efter dialog med først en følgegruppe og siden med de enkelte lodsejere fremsendes projekt for delstrækningen mellem Skrillinge Strand og Gamborg nu til politisk godkendelse, herunder erhvervelse af rettigheder på private arealer.

Forvaltningen foreslår:

 • at etableringen af en vandrerute på strækningen mellem Skrillinge Strand og Gamborg godkendes som en del af Lillebæltsstien,
 • at rettigheder på private arealer erhverves ved indgåelse af frivillige aftaler under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser, såfremt det ikke er muligt at indgå forlig, og
 • at proceduren med åstedsforretning m.m. indledes.

Sagsbeskrivelse:

Stiplanen, der blev vedtaget af Byrådet i april 2015, indeholder blandt andet et projekt for etablering af en kyststi – Lillebæltsstien. Stien er en vandresti mere eller mindre parallelt med kysten fra grænsen til Assens kommune til grænsen til Nordfyns kommune. Det præcise forløb af stien er ikke fastlagt i stiplanen og skal findes efter dialog med lodsejerne.

Byrådet har vedtaget en prioriteringsrækkefølge for projekterne i stiplanen, og strækningen fra Strib – Føns er planlagt til etablering i 2016. Mellem Strib og Skrillinge Strand er der stort set alene tale om afmærkning af forløbet, hvor der for strækningen Skrillinge Strand til Føns er tale om at få fastlagt et nyt stiforløb.

Arbejde i følgegruppe
Der blev i slutningen af 2015 taget hul på planlægningen af første nye etape af stien – strækningen mellem Skrillinge Strand og Føns. Af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra lokaludvalg og interesseorganisationer, lodsejere og lokale borgere er der indsamlet idéer og forslag til, hvilke hensyn der bør vægtes når rutens forløb skal fastlægges.

Inden for rammerne af et attraktivt offentlig tilgængeligt stiforløb, der vil kunne certificeres i henhold til normerne for en ”Leading Quality Trail”, angav følgegruppen nogle hovedhensyn for stiforløbets placering, der skal søges tilgodeset:
 • Hensyn til følsomme områder
 • Ej genere lodsejere for meget
 • Tag gerne udgangspunkt i eksisterende stier/veje
 • Ej for tæt på huse og sommerhuse
 • Tag hensyn til nuværende turister
 • Hensyn til dyr i stalde

Følgegruppen har også påpeget nogle forhold, der bør være opmærksomhed på at undgå, når stien er etableret (løse hunde, affald, ulovlig overnatning m.m.).

Endelig har der for interesserede i følgegruppen været en besigtigelsestur til Øhavsstien, hvor kommune og lodsejere fortalte om erfaringer fra deres proces.

Dialog med lodsejere
I løbet af foråret og sommeren 2016 har medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen kontaktet eller besøgt alle lodsejerne på i første omgang delstrækningen Skrillinge Strand og Gamborg enkeltvis for at drøfte mulige forløb af Lillebæltsstien.

Der er fra nogle lodsejere en vis skepsis over for Lillebæltsstien, men der har generelt været åbenhed for at tage en dialog om forløbet, og forvaltningen er blevet godt modtaget.

På langt den overvejende del af strækningen mellem Skrillinge Strand og Gamborg er der sammen med den enkelte lodsejer fundet frem til et godt forløb for Lillebæltsstien. Det er sket gennem en afvejning af en række forhold herunder fremkommelighed, attraktivitet, minimering af forstyrrelsen ved lodsejernes boliger, hensynet til driften af arealerne mm.

I forbindelse med møderne med lodsejerne er vilkårene for etablering af Lillebæltsstien drøftet. Disse vilkår vil skulle tinglyses på ejendommen (deklaration vedlægges som bilag).

Det er ikke indgået i drøftelserne med lodsejerne, hvilken erstatning de enkelte lodsejere kunne få for at tillade en tinglyst færdselsret for offentligheden over deres ejendom.

Åstedsforretning for rådighedsindskrænkninger på privat ejendom
Vandrestien vil for de enkelte strækninger forløbe på privat ejendom, og det er for at gennemføre projektet nødvendigt at erhverve rettigheder i form af en tinglyst færdselsret for offentligheden over lodsejernes ejendom. Der er endnu ikke indgået aftaler med de private lodsejere.

Det er Byrådets ønske (jf. stiplanen), at Lillebæltsstien i så høj grad som muligt skal etableres på grundlag af frivillige aftaler med lodsejerne.

Forvaltningen foreslår, at der som næste skridt afholdes åstedsforretning efter reglerne i Vejloven. Ved at følge proceduren for ekspropriation med en åstedsforretning som første skridt sikres det, at alle lodsejere stilles lige i forhold til vilkårene for stiens etablering og i forhold til erstatningsstørrelsen for sammenlignelige arealer og ulemper. Desuden kan aftalerne, når der politisk træffes beslutning om ekspropriation, indgås på ekspropriationslignende vilkår.

Sagen sendes derfor til politisk behandling med forslag om, at der gennemføres en åstedsforretning og således, at der kan indgås aftaler på ekspropriationslignende vilkår (med de bl.a. skattemæssige konsekvenser det har). På baggrund af dialogen med lodsejerne samt kriterier for stien foreslås det, at forløbet vist på kortet danner udgangspunkt for drøftelsen på åstedsforretningen.Udkast til indkaldelse til åstedsforretning vedlægges som bilag.

Økonomi:

Projektets økonomi forventes at holde sig indenfor rammen af Miljø- og Energiudvalgets anlægsbudget til rekreative stier, og midlerne er frigivet.

Økonomiudvalget har drøftet erstatningsstørrelse, og udgangspunktet er erstatninger på ca. 18 kr. pr. kvm. for arealer, der går i omdrift og 12 kr. for markveje og lign. hvor der allerede er mulighed for færdsel.

Høring:

Projektet har været drøftet med repræsentanter fra lokaludvalg og interesseorganisationer i en følgegruppe. Der har desuden været dialog med de enkelte lodsejere. Vejlovens procedure for ekspropriation, åstedsforretning m.m. sikrer høring af parterne.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 9. november 2016
Økonomiudvalget den 28. november 2016
Byrådet den 5. december 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller, at der afsættes midler til den nødvendige drift, herunder til løbende tjek vedr. affald 1. sæson.Kaj Piilgaard Nielsen og Svend-Aage Nielsen ønsker konkret afsat 25.000 kr. eller tjek hver 14. dag.

Udvalget indstiller forvaltningens forslag og indstiller, at formanden for Miljø- og Energiudvalget deltager i åstedsforretningen sammen med det af Byrådet udpegede medlem Allan Buch.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller, at der afsættes midler til den nødvendige drift, herunder til løbende tjek vedr. affald 1. sæson.Kaj Piilgaard Nielsen og Svend-Aage Nielsen ønsker konkret afsat 25.000 kr. eller tjek hver 14. dag.

Udvalget indstiller forvaltningens forslag og indstiller, at formanden for Miljø- og Energiudvalget deltager i åstedsforretningen sammen med det af Byrådet udpegede medlem Allan Buch.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag:

198. Ændring af vedtægter i Vestfyns Affalds Deponi - VAD
Sagsnr.: 2016-001440
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD) er et fælleskommunalt selskab, som primært varetager nedlukning af deponiet i Vejlby, Middelfart. Der er en bestyrelse med repræsentanter for de 2 ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Der har været et ønske fra VAD's bestyrelse om at gøre antallet af bestyrelsesmedlemmer mindre, for at give mulighed for at opkræve et årligt grundgebyr til dækning af nedlukning og efterbehandling af det tidligere deponi. Det kræver en ændring af vedtægterne.

Der er udarbejdet et forslag til vedtægter som vil kunne træde i kraft 1. januar 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At det vedlagte forslag til reviderede vedtægter vedtages

 • At Byrådet udpeger to medlemmer til bestyrelsen

Sagsbeskrivelse:

VAD er et fælleskommunalt affaldsselskab godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60. VAD er organiseret som et interessentskab med 2 interessenter – Middelfart Kommune og Assens Kommune. Interessenterne hæfter ud fra leveringsretten for deponeringsegnet affald i henhold til indbyggertallet pr. 1. januar 2006 i de gamle ejerkommuner, således at Assens hæfter for 31 % og Middelfart for 69 %. Interessenterne ejer i fællesskab matriklen, der har været anvendt til deponi.
 
VAD ejer Vejlby Deponi, som er under nedlukning og efterbehandling. Vejlby Deponi er beliggende i Middelfart Kommune. Driftsopgaverne varetages af Middelfart Kommunes affaldsområde. VAD har ingen ansatte.
VAD varetager derudover i dag behandling, sortering og oparbejdning af haveaffald for interessenterne.

Det foreslås, at nye tiltag – behandling, sortering og oparbejdning af affald herunder haveaffald ændres til et sekundært formål for VAD i de nye vedtægter. Derudover indgår det i den nuværende formålsbestemmelse i vedtægterne, at selskabet kan igangsætte nye tiltag indenfor behandling, sortering og oparbejdning af affald. I praksis er der dog pt. ingen opgaver fra interessenterne til nye tiltag. 

De gældende vedtægter indeholder også muligheder for udvidelse af deponiet og optagelse af nye samarbejdskommuner om deponiet. Deponiet fik den 30. marts 2009 en nedluknings- og efterbehandlingsplan, hvorfor disse muligheder ikke er relevante mere. Mulighederne er derfor ikke medtaget i forslag til nye vedtægter.
 
Imens deponiet var aktivt, blev der ikke sat midler til side til perioden for nedlukning og efterbehandling. I de nuværende vedtægter er der ikke taget højde for dækningen af udgifterne til især perkolatbehandlingen. Tidshorisonten for fortsat perkolatbehandling er 30-50 år. Til dækning af udgifterne til perkolatbehandlingen foreslås det, at der indføres et årligt grundgebyr for ejerkommuner med fordelingsnøglen 31/69 (Assens/Middelfart). Dette svarer til modellen i vedtægter for FAKS, hvor Middelfart Kommune er medejer af deponiet i Sandholt Lyndelse.
 
VAD ledes i dag af en bestyrelse af politiske repræsentanter fra de 2 ejerkommuner, således at hver kommune udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer. Middelfart udpeger en af sine repræsentanter til formand for VAD's bestyrelse. Med hensyn til organiseringen foreslås VAD fremover ledet af en bestyrelse med 2 politiske repræsentanter fra hver af de 2 kommuner. Formanden for bestyrelsen vælges fortsat af Middelfart Kommunes kommunalbestyrelse. I bestyrelsesmøderne deltager også en embedsmand uden stemmeret fra hver kommune. Embedsmændenes rolle er at rådgive bestyrelsen.

Deltagelse i VAD's bestyrelse udløser ikke honorar. Middelfart kommunes nuværende repræsentanter er Agnete Damkjær, Kaj Piilgaard Nielsen og Paw Nielsen.
 
Vedtægterne har været forelagt statsforvaltningen til en forhåndsgodkendelse i oktober 2016. Statsforvaltningen har pr. 14. oktober 2016 forhåndsgodkendt de foreslåede vedtægter.
 
Forslaget til vedtægter er godkendt af VAD's bestyrelse.

Økonomi:

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal ”hvile i sig selv".

Høring:

Der er ikke foretaget høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Miljø- og energiudvalget - 9. november 2016
Økonomiudvalget - 28. november 2016
Byrådet - 5. december 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller, at vedtægterne godkendes.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller, at vedtægterne godkendes.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag:

LUKKEDE SAGER