Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 7. september 2016

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
7. september 2016 kl. 12:00
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Agnete Damkjær
Paw Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Peter Storm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

182. Evaluering af tilskudspuljen til private natur- og friluftsprojekter
Sagsnr.: 2015-012316
Sagsbehandler: Betinna Grønkjær-Petersen

Præsentation:

Tilskudspuljen til private natur- og friluftsprojekter er etableret i 2013 med det formål at igangsætte flere projekter, der fremmer naturen og friluftslivet. Gevinsten ved at etablere puljen er dog ikke så høj som forventet, idet der er indkommet få ansøgninger og ansøgningernes kvalitet har været af varierende karakter. Desuden har det været nødvendigt at bruge flere ressourcer på at kvalificere ansøgningerne i år end tidligere. Miljø- og Energiudvalget har derfor ønsket at evaluere tilskudspuljen igen.

Forvaltningen foreslår:

 • at Miljø- og Energiudvalget drøfter, hvordan tilskudspuljen fremadrettet bør forvaltes

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har estimeret antallet af timer, der i år er brugt på at forberede og åbne tilskudspuljen samt klargøre ansøgningerne til politisk behandling. Tallene er stillet op til sammenligning med 2014 og 2015.
 


Aktivitet/År

2014

2015

2016

Forberedelse af pulje, annoncering mm. (timer)

22

22

30

Behandling og udvæl-gelse af ansøgninger (timer)

24

29

60

Antal ansøgninger (stk)

3

5

 4

Det har taget mere tid i år at kvalificere ansøgningerne end tidligere. Samtidig har naturindholdet i ansøgningerne været af begrænset værdi. For at øge antallet af ansøgninger og sikre højere naturværdi i projekterne har forvaltningen opstillet fire forslag til, hvordan puljen kan forvaltes fremadrettet:

 1. Mere markedsføring af puljen
 2. Løbende ansøgninger
 3. Målrette puljen mere mod foreninger
 4. Lukning af pulje

 1. Mere markedsføring af puljen

Tilskudspuljen har de seneste år været annonceret på hjemmesiden, når den igangsættes. I år har der været mere fokus på at markedsføre puljen, og der har blandt andet været annonceret i lokal avis. Dette kunne udvides endnu mere gennem flere aktiviteter og ved at rette markedsføringen mod særlige målgrupper.

2. Løbende ansøgninger

Hvert år har forvaltningen fået ansøgninger til puljen, efter midlerne er tildelt til projekter. Nogle vælger at søge næste år, og andre vælger at lade være med at søge. Ved at borgerne løbende kan søge puljen, kan den søges, så snart behovet opstår. Det kan generere flere ansøgninger. Til gengæld kan midlerne være opbrugt tidligt på året, så der ikke er midler til projekter senere.

3. Målrette puljen mere mod foreninger

Puljen har indtil nu primært været søgt af privatpersoner. Foreningerne kan have flere forslag til projekter, og de har ressourcer i form af frivillige. Dette kan udnyttes mere, såfremt puljen målrettes mere mod foreninger end tidligere, og hvis kommunen samarbejder med foreningerne om at få projekterne gennemført.

4. Lukning af puljen

Det kan vælges at nedlægge puljen.  I stedet kan der uddeles midler, når borgere henvender sig til kommunen med ønske om finansiering af projektideer. Projekterne skal fortsat leve op til samme kriterier som puljens. Dermed benyttes der ikke timer til administration af puljen, og samtidig kan borgere, der henvender sig om bidrag til naturprojekter, fortsat få tildelt støtte, såfremt kommunen kan finde penge til projekterne.

Økonomi:

Tilskudspuljen til private natur- og friluftsprojekter i 2016-2018 ersom udgangspunkt på 100.000 kr. pr. år.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtiget.

Beslutning:

Udvalget besluttede at lukke puljen til private natur- og friluftsprojekter.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. september 2016 kl. 12:00

183. Regulering af Balslev Nederbyløb ved Fyrstedgyden 11
Sagsnr.: 2016-002371
Sagsbehandler: Erik Madsen

Præsentation:

Tilløb til Balslev Nederbyløb er gennem de seneste år brudt sammen flere steder. Der er aktuelt store problemer med afledning af vand på adressen Fyrstedgyden 11, 5592 Ejby. Rørledningen er brudt sammen flere steder på ejendommen, og kommunen har i juli udskiftet en del af røret. Den resterende delstrækning af røret på adressen er også i dårlig stand og skal udskiftes for at sikre afvandingen på ejendommen. I forbindelse med skaderne som følge af oversvømmelser har ejer af ejendommen haft gener og udgifter, som han ønsker dækket.

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalget beslutter, at den resterende del af rørlægningen udskiftes mellem Lillevej og drivhus på Fyrstedgyden 11.
 • at udvalget drøfter, hvorvidt kommunen dækker de udgifter eller dele af de udgifter, ejer af Fyrstedgyden 11 har haft.

Sagsbeskrivelse:

Balslev Nederbyløb har i mange år været i dårlig stand. Kommunen har løbende repareret huller, og i 2014 er en længere strækning, ca. 150 meter nedstrøms denne sag, udskiftet som en regulering af vandløbet, hvor udgifterne er fordelt mellem lodsejere og myndigheder med nytte og interesse i vandløbet.

Forvaltningen blev den 9/2-2016 kontaktet af beboeren på Fyrstedgyden 11 vedr. vand i have og kælder og en kloakpumpe, der var ude af drift. Vandløbet er på adressen beliggende gennem haven og under ejendommens drivhus/orangeri samt en længe af gården. Det var ikke muligt at sende spuler/rodskærer igennem røret, som var brudt sammen flere steder. Forvaltningen satte en pumpe i brønden opstrøms bygningerne og pumpede vand til brønd nedstrøms bygningerne.

Pga. sagens karakter med fare for bygninger blev det besluttet at udskifte den del af røret, som forløb under bygningerne som akut udskiftning, og at undersøge tilstanden af røret i strækningen gennem haven ved kamerainspektion. Regulering af vandløb foretages normalt ikke, før udgiftsfordelingen er på plads, men der er gjort undtagelse i denne sag, da det offentlige vandløb ligger under bygningerne med fare for disse ved oversvømmelse, og da ejendommens kælder som følge af vandløbets dårlige stand flere gange har været oversvømmet. Der var risiko for store udgifter ved skader på ejendommens bygninger, hvis røret ikke blev udskiftet akut.

I juli blev røret under bygningerne udskiftet. Det var ikke muligt at køre kamera ret langt ind i røret opstrøms pga. rørets ringe tilstand. Det har vist sig efter udskiftning af delstrækningen under bygningerne, at der stadig sker oversvømmelser i haven, og terrænhældning i haven er således, at der står vand ved bygningerne.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at udskifte enkelte rør på strækningen og på den måde komme problemerne til livs. Rørets generelle tilstand er for ringe.

Hvis der skal laves myndighedsbehandling på regulering af vandløbsstrækningen gennem haven på samme måde, som der skal laves på det nye rør under bygningerne, så vil det være nemmest at gøre på samme tid. De involverede parter skal herved heller ikke kontaktes flere gange vedr. udgiftsfordeling m.m.

I forbindelse med myndighedsbehandling af sagen skal røret under bygningerne nedklassificeres, da vandløbet nu er omlagt, og kommunen ikke bør være ansvarlig for et rør, der ikke er i brug længere.

Udgifter/gener for ejer af Fyrstedgyden 11
- Udbedring af nedstyrtet gulv i glashus
- Udbedring af hul i indkørsel
- Rottesikring af nedlagt rør og rottesikring
- Afholdte udgifter til el (dykpumper fra kommunen)
- Elektrikerbesøg kloakpumpe m.m.

Ejeren af Fyrstedgyden 11 har påpeget ovenstående forhold, som han ønsker udbedret og kompensation for. Kommunen har vedligeholdelsespligten på vandløbet, og omvendt har lodsejeren forpligtelser i forhold til at undgå beplantning over og nærmere end 2 m fra røret. Der er adskillige træer og buske på strækningen ovenpå røret. Røret er generelt i dårlig stand på hele strækningen, og rødder fra træer og buske har ikke gjort det bedre. Kommunen har handlet på henvendelsen fra lodsejeren, men der har været en periode på 2-3 måneder fra marts til juni, hvor forvaltningen har afventet et overslag på pris for udskiftning af røret fra en entreprenør, der ikke har leveret. I disse måneder har der været flere tilfælde af oversvømmelser på ejendommen.

Økonomi:

Forvaltningen har haft udgifter på omtrent 7.500 kr. til spuling, drift af pumpe m.m. på stedet.

Forvaltningen laver myndighedsbehandling efter arbejdets udførelse, hvor udgiften søges fordelt mellem de lodsejere, der har nytte og interesse i vandløbet. Myndighedsarbejdet udføres normalt før arbejdets udførelse, hvilket ikke har været muligt i denne sag.

1. etape af reguleringen af vandløbet, hvor der er lagt nyt rør fra bygningerne og nedstrøms udenom bygningerne, kostede  45.000 ekskl. moms. I denne post er desuden videoinspektion af den øverste strækning af vandløbet.

Forvaltningen har modtaget overslag på udskiftning af 2. etape af vandløbet gennem haven på 39.250 kr. ekskl. moms. Ejer af Fyrstedgyden 11 ønsker en dyrere løsning på udskiftning af denne strækning, og han er indstillet på at betale differencen mellem det overslag forvaltningen har modtaget og den endelige pris.

Ejer af Fyrstedgyden 11 har sendt regning på elektrikerudgifter på 16.221 kr. ekskl. moms, som han mener kommunen er ansvarlig for, idet reparation af pumpe m.m. skyldes vandløbets manglende vandføringsevne. Han påpeger flere forhold, som han mener kommunen er ansvarlig for udbedring af.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Hancicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget besluttede, at forvaltningen får gennemført projektet.
Udgifterne fordeles efter den hidtidige fordelingsnøgle.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. september 2016 kl. 12:00

Bilag:

184. Folder om spilleregler i Staurby Skov
Sagsnr.: 2016-006232
Sagsbehandler: Betinna Grønkjær-Petersen

Præsentation:

I april 2016 har Middelfart Kommune forpagtet den private skov Staurby Skov med henblik på at skabe en mere publikumsvenlig skov og mere natur. Byrådet vil bruge 2016 og 2017 på sammen med borgere og interessenter at lave en visionær masterplan for skoven. Der opleves dog allerede nu en stor interesse for straks at anvende Staurby Skov til forskellige formål. Der er nu udarbejdet et forslag til midlertidig plan for skovens brug, i form af et sæt spilleregler.

Forvaltningen foreslår:

 • at Miljø- og Energiudvalget godkender vedlagte folder om spilleregler for brug af Staurby Skov her og nu

Sagsbeskrivelse:

Indtil der foreligger en masterplan vedtaget af byrådet i efteråret 2017, er det nødvendigt med en koordinering med og imellem de forskellige interessenter og brugere. En folder med spilleregler for brug af Staurby Skov skal sikre, at der er en fornuftig balance imellem den rekreative brug af skoven, de eksisterende lejere vedr. jagt og pyntegrønt, og hvad skoven kan holde til.

Staurby Skov er allerede benyttet af mange til flere forskellige aktiviteter som cykling, ridning mm. Da der først bliver udarbejdet en plan for skoven i 2017, er der behov for at gøre brugerne af skoven opmærksomme på, hvordan skoven kan benyttes, og hvilke hensyn der skal tages. For at imødekomme dette, har forvaltningen udarbejdet en folder med spilleregler for skoven: hvordan den kan benyttes, hvor man må færdes, og om at tage hensyn til naturen. Folderen vil være gældende frem til, at der vedtages en masterplan for Staurby Skov.

Folderen er blevet drøftet på første møde i STAU. STAU havde ingen ændringsforslag til folderen.

Folderens layout bliver forbedret.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Handicaprådet eller Ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtiget

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. september 2016 kl. 12:00

Bilag:

185. Halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2016-017538
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning 2016 for Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • at halvårsregnskabet / 3. budgetopfølgning for 2016 tages til orientering

Sagsbeskrivelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et kombineret halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 for Miljø- og Energiudvalgets område. Forvaltningen udarbejder og aflægger budgetopfølgningen pr. 30. juni som en del af kommunens halvårsregnskab som beskrevet i Budgetopfølgningsplanen for 2016.

Miljø- og Energiudvalget forventer ved halvårsregnskabet et merforbrug på 1,975 mio. kr. på driften på området for Natur og Miljø i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud. Merforbruget vedr. merudgifter til Natura 2000 og vandplaner på 0,748 mio. kr., samt merudgifter til skadedyrsbekæmpelse på 1,227 mio. kr. Afvigelsen har permanent karakter og vil indgå i takstfastsættelsen og den tekniske budgetlægning for 2017. Merforbruget i 2016 håndteres gennem forventet godtgørelse i forbindelse med over-/underskudssagen.

På anlæg forventer Miljø- og Energiudvalget ved halvårsregnskabet et merforbrug på 0,827 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud for hele året. Afvigelserne mellem korrigeret budget og forventet resultat vedr. Natur og Miljø og Klima og Energi og finansiereres ved forbrug af det overførte rådighedsbeløb fra 2015.

Halvårsregnskabet / 3. budgetopfølgning indgår i det samlede halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi:

Resultatet af halvårsregnskabet / 3. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat.

I forbindelse med det samlede halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning for Middelfart Kommune, forventes Miljø- og Energiudvalget at få en negativ tillægsbevilling til driften i 2016 på 0,060 mio. kr., som følge af årets Lov- og cirkulæreprogram. Beløbet tilgår kassen.

Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud til kommunerne. Bloktilskudet justeres svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under ét. Justeringerne beskrives i det kommunale Lov- og cirkulæreprogram. Bloktilskuddet for Middelfart Kommune reduceres med 0,060 mio. kr. i 2016, som følge af regelændringer på Miljø- og Energiudvalgets område. Som udgangspunkt påvirker reduktionen i bloktilskuddet derfor ikke kommunens samlede økonomi. Beløbet vedr. kompensation til Regionerne for overførslen af VVM-kompetencen ved råstoftilladelser fra kommunerne. Kompensationen er bagudrettet og vedr. budgetåret 2016 samt sidste halvdel af 2014 og hele 2015.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 7. september 2016.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. september 2016 kl. 12:00

Bilag:

186. Forslag til Natura 2000-handleplaner
Sagsnr.: 2015-000152
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

Miljø- og Fødevareministeriet har den 20. april 2016 offentliggjort Natura 2000-planerne for planperioden 2016-2021. Kommunerne skal herefter - og inden for et halvt år - offentliggøre forslag til Natura 2000-handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret. 

Senest et år efter Natura 2000-planens offentliggørelse skal kommunerne vedtage den endelige handleplan for de enkelte Natura 2000-områder.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslag til Natura 2000-handleplaner vedtages og sendes i 8 ugers høring fra 20. oktober 2016. 

Sagsbeskrivelse:

Danmark er forpligtet af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne til at sikre og opnå en god naturtilstand i Natura 2000-områderne.
Planperioden 2016-2021 er 2. planperiode.

 I henhold til miljømålsloven skal handleplanerne indeholde:
 • en redegørelse for gennemførelse af handleplanen for forudgående planperiode
 • en opgørelse over indsatsbehovet for konkrete tiltag og prioritering (tidsfølge) i planperioden
 • forventede initiativer for interessentinddragelse i forbindelse med planlægning og gennemførelse af konkrete indsatser
 • en oversigt over fordeling af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere 
Det er nyt i denne planperiode, at der er krav om, at kommunerne i form af en plan for forventede initiativer skal sætte øget fokus på interessentinddragelse. Det gælder både i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne og i den udførende fase. Middelfart har allerede i første planperiode udført faciliterende arbejde og dialog med lodsejere og organisationerne  i betydeligt omfang, idet Byrådet i første planperiode havde afsat midler til en treårig stilling med henblik på faciliterende og opsøgende indsats i forbindelse med vand- og naturplaner. I den nye planperiode vil omfanget af den faciliterende og opsøgende indsats blive reduceret. Den vil fortsat indeholde indsatser som tidlig inddragelse af lodsejere i forbindelse med konkrete projekter, inddragelse af Grønt Råd, annoncering af forslag til handleplan og større projekter via dagblade og/eller hjemmeside, inddragelse af relevante interesseorganisationer i større konkrete projekter samt orientering af lodsejere om statslige støtteordninger.

Miljø- og Energiudvalget besluttede på møde i juni 2016 rammer, prioritering og tidsfølge for indsatserne i handleplanerne.

Grønt Råd er på mødet i august 2016 blevet orienteret om indholdet af handleplanerne.

Tre Natura 2000-områder ligger helt eller delvist i Middelfart Kommune. Det drejer sig om områderne "Lillebælt", "Røjle Klint og Kasmose Skov" samt "Æbelø, havet syd for og Nærå Strand".

Forslag til handleplaner er vedhæftet som bilag. Især i handleplan for "Lillebælt" vil der forekomme redaktionelle ændringer. Forslag til handleplan for "Lillebælt" er udarbejdet i samarbejde med Assens, Kolding og Haderslev kommuner, mens handleplanen for "Æbelø, havet syd for og Nærå Strand" er udarbejdet af Nordfyns Kommune, eftersom kun en begrænset del af arealet ligger i Middelfart Kommune, og der ikke er et indsatsbehov på dette areal. Handleplanen for "Røjle Klint og Kasmose Skov" er udarbejdet af Middelfart Kommune alene. Der har dog været afholdt møde med Naturstyrelsen Fyn, som er offentlig lodsejer i området.

Økonomi:

Indsatserne forventes primært finansieret ved at lodsejerne selv ansøger om tilskud til hegning, pleje mv. via støtteordningerne under Landdistriktsprogrammet.
 
Kommunens indsats er finansieret af DUT-midler. Forhandlinger om DUT finder først sted i efteråret 2016.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 7. september 2016
Økonomiudvalget - 26. september 2016
Byrådet - 3. oktober 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. september 2016 kl. 12:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Bilag:

187. Forligsudkast om afslutning på forbrændingssamarbejdet for 2000-2015 på Odense Kraftvarmeværk A/S
Sagsnr.: 2016-019447
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Middelfart Kommune kan sammen med de andre affaldsleverandører til Odense Kraftvarmeværk A/S indgå forlig med varmeaftageren Fjernvarme Fyn A/S. Formålet med forliget er at opnå en fuld og endelig afgørelse af samtlige krav, som parterne kan gøre gældende mod en eller flere af de øvrige parter.

Forvaltningen foreslår:

 • at forlig om forbrændingssamarbejde godkendes og underskrives

Sagsbeskrivelse:

Sagen drejer sig om, at Fjernvarme Fyn A/S mener at have betalt 251 mio kr. for meget for affaldsvarmen fra kraftvarmeværket. Overdækningen er opstået på grund af fordelingen af omkostninger for affaldsforbrændingen. Energitilsynet meddelte den 24. februar 2015 afgørelse i sagen, hvor omkostfordelingen mellem varmesiden og affaldsiden blev 60/40. Der var før brugt 65/35.

Endvidere lagde afgørelsen fast hvilke omkostninger på anlægget, der er fællesomkostninger eller særomkostninger. Energitilsynets afgørelse fastlagde, at affaldsleverandørernes omkostninger til transport, omlastning og neddeling skulle indregnes som fællesomkostninger på anlægget. De sjællandske affaldsleverandører, som i forhold til leverede affaldsmængder, har afholdt de største samlede omkostninger til transport, omlastning og neddeling, har forlangt en forholdsmæssig udligning og efterregulering herfor. De øvrige affaldsleverandører er ikke enige heri, idet det er svært at fremskaffe data på de leverede affaldsmængder og omkostninger fra de fynske kommuner grundet kommunesammenlægninger.

Fjernvarme Fyn A/S købte Odense Kraftvarmeværk A/S pr. 1. januar 2015. Værket har ændret navn til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Fjernvarme Fyn A/S har truffet beslutning om at få lukket alle verserende sager en gang for alle og har derfor i dette forlig tilbudt at dække kravet fra de sjællandske affaldsleverandører.

Forliget omfatter en slutopgørelse for Ramme- og Samarbejdsaftale af 4. juni 2004, som ophørte med udgangen af 2015.

Middelfart Kommunes aftale med Odense Kraftvarmeværk A/S udløb den 31. december 2015 og affald til forbrænding fra Middelfart Kommune anvises nu til Energnist i Kolding.

Vilkår for forliget
Forligstekst er vedlagt som bilag.

 • 5,026 mio. kr. til FAKS, heraf 552.860 kr. til Middelfart Kommune (i praksis Middelfart Affald og Genbrug).
 • Fjernvarme Fyn A/S er forpligtet til at hæve samtlige verserende klagesager ved Energitilsynet vedrørende varmeprisen fra Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S.
  Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S og affaldsleverandørerne er forpligtet til overfor Energitilsynet at tiltræde Fjernvarme Fyns ophævelse af sagerne.
 • Fjernvarme Fyn A/S meddeler Energitilsynet indholdet af forligsaftalen.
 • Alle parter er forpligtet til at undlade at indbringe nye klagesager for Energitilsynet eller for andre myndigheder, domstolene, voldgiftsretter og lign., som udspringer af
 • Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S priser for varme og affaldsbehandling i perioden 2000-2015, eller som vedrører forhold, som er omfattet af dette forlig.
Godkendelse og ikrafttræden af forliget.
 • Alle parter skal godkende og underskrive forliget.
 • Fjernvarme Fyn A/S fremsender brev til Energitilsynet om ophævelse af de verserende sager.
 • Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S og affaldsleverandørerne bekræfter forliget og tiltræder ophævelsen over for Energitilsynet.
 • Energitilsynet tilkendegiver, at Energitilsynet anser samtlige de verserende sager for afsluttet. Tilkendegivelsen skal have en karakter, som efter Fjernvarme Fyn
 • Affaldsenergi A/S giver Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S tilstrækkelig tryghed for, at Energitilsynet ikke af egen drift vil rejse en eller flere af sagerne påny.
 • Såfremt betingelserne ikke er opfyldt senest den 1. november 2016, bortfalder forligsaftalen.

Økonomi:

De 552.860 kr., som Middelfart Kommune skal have ved forliget, hører til affaldsområdet og er således i sin tid betalt af borgernes affaldsgebyr.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 7. september 2016
Økonomiudvalget - 26. september 2016
Byrådet - 3. oktober 2016

Miljø- og Energiudvalget - 7. september 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. september 2016 kl. 12:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER