Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 10. august 2016

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
10. august 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Agnete Damkjær
Paw Nielsen
Peter Storm
Kaj Piilgaard Nielsen
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen

ÅBNE SAGER

173. Endelig vedtagelse af forslag til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-008511
Sagsbehandler: Anders Bo Jensen

Præsentation:

Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet, der angiver de overordnede hensigter for den fremtidige håndtering af spildevand og regnvand i Middelfart Kommune. Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 erstatter den tidligere tidligere spildevandsplan for Middelfart Kommune, og dækker planperioden frem til 2020.
Middelfart Byråd vedtog den 2. maj 2016 at sende forslag til Spildevandsplan 2016-2020 i høring. Planforslaget har efterfølgende været i offentlig høring i 8 uger fra den 4. maj 2016 til den 29. juni 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune vedtages endeligt og rettes i overensstemmelse med de foreslåede ændringer.
 • At bemærkninger indkommet i høringsperioden besvares som foreslået nedenfor

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har modtaget 2 høringssvar til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune, i den periode hvor planforslaget var i offentlig høring:
 1. Baaring Banke Lokaludvalg v/formand Rasmus Enemærke, Skyttevej 2, 5466 Asperup
 2. Middelfart Spildevand A/S, Strandvejen 100, 5500 Middelfart

1. Baaring Banke Lokaludvalg v/formand Rasmus Enemærke, Skyttevej 2, 5466 Asperup
I Baaring Banke Lokaludvalgs bemærkninger udtrykkes bekymring for, en eventuel placering af et nyt renseanlæg i området mellem Nørre Aaby og Baaring-Asperup. Det anføres i bemærkningerne, at et traditionelt renseanlæg kan medføre lugtgener og vil være synligt ved indkørslen til området, således at gæster og mulige tilflyttere får et dårligt førstehåndsindtryk af området. Hvis anlægget etableres i området mellem Nørre Aaby og Baaring-Asperup, opfordres derfor til, straks at reducere synligheden af anlægget f.eks. ved hjælp af beplantning. Baaring Banke Lokaludvalg foreslår en alternativ placering af et kommende nyt renseanlæg umiddelbart nord for motorvejsrastepladsen Lillebælt Nord.

Svar: Placeringen at et kommende nyt renseanlæg i industriområdet nord for Nørre Aaby, er forbundet med en række fordele, som alternative placeringer ikke har. Området er blandt andet optimalt i forhold til terrænkoter og afstanden til de eksisterende renseanlæg der skal nedlægges, og hvorfra spildevandet skal pumpes til det nye renseanlæg. Herudover kan afstandskrav til bebyggelse overholdes, og dermed forventes lugt også at kunne håndteres tilfredsstillende, ved denne placering. Placeringen i et eksisterende industriområde, forventes desuden at reducere synligheden af anlægget, da området i forvejen er præget af større tekniske anlæg.
Det er endnu ikke besluttet, om det nye renseanlæg skal være den traditionelle åbne type eller en lukket type, der ligner en almindelig erhvervsbygning.
Inden et nyt renseanlæg kan etableres, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, hvori alle de potentielle gener, et nyt renseanlæg kan medføre - herunder lugt, synlighed m.v.,vil blive vurderet.
På denne baggrund, medfører høringssvaret ikke, at der skal foretaget ændringer i forslag til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune.

2. Middelfart Spildevand A/S, Strandvejen 100, 5500 Middelfart
Middelfart Spildevand har sendt 14 bemærkninger til forslaget til Spildevandsplan 2016-2020. Bemærkningerne er alle mindre fejlrettelser til spildevandsplanens lister og digitale kort, i forhold til konkrete ejendommes kloakeringsform.

Svar: Alle de mindre fejl i lister og det digitale kort er taget til efterretning og vil blive rettet iht. vedhæftede bilag 1.

Økonomi:

Vedtagelse af spildevandsplanen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune ud over kommunens andel af igangværende projekter.
Udgifter til klimasikring af Baaring-Asperup og Kærby, etablering af nyt renseanlæg m.v. afholdes af Middelfart Spildevand. Middelfart Spildevands takster fastsættes årligt på baggrund af Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme for Middelfart Spildevands samlede omkostninger til drift og anlæg.
For størstedelen af borgerne i kommunen, vil spildevandsplanen ikke få direkte økonomiske konsekvenser, da der kun er lagt op til at yderligere én ejendom pålægges, at etablere et privat anlæg til forbedret spildevandsrensning, idét denne ejendomikke skal spildevandskloakeres som planlagt.

Høring:

Ingen høring af ældre- og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016.
Økonomiudvalget - 29. august 2016.
Byrådet - 5. september 2016.

Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Bilag:

174. Ændring af genbrugspladsstrukturen og etablering af en ny genbrugsplads i Ejby N.
Sagsnr.: 2016-018141
Sagsbehandler: Peter Moosdorf

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny genbrugspladsstruktur.

Forvaltningen foreslår:

 • At plan for ændring af genbrugspladsstrukturen godkendes
 • At Affald & Genbrug igangsætter skitseprojektering for anlæg af en ny genbrugsplads i Ejby N. Skitseprojektet vil senere blive forelagt til godkendelse

Sagsbeskrivelse:

Baggrunden for forvaltningens forslag til ændring af genbrugspladsstrukturen er disse to hovedhensyn:

 1. at kunne vedblive med at give alle borgerne i kommunen en god service på genbrugs-pladserne i takt med at miljøkrav til affaldssorteringen øges
 2. at kunne have tidssvarende genbrugspladser, der er robuste i forhold til at overholde gældende lovgivning (bl.a. miljøgodkendelser og arbejdsmiljø)
Ad 1. Service og affaldssortering.

Middelfart Kommune vil arbejde på at opfylde regeringens ressourcemål, og vejen mod det mål er beskrevet i ressourceplanen. Kort sagt bliver det nødvendigt at borgerne skal sortere affaldet mere end i dag, for at målet om 50% genanvendelse af affald fra husholdningerne kan opnås. Genbrugspladserne skal fremadrettet kunne modtage op mod 60-70 forskellige affaldstyper, i takt med at genindvindingsindustrien kan modtage flere og flere ”specielle” affaldstyper til genanvendelse. Med sortering af så mange forskellige affaldstyper er det forvaltningens opfattelse, at service i form af god indretning på genbrugspladserne, er meget afgørende for at bevare borgernes og virksomhedernes engagement i affaldssortering.
En lang række forsøg i de danske kommuner indenfor de sidste år viser, at vejen mod øget sortering gøres lettere ved opfyldelsen af følgende kriterier:
 • Det skal være nemt for borgerne at sortere korrekt. Der skal være gode muligheder for at komme af med affaldet, med mulighed for døgnåbent på de store pladser.
 • Affaldssystemet skal give mening, og inspirere borgerne til at fastholde interessen og forståelsen for den vigtige sortering.

Forslag til ny struktur:

 • Ny stor genbrugsplads i industriområdet i Ejby Nord
 • Omdannelse af pladserne i Gelsted og Nørre Aaby til lokalpladser
 • Etablering af ny lokalplads i den nordøstlige del af kommunen til erstatning for pladsen i Køstrup, som nedlægges
 • Etablering af et antal containerpladser ved især sommerhusområderne

De to store genbrugspladser vil være bemandet i dagtimerne. Pladserne i Gelsted og Nørre Aaby omdannes til ubemandede lokalpladser, og der etableres en ny ubemandet lokalplads i den nordøstlige del af kommunen, til erstatning for pladsen i Køstrup, der nedlægges. En lokalplads giver mulighed for at aflevere primært haveaffald, men også de mest almindelige affaldstyper i husholdningen, såsom glas/flasker, metal, pap, papir og plast. Forslag til endelig placering af ny lokalplads kommer i en senere sag.
Derudover etableres et antal containerpladser, ved især sommerhusområder. Her kan afleveres de mest almindelige affaldstyper såsom glas/flasker, metal, pap, papir og plast.

Forvaltningen har ved udarbejdelsen af planen haft følgende fokuspunkter: 

    1.    Der må ikke være for langt til en genbrugsplads
    2.    Gode åbningstider (mulighed for døgnåbent)
    3.    Bedre service overfor erhverv
    4.    Overskuelige pladser
    5.    Pladser der kan opfylde alle miljøkrav
    6.    Vurdering af CO2 påvirkning
    7.    Økonomi
    8.    Service på pladserne
    9.    Mulighed for udvidelse til flere fraktioner i fremtiden
    10.  Højere sikkerhed på genbrugspladserne ved at adskille let og tung trafik

Ved dimensionering af antallet af genbrugspladser, er der taget udgangspunkt i en servicebetragtning om, at størstedelen af husstandene ikke må have en køretid, der er større end 15-20 minutter.
Alle pladser i kommunen forventes fremover indrettet, så de kan være døgnåbne, hvis det er muligt i forhold til overholdelse af bl.a. miljøvilkår for støj og belysning. Serviceniveauet vil kunne øges betragteligt hvis genbrugspladserne i Middelfart og Ejby kan være døgnåbne. Med døgnåbent på genbrugspladserne, samt indsamling ved husstandene af en række genanvendelige materialer, vil kommunen kunne give en høj service, og muliggøre høj sorteringsgrad.
For erhverv vil to store genbrugspladser i Middelfart og Ejby betyde en forbedret service, dels fordi pladserne har bedre åbningstider end de mindre pladser, og dels fordi det er nemmere og hurtigere for virksomhederne at aflevere affaldet på en større plads med bedre kørselsforhold. 

Tidsplan:

Etablering af ny genbrugsplads ved Ejby 

FASE

Skitseprojektering, herunder screening af forhold vedr. myndighedstilladelser

Politisk godkendelse af skitseprojekt

Detailprojektering indhente myndighedstilladelser

Tilbudsindhentning og anlæg af

genbrugsplads

TID

September 2016

November-december 2016

Januar - marts- 2017

Maj 2017 – april 2018.

Etablering af lokalpladser og containerpladser i sommerhusområder:

Etablering af lokalpladser sker efter ibrugtagning af den nye genbrugsplads i Ejby og efter beslutning om placering af ny lokalplads i den nordøstlige del af kommunen.

Etablering af containerpladser i sommerhusområder sker løbende fra 2016.

Økonomi:

Forvaltningen har vurderet, at den valgte model for ny genbrugspladsstruktur vil medføre en investering på ca. 27-28 mil kr., samt en årlig driftsbesparelse på ca. 1 million kr. De forventede beløb indarbejdes i budgettet for 2017 og overslagsårene.

Affald & Genbrug har pt. ca. 20 mio. kr. i opsparet kapital beregnet til dette formål. Ændring af genbrugspladsstrukturen, isoleret set, forventes fra 2018 at medføre en mindre besparelse i det årlige grundgebyr på 25-50 kr.

Høring:

Handicapaspekter:

Velfærdsbygninger og kundetoiletter vil blive indrettet efter gældende bygningsreglementer, så de opfylder kravene om tilgængelighed for handicappede.

Høring af Handicaprådet: 

Høring af Handicaprådet vil ske i forbindelse med projekteringen.

Høring af ældrerådet:

Høring af Ældrerådet vil ske i forbindelse med projekteringen.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016
Økonomiudvalget - 29. august 2016
Byrådet - 5. september 2016

Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

175. Energnist vedtægter 2016
Sagsnr.: 2016-016460
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Sagen vedrører endelig godkendelse af vedtægtsændringer for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

Middelfart Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90.

I forbindelse med fusionen blev også vedtægter for selskabet godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen, betinget af, at vedtægterne præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet tiltræder vedtægtsændringerne.

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet et nyt sæt vedtægter efter fusionen af TAS I/S og L90 til Energnist I/S – de er vedlagt som bilag. Energnist’ bestyrelse godkendte ændringerne på møder hhv. den 30. november 2015 og 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse af Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen har indsendt kommentarer til vedtægterne af to omgange, den 30. september 2015 og 30. marts 2016.

Forvaltningen finder, at nedenstående bemærkninger fra Statsforvaltningen er de vigtigste at fremhæve:
Statsforvaltningen finder, at der i pkt. 3.3 bør tilføjes en ordlyd om at opgaver beskrevet i pkt. 3.3. og som Energnist I/S udfører for deltagerkommunerne, kan finde sted i det omfang der er hjemmel hertil i kommunalfuldmagtsreglerne.

Statsforvaltningen påpeger, at aftaler om samarbejde mellem kommuner i medfør af kommunestyrelseslovens § 60 kan ophæves, hvis deltagerne er enige herom. Det kan således ikke fastsættes i vedtægterne for et kommunalt fællesskab, at et flertal af deltagerne kan ophæve aftalen, uden at deltagerne er enige herom. Derfor er teksten i pkt. 10.8 uændret med følgende tilføjelse:
”Beslutning om interessentskabets opløsning kræver – udover kvalificeret majoritet på repræsentantskabsmøde i henhold til punkt 10.7 – ligeledes godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde hos samtlige interessenter”.

Statsforvaltningen har endvidere kommenteret på pkt. 11.8 omkring afstemninger og stemmelighed. Her var oprindelig opført at: ”Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.”

Bestemmelsen vil efter Statsforvaltningens opfattelse indebære, at den kommune, hvis repræsentant i bestyrelsen er formand eller næstformand derved får en større og afgørende indflydelse på afstemningens resultat end de andre deltagende kommuner i tilfælde af stemmelighed. Derfor er pkt. 11.8 ændret til : "Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Det vil sige, at et fremsat forslag kun er vedtaget, dersom der er flere stemmer for end imod forslaget.”

Statsforvaltningen henviser også til cirkulæreskrivelsen, hvori står, at vederlaget for hvervet som bestyrelsesmedlem som udgangspunkt bør ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter § 16a i den kommunale styrelseslov. For menige bestyrelsesmedlemmer, der udelukkende har mødevirksomhed og forberedelse til møder som arbejdsbyrde, kan der ikke godkendes et fast vederlag for bestyrelsesarbejdet.

Det er Statsforvaltningens vurdering, at pkt. 11.10 præciseres, således at formuleringen ”variable og/eller faste vederlag” erstattes af ”mødediæter og/eller faste vederlag”.

Økonomi:

Vedtægtsændringerne vurderes ikke at have indflydelse på kommunens økonomi.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016
Økonomiudvalget - 29. august 2016
Byrådet - 5. september 2016

Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Bilag:

176. Banestien - udførelse af de første etaper
Sagsnr.: 2016-017901
Sagsbehandler: Peter Hyldegaard

Præsentation:

Stiplanens projekt Banestien er opdelt i etaper, hvor af de første er planlagt til gennemførelse i 2016. Nærværende sag drejer sig om strækningen fra Hegnet i Middelfart til Røjle (etape B) og fra Røjle til Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (del af etape C).

Stiplanens projekt for etablering af en asfaltcykelsti på den tidligere banestrækning fra Hegnet i Middelfart til Fabriksvej i Røjle har været drøftet med en følgegruppe. Følgegruppen har deltaget i 2 besigtigelser af de lokale forhold. Sideløbende med cykelstien etableres et ridespor fra Staurby Skov til Røjle.

Projektet fremlægges til politisk godkendelse, herunder erhvervelse af rettigheder på private arealer.

Forvaltningen foreslår:

 • At etableringen af en dobbeltrettet cykelsti med en bredde på 2,5 m på banestrækningen fra Hegnet i Middelfart til Lerbjergvej i Vejlby godkendes,
 • At etableringen af et 3 m bred ridespor fra Staurby Skov til Fabriksvej i Røjle godkendes, og
 • At rettigheder på private arealer erhverves ved indgåelse af frivillige aftaler under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser.

Sagsbeskrivelse:

Stiplanen, der blev vedtaget af byrådet i april 2015, indholder blandt andet et projekt for etablering af en asfaltcykelsti på den tidligere banestrækning fra Middelfart over Brenderup og henholdsvis via Holse mod Bogense og via Harndrup mod Odense.

Byrådet har vedtaget en prioriteringsrækkefølge for projekterne og strækningen fra Hegnet i Middelfart til Røjle (etape B) er planlagt til etablering i 2016. Jf. Byrådets beslutning om fremrykning af anlægsprojekter etableres en del af den følgende etape Røjle-Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (etape C) ligeledes i 2016. Etape A forventes ligeledes udført i indeværende år - det omfatter afmærkning af stien fra den gamle Lillebæltsbro til Hegnet.

Etape B og del af C, der er planlagt udført i år:
Med stiplanen har Byrådet ønsket indarbejdet et ridespor i forbindelse med nogle af de rekreative stiforløb. Henset til dette ønske og "hestetætheden" i området har forvaltningen indarbejdet et ridespor fra Staurby Skov til Røjle i projektet.

Forvaltningen har aftalt med lodsejerne på strækningen fra Staurby Skov til Fabriksvej i Røjle, at der kan etableres et ridespor på arealerne langs med banen. Derved bliver der afstand mellem cykelstien og ridesporet til fordel for begge brugergrupper. Samtidig vurderes det at kunne give rytterne en større naturoplevelse med et ridespor der ikke forløber parallelt med cykelstien, men som har et mere varieret forløb.

Baggrunden for at lægge ridesporet uden for Banestien er, at banestrækningen stedvis er forholdsvis smal. Det gør sig specielt gældende på strækninger, hvor banen forløber på en dæmning. Erfaringerne fra andre steder med parallelle cykelstier og ridespor er, at ligger stien og sporet tæt sammen er der risiko for, at hestene sparker jord og sten op på cykelstien til ulempe for cyklisterne. Der kan også være en ulempe, at indhenter en cyklist en hest og rytter, kan hesten blive forskrækket, når cyklisten passerer. Endelig er en del cyklister utrygge ved at skulle passere tæt forbi en "stor" hest.

Cykelstien
Der etableres en asfaltcykelsti fra Hegnet til Fabriksvej i Røjle. Fra Fabriksvej vest for krydset med Røjle Bygade føres cykelstien på offentligt areal mellem matr. nre 87l og 7p Røjle By, Vejlby mod syd til den tidligere bane. Cykelstien føres videre ad banestrækningen mod øst til Lerbjergvej. Derved etableres en god cykelforbindelse mellem området ved Vejlby Fed og Middelfart.

Cykelstien anlægges i bredde af 2,5 m, hvilket er standardbredden for en dobbeltrettet cykelsti.

Ridesporet
Med Middelfart Kommunes forpagtning af Staurby Skov er der kommet nye muligheder for etablering af ridespor i skoven. Fra den østlige begrænsning af Stayurby Skov har forvaltningen aftalt med lodsejerne langs banestrækningen frem til Fabriksvej, at der kan etableres et 3 m bredt ridespor langs banen. Der foretages ikke befæstigelse af ridesporet bortset fra passager, hvor det viser sig at bunden er for blød.

På nuværende tidspunkt føres ridesporet ikke længere mod øst end til Røjle. Ridesporets eventuelle videre forløb afventer planerne for retableringen af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (Vejlby Losseplads) samt udmøntningen af vandområdeplanerne, der kan indebære etablering af et vådområde i Aulby Møllemade.

Arealerhvervelse og rådighedsindskrænkninger
Cykelstien vil forløbe på Middelfart Kommunes areal bortset fra 215 m mellem Vejdirektoratets areal under Den nye Lillebæltsbro og banestrækningen. Strækningen er del af Staurby Skov.

Ridesporet vil på den overvejende del af strækningen forløbe parallelt med banen, men på privat ejendom. En del af lodsejerne ønsker at sælge arealet til ridesporet, mens andre lodsejere ønsker en deklaration og offentlig færdselsret på ridesporet.

Der er endnu ikke indgået aftaler med de private lodsejere, men alle lodsejerne har overfor forvaltningen tilkendegivet, at de er indstillet på at medvirke til ridesporets etablering. Når der politisk træffes beslutning om ekspropriation kan aftalerne indgåes på ekspropriationslignende vilkår.

Økonomi:

Projektets økonomi forventes at holde sig indenfor rammen, jf. også Byrådets behandling den 6. juni 2016 af sag om fremrykning af anlæg.

Udgiften til ridesporet (omkring 100.000 kr.) afholdes af midlerne i den afsatte pulje til lokalruter.

Høring:

Projektet har været drøftet med repræsentanter fra lokaludvalg og interesseorganisationer i en følgegruppe.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016
Økonomiudvalget - 29. august 2016
Byrådet - 5. september 2016

Miljø¸- og Energiudvalget - 10. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

177. Energialliance Trekanten
Sagsnr.: 2016-003755
Sagsbehandler: Morten Westergaard

Præsentation:

Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner ønsker at forlænge klima- og energisamarbejdet ved at etablere Energialliance Trekanten.

Forvaltningen foreslår:

 • At samarbejdet formaliseres, med øget politisk involvering.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med Energialliance Trekanten er: 

 1. Strategisk fokus – nationalpolitisk – sætte Energialliancen på landkortet
 2. Udvikle, igangsætte og gennemføre nye projekter/ initiativer
 3. Optimere sagsbehandling på varmeforsyningsområdet 

Samarbejdet er i tråd med Miljø- og energiudvalgets fokusområder og ønsker om samarbejder. I først ombæring vil der koncentreres om indsatserne Energiforsyning, Energirenovering og Transport. 

Energialliance Trekanten er et samarbejde opstået på tværs af Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Samarbejdet skal danne en blivende organisering baseret på kommunernes strategiske energiplanlægning. Samarbejdet bygger ovenpå tidligere projekter:

North Sea SEP projektet (2009-2013) var støttet af EU og bestod af samarbejde mellem Hedensted, Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner. Efter projektet valgte Hedensted at søge mod de øvrige kommuner i region midt. 

Strategisk Energiplanlægning i Region Syddanmark (2014-2015) var et projekt med alle kommunerne i Region Syddanmark, og med bl.a. TREFOR og SE som partnere. Vejle, Fredericia, Middelfart, Kolding og TREFOR havde delprojektet SEP 2.0, hvor der var fokus på at finde nye muligheder for varmeforsyning for boliger udenfor fjernvarmeområder.  

Erfaringerne i projekterne er blandt andet:

 • Kommunerne står med de samme udfordringer
 • Der er behov for samarbejde på tværs af kommunegrænser for at undgå suboptimering
 • Projektideer der udvikles i en kommune, kan med fordel og synergi udbredes til andre kommuner
 • Ny lovgivning og praksis på området, betyder ny sagsbehandling. Kommunerne kan have stor gavn af at drøfte sagsbehandling, ligesom det kan være en fordel og synergi i samarbejdet med fx TREFOR at vi gør tingene ens i kommunerne.

Baseret på ovenstående er samarbejdet Energialliance Trekanten blevet til.

Alle kommuner i Trekantområdet Danmark tilbydes at deltage. Det er forudsat at man lægger de nødvendige ressourcer i samarbejdet, og at man på projektniveau bidrager på lige fod med de øvrige kommuner. Det er ikke en forudsætning at alle deltager i lige mange projekter. TREFOR, SE, Dong og TVIS tilbydes en partnerskabsaftale, som ligeledes har en økonomisk forpligtelse. Såfremt andre energiselskaber eller lignende ønsker at deltage, kan de dette mod samme økonomiske forpligtelse.  

Fremadrettet har KL anbefalet at kommunerne samarbejder om energi i Strategiske energioplande på 4-7 kommuner. Disse anbefalinger understøttes af at tilskuds- og puljemidler også forventes i stigende grad at blive rettet mod sådanne samarbejder. Eksempelvis har Energialliancen Trekanten allerede nu mulighed for at blive supporteret af EU projektet INTENSS-PA.

Derfor vil udvalg og kunne blive inviteret til strategiske workshops i 2017-2018 på den konto (første tilbud oktober/november). 

Den politiske involvering i Energialliance Trekanten foreslås at være på projektniveau, hvor Miljø- og energiudvalget involveres ved udvikling, igangsættelse, afvikling, og afslutning af strategiske projekter. Derudover vil der blive lavet politiske arrangementer, når det vurderes relevant.

På mødet vil der være en kort præsentation af samarbejdet.

Økonomi:

Eksisterende økonomi. For Middelfart Kommune er der finansiering fra hhv. Horizon 2020 projekt samt strategisk energiplanlægning, og kommende samarbejder.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00

178. Tildeling af tilskud til private natur- og friluftsprojekter 2016
Sagsnr.: 2015-012316
Sagsbehandler: Betinna Grønkjær-Petersen

Præsentation:

Det har fra januar og frem til den 22. april 2016 været muligt for borgere og foreninger at søge midler fra tilskudspuljen til private natur- og friluftsprojekter 2016, som Miljø- og Energiudvalget har forlænget. Der er indkommet i alt 4 ansøgninger til puljen, hvoraf den ene er overflyttet fra 2015. Der er i alt søgt om kr. 93.750.Tilskudspuljen er på 100.000 kroner i 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives tilskud på 4.850 kr. til rydning af krat ved Kridthuset
 • At der gives tilskud på 9.400 kr. til udvidelse af hegning i Røjle Mose
 • At der gives tilskud på 16.000 kr. til udvidelse af sø i rekreativt område
 • At der gives afslag til 25.000 kr. til beplantning af område med henblik på rekreativ brug.

Sagsbeskrivelse:

Det foreslås, at der bevilliges tilskud på 30.250 kr. fra tilskudsordningen til følgende projekter:

1. Ansøgning til udvidelse af sø
Ansøger ønsker at udvide et eksisterende vandhul på et rekreativt areal øst for Åkanden i Ejby. Desuden vil ansøger gerne plante på sydsiden af vandhullet og opstille et bordbænkesæt. Arealet er ejet af Middelfart Kommune.

En udvidelse af vandhullet vil medvirke til på sigt at forbedre levevilkårene for de dyr og planter, der er tilknyttet vandhuller. Et bordbænkesæt vil samtidig gøre stedet mere attraktivt som rekreativt opholdsareal. Overskudsjorden fra søen forsøger ansøger at få en aftale på plads om at kørt til en mark eller til et andet fællesareal i grundejerforeningen. Ansøger har ikke indhentet en tilkendegivelse til projektet fra grundejerforeningen.

Ansøger søger kommunen om 25.000 kr. ex. moms til udvidelse af søen. Ansøger vil bidrage med 10.000 kr. inkl. moms til indkøb af planter og arbejdstimer svarende til 13.000 kr. til plantning, såning af græs og engblomster mm. Herudover vil ansøger stå for indkøb af bænk til 3000 kr. Det giver en egenfinansiering på 26.000 kr. I dag slår Middelfart Kommune arealet omkring vandhullet. Ansøger vil fremadrettet gerne påtage sig det løbende vedligehold.  

Forvaltningen mener, at der bør gives afslag til beplantning, da det vil bevirke, at området bliver lukket inde. Området bør holdes lysåbent af hensyn til naturværdierne knyttet til vandhullet. Der bør heller ikke sås vilde blomster eller græs omkring søen, som ansøger ønsker. 

Forvaltningen foreslår, at der gives 16.000 kr. eks. moms i tilskud til udvidelse af søen og til bordbænkesæt. Ansøger skal lægge 15.000 inkl. moms til sø og lægge 1000 kr. i arbejdstimer til afhentning og samling af bordbænkesættet. Hver betaler dermed 16.000 kr. Denne løsning er ansøger positivt indstillet på, såfremt den ansøgte løsning ikke kan imødekommes. Tilskuddet på 16.000 kr. bør gives med det forbehold, at grundejerforeningen er positivt indstillet overfor projektet, og at jorden køres bort fra arealet. Ligeledes at alle tilladelser opnås, hvilket forvaltningen er positive omkring.

2. Ansøgning til rydning af opvækst
Foreningen Sct. Georgs Gildet fra Middelfart har gennem mange år lejet en ejendom ved Føns Strand. På ejendommen ligger et hus, der primært udlånes til spejdere, skoleklasser mm. Offentligheden har desuden fået adgang til arealerne omkring huset. Omkring ejendommen ligger et større naturområde med bl.a. beskyttet strandeng.  Foreningen søger om midler til at rydde opvækst 3 steder på ejendommen af naturmæssige og rekreative hensyn, se kortbilag 2.

Ved at rydde og knuse et krat nordvest for huset, er der mulighed for at dette areal på sigt kan udvikles til natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Rydningen og knusningen vil koste 9.700 kr. plus moms. Foreningen vil efterfølgende fjerne det knuste materiale og slå vegetationen på arealet maks. to gange årligt. Et læbælte ud mod vejen og 1-3 træer vil blive efterladt.

En udtynding i en lille bevoksning sydvest på ejendommen skalifølge ansøger sikre bedre adgang og legemuligheder for besøgende. Foreningen etablerer trampestier i den tilbageværende bevoksning. Rydningen koster 11.500 plus moms.  Forvaltningen mener ikke, at denne del bør støttes, da arealet er så lille, at den rekreative værdi vurderes at være meget lav. Desuden har tyndingen ikke naturværdi.

En oprydning på arealet mod øst vil ifølge ansøger sikre bedre adgang rundt i krattene og se pænere ud. Det er primært udgåede og dødende træer, der ønskes fjernet. Der vil blive fjernet ca. 10 % af opvæksten. Rydningen vil koste 14.150 kr. plus moms. Forvaltningen mener, at døde træer medfører højere biodiversitet. Det vil således ikke være et naturforbedrende tiltag at fjerne dem fra arealet mod øst. Forvaltningen foreslår, at der ikke ydes støtte til denne del. Ansøger er ikke interesseret i at rydde hele krattet for at skabe mere lysåben natur.

Den ansøgte projektudgift er i alt 31.350 kr. plus moms til rydning af træer, buske mm. samt efterfølgende knusning af stubbe. Foreningen kan bidrage med 15.000, og søger den sidste finansiering fra tilskudspuljen. Foreningen vil ydermere lægge arbejdstimer til etablering af trampestier og hjælp til rydning.

Forvaltningen indstiller til, at foreningen Sct. Georgs Gildet modtager 4850 kr. til rydning, knusning og fjernelse af krattet nordvest for ejendommen. I alt vil dette beløbe sig til 9.700 kr. plus moms inkl. arbejdskraft. Foreningens egenfinansiering vil bestå af 20 timers arbejde med at fjerne det knuste materiale (svarende til  4000 kr.). Desuden vil foreningen betale 850 kr. til rydningen.

  Ansøgt støtteforvaltningens forslag til støtte
Nordvestlig areal 

4.850

4.850

 sydvestlig areal

11.500

0

 østligt areal

14.150

0

 I alt

31.350

 4.850
3. Ansøgning om hegning af Røjle Mose

Ansøger ønsker at udvide og reparere sin hegning i Røjle Mose på to steder. Dette skal sikre fortsat afgræsning af området og mere højtliggende areal til kreaturerne, i et området som det meste af året er meget vådt.

Der søges om kr. 9.400, hvoraf udgifterne til udskiftning af 35 hegnspæle er afholdt forud for ansøgningen.

Kommunen ejer to matrikler, som ligger inden for hegningen. Eftersom området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, har kommunen som lodsejer en forpligtelse til at pleje egne arealer. Ansøger har i mere end 10 år haft kreaturer på arealet, og har således stået for plejen, herunder pleje på Kommunens arealer. Ansøger har dagligt tilsyn med dyrene og har hidtil stået for vedligehold af hegn samt slåning af vegetation under hegnet.

Forvaltningen indstiller, at der i dette tilfælde gøres en undtagelse fra reglerne under tilskudspuljen om 50 % medfinansiering og offentlighedens adgang, samt at ansøger modtager kr. 9.400 i tilskud. Dette skyldes, at forvaltningen vurderer, at der fra ansøgers side allerede er lagt tilstrækkelige ressourcer i arbejdet med at pleje området, hvilket har betydet besparelser for Kommunen, som ellers ville være forpligtet til løbende at slå arealet eller på anden måde pleje det. Desuden har Kommunen en interesse i at området fortsat afgræsses eftersom det øger naturværdien.


Det foreslås, at der gives afslag til følgende projekter:

4. Ansøgning om beplantning

Klodelauget, Brenderup forsamlinghus, forskønnelsesudvalget og Brenderup lokaludvalg søger om tilskud til etablering af et levende hegn omkring et areal (Trekanten) nordvest for Brenderup forsamlingshus, se kortbilag.

Ansøgerne ønsker at udnytte arealet med den nye beplantning til et fælles opholdsareal for byens borgere og andre interesserede. Hensigten er at etablere aktiviteter for børn, unge og ældre, som f.eks. sansehave, bålhytte, m.v. Nogle af aktiviteterne etableres i år, såfremt der opnås støtte fra andre puljer. På ”trekanten” skal desuden opføres byens vartegn, en klode. Der ansøges om 25.000 kr. til indkøb af planter, som ansøgerne selv planter.

Arealet der ønskes beplantet og anvendt til rekreativt formål er ejet af Middelfart Kommune og er udlagt til boligområde i lokalplanen for området. Det er dog på nuværende tidspunkt bortforpagtet med henblik på dyrkning. Forpagtningen løber til 15. september 2019, men kan opsiges med 1. md. varsel af kommunen, hvis det skal inddrages til f.eks. byudvikling. Forpagteren er indstillet på at afstå en del af jorden, således beplantningen kan etableres.

Forvaltningen indstiller til, at der gives afslag til projektet, idet der ikke er en væsentlig naturmæssig eller rekreativ værdi i det ansøgte. Desuden er kommunen i færd med at afklare internt , om det ønskes at arealet udlægges til en anden anvendelse end angivet i lokalplanen. Herefter kan ansøger evt. søge puljen om midler næste år til rekreative tiltag.

 

Økonomi:

Miljø- og Energiudvalget vedtog i 2015 at forlænge en tilskudsordning til natur- og friluftsprojekter i yderligere tre år. Puljen kan søges af private, private organisationer og interessegrupper. I 2016 er der afsat 100.000 kr. til uddeling.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00

Bilag:

179. Vådområdeindsats i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2016-004408
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

Som en del af indsatsen i vandområdplanerne, der blev annonceret den 27. juni i år, skal kommunerne etablere vådområder med henblik på reduktion af kvælstof- og fosforudledningen til søer og kystvande. Forvaltningen har vurderet 12 områder i Middelfart Kommune som muligvis egnede til etablering af vådområder.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget orienteres om status på vådområdeindsatsen.

Sagsbeskrivelse:

Kommunernes Landsforening og Miljø- og Fødevareministeriet indgik i februar 2016 en aftale om indsatsen vedr. etablering af vådområder til reduktion af kvælstof- og fosforbelastningen af søer og kystvande. Aftalen supplerer den tidligere aftale fra 2009 for perioden 2010-2015. Af aftalen fremgår, at reduktionskravet i hovedvandopland Lillebælt/Fyn er 69 ton kvælstof/år. Dette er gældende for planperioden 2016-2021.

Etableringen af vådområder er en del af indsatserne i vandområdeplanerne. Vandplanerne (2009-2015) og vandområdeplaner (2016-2021) er bindende for myndighederne.

Middelfart, Nordfyn, Assens og Fåborg-Midtfyn kommuner er omfattet af hovedvandopland Lillebælt/Fyn og udgør således vandoplandsstyregruppen (VOS) for Lillebælt/Fyn. Det er VOS’en der afgør, hvilke vådområder, der skal etableres, for at sikre at reduktionsmålet på 69 ton kvælstof/år opnås. 

Udvælgelse af projektområder
Projektområderne skal i kommuneplanen være udpeget som lavbundsjorder for at der kan opnås tilsagn om støtte til forundersøgelsesprojekt via NaturErhvervsstyrelsens tilskudsordning.  

Forvaltningen har udvalgt potentielle vådområder på baggrund af udpegningen som lavbundsjorder samt kendskab til vandløb i området (et område er eksempelvis ikke egnet, hvis der er stort fald på vandløbet).

Det er ikke muligt på forhånd, at fravælge et område på grundlag af naturindholdet i området eftersom der muligvis kan indarbejdes afværgeforanstaltninger såfremt der er store naturinteresser, der medfører, at etableringen af et vådområde vil være i konflikt med habitatdirektivinteresser og/eller § 3-interesser.  

Der er på den baggrund udpeget i alt 12 områder som potentielle vådområder i Middelfart Kommune. Af disse er to områder udvalgt som projekter, hvor der i 2016 søges om tilskud til en forundersøgelse. En forundersøgelse vil indeholde dels en teknisk forundersøgelse, dels en ejendomsmæssig, hvor den enkelte lodsejer præsenteres for projektet og får mulighed for at give udtryk for hvorvidt lodsejeren ønsker at deltage i etablering af et vådområde.

Forud for indsendelse af ansøgning om midler til forundersøgelse, vil kommunen sørge for, at alle lodsejere kontaktes og orienteres om sagen. Forvaltningen har indgået aftale med Centrovice om at stå for denne første kontakt.

Sagen blev behandlet i politisk VOS den 26. april 2016. 

Tidsplan
Første ansøgningsrunde om tilskud til forundersøgelse er i perioden 6. juni – 4. oktober 2016.

Vandoplandsstyregruppen udarbejder en vandoplandsplan med oversigt over potentielle vådområder. Alle projekter i vandoplandsplanen skal forundersøges og realiseres i planperioden 2016-2021. Der skal kun arbejdes videre med realisering, såfremt forundersøgelsen viser grundlag for det.

Økonomi:

Projekterne gennemføres af kommunerne i tæt samarbejde med lodsejerne. Forundersøgelse og realisering af projekterne finansieres som udgangspunkt 100 % gennem Naturerhvervstyrelsens støtteordninger. Lodsejere kan selv vælge, om de vil sælge jorden, eventuelt med tilbagekøbsret, eller om de vil beholde jorden mod at forpligte sig til det nye vådområde i 20 år. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvad jorden hidtil har været brugt til.

Reglerne for tilskud i vådområdeprojekter fremgår af Bekendtgørelse nr. 576 af 2. juni 2016 om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Hancicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.


Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Svend-Aage Nielsen fra fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00

180. Indretning af grunden på Skovgade 32 til affalds-ø, opholdsareal og parkering
Sagsnr.: 2016-001562
Sagsbehandler: Peter Moosdorf

Præsentation:

Kommunen har købt ejendommen Skovgade 32, med henblik på at etablere nedgravede affaldsbeholdere. Der er nu udarbejdet en skitse for indretning af grunden. Skitsen ønskes godkendt, inden detailprojekteringen igangsættes, og der udformes aftaler med naboerne om etablering af fælleshegn.

Forvaltningen foreslår:

 • At skitsen for indretningen godkendes.
 • At arbejdet med udarbejdelse af detailprojekt igangsættes.

Sagsbeskrivelse:

Kommunen har købt ejendommen i Skovgade 32, med henblik på at etablere nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovation og genanvendeligt affald. Efter overtagelsen af grunden har Affald & Genbrug fået nedrevet de eksisterende bygninger og afblændet/omlagt forsyningsledninger.

Affaldsbeholderne skal anvendes af de ejendomme i området, som overgår til fælles affaldsløsninger. De første ejendomme med fælles affaldsløsninger, er ejendommene i Søndergade. Udover affaldsbeholdere, indrettes pladsen også med et opholdsareal, beplantning og parkeringspladser.

Skitser af indretningen har løbende været drøftet med naboerne i nr. 30 og 34.

Naboen i nr. 30 har ønsket at købe et mindre stykke af grunden på ca. 65 m3, bl.a. af hensyn til etablering af dræn langs skelmur. Forvaltningen arbejder videre med ønsket.

Naboerne i nr. 34 har ønsket, at affaldsbeholderne ikke er placeret langs med skel. Som det fremgår af skitsen, er beholderne rykket ud til Skovgade.

Overfladevandet fra grunden skal afledes på overfladen til afstrømning sammen med vandmængden der afledes fra Klimabyen.

Grunden er i øjeblikket indrettet som midlertidig parkerings- og oplagringsplads for henholdsvis beboerne i Søndergade, og entreprenøren der udfører anlægsarbejdet i Søndergade.

Detailprojektering forventes færdigt den 1. oktober.

Økonomi:

Der er nogle udfordringer med terrænhældningen, overfladevandet, fundering og kloakledning i nærheden af de nedgravede affaldsbeholdere. Disse forhold har indflydelse på den endelige anlægspris.

Et skønsmæssigt overslag på prisen for etablering af pladsen er en anlægsudgift på ca. 1.75 mil. kr.

Høring:

Handicapaspekter:

Affaldsbeholderne vil blive indrettet, så låget er nemt at åbne. Låget kan åbnes enten med det ergonomiske håndtag på låget, eller med beholderens fodpedal.

Høring af Handicaprådet:

Prototypen af de affaldsbeholdere der påtænkes at opsætte, vil blive fremvist for Handicaprådet i august-september.

Høring af ældrerådet:

Prototypen af de affaldsbeholdere det påtænkes at opsætte, vil blive fremvist for Ældrerådet i august-september.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00

Bilag:

181. Delegation af kompetence til at godkende takster og regulativer på vandforsyningsområdet.
Sagsnr.: 2016-016080
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster og regulativ for vandværker, der leverer vand til kommunens borgere og virksomheder. Det gælder således også for vandværker placeret uden for Middelfart Kommune. Kompetencen til at godkende takster og regulativer kan overdrages til den nabokommune, som vandværket er beliggende i. Tilsvarende kan kompetencen overtages fra den nabokommune, der leveres vand til.

Forvaltningen foreslår:

 • At kompetencen til at godkende takster og regulativer delegeres til den kommune, som vandforsyningsselskabet er beliggende i.

Sagsbeskrivelse:

En ændring i lov om vandforsyning betyder, at godkendelse af takster og regulativ for vandværker pr. 10. december 2015 er overgået til de kommuner, hvor vandet forbruges. Der er dog mulighed for, at kommunalbestyrelserne indbyrdes aftaler at fortsætte den hidtidige praksis, hvor kun én kommunalbestyrelse godkender takster og regulativ, nemlig den kommune hvor vandværket er placeret.  Alle overdragelser/overtagelser foregår ved delegation af kompetencen mellem kommunalbestyrelserne, jvf. Vandforsyningslovens § 53. For vandforsyningsselskaber, der har vandværker i flere kommuner, er det hovedkontorets placering, der bestemmer godkendelses-kommunen.

For at godkendelsesprocessen ikke skal foregå i flere kommuner samtidigt foreslår Forvaltningen, at den hidtidige praksis fortsættes og at kompetencen til godkendelse af takster og regulativ delegeres til vandforsyningsselskabets hjemkommune som følger:

 • TREFOR VAND A/S til Kolding Kommune
 • Mejlskov, Holse-Ore og Skovsgårde og Omegns vandværker til Nordfyns Kommune
 • Annebølle, Etterup-Grønnemose, Rørup og Omegns og Kerte og Omegns vandværker til Assens Kommune
 • Emtekær-Tanderup og Lunghøj vandværker til Middelfart Kommune

I godkendelsesprocessen vil de relevante nabokommuner blive hørt. Forvaltningerne i Kolding, Assens og Nordfyns kommuner har tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte godkendelsesarbejdet, som det er foregået hidtil.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016
Økonomiudvalget - 29. august 2016
Byrådet - 5. september 2016

Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER