Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 8. juni 2016

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
8. juni 2016 kl. 07:30
Tilstede:
Peter Storm
Svend-Aage Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Agnete Damkjær
Fraværende:
Paw Nielsen

ÅBNE SAGER

168. 2. Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2016-006308
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2016 tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Miljø- og Energiudvalgets område.

På det skattefinansierede område forventer forvaltningen et merforbrug på driften på 1,975 mio. kr., som følge af merudgifter til Natura 2000 og vandplaner på 0,748 mio. kr., samt merudgifter til skadedyrsbekæmpelse på 1,227 mio. kr. Afvigelsen har permanent karakter og vil indgå i takstfastsættelsen og den tekniske budgetlægning for 2017. Merforbruget i 2016 håndteres gennem forventet godtgørelse i forbindelse med over-/underskudssagen.

På det skattefinansierede område forventer forvaltningen et merforbrug på anlæg på 0,827 mio. kr. Merforbruget håndteres gennem det overføre rådighedsbeløb fra 2015.

På det selvfinansierede område (affaldshåndtering) forventer forvaltningen i 2016, at forbruget på både drift og anlæg holdes indenfor rammen af det korrigerede budget. 

Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi:

Resultatet af 2. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 8. juni 2016.

Paw Nielsen var fraværende.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 8. juni 2016 kl. 07:30

Miljø- og Energiudvalget 8. juni 2016 kl. 07:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Bilag:

169. Kommunegaranti for lån til Skrillinge Russelbæk vandværk
Sagsnr.: 2016-005177
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

Skrillinge-Russelbæk Vandværk ansøger om, at Middelfart Kommune stiller garanti for et lån på 1,2 mio. kr. hos Kommunekredit i 10 år.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skrillinge-Russelbæk Vandværks ansøgning imødekommes
 • At der i henhold til ansøgningen stilles den ønskede garanti for låneoptagelse på 1,2 mio. kr. afviklet over 10 år
 • At Middelfart Kommune opkræver en årlig garantiprovision på 0,5% årligt af restgælden pr. 31/12

Sagsbeskrivelse:

Skrillinge-Russelbæk har vedtaget en 2030-plan i forhold til renovering af vandværket inklusive hovedledningen.

I forbindelse med gennemførelsen af 2030-planen skal der i 2016 ske en renovering og automatisering af filteranlægget. Filteranlægget er i dag et gammelt åbent anlæg, der betjenes manuelt i forbindelse med skylning og pejling af boringerne. Anlægget udskiftes til et nyt lukket filteranlæg, og samtidig bliver 2 rentvandstanke renset og sikret mod forurening.

Renoveringen vil fremtidssikre anlægget, da der anvendes den nyeste teknologi inden for området. Samtidig automatiseres anlægget, hvilket reducerer udgifterne til den fremtidige drift. Renoveringen sker i overensstemmelse med vandforsyningsplanen 2010-2022 for Middelfart kommune.

Økonomi:

Vandværket har fra 2013 indført et fast årligt bidrag fra forbrugerne til finansiering af 2030-planen. Det årlige bidrag udgør samlet 380.000 kr. Udgifterne til renovering af filteranlæg mv. forventes at være en investering på 1,2 mio. kr. i 2016.

Der ansøges om, at Middelfart Kommune stiller garanti for et lån på op til 1,2 mio. kr. til finansiering af investeringerne i 2016. Vandværket ønsker at afvikle lånet over 10 år. Ydelserne på lånet finansieres af det årlige bidrag fra forbrugerne til gennemførelsen af 2030-planen.

I henhold til lånebekendtgørelsen kan Middelfart Kommune stille garanti for vandværkers låneoptagelse, uden at det belaster kommunens låneramme. Kommunen er forpligtet til at opkræve et vederlag på markedsvilkår til dækning af kommunens risiko i forbindelse med garantistillelsen.

Høring:

Ingen høring da Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Miljø og Energiudvalget den 8. juni 2016
Økonomiudvalget den 13. juni 2016
Byrådet den 20. juni 2016

Miljø- og Energiudvalget - 8. juni 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 8. juni 2016 kl. 07:30
Økonomiudvalget 13. juni 2016 kl. 12:00
Byrådet 20. juni 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 8. juni 2016 kl. 07:30

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Bilag:

170. Miljøgodkendelse Køstrup Flugtskydebane
Sagsnr.: 2014-006358
Sagsbehandler: Erik Lønbæk

Præsentation:

Køstrup Flugtskydebane har ansøgt om udvidelse af skydetid på banen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget, under hensyntagen til proportionalitetsprincippet, godkender, at der meddeles miljøgodkendelse til udvidelse af skydetid på Køstrup Flugtskydebane og hermed en lempelse af den vejledende støjgrænseværdi ved Juelsmindevej 49, 5464 Brenderup Fyn på 3-8 dB(A)I.

Sagsbeskrivelse:

Flugtskydebanen i Køstrup benyttes til jagttræning og øvrige jagtrelaterede funktioner under Danmarks Jægerforbund v/Ejby-Harndrup Jagtforening. Banen anvendes overvejende til træning af jægere fra lokalområdet, men også af jægere fra andre steder i kommunen og af andre jagtforeninger. 

Efter Naturstyrelsen har indført et krav om, at der ved jagtprøven skal aflægges en skydeprøve, hvor jægeraspiranten skal ramme et antal lerduer med et begrænset antal patroner, er efterspørgslen på skydetid på banen steget. Efterspørgslen er større, end hvad banen kan benyttes til med den nuværende godkendelse.

Klubben forventer, at udvidelsen af deres skydetid vil give en stigning i forbrug af lerduer fra nu ca. 70.000 pr. år til ca. 100.000 pr. år, hvilket vil svare til ca. 125.000 skud pr. år.

Ansøgt skydetid:

Hele året
1 hverdag (mandag til fredag) om ugen fra kl. 16.00 til 22.00 plus
1 hverdag (mandag til fredag) om ugen fra kl. 18.00 til 22.00
Lørdage fra kl. 16.00 til 18.00
4 weekendstævner pr. år 
det vil sige  13-14 skydedage om måneden, hele året

Ansøger har redegjort for, at siden den nuværende godkendelse blev meddelt, har de gennemført støjdæmpende tiltag på banen. Der er opsat støjvægge imellem standpladserne, som i 2016 er lydisoleret. Dette betyder, at støjen er væsentligt reduceret ved de nærmeste boliger. Dog har de støjdæmpende tiltag ikke effekt ved ejendommen Juelsmindevej 49 (M1), som ligger lige i skudretningen.

Skal støjen ved Juelsmindevej 49 dæmpes til den vejledende støjgrænse, har ansøger oplyst, at det vil kræve investeringer på min. 920.000 kr. - eksklusiv arbejdsløn og etablering af støjvold. Forvaltningen vurderer, under hensyntagen til proportionalitetsprincippet, at en udgift i denne størrelsesorden går ud over, hvad der er rimeligt, henset til at det er en enkelt ejendom, der belastes. Ejendommen vil i de værste situationer have et støjniveau på 71-76 dB(A)I, hvor vejledningens max. er 68 dB(A)I. 

Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles godkendelse til udvidelse af skydetiden, dog ikke i det omfang, som er ansøgt.  Hensynet til boligen på Juelsmindevej 49 taler for at begrænse skydetiden i forhold til det ansøgte. De foreslåede skydetider vil kunne dække skydebanens nuværende efterspørgsel på skydetid.

Forslag til skydetider:

Marts, april, maj, juni, august, september:

2 hverdage (mandag til fredag) om ugen, fra kl. 18.00 til 21.00
Lørdage fra kl. 16.00 til 18.00
2 weekendstævner pr. år
Dvs. 13-14 skydedage om måneden, i 6 måneder om året.

Ansøger har tilkendegivet, at de er indstillet på at acceptere, at skydetiden udvides til et lavere niveau end det ansøgte.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse, som vil blive sendt i høring hos ansøger og ejendommen Juelsmindevej 49.

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 8. juni 2016 kl. 07:30

Miljø- og Energiudvalget 8. juni 2016 kl. 07:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Bilag:

171. Regionens råstofplan 2016
Sagsnr.: 2015-000823
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Region Syddanmark har sendt forslag til Råstofplan 2016 i høring fremtil den 8. juli 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At der fremsendes bemærkninger til Regionen som foreslået nedenfor

Sagsbeskrivelse:

Regionen har sendt forslag til Råstofplan 2016 i offentlig høring.

Regionen udpegede i 2012 et område ved Strib og Staurbyskov til råstofinteresseområde.
Middelfart Kommune udtalte sig til forslag til Råstofplan 2012 og  sendte høringssvar til foroffentlighedsfasen for Råstofplan 2016 om både interesseområdet ved Strib og Staurby Skov og Regionens valg af strategi for forsyningsstruktur. Borgmesteren og forvaltningen har desuden, på et møde med Regionen om forslag til Råstofplan 2016, fremlagt kommunens synspunkter.

Interesseområdet ved Strib/Staurby Skov er i regionens forslag til Råstofplan 2016 blevet reduceret. Det er sket på baggrund af regionens kortlægning af arealet, som viser, at der i den vestlige del af arealet er råstoffer, der er interessante for en erhvervsmæssig indvinding, mens der i den østlige del kun er en svag råstofinteresse.

Regionen har ikke, som ønsket af Middelfart Kommune, udtaget matrikel 20a i den nordøstlige del af interesseområdet.

I den syd-vestlige del er et lille hjørne af interesseområdet fortsat udtaget for at sikre mulighed for en parallelbro. 

Interesseområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Region Syddanmark har selv givet udtryk for, at det er vanskeligt at bebygge tidligere graveområder, der er beliggende inden for OSD, og da byudviklingsmulighederne er væsentligt begrænsede omkring Strib, er det yderst problematisk at udlægge de eneste reelle byudviklingsarealer til et fremtidigt råstofgraveområde.

Regionen fastholder, at alle delområder så vidt muligt skal være selvforsynende med råstoffer, og at Middelfart Kommune hører til delområde Fyn, på trods af  det tætte samarbejde på tværs af bæltet. For Fyn er forsyningshorisonten oplyst til 24½ år fra 2016.

På baggrund af disse forhold foreslår forvaltningen, at der indsendes et høringssvar til regionen, hvor ovenstående forhold fremhæves. Se vedhæftet udkast til høringssvar.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Miljø og Energiudvalget den 8. juni 2016
Økonomiudvalget den 13. juni 2016
Byrådet den 20. juni 2016

Miljø- og Energiudvalget - 8. juni 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 8. juni 2016 kl. 07:30
Økonomiudvalget 13. juni 2016 kl. 12:00
Byrådet 20. juni 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 8. juni 2016 kl. 07:30

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

172. Udarbejdelse af Natura 2000-handleplaner for 2016-2021
Sagsnr.: 2015-000152
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

Miljø- og Fødevareministeriet har den 20. april 2016 offentliggjort Natura 2000-planerne for planperioden 2016-2021. Kommunerne skal herefter - og inden for et halvt år - offentliggøre forslag til Natura 2000-handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret. Rammer og overordnede prioriteringer skal indledende fastlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender forslag til rammer, prioritering og tidsfølge for udarbejdelse af handleplanerne


Sagsbeskrivelse:

Baggrund
Danmark er forpligtet af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne til at sikre og opnå en god naturtilstand i Natura 2000-områderne.
Planperioden 2016-2021 er 2. planperiode

Hovedformålet med Natura 2000-planernes indsatsprogram for 2016-2021 er, at der gennem handleplanerne sikres:
 • færdiggørelse og vedligeholdelse af indsatsen fra 1. planperiode (2010-2015)
 • pleje af lysåbne naturarealer
 • etablering af større sammenhængende og mere robuste naturarealer
 • forbedring af levesteder for bl.a.truede ynglefugle
 • bekæmpelse af invasive arter

Natura 2000-planerne er bindende for myndighederne, men regeringen lægger til grund, at den konkrete indsats i videst muligt omfang gennemføres ved frivillige virkemidler.

Tre Natura 2000-områder ligger helt eller delvist i Middelfart Kommune:

 • Lillebælt
 • Røjle Klint og Kasmose Skov
 • Æbelø, havet syd for og Nærå Strand (kun en meget lille del ligger i Middelfart Kommune)

Kommunale handleplaner 
Handleplanen for Lillebælt udarbejdes i samarbejde med Assens, Kolding og Haderslev kommuner samt Naturstyrelsen, fordi der kun skal udarbejdes én handleplan for hvert Natura 2000-område. Handleplanen for Æbelø udarbejdes af Nordfyns Kommune, men efter orientering af Middelfart. 

 I henhold til miljømålsloven skal handleplanerne indeholde:

 • en redegørelse for gennemførelse af handleplanen for forudgående planperiode
 • en opgørelse over indsatsbehovet for konkrete tiltag og prioritering (tidsfølge) i planperioden
 • forventede initiativer for interessentinddragelse i forbindelse med planlægning og gennemførelse af konkrete indsatser
 • en oversigt over fordeling af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere 
Det er nyt i denne planperiode, at der er krav om, at kommunerne i form af en plan for forventede initiativer skal sætte øget fokus på interessentinddragelse. Det gælder både i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne og i den udførende fase. For Middelfart betyder det ingen forskel i forhold til tidligere praksis, idet der allerede i sidste planperiode blev sat stor fokus på faciliterende indsats og dialog med lodsejerne og organisationerne.

Det er desuden blevet konkretiseret, at der også skal ske en indsats for ynglefugles levesteder samt bekæmpelse af invasive arter (primært Rynket Rose).

Udvalget skal beslutte rammerne for følgende:

 1. hvordan opgaven med at sikre gennemførsel af de statslige planers (faglige) indsatsprogrammer, skal gribes an
 2. hvordan prioriteres tidsfølgen for de enkelte delopgaver
 3. en plan for inddragelse af interessenterne og hvornår disse inddrages 

ad 1) Forvaltningen foreslår overordnet at fokusere på indsatser, som:

 • tilgodeser både naturtyper og arter
 • skaber større og sammenhængende naturområder
 • sikrer mest natur for pengene 
Opgaverne foreslås løst med følgende metoder:
 • definering af konkrete projekter
 • samarbejde med interesserede lodsejere
 • ansøgning om eksterne midler til medfinansiering, herunder eks. EU LIFE, Landdistriktsprogrammet og fonde

ad 2 ) Forvaltningen foreslår, at tidsfølgen af opgaverne (under punkt 1) prioriteres som følgende:

 1. større og mere komplekse projekter, hvor planlægning og gennemførelse kan være tidskrævende, og som vil være afhængig af, at der søges eksterne finansieringsmuligheder som eks. LIFE, nationale puljer, bidrag fra fonde sættes i gang tidligt
 2. faciliterende indsats over for lodsejere med særligt store naturarealer
 3. mindre projekter, der giver synergi med andre indsatser

ad 3) Forvaltningen foreslår følgende rammer for interessentinddragelsen:
 
I  udarbejdelsesfasen med handleplanerne:
 • Inddragelse af Grønt Råd med henblik på at bidrage med forslag til konkrete indsatser og den overordnede tilgang til løsning af opgaven
 • Orientering af øvrige interesserede ved annoncering i dagblade og på hjemmeside med mulighed for at komme med input til forslag til handleplaner
I forbindelse med realisering af handleplanen:

 • Tidlig inddragelse af de enkelte lodsejere i forbindelse med konkrete projekter
 • øvrige interessenter orienteres og/eller inddrages i konkrete projekter
 • offentlige møder ved større projekter

Tidsplan

17. august 2016: Grønt Råd høres vedr. input til konkrete indsatser og forslag til den overordnede tilgang til løsning af opgaverne.
7. september 2016: Forslag til Natura 2000-handleplaner behandles af udvalget (sagen videresendes til Byrådet til offentliggørelse).
Senest 20. oktober 2016: Forslag til handleplaner sendes i offentlig høring senest den 20. oktober 2016. Høringen skal vare i mindst 8 uger.
De endelige handleplaner skal vedtages af Byrådet og offentliggøres senest den 20. april 2017.

Økonomi:

Kommunen vil få udgifter i forbindelse med realiseringen af dele af Natura 2000-handleplanerne. Regeringen har budgetteret indsatsen for 2. planperiode til 1,8 milliarder kr., hvor 1,5 milliarder kommer fra EU’s landdistriktsprogram, knapt 60 millioner kr. er EU LIFE-midler, mens godt en kvart milliard kr. er kommunale midler. Dette svarer til indsatsniveauet i 1. planperiode. Kommunerne får tildelt DUT-midler til den kommunale planlægning.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 8. juni 2016 kl. 07:30

Miljø- og Energiudvalget 8. juni 2016 kl. 07:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

LUKKEDE SAGER