Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 4. maj 2016

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
4. maj 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Agnete Damkjær
Peter Storm
Paw Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

163. Godkendelse af ekstra takster på affaldsområdet 2016
Sagsnr.: 2016-005812
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

I forbindelse med implementering af nedgravede affaldscontainere er der tidligere godkendt en takst til 5 m3 beholder for henholdsvis uge og 14 dags tømning.

Der er opstået behov for yderligere takster til forskellige størrelser beholdere.

Forvaltningen foreslår:

 • At de yderligere takster for tømning af fælles og nedgravede affaldsløsninger godkendes

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med implementering af nedgravede containere i Melfar Parken, er der oprettet takster til 5 m3 nedgravet beholder for uge- og 14 dags tømning.

Det viser sig imidlertid, at der er et behov for også at etablere andre størrelser beholdere ved boligforeninger og sommerhusområder, hvor ejerforeninger beslutter, at der skal etableres fælles løsninger som skal tømmes med kranbil med enten nedgravede eller overjordiske beholdere. Disse affaldsløsninger er alternativet til fælles overjordiske 660 liters containere.

De * markerede felter viser de allerede godkendte takster for 5m3 fællesløsninger.

Ordning

5 m3

4 m3

3 m3

2,5 m3

Ugetømning kr./år

31.480*

 28.204

 25.306

 23.856

14 dages tømning kr./år


15.740*

 
14.102


12.653


11.928

Tilvalg sommer-tømning kr./år


4.010


3.591


3.222

 
3.037

Ekstra tømning kr./stk.


860*

 
792

 
736


708


I forhold til nedgravede affalsløsninger i Midtbyen adskiller disse sig, da det her er kommunen som etablerer de nedgravede løsninger.

Økonomi:

Der vil ikke være udgifter for Middelfart Kommune ved vedtagelsen af yderligere takster for de nedgravede fælleløsninger på affaldsområdet. Affald og Genbrugs udgifter til drift og administration dækkes af selskabets takster efter ”hvile i sig selv” princippet.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 4. maj 2016
Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Miljø- og Energiudvalget den 4. maj 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. maj 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 14:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

164. Plejeplan for det fredede område Wedellsborg Banker
Sagsnr.: 200905837
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

Fredningsnævnet for Fyn traf i juni 2014 afgørelse om at frede Wedellsborg Banker.

Natur- og Miljøklagenævnet har i februar 2016 stadfæstet fredningsnævnets afgørelse om at frede Wedellsborg Banker med den afgrænsning, som fredningsnævnet har fastlagt.

Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at Middelfart Kommune som plejemyndighed skal udarbejde en plejeplan for området.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter proces for udarbejdelse af en plejeplan

Sagsbeskrivelse:

Ifølge fredningsbestemmelserne skal plejemyndigheden, Middelfart og Assens kommuner, udføre pleje i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn til opfyldelse af fredningens formål. Plejen skal især sikre § 3-områder eller særlige kulturspor mod tilgroning. Plejen må ikke medføre indgreb i den hidtidige, sædvanlige drift af skovarealer mv.

Plejemyndigheden skal udarbejde en plejeplan. Den første plejeplan skal gælde for højst 5 år, de efterfølgende for højst 10 år.

Plejeplanen skal redegøre for plejeforanstaltninger og anlægsarbejder samt eventuelle detailændringer i almenhedens adgangsret. Plejeplanen kan indeholde forslag til etablering af primitive publikumsfaciliteter, f.eks. borde, bænke og affaldskurve og opsætning af sædvanlige husdyrhegn og læskure til dyr.

Plejeplanen skal forelægges lodsejere og forpagtere samt Danmarks Naturfredningsforening til udtalelse.

Der bør frem mod vedtagelsen af en plejeplan være et samarbejde med lodsejere i området.

Økonomi:

Midler til plejeplan skal indarbejdes i budget 2017.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog, at forvaltningen tager en dialog med lodsejerne om nuværende og fremtidige plejeplaner.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. maj 2016 kl. 14:00

165. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer for 2018 og 2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 22.juni 2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen den 22.juni 2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

Der har været høring af forslagene, og høringssvarene fremsendes nu til politisk behandling med henblik på en endelig beslutning omkring forslagene.

Forvaltningen foreslår:

 •  At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog d. 22.juni 2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen den 22.juni 2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019, for at målsætningen er nået.

I sagsfremstillingen den 22. juni 2015 fremgik det at:

 

”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

 

Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag, og har fremlagt forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

Forslagene har været i høring i april måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet den 6. juni 2016.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder.

Ældrerådet:

Ældrerådet har på møde den 14. april 2016 behandet de tilsendte forslag og kan hermed udtale anbefaling af alle fem forslag.

Handicaprådet:

Vedr. øget uddannelsesparathed gennem ungestragien

 • Vi synes det er dejlig at høre, at man vil videreføre denne og stadigvæk investere på nogle mere langsigtede mål, som kan være med til på lang sigt at skabe en bedre tilværelse for den enkelte

Vedr. tværgående sagsbehandling og borgerforløb

 • Dette her er jo en god måde at man igen får borgeren i centrum
 • Vi vil meget gerne være med i denne proces frem til hvordan det skal gøres, da vi jo kan være med til at sikre borgerens ejerskab i dette. Og borgeren er jo en vigtig faktor for at dette skal kunne blive en god indsats

Vedr. kørselskontor

 • Visitation til kørsel skal stadigvæk ligge i borgerservice ved sagsbehandleren, som kender borgeren
 • Man skal huske forskellen på almindelig flekstrafik og SBH-kørsel
 • Vi håber ikke dette skal være med til at give serviceforringelser

Vedr. etablering af kommunalt ejendomscenter

 • Man skal sikre, at alle bygninger har fuld tilgængelighed og selvfølgeligt et handicaptoilet. Det er et lovkrav og bør ikke være noget, som først kommer efterfølgende som for eksempel i Multihuset, hvor der ikke er et handicaptoilet, som opfylder standarderne. Det er ikke ok

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 4. maj 2016
Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. maj 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 14:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Bilag:

2015-002461-93Effektiviseringsforslag
2015-002461-102Høringssvar
166. Høring af strategiforslag for Energnist I/S
Sagsnr.: 2016-005918
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Energnist I/S har fremsendt selskabets strategi i høring hos ejerkommunerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget drøftes

Sagsbeskrivelse:

Forslaget til stragegi for Energnist I/S er vedhæftet som bilag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget har på mødet den 4. maj 2016 behandlet forslag til strategi for Energnist.

Middelfart Kommune kan tilslutte sig mission og og vision for selskabet.

Med de i øjeblikket pågående overvejelser som ændringer i forsyningsektoren på landsplan er det vigtigt at være offensiv for at sikre de kommunale og kommunalt ejede selskabers interesser. Således bør Energnist holde fast i visionen om at være en aktiv spiller i det landspolitiske samarbejde, samt målet om at have en plan for den fremtidige forsyningssikkerhed klar med udgangen af næste år.

I forhold til miljømål i kommunen er det også relevant at få tilbagemeldinger om kvaliteten af det modtagne affald. Såfremt tilbagemeldingen om affaldets kvalitet og sammensætning kan gives på kommuneniveau, vil det et særligt godt værktøj for kommunerne i forbindelse med tilrettelæggelsen af de lokale affaldsordninger.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. maj 2016 kl. 14:00

Bilag:

167. Plan for den vestlige del af aktivitetsområdet ved Naturcenter Hindsgavl
Sagsnr.: 2016-005313
Sagsbehandler: Merete Nørgaard

Præsentation:

Efter fjernelse af højspændingsmasterne hen over Hindsgavl-halvøen er den vestlige del af aktivitetsområdet ved Naturcenter Hindsgavl blevet mere anvendeligt, samtidig med at den østlige del er blevet mindre efter byggeriet af bridgewalkinghuset. Det betyder, at det nu giver mening at inddrage den vestlige del til aktiviteter og ophold. 

På udvalgsmøde den 7. januar 2015 blev det besluttet at igangsætte ideudvikling for området. Der foreligger nu et forslag til en plan.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender planen for området og etablering af elementerne i planen
 • At der søges midler fra fonde f.eks. Friluftsrådet til f.eks. bålhytter

Sagsbeskrivelse:

Den østlige del af aktivitetsområdet benyttes flittigt hele året, men henvender sig primært til børnefamilier og institutioner. Området er så stor en succes, at det er en udfordring, at få de besøgende i aktivitetsområdet til at søge videre ud på Hindsgavl-halvøen.
 
Der har, i forbindelse udarbejdelse af planen for den vestlige del, været inddraget relevante personer f.eks. "De Grønne Frivillige ved Naturcenter Hindsgavl", naturvejlederne, grupper af besøgende og kommunens skoler og institutioner.

De primære ønsker har været opholdsarealer med borde og bænke samt områder til fred og fordybelse. Skolernes og institutionernes ønsker har primært været overdækkede opholdsarealer, da madpakkehuset ofte er fyldt.

Planenforslagets elementer tilgodeser disse ønsker og tilgodeser samtidig visionen om at få de besøgende til at søge videre ud på Hindsgavl-halvøen.

Planforslagets elementer gennemgås på mødet. 

Økonomi:

Der er lavet et overslag på en pris for elementerne i planen.

Overslag på en samlet pris er: ca. 300.000 kr.

Bålhytter pr. stk. ca. 85.000 kr. ialt 3 stk. 155.000,-kr.
Beplantning ca. 10.000 kr. 
Ledesti med sten ca. 8.000 kr.
Sansemotorisk ledesti 5 elementer ca. 50.000 kr.
Lælommer 3 stk. ca. 50.000 kr.
Borde og bænke til lælommer ca. 15.000 kr.

Der kan afsættes 300.000 kr. fra anlægsbudgettet for natur- og energiprojekter til gennemførelse af planen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. maj 2016 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER