Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 6. april 2016

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
6. april 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Agnete Damkjær
Peter Storm
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen

ÅBNE SAGER

158. Drøftelse af indsatser til grundvandsbeskyttelse
Sagsnr.: 2014-013833
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Der gives på mødet en orientering om status for arbejdet med udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Der præsenteres endvidere revideret forslag til indsatser på baggrund af tilkendelser fra vandværker, landbrugsorganisationer og øvrige medlemmer af grundvandsforum.

Forvaltningen foreslår:

  • At de nye forslag til indsatser drøftes

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune præsenterede på et møde i Grundvandsforum 11. maj 2015 et udkast til indsatsplan for Nørre Aaby området.

Landbrugsorganisationerne udtrykte på mødet, at der i indsatsplanen lægges op til at stille for vidtgående krav til jordbrugserhvervet - også set i forhold til nabokommunerne. Organisationerne mener desuden, at det ikke er dokumenteret, at de præsenterede indsatser er nødvendige, samt at der i højere grad skal indgå overvågning af råvandets indhold af nitrat, sulfat og pesticider.

Forvaltningen har undersøgt, hvilke indsatser til grundvandsbeskyttelse andre kommuner har vedtaget, og præsenterer på mødet nye forslag til indsatser.

Forslagene omhandler:
- en administrativ retningslinje for krav til nitratudvaskning ved miljøgodkendelse af husdyrbrug, hvor det foreslås, at kravet kun træder i kraft, når en beregning viser, at den gennemsnitlige udvaskning i hele oplandet er større end 50 mg nitrat pr. liter.

- en indsats til reduktion af nitratudvaskningen, der træder i kraft, når en beregnet udvaskning af nitrat er større end 50 mg nitrat pr. liter

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget finder, at forvaltningen kan arbejde videre med de foreslåede tiltag.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. april 2016 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 6. april 2016 kl. 14:00

Udvalget finder, at forvaltningen kan arbejde videre med de foreslåede tiltag.

159. Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-008511
Sagsbehandler: Anders Bo Jensen

Præsentation:

Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet der angiver de overordnede hensigter for den fremtidige håndtering af spildevand og regnvand i Middelfart Kommune. Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 erstatter den tidligere Spildevandsplan for Middelfart Kommune, og dækker planperioden frem til 2020.

Forvaltningen foreslår:

At forslag til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Spildevandsplanen skal belyse de miljømæssige konsekvenser af den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering. Den er det retlige grundlag for tilslutning af eksisterende og nye ejendomme til offentlig kloak og skal informere borgerne om, hvilke planer kommunen har på området.

Forslaget til Spildevandsplan 2016-2020 er udarbejdet med udgangspunkt i de formelle, lovmæssige krav til en spildevandsplan, men herudover har planens overordnede tema været signaturindsatserne i Byrådets Vision. Særligt signaturindsatsen om Middelfart som Klimalaboratorium er relevant i sammenhæng med spildevandsplanen. Signaturindsatsen indebærer, at Middelfart Kommune skal være på forkant på klimaområdet - både i forhold til forebyggelse af klimaændringer og i forhold til tilpasningen til fremtidens klima - og at denne opgave kobles sammen med læring, erhvervsvækst og byudvikling.

Hyppigere og kraftigere nedbørshændelser på grund af klimaforandringerne vil belaste kloaksystemet og det kan føre til oversvømmelse af kældre, veje m.v. samt forurening af naturen. Hvis en større del af regnvandet bliver håndteret på overfladen og i det område hvor regnen falder, kan man begrænse og forebygge skader på bygninger og veje og undgå øget forurening af vandløb og kystområder.

Forslaget til Spildevandsplan 2016-2020 forpligter kommunen til at øge anvendelse af lokal håndtering af regnvand (LAR) - både ved at inddrage det i egne projekter og ved at stille krav om, at der bliver taget højde for det i borgernes og virksomhedernes projekter.

Konkrete nye tiltag:
  • Klimasikring af Båring-Asperup og Kærby.
  • Opsporing og udbedring af større utætheder, fejlkoblinger og ulovlig tilledning af overfladevand til spildevandsledninger.
  • Nye områder skal som udgangspunkt spildevandskloakeres og selv håndtere regnvand.
  • Eksisterende uudnyttede planoplande ændres fra separatkloakering til spildevandskloakering.
  • Der skal laves en plan for hvordan regnvand kan håndteres på egen grund eller i fællesprivate anlæg inden nye områder kan udnyttes.
  • Der arbejdes videre med planerne om at etablere et nyt, stort renseanlæg i den østlige del af kommunen, som erstatning for renseanlæggene i Nørre Aaby, Ejby, Brenderup, Gelsted og grusfilteret i Husby.

Herudover er der lagt vægt på, at spildevandsplanen skal være tilgængelig, fleksibel og let at opdatere. Derfor er den blevet til en hjemmeside der er tilgængelig for alle, og som let kan opdateres, når tillæg, ændringer eller revisioner af spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet.

Økonomi:

Vedtagelse af spildevandsplanen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune ud over kommunens andel af igangværende projekter.

Udgifter til klimasikring af Båring-Asperup og Kærby, etablering af nyt renseanlæg m.v. afholdes af Middelfart Spildevand. Middelfart Spildevands takster fastsættes årligt på baggrund af Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme for Middelfart Spildevands samlede omkostninger til drift og anlæg.

For størstedelen af borgerne i kommunen vil spildevandsplanen ikke få direkte økonomiske konsekvenser, da der kun er lagt op til at yderligere én ejendom pålægges at etablere et privat anlæg til forbedret spildevandsrensning, idet denne ejendom ikke skal spildevandskloakeres som planlagt.

Høring:

Ingen høring af ældre- og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 6. april 2016
Økonomiudvalget den 25. april 2016.
Byrådet den 2. maj 2016.

Miljø- og Energiudvalget den 6. april 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. april 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 25. april 2016 kl. 14:00
Byrådet 2. maj 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 6. april 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.


Bilag:

160. Bogværk om naturen i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2016-004574
Sagsbehandler: Ulla Storgaard

Præsentation:

Drøftelse om bogværk om naturen i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Forvaltningen arbejder videre med forslaget om bogværk om naturen i Middelfart Kommune.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. april 2016 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 6. april 2016 kl. 14:00

Forvaltningen arbejder videre med forslaget om bogværk om naturen i Middelfart Kommune.

161. Kort status for placering af nedgravede affaldsløsninger i Middelfart Midtby
Sagsnr.: 2015-007666
Sagsbehandler: Peter Moosdorf

Præsentation:

I forbindelse med at det er besluttet at etablere nedgravede fællesløsninger i Middelfart Midtby har der været afholdt borgermøde samt nedsat en følgegruppe af beboere fra området.

På borgermødet den 3. marts 2016 blev der fortalt om projektet og baggrunden herfor.
Generelt blev der givet udtryk for tilfredshed med ordningen fra beboerne i området. Der kom dog også spørgsmål til problemstillinger, der skal arbejdes videre med, bla. nogle konkrete placeringer samt hvordan ældre og handicappede skal forholde sig, hvis de ikke selv kan bringe affaldet til de fælles beholdere.

Der blev på borgermødet nedsat en følgegruppe af beboere fra området. Denne følgegruppe holdt det første møde den 14. marts 2016 hos Affald og Genbrug. Til dette møde var også ældrerådet og handicaprådet inviteret. Der deltog en repræsentant fra handicaprådet i mødet.

På mødet blev konkrete spørgsmål til ordningen og placering af beholderne drøftet.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. april 2016 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 6. april 2016 kl. 14:00

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

162. 1. Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2016-003621
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 for Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

  • at 1. budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 tages til efterretning. 

Sagsbeskrivelse:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 for Miljø- og Energiudvalgets område.

På det skattefinansierede område forventer forvaltningen et merforbrug på driften på 2,048 mio. kr. , som følge af merudgifter til Natura 2000 og vandplaner på 0,748 mio. kr., samt merudgifter til skadedyrsbekæmpelse på 1,227 mio. kr. Afvigelsen har permanent karakter og vil indgå i takstfastsættelsen og den tekniske budgetlægning for 2017. Merforbruget i 2016 håndteres gennem forbrug af opsparede midler på Klima- og Energiområdet, samt forventet godtgørelse i forbindelse med over-/underskudssagen.

På det selvfinansierede område (affaldshåndtering) forventer forvaltningen i 2016, at forbruget på både drift og anlæg holdes indenfor rammen af det korrigerede budget.  

Budgetopfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og efterfølgende af Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles derfor kun i fagudvalget.

Økonomi:

Resultatet af 1. budgetopfølgning er uddybet i det vedlagte notat.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 6. april 2016.

Beslutning:

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. april 2016 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget 6. april 2016 kl. 14:00

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

Bilag:

LUKKEDE SAGER