Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 9. marts 2016

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
9. marts 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Peter Storm
Agnete Damkjær
Fraværende:
Paw Nielsen

ÅBNE SAGER

150. Vandløbssager
Sagsnr.: 2016-002741
Sagsbehandler: Erik Madsen

Præsentation:

Natur- og Miljøafdelingen oplever en stigning i antallet af udfordrende og tidskrævende vandløbssager. Mængden af nedbør er stigende, og regnskyl forekommer oftere som skybrud, end det tidligere var tilfældet. Indenfor de seneste år er der sket en forøgelse af henvendelser til kommunen vedr. vandafledningsproblemer.

Forvaltningen foreslår:

Sagen er til orientering.

Sagsbeskrivelse:

2015 var ifølge DMI det næstvådeste år siden 1874, men også generelt falder der større mængder nedbør end tidligere og ofte i store mængder indenfor kort tid. Meget nedbør på kort tid synliggør, hvorvidt vandløb og dræn har kapacitet til at føre vandet væk, inden det forårsager skader på afgrøder, huse eller andet.

Kommunerne er vandløbsmyndighed, hvilket bl.a. vil sige, at kommunerne har ansvar for at grødeskære og vedligeholde de offentlige vandløb. Det hører også til myndighedsrollen, at kommunen kan pålægge lodsejere at reparere eller vedligeholde vandløb på deres grund. Problemer med vandafledning er ikke altid synlig ved den lodsejer, som har pligt til at udføre en reparation af f.eks. et rør, hvorfor denne lodsejer ikke altid kan forstå pligten til reparere røret.

Som lodsejer har man jf. vandløbsloven pligt til at modtage vand fra højereliggende arealer. Man har også pligt til at vedligeholde rørlagte vandløb (herunder dræn). Mange lodsejere har købt deres ejendom uvidende om, at der befinder sig rørlagte vandløb på grunden. Disse rørlagte vandløb kan have været på grunden i op mod 100 år, men det er først, når f.eks. gamle rør bryder sammen, at der opstår problemer. I 1986 ophørte tilskuddet til dræning af marker, hvorfor nydræning foretages i mindre grad end tidligere.

Forvaltningen orienterer yderligere på mødet.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget er opmærksom på, at øgede regnvandsmængder og stigende havvandsspejl giver en række nye udfordringer. Der skal arbejdes videre med udfordringerne.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. marts 2016 kl. 14:00

151. Principper for fastsættelse af fristforlængelse af spildevandspåbud for ejendomme hvor ejers husstandsindkomst er under 300.000,-
Sagsnr.: 2016-003088
Sagsbehandler: Anne Katrine Thomsen

Præsentation:

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt har det formål at lette byrden for de økonomisk mest udsatte borgere ved påbud om forbedret spildevandsrensning og tilslutning til kloak.
Når ejers husstandsindkomst er under 300.000 kr., skal kommunen give en frist på minimum 3 år til at opfylde påbuddet.

Forskellige forhold kan have betydning for, om der skal gives en frist på 3 år eller længere.

Administrativ praksis for fastsættelse af fristforlængelse skal fastlægges.

Forvaltningen foreslår:

 •  At principper for fastsættelse af fristforlængelse drøftes

Sagsbeskrivelse:

Bekendtgørelsen giver mulighed for at give en frist, der rækker længere end de 3 år. Det er en konkret vurdering, hvor lang en frist det er rimeligt at give i det enkelte tilfælde.

Der er pt. modtaget 4 ansøgninger om fristforlængelse pga. lav indkomst. På mødet præsenteres de 4 konkrete sager som baggrund for en drøftelse og fastlæggelse af principper for fristforlængelse.

Forvaltningen har følgende forslag til parametre, der indgår i vurderingen ved fastsættelse af fristforlængelsen:

 • Ejendommens nuværende spildevandsanlæg og belastning, herunder størrelse af husstand.
 • Er der et fungerende anlæg af ældre dato.
 • Bor ansøger i boligen, eller er det en udlejningsejendom (sommerhuse er også omfattet af bestemmelserne).
 • Sker der delvis nedsivning eller fortynding, inden spildevandet kommer ud i et følsomt vandområde.
 • Er der risiko for uhygiejniske forhold. Her skal fristen for efterkommelse af påbud være mindre end 3 år. Hvis f.eks. overløb fra septiktank løber direkte ud på jordoverfladen, er der uhygiejniske forhold.
 • Boligens skønnede værdi og ejendommens beliggenhed. Forventes det, at den vil blive nedrevet ved ejerskifte eller fortsætte som bolig
 • Se endvidere bilag med forslag til fastsættelse af frister.

Ved ændrede ejerforhold skal der meddeles et nyt påbud til nye ejere, og fristforlængelsen bortfalder derfor.

Økonomi:

Middelfart Kommune skal ikke afsætte midler hertil.

Nednestående er en oversigt over omkostningerne for borgeren.

Omkostningerne for etablering af spildevandsanlæg anslås at ligge i følgende prisniveau, incl. moms:

Nedsivningsanlæg: Prisen ligger mellem 65-85.000 kr. (Hævet anlæg sandmile +15.000 kr.)

Minirenseanlæg SO. Prisen ligger mellem 85-105.000 kr. (SOP + 6000 kr.)

Tilslutning til Spildevandskloak. Prisen til kloakmester vil ligge fra 20- 40.000 kr. (LPS pumpebrønde) samt cirka 60.000,- til Middelfart Spildevand A/S

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog de fremlagte principper for fristforlængelser.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. marts 2016 kl. 14:00

Bilag:

152. Orientering om Middelfart Kommunes deltagelse i SYFRE
Sagsbehandler: Ulla Storgaard

Præsentation:

Middelfart Kommune deltager i samarbejdet SYFRE. SYFRE er en forkortelse for "Synergi i fynske ressourcestrategier".

Projektet er et fælles fynsk projekt med deltagelse af de fynske kommuner/affaldsselskaber og interessenter vedr. fjernvarme, affaldsforbrænding, biogas samt Syddansk Universitet. De fynske affaldsselskaber har i regi af det store fælles Energiplan Fyn projekt gennem en periode haft et samarbejde om fremtidig strategi for de fynske kommuners affaldshåndtering, ressourcegenvinding og mulige fordele ved en delvist fælles indsats.

Der foreligger herfra en god og opdateret kortlægning af fynske affaldsstrømme og affaldshåndtering som platform for den videre strategiske planlægning. Der er opnået nyt tilskud til samarbejdet fra Miljøstyrelsen. Samarbejdet vil give et indblik i mulige  fremtidige strategier for ressourceudnyttelse på affaldsområdet. Middelfart Kommune har ikke forpligtet sig i forbindelse med projektet, udover til at bidrage med data og nogle timer til projektmøder.

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog efterretningen til orientering.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. marts 2016 kl. 14:00

153. Regnskabsberetning 2015 for Miljø- og Energiudvalget
Sagsnr.: 2016-002043
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet regnskabsberetning for 2015 på Miljø- og Energiudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabsberetningen for 2015 godkendes
 • At underskuddet på 0,471 mio. kr. på den skattefinansierede drift inkl. over/underskud - korrigeret for reguleringer - overføres til budget 2016
 • At det samlede uforbrugte rådighedsbeløb på 4,443 mio. kr. vedr. anlæg på det skattefinansierede område inkl. uforbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år - korrigeret for reguleringer - overføres til budget 2016

Sagsbeskrivelse:

Regnskab 2015 for Miljø- og Energiudvalgets drift, på det skattefinansierede område, viser et merforbrug på 0,471 mio. kr. opgjort i forhold til det korrigerede budget inkl. over/underskud. Heraf vedr. 0,150 mio. kr. deltagergebyret til projekt Deleby som forventes godtgjort som en regulering af underskuddet i forbindelse med regnskabet for 2015.

Regnskab 2015 for Miljø- og Energiudvalgets drift, på det selvfinansierede område, viser et mindreforbrug på driften på 3,041 mio. kr. (Affald & Genbrug). I 2012 blev det besluttet, at der ikke længere udarbejdes over/underskud på det selvfinansierede område.

Regnskab 2015 for Miljø- og Energiudvalgets anlæg, på det skattefinansierede område, viser uforbrugte rådighedsbeløb på netto 4,443 mio. kr. inkl. uforbrugte rådighedsbeløb fra tidligere år.

Regnskab 2015 for Miljø- og Energiudvalgets anlæg på det selvfinansierede område viser, at der ikke er uforbrugte rådighedsbeløb vedr. 2015 eller tidligere år.

Regskabsberetning 2015 for Miljø- og Energiudvalgets område indgår i det samlede regnskab 2015 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalg og i Byrådet. Denne sagsfremstilling behandles dermed kun i fagudvalget. Sagens indstillinger indgår ligeledes i behandlingen af det samlede regnskab.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelse samt bilag.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 9. marts 2015.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. marts 2016 kl. 14:00

Bilag:

154. Midtvejsevaluering for de politiske udvalg for Byrådsperioden 2014-2017
Sagsnr.: 2016-002502
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Udvalgene skal have en midtvejsevaluering af de politiske mål for 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalgene drøfter status egne mål for byrådsperioden 2014-2017

Sagsbeskrivelse:

Byrådet udgav i foråret 2013 en folder, der beskrev politiske resultater og initiativer i byrådsperioden 2009-2013. Siden kom en statusopfølgning med bemærkninger samt en gennemgang af de udfordringer, byrådet så for byrådsperioden 2014-2017.

Statusopfølgningen blev overgivet til det nye byråd, der trådte til i 2014, og den har dannet grundlag for de drøftelser og tanker, der ligger til grund for udgivelse af folderen "Politiske mål. Byrådsperioden 2014-2017."
 
Folderen angiver de må, som hvert udvalg har opstillet for denne byrådsperiode.

De politiske mål og pejlemærker har til formål at sikre, at Middelfart Kommune udvikler sig i den rigtige retning til glæde for både borgere, virksomheder og alle de, der kommer til kommunen i turismeøjemed.

Økonomiudvalget, Beredskabskommissionen, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og Energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget gav en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer på byrådsseminaret i 2014. Efterfølgende gav Spildevandsselskabet også en redegørelse på deres generalforsamling i maj 2014.

De politiske mål kom derefter til at danne baggrund for visionsprocessen, der mundede ud i Byrådets vision: "Broerne begynder her".

Som opfølgning på denne proces bedes de politiske udvalg samt spildevandsselskabet have en midtvejsevaluering af egne politiske mål med henblik på at give en status for byrådet på byrådsseminaret 2016.

Udvalgene skal overveje:

1. Hvor langt er vi med opfyldelsen af de politiske mål?

2. Skal vi opstille flere mål for indeværende byrådsperiode?

Beredskabskommissionen er overgået til Trekant Brand hvorfor der ikke vil være en afrapportering fra dem.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Skoleudvalget den 8. marts 2016
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 8. marts 2016
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2016
Miljø- og Energiudvalget den 9. marts 2016
Teknisk Udvalg den 15. marts 2016

Miljø- og Energiudvalget - 9. marts 2016
Udvalget drøftede status for egne mål for byrådsperioden 2014-2017.

Paw Nielsen var fraværende.

Beslutning:

Udvalget drøftede status for egne mål for byrådsperioden 2014-2017.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. marts 2016 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. marts 2016 kl. 15:45
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. marts 2016 kl. 08:00
Miljø- og Energiudvalget 9. marts 2016 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 9. marts 2016 kl. 16:30
Teknisk Udvalg 15. marts 2016 kl. 14:00

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. marts 2016 kl. 13:15

Udvalget har drøftet eksisterende mål. Der er tilfredshed med progressionen og de opnåede resultater. Der laves ikke tilføjelser eller ændringer i de nuværende mål.Skoleudvalget 8. marts 2016 kl. 15:45

Udvalget har drøftet eksisterende mål. Der er tilfredshed med progressionen og de opnåede resultater. Der laves ikke tilføjelser eller ændringer i de nuværende mål.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. marts 2016 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2016
De politiske mål for området opdateres årligt i Beskæftigelsesplanen, hvorfor der henvises til denne.

Bilag:

2016-002502-1politiske_mlpdf.pdf
155. Effektiviseringsforslag vedr. 2018 og 2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet vedtog den 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 - stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen den 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019, for at målsætningen er nået.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene sendes i høring

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

I sagsfremstillingen den 22. juni 2015 fremgik det at:

 

”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

 

Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag og fremlægger forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Høring:

Sagen forventes at blive sendt i høring den 4. april 2016.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 9. marts 2016
Økonomiudvalget den 29. marts 2016
Byrådet den 4. april 2016

Miljø- og Energiudvalget den 9. marts 2016
Udvalget tog effektiviseringsforslagene til efterretning.

Paw Nielsen var fraværende.

Beslutning:

Udvalget tog effektiviseringsforslagene til efterretning.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. marts 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. marts 2016 kl. 14:00
Byrådet 4. april 2016 kl. 17:00

Bilag:

156. Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-013923
Sagsbehandler: Merete Nørgaard

Præsentation:

På udvalgsmødet den 6. januar 2016 godkendte udvalget forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørmeklo til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Fristen for at indsende høringssvar udløb den 2. marts.
Der ikke modtaget høringssvar til indsatsplanen, som nu fremlægges til endelig godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender "Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo"

Sagsbeskrivelse:

Kæmpe-Bjørneklo er et stort problem i den danske natur. Det er vigtigt at få spredningen af planten under kontrol, da mange af vores vigtigste naturområder ellers vil miste værdi. Det kan samtidig være risikabelt at færdes, hvor den vokser, fordi plantesaften er giftig og kan give voldsomme eksemlignende udslæt. Ved vedtagelse af en indsatsplan får kommunen mulighed for at igangsætte en systematisk og koordineret bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo.

Økonomi:

Udgifterne afholdes i 2016 indenfor det eksisterende budget for anlæg og drift af naturområder. Såfremt det eksisterende budget på et tidspunkt viser sig ikke at kunne rumme indsatsen, må den neddrosles.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. marts 2016 kl. 14:00

Bilag:

157. Projektforslag om fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Falstersvej
Sagsnr.: 2016-000841
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Middelfart Fjernvarme har sendt et projektforslag om udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet i Middelfart til også at omfatte et det nye boligområde ved Falstersvej.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles godkendelse til projektforslaget om fjernvarmeforsyning af det nye boligområde ved Falstersvej i Middelfart

Sagsbeskrivelse:

Det nye boligområde ved Falstersvej (lokalplanforslag 146) beskriver to alternativer, der begge omfatter i alt ca. 30.000 m2 opvarmet areal fordelt på parcelhuse, rækkehuse, terrassehuse, bofællesskabsklynger og enten punkthuse eller karréer.
I projektforslagets beregninger forudsættes, at 90% af bygningsmassen efter 8 år er tilsluttet fjernvarmen.


Der er i projektforslaget redegjort for energi-, miljø- og økonomiske konsekvenser for henholdsvis forbruger, virksomhed og samfundet ved opvarmning med fjernvarme eller som alternativ ved anvendelse af varmepumper.

Området er i den oprindelige varmeplan udlagt til naturgasforsyning. Der er dog kun etableret naturgas i en lille del af området. Der er nu indført forbud mod installering af naturgasfyr i nybyggeri i områder, hvor der ikke allerede er etableret naturgasforsyning, hvorfor der i projektforslaget ikke er regnet på naturgasforsyning af området.

100% af fjernvarmebehovet er forudsat leveret fra TVIS, hvor størstedelen leveres fra Skærbækværket, som fra 2017 producerer varmen på biomasse.

De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år ved fjernvarmeforsyning frem for varmepumper er beregnet til:

Brændselsforbruget er ved fjernvarme 28.051
MWh og ved brug af varmepumper 7.020 MWh el.

SO2-emissionen er 1223 kg lavere ved fjernvarme end varmepumper
NOx-emissionen er 1004 kg højere ved fjernvarme end varmepumper
Partikkel-emissionen er 119 kg højere ved fjernvarme end varmepumper
CO2-emissionen er 623 tons lavere ved fjernvarme en varmepumper

Projektforslaget er vurderet efter varmeforsyningsloven og efter tilhørende projektbekendtgørelse. Der er foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet i overensstemmelse med projektbekendtgørelsens §6, jf. §24. Det er desuden vurderet, om projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, som kræver fremme af den mest samfundsøkonomiske herunder miljøvenlige anvendelse af energi til varme og varmt vand samt formindskelse af afhængigheden af fossile brændsler.

Projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomisk fordel på 6,2 mio kr. over projektperioden på 20 år. Der er udført følsomhedsberegninger for 20% lavere varmebehov, 20% højere investeringsomkostninger samt en kalkulationsrente på +/- 2 procentpoint. I alle følsomhedsberegningerne er der fortsat en samfundsøkonomisk fordel.

Miljømæssigt bliver CO2- og SO2-udledningen lavere ved fjernvarme, hvorimod udledningen af NOx og partikler bliver større.

Virksomhedsøkonomiske beregninger viser desuden en god rentabilitet i varmeforsyningen af projektområdet. Der opnås positivt resultat fra hhv. tredje og første år for de to alternativer, og samlet set, fremkommer der en god likviditetsvirkning over hele betragtningsperioden.

 

Brugerøkonomiske beregninger viser, at det vil være billigere at tilslutte sig fjernvarme, end at etablere varmepumper.

Konklusionen på ovenstående vurderinger er, at der kan meddeles godkendelse af projektforslaget.

Forvaltningen har vurderet, at den eneste part i sagen er NGF Nature Energy, da området i den oprindelige varmeplan var udlagt til naturgasforsyning. Der er dog kun etableret naturgas i en meget lille del af området.

Økonomi:

Udgifter til etablering af fjernvarmedistributionsnettet inden for lokalplanområdet vil blive betalt i forbindelse med byggemodning af udstykningsområdet af Middelfart Kommune og vil være indeholdt i grundprisen for alle berørte grunde i området.

Høring:

Projektforslaget har i forbindelse med sagsbehandlingen været sendt i 4 ugers høring hos NGF Nature Energy.

NGF Nature Energy har ikke haft kommentarer til projektforslaget.

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. marts 2016 kl. 14:00

LUKKEDE SAGER