Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Miljø- og Energiudvalget møde den 3. februar 2016

Møde:
Miljø- og Energiudvalget
Mødetid:
3. februar 2016 kl. 14:00
Tilstede:
Kaj Piilgaard Nielsen
Peter Storm
Agnete Damkjær
Svend-Aage Nielsen
Paw Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

146. Kommunegaranti for lån til Middelfart Fjernvarme
Sagsnr.: 2016-000264
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. skal investere 8,0 mio. kr. i renovering af fjernvarmerør i Østergade, Algade og Søndergade samt i Klimaby projektet og nyudstykning på Falstersvej. Investeringerne ønskes finansieret ved låneoptagelse og der søges om at Middelfart kommune stiller garanti for lånet.

Forvaltningen foreslår:

Forvaltningen foreslår:
 • At Middelfart Fjernvarme a.m.b.a's ansøgning imødekommes
 • At der i henhold til ansøgningen stilles den ønskede garanti for optagelse af et lån på 8,0 mio. kr.
 • At Middelfart kommune opkræver en garantiprovision på 0,5% årligt af restgælden pr 31/12

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Fjernvarme gennemfører i 2016 en nødvendig renovering af fjernvarmerørene i Østergade, Algade og Søndergade. Renoveringen er nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden overfor forbrugerne, da de eksisterende rør er udtjent efter mere end 35 år i jorden. De nye fjernvarmerør har en meget høj isoleringsevne, hvorfor det forventes, at varmetabet i rørene halveres i forhold til de nuværende rør.

I forbindelse med Klimaby projektet i den vestlige bydel skal der ske omlægning af flere ledningsstrækninger.

Nyudstykningen på Falstervej medfører investeringer i forsyningsledninger til området, samt en boosterstation.

Etablering af fjernvarmeledning i den nye udstykning på Falstersvej vil blive politisk behandlet som et selvstændigt punkt på et senere tidspunkt.Økonomi:

De samlede investeringer på 8,0 mio. kr. fordeler sig med  

 Renovering af fjernvarmerør i Østergade

1,5 mio. kr. 

 Renovering af fjernvarmerør i Søndergade    

1,5 mio. kr.

 Renovering af fjernvarmerør ifm. Klimabyen

2,0 mio. kr.

Forsyningsledning til nyudstykning på Falstervej

3,0 mio. kr.

I alt

8,0 mio. kr.

    
Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. finansiere investeringerne ved optagelse af et fastforrentet lån, hvilket giver budgetsikkerhed og stabilitet i forhold til varmeprisen.

I følge lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for forsyningsselskaber uden at det belaster kommunens låneramme. Kommunen er forpligtet til at opkræve et vederlag på markedsvilkår til dækning af kommunens risiko i forbindelse med garantistillelsen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 3. februar 2016
Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Byrådet den 7. marts 2016

Miljø- og Energiudvalget den 3. februar 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. februar 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

147. Evaluering af lånekvægordningen
Sagsnr.: 2014-013623
Sagsbehandler: Anne Katrine Thomsen

Præsentation:

Miljø- og Energiudvalget besluttede på mødet i december 2014 at oprette en lånekvægordning på visse vilkår, med det formål at fremme naturpleje samt at fremme mulighederne for at udnytte projektmidler, hvor der er givet tilsagn eller mulighed for at opnå tilsagn om tilskud til forberedelse af afgræsning via støtteordninger under Landdistriktsprogrammet.

Ordningen skal nu evalueres.

Forvaltningen foreslår:

 • At lånekvægordningen fortsætter indtil udgangen af 2017 på samme vilkår som ved vedtagelse af ordningen.
 • At der kan indkøbes lånekvæg for max. kr. 50.000 i 2016 og kr. 50.000 i 2017
 • At ordningen ophører med udgangen af 2017, hvis der ikke er udlånt flere dyr inden da

Sagsbeskrivelse:

Lånekvæg kan være en løsning i situationer, hvor det ellers er svært at finde en dyreholder til mindre naturarealer, hvor græsning vil give den bedste naturpleje.
 
Lånekvægordningen blev  vedtaget på følgende vilkår:

 1. Lån kan ske til arealer, hvoraf hovedparten er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det kan dog accepteres, at der er f.eks høje/mindre våde arealer, der ikke er omfattet af § 3, med i en aftale. Dette for at sikre arealer til, at dyrene har tørt leje i våde perioder eller for at sikre arealer til vinterfolde, så naturarealerne kan skånes om vinteren, hvor tilskudsfodring er nødvendigt.
 2. Ordningens formål skal være at sikre gennemførelse af projekter med tilsagn fra f.eks. NaturErhvervsstyrelsen, hvor der ikke kan skaffes private dyr. Ordningen kan også bruges til at sikre fortsat afgræsning på områder, hvor nuværende dyreholder ikke vil fortsætte. Ordningen kan ligeledes benyttes til arealer, hvor der ikke er opnået andet tilskud, men hvor det giver særlig god mening at sikre afgræsning for fremme af biodiversitet eller beskyttelse af særlige arter.
 3. Ordningen kan også benyttes med det formål at pleje fortidsminder efter Museumslovens bestemmelser.
 4. Ved lån af kvæg er det Middelfart Kommune, der vurderer, hvilket græsningstryk arealerne kan tåle, samt hvilke typer af kvæg, der kan være egnet til formålet.
På tidspunktet for vedtagelse af ordningen, var der en konkret forespørgsel om lånekvæg til 11 ha i Ejby Mose. Ejeren af arealerne trak dog sit ønske om lånekvæg tilbage, eftersom ejer vurderer arealerne for våde til at kunne bruges til helårsafgræsning.

Ordningen har således hidtil kun resulteret i et enkelt udlån af i alt 4 kreaturer til et naturområde med primært strandeng og mose. Ejer af arealerne oplyser, at han er tilfreds med ordningen, hvor han anvender dyrene til sommerafgræsning.

Det er ikke usædvanligt, at det tager tid, før kendskabet til en ordning i stil med denne bliver udbredt. Dertil kommer, at mange projekter skal detailplanlægges, og den enkelte lodsejer skal overveje, om der ønskes sommer- eller helårsafgræsning. Forvaltningen foreslår derfor, at ordningen fortsætter som hidtil i 2016 og 2017.

Da ordningen blev vedtaget, blev den annonceret i lokalavisen. Forvaltningen vil arbejde med yderligere formidling af ordningen.

Økonomi:

Der er brugt kr. 27.500 i 2015.

Det vil være muligt på det eksisterende anlægsbudget at afsætte kr. 50.000 i 2016 og kr. 50.000 i 2017.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. februar 2016 kl. 14:00

148. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013-2025 om biogasinteresseområder
Sagsnr.: 2012-012036
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025 - udpegning af biogasinteresseområder og interesseområder til lokaliseringaf store husdyrbrugfor Middelfart Kommune, har været i offentlig høring i 8 uger. Høringen udløb den 4. januar 2016. Der er modtaget høringssvar fra Baaring Banke Lokaludvalg og Energinet/dk.
Der er ikke foretaget ændringer i forslaget.

Forvaltningen foreslår:

 • At tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025 godkendes.
 • at de modtagne høringssvar besvares, i henhold til nedenstående bemærkninger. 

Sagsbeskrivelse:

Kommunen gennemførte i foråret 2015 en for-offentlighedsfase, som blev annonceret bredt. Der var i det udsendte materiale - til inspiration - vist flere mulige placeringer af biogasinteresseområder. Kommunen modtog 11 høringssvar vedrørende biogasinteresseområder og 1 høringssvar vedrørende udpegning af interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug. Høringssvarene er indgået i udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg. Byrådet vedtog på møde den 2. november 2015 at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 5. november 2015 - 4. januar 2016. I perioden er modtaget høringssvar fra Energinet/dk og Baaring Banke Lokaludvalg.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Bemærkningerne modtaget fra Energinet/dk omhandler afstandskrav fra biogasanlæg til eksisterende gasledning og afstandskrav i forbindelse med omlægning af gasledning ved eventuel ny linjeføring af jernbanen over Vestfyn. Bemærkningerne forhindrer ikke udpegningen af biogasinteresseområdet.
Bemærkningerne fra Energinet/dk medfører, at der i den fremtidige planlægning for endelig placering af biogasanlægget, skal indarbejdes placering af eksisterende og eventuel fremtidig gasledning.

Bemærkningerne modtaget fra Baaring Banke Lokaludvalg, udtrykker bekymring for den foreslåede placering.
Bekymringen omhandler:
 • Graden af lugtgener
 • Negativ indflydelse på tilflytningen
 • Negativ påvirkning af prisudvikling på eksisterende huse
 • Øget tung trafik på Hedegaardsvej
 • Synlighed i landskabet
 • Placering i område med særlig drikkevandsinteresse.
Baaring Banke Lokaludvalg har på baggrund af de nævnte bekymringer, foreslået alternativ placering ved den nye motorvejsafkørsel ved Kauslunde.
Forvaltningen vurderer, at det foreslåede område ved Kauslunde er mindre egnet til placering af biogasanlæg end området nord for Nørre Aaby, idet et større område til etablering af biogasanlæg vil være svært at indpasse i området omkring Kauslunde.
Det skyldes, at området ved Aulbyvej ved motorvejsafkørselen ligger tæt på Kauslunde by. Afstandskravet på 500 m til samlet bebyggelse, samt afstand til spredt bebyggelse i det åbne land begrænser således i stor udstrækning arealerne, der vil kunne anvendes til biogasanlæg. Området vest for Aulbyvej og syd for motorvejen er udlagt som perspektivområde i kommuneplan 2013 og en stor del af området ligger desuden inden for NFI område (NitratFølsomt Indvindingsområde). Arealerne øst for Aulbyvej og øst for bufferzonen omkring Kauslunde er udpeget til økologisk forbindelseslinje.  
Desuden er der i området lavbunds- og naturområder og åbeskyttelseslinje.
 
Lokaludvalget har henvist til risikoen for lugtgener, med henvisning til lugtproblemer ved anlæg ved Ringe og Bogense. Forvaltningen har ved kontakt til de to kommuner fået oplyst, at de nævnte anlæg ved Ringe og Bogense er nyetablerede og først opstartet i november og december måned 2015, hvorfor der har været indkøringsproblemer. Anlæggene giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til unødige lugtgener for de omkringboende. Kommunerne har vægtet minimering af lugtgener meget højt, i forbindelse med de givne miljøgodkendelser.
Placeringen ved Nørre Aaby overholder afstandskrav til bebyggelse, og dermed forventes lugt også at kunne håndteres tilfredsstillende, ved denne placering.

Angående synlighed i landskabet ved Nørre Aaby, placeres biogasanlægget umiddelbart op af et industriområde, hvor området i forvejen er præget af større tekniske anlæg.  
Placering ved Kauslunde vil være i det åbne land, og anlægget vil derfor fremstå meget tydeligt.

Bemærkningen fra Lokaludvalget om øget tung trafik ved placering af anlægget ved Nørre Aaby, er vurderet i forhold til beliggenheden af relevante leverandører.
Området ved Nørre Aaby har - i henhold til Trekantområdets forening for biomasseejere - en god beliggenhed i forhold til relevante leverandører af husdyrgødning. Umiddelbart er beliggenheden knap så god ved Aulbyvej, da området ikke ligger helt så centralt i kommunen, og placeringen forventes at ville give øget trafik ved Baaring Banke, såfremt anlægget placeres ved Kauslunde, grundet vejadgangen fra leverandører. 

På den baggrund vurderer forvaltningen, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til at ændre i forslaget til Kommuneplantillæg 2013-2025.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 3. februar 2016
Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Byrådet den 7. marts 2016

Miljø- og Energiudvalget den 3. februar 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Udvalget tilbyder Båring Banke Lokaludvalg et orienteringsmøde.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Udvalget tilbyder Båring Banke Lokaludvalg et orienteringsmøde.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. februar 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Bilag:

149. Orientering om opgaver på virksomhedsområdet
Sagsnr.: 2016-001392
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Natur- og Miljøafdelingen meddeler miljøgodkendelser og fører tilsyn med virksomheder i kommunen.
På mødet orienteres om indhold i opgaverne og indsatsen i 2015 på virksomhedsområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Ingen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. februar 2016 kl. 14:00

LUKKEDE SAGER