Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Den Gamle Lillebæltsbro

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 13. oktober 2016

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
13. oktober 2016 kl. 16:15
Tilstede:
Christian Martins Kromann
Karl Kr. Hansen
Arne Tofterup
Peter Storm
Mogens K. Hansen
Birthe Søndervang
Børge Jensen
Jacob Kloch
Fraværende:
Jan Knudsen
Anne K. Paulsen
Svend-Aage Nielsen

ÅBNE SAGER

83. Opfølgning på folkeoplysningsudvalgets temadag
Sagsnr.: 2016-009143
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Opfølgning på Folkeoplysningsudvalgets temadag den 19. maj 2016

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvilke tiltag de vil gå igang med.

Sagsbeskrivelse:

Punktet udsat fra mødet d. 31. august 2016.
Folkeoplysningsydvalget afholdt temadag den 19. maj 2016 mhp at blive inspireret til at udfærdige en strati og handleplan for deres kommende arbejde i udvalget. Der var inviteret to oplægsholdere - formanden for Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune og DGI konsulent Anders Nielsen. Begge kom med meget interessante oplæg til videre inspiration for udvalgets arbejde.

I den efterfølgende interne drøftelse i udvalget udpegede man følgede områder, der skal tages fat på i de kommende møder:

1. Udvalget skal definere mål, strategi og indsatser for deres arbejde - dette skal foregå i dialog med foreningerne.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, hvordan det videre arbejde skal foregå, såvel metodisk som organisatorisk.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2016.
Folkeoplysningsudvalget den 13. oktober 2016.

Beslutning:

Udvalget er godt i gang med at arbejde med og udføre nogle af de forslag, som temadagen mundede ud i. Pt sætter udvalget fokus på at være synlig blandt foreningerne.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 31. august 2016 kl. 16:15
Folkeoplysningsudvalget 13. oktober 2016 kl. 16:15

Folkeoplysningsudvalget 31. august 2016 kl. 16:15

Punktet er udsat til næste møde d. 13.10.16

84. Orientering til Folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2016-001157
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Orientering til Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra formand for udvalget og forvaltningen i følgende sager:
 • Orientering om budget 2017.
 • Tilbagemeldinger fra foreningerne vedr. forbrugte puljemidler.
 • Fripladsordningen - hvordan går det?
 • Godkendte foreninger status.
 • Børn, Kultur- og Fritidsudvalget har accepteret, at overskydende midler vedr. undervisningstilskud omfordeles til de aftenskoler der har haft merforbrug
 • Orientering om kommende ændringer i folkeoplysningsloven.
 • PR til foreningerne vedr. brug af de udbudte puljer - skal vi på kommunens facebook side?

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 13. oktober 2016

Beslutning:

Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 31. august 2016 kl. 16:15
Folkeoplysningsudvalget 13. oktober 2016 kl. 16:15

Folkeoplysningsudvalget 31. august 2016 kl. 16:15

Punktet er udsat til næste møde d. 13.10.16

85. Kompetencefordeling på Folkeoplysningsudvalget område
Sagsnr.: 2015-002884
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget kompetenceplaner skal reviders i forhold til ny lovgivning på udvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til kompetenceplan indstilles godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Punktet blev behandlet og udsat på Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj 2016 til kommende møde, da udvalget ønskede at have mere tid til behandling af punktet. Punktet udat på mødet den 31. august 2016.
Den eksisterende kompetenceplan for området er meget overordnet, og  den dækker ikke nye områder i lovgivningen.Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til ny kompetencefordelingsplan for Folkeoplysningsudvalgets område, som tager højde for de ændringer, der er sket.
Det fremsatte forslag er med til at skabe større klarhed om opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalgets møde den19. maj 2016
Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2016
Folkeoplysningsudvaglet den 13. oktober 2016
Børn,Kultur-og Fritidsudvalget den 8. november 2016
Økonomiudvalg den 28. november 2016    
Byråd den 5. december 2016

Beslutning:

Punktet udsættes til 1. møde efter jul – der arbejdes med udvalgets kompetenceplaner i første halvår af 2017, således at en eventuelt revidering er besluttet inden ny byrådsperiode fra 2018.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 19. maj 2016 kl. 16:30
Folkeoplysningsudvalget 31. august 2016 kl. 16:15
Folkeoplysningsudvalget 13. oktober 2016 kl. 16:15

Folkeoplysningsudvalget 19. maj 2016 kl. 16:30

Punktet er drøftet og genoptages på næste møde.

Folkeoplysningsudvalget 31. august 2016 kl. 16:15

Punktet er udsat til næste møde d. 13.10.16

Bilag:

86. Afregning af lokaletilskud 2015
Sagsnr.: 2014-005309
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Foreningernes regnskab for 2015 er modtaget.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender afregningsskemaerne (bilag bliver udleveret på mødet)
 • At forvaltningen får kompetence til at gennemgå manglende regnskab og at der ikke man ske en merudbetaling.
 • Sagsbeskrivelse:

  Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke gennemgået alle regskaber fra foreningerne, men vil forsøge at få arbejdet færdigt gjort til mødet, hvor bilag for udregningerne vil blive præcenteret. Der er regnskaber der ikke er modtaget endnu og forvaltningen anmoder om, at udvalget accepterer, at forvaltningen gør regnskaberne færdige, når de kommer og at der ikke kan ske en merudbetaling, men at foreningerne max kan får aconto beløbet udbetalt.

  Endelig afregning af lokaletilskud for 2015 er opdelt i:

  Lokaletilskud til benyttelse af egne og lejede lokaler
  Lokaletilskud til benyttelse af ridehaller
  Lokaletilskud til benyttelse af selvejende idrætshaller

  Lokaletilskud til egne og lejede lokaler:
  Der i 2015 bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 1.707.369 i lokaletilskud til foreninger.

  Lokaletilskud til benyttelse af ridehaller:
  Der er i 2015 bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 775.803 i lokaletilskud til foreningerne.

  Lokaletilskud for benyttelse af selvejende haller:
  Der er i 2015 bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 2.885.604 i lokaletilskud til foreningerne.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen

  Behandlingsplan:
  Folkeoplysningsudvalget d. 13.10.16

  Beslutning:

  Folkeoplysningsudvalget giver forvaltningen fuldmagt til at afslutte lokaletilskuddene på det foreliggende grundlag.

  Behandlingsplan

  Folkeoplysningsudvalget 13. oktober 2016 kl. 16:15

  87. Ændring af hjemmeside for foreningsområdet
  Sagsnr.: 2016-009142
  Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

  Præsentation:

  Præsentation af foreningsområdets sider på kommunens hjemmeside.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget forholder sig til præsentationen

  Sagsbeskrivelse:

  Punktet udsat fra mødet d. 31. august 2016
  Folkeoplysningsudvalget nedsatte på deres møde den 30 marts 2016 en arbejdsgruppe til at arbejde med et forslag til ny hjemmeside for folkeoplysningsudvalget på kommunens hjemmeside.
  Der har været et ønske fra foreningernes side, om at foreningsområdet blev mere gennemsigtig og tilgængelig på kommunens hjemmeside.

  Arbejdsgruppen har bestået af Peter Storm, Jan Knudsen, Jacob Kloch og  Rikke Jørgensen - Udvalget har mødtes to gange og har arbejdet på at lave ændringer i layoutet på hjemmesiden som præsenterer på mødet.

  Økonomi:

  Ingen

  Høring:

  Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2016
  Folkeoplysningsudvalget den 13. oktober 2016

  Beslutning:

  Godkendt. Forvaltningen har stadigvæk fokus på forbedringer. 

  Behandlingsplan

  Folkeoplysningsudvalget 31. august 2016 kl. 16:15
  Folkeoplysningsudvalget 13. oktober 2016 kl. 16:15

  Folkeoplysningsudvalget 31. august 2016 kl. 16:15

  Layoutet for foreningsområdet på hjemmesiden blev præsenteret på mødet. Den endelige udformning godkendes på næste møde d. 13.10.16

  LUKKEDE SAGER