Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 31. august 2016

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
31. august 2016 kl. 16:15
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Karl Kr. Hansen
Børge Jensen
Anne K. Paulsen
Jan Knudsen
Christian Martins Kromann
Peter Storm
Fraværende:
Arne Tofterup
Jacob Kloch
Birthe Søndervang
Mogens K. Hansen

ÅBNE SAGER

77. Høring af budgetforslag 2017 Folkeoplysningsområdet
Sagsnr.: 2016-019808
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Økonomiudvalget sender direktionens budgetforslag for 2017 i høring.

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget drøfter budgetforslaget og udarbejder høringssvar.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget har den 19. august 2016 besluttet at sende direktionens budgetforslag for 2017  og overslagsårene 2018 -2020 i høring ved de høringsberettigede parter. Høringsfasen løber indtil den 2. september 2016 kl. 10.00. Folkeoplysningsudvalget er høringsberettiget og kan afgive høringssvar.

Høringssvaret bliver en del af grundlaget for de politiske drøftelser omkring budget 2017.

Der er fremsat følgende forslag prioriteringsforslag på udvalgets område:

Den ekstraordinære pulje til aktiviteter for frivillige på 0,5 mio. kr. foreslås nedlagt. Det har været vanskeligt at finde egnede projekter til puljens formål.

Hele Budgetforslaget kan ses på http://www.middelfart.dk/Global/Nyheder/Arkiv%202016/Direktionens%20forslag%20til%20budget%202017-2020

Økonomi:

Ingen

Høring:

Budgetmaterialet er sendt i høring

Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2016.

Beslutning:

Høringssvar drøftet, formand og næstformand udarbejder endeligt høringssvar
78. Orientering til Folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2016-001157
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Orientering til Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra formand for udvalget og forvaltningen i følgende sager:
  • Tilbagemeldinger fra foreningerne vedr. forbrugte puljemidler.
  • Fripladsordningen - hvordan går det?
  • Orientering om kommende ændringer i folkeoplysningsloven.
  • PR til foreningerne vedr. brug af de udbudte puljer - skal vi på kommunens facebook side?

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalget den 31. oktober 2016

Beslutning:

Punktet er udsat til næste møde d. 13.10.16
79. Kompetencefordeling på Folkeoplysningsudvalget område
Sagsnr.: 2015-002884
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget kompetenceplaner skal reviders i forhold til ny lovgivning på udvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til kompetenceplan indstilles godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Punktet blev behandlet og udsat på Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj 2016 til kommende møde, da udvalget ønskede at have mere tid til behandling af punktet.
Den eksisterende kompetenceplan for området er meget overordnet, og  den dækker ikke nye områder i lovgivningen.Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til ny kompetencefordelingsplan for Folkeoplysningsudvalgets område, som tager højde for de ændringer, der er sket.
Det fremsatte forslag er med til at skabe større klarhed om opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalgets møde den19. maj 2016
Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2016
Børn,Kultur-og Fritidsudvalget den 4. okt 2016
Økonomiudvalg den 31. oktober 2016    
Byråd den 7. november 2016

Beslutning:

Punktet er udsat til næste møde d. 13.10.16

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 19. maj 2016 kl. 16:30
Folkeoplysningsudvalget 31. august 2016 kl. 16:15

Folkeoplysningsudvalget 19. maj 2016 kl. 16:30

Punktet er drøftet og genoptages på næste møde.

Bilag:

80. Møderække for folkeoplysningsudvalget for resten af 2016 og 2017
Sagsnr.: 2014-001695
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Møderække for Folkeoplysningsudvalget for resten af 2016 og 2017.

Forvaltningen foreslår:

  • at Folkeoplysningsudvalget godkender møderækken.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen fremsender forslag til møderække i Folkeoplysningsudvalget for resten af 2016 og 2017:

Torsdag den 13. oktober 2016    kl. 16.30 -18.30
Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.30 -18-30

Torsdag 19. januar 2017     kl. 16.30 -18.30
Torsdag 23. marts 2017      kl. 16.30 -18.30
Torsdag 8. maj 2017           kl. 16.30 -18.30
Torsdag 24. august 2017     kl. 16.30 -18.30
Torsdag 12. oktober 2017    kl. 16.30 -18.30
Torsdag 14. december 2017 kl. 16.30 -18.30

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2016.

Beslutning:

Møderækken godkendt. Møderne starter kl. 16.15-18.15.
Mødet d. 13.10.16 og 19.01.17 lægges i Middelfart og forvaltningen indkalder foreninger i Middelfart området til møde.
Mødet d. 23.03.17 lægges i Ejby og forvaltningen indkalder foreninger i Ejby området til møde
81. Opfølgning på folkeoplysningsudvalgets temadag
Sagsnr.: 2016-009143
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Opfølgning på Folkeoplysningsudvalgets temadag den 19. maj 2016

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget beslutter, hvilke tiltag de vil gå igang med.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsydvalget afholdt temadag den 19. maj 2016 mhp at blive inspireret til at udfærdige en strati og handleplan for deres kommende arbejde i udvalget. Der var inviteret to oplægsholdere - formanden for Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune og DGI konsulent Anders Nielsen. Begge kom med meget interessante oplæg til videre inspiration for udvalgets arbejde.

I den efterfølgende interne drøftelse i udvalget udpegede man følgede områder, der skal tages fat på i de kommende møder:

1. Udvalget skal definere mål, strategi og indsatser for deres arbejde - dette skal foregå i dialog med foreningerne.

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, hvordan det videre arbejde skal foregå, såvel metodisk som organisatorisk.Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2016.

Beslutning:

Punktet er udsat til næste møde d. 13.10.16
82. Ændring af hjemmeside for foreningsområdet
Sagsnr.: 2016-009142
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Præsentation af foreningsområdets sider på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget forholder sig til præsentationen

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget nedsatte på deres møde den 30 marts 2016 en arbejdsgruppe til at arbejde med et forslag til ny hjemmeside for folkeoplysningsudvalget på kommunens hjemmeside.
Der har været et ønske fra foreningernes side, om at foreningsområdet blev mere gennemsigtig og tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Arbejdsgruppen har bestået af Peter Storm, Jan Knudsen, Jacob Kloch og  Rikke Jørgensen - Udvalget har mødtes to gange og har arbejdet på at lave ændringer i layoutet på hjemmesiden som præsenterer på mødet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 31. august 2016

Beslutning:

Layoutet for foreningsområdet på hjemmesiden blev præsenteret på mødet. Den endelige udformning godkendes på næste møde d. 13.10.16

LUKKEDE SAGER