Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 19. maj 2016

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
19. maj 2016 kl. 16:30
Tilstede:
Jacob Kloch
Jan Knudsen
Svend-Aage Nielsen
Peter Storm
Mogens K. Hansen
Christian Martins Kromann
Arne Tofterup
Anne K. Paulsen
Birthe Søndervang
Fraværende:
Karl Kr. Hansen
Maja Corvenius
Børge Jensen

ÅBNE SAGER

73. Afregning af undervisningstilskud 2015
Sagsnr.: 2016-005954
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger resultat af aftenskolernes regnskab for 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At det anbefales, at den resterende tilbagebetaling tilbageføres til kommunekassen

Sagsbeskrivelse:

Aftenskolernes regnskabsaflæggelse er gennemgået. Beregningerne viser, at der sammenlagt skal tilbageføres 37.553,90 kr.
Der har i regnskabsåret reelt været yderligere udgifter på 57.673,60 kr.

Økonomi:

Der tilgår kommunekassen 37.553,90 kr.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandling:
Folkeoplysningsudvalget den 19. maj 2016

Beslutning:

Det indstilles til Børn, Kultur- og Fritidsudvalget, at overskydende midler omfordeles til de aftenskoler, der har haft merforbrug.

Bilag:

74. Kompetencefordeling på Folkeoplysningsudvalget område
Sagsnr.: 2015-002884
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget kompetenceplaner skal reviders i forhold til ny lovgivning på udvalgets område

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til kompetenceplan indstilles godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Den eksisterende kompetenceplan for området er meget overordnet, og  den dækker ikke nye områder i lovgivningen.Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til ny kompetencefordelingsplan for Folkeoplysningsudvalgets område, som tager højde for de ændringer, der er sket.
Det fremsatte forslag er med til at skabe større klarhed om opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. maj 2016
Børn,Kultur-og Fritidsudvalget den 7. juni 2016
Økonomiudvalg den 13. juni 2016    
Byråd den 20. juni 2016

Beslutning:

Punktet er drøftet og genoptages på næste møde.

Bilag:

75. Rammer for fritidspasordning
Sagsnr.: 2016-009094
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Det blev ved folkeoplysningsudvalgets møde den 27. januar 2016 vedtaget at afsætte 100.000 til etableringen af en fritidspasordning. Forvaltningen har udarbejdet nogle rammer for ordningen.  

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget godkender rammerne for fritidspasordningen.

Sagsbeskrivelse:

Kommunen kommer til at tilbyde fritidspas til børn fra økonomisk trængte familier i alderen 0 til og med 17 år. Med et Fritidspas kan børn og unge få et tilskud på op til 1.000kr til nødvendigt udstyr og kontingent i en godkendt folkeoplysende forening.

Ansøgningsprocedure:
Det er foreningerne der ansøger kommunen. Det foregår elektronisk på kommunens hjemmeside, hvor der også vil være en vejledning. Midlerne vil herefter blive overført til foreningen. Det er den enkelte forenings opgave at vurdere om barnet eller den unge falder indenfor kriterierne. Der er som sådan ikke noget dokumentationskrav. Midlerne vil blive fordelt ud fra ”først til mølle” princippet.

Fritidspasset gives til børn og unge: 
 • på 0-17 år
 • som af økonomiske årsager er forhindret i at deltage i fritidsaktiviteter
 • hvis fritidsaktiviteten gør, at barnet eller den unge kan styrke sine sociale relationer og kompetencer
 • som ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet

Formålet med støtten er, at:

 • sikre barnet eller den unge et liv på lige vilkår med jævnaldrende
 • styrke barnets eller den unges tilknytning til lokalmiljøet
 • skabe mulighed for gode og sunde relationer og venskaber.

Promovering:
I forbindelse med etablering af ordningen vil der blive udsendt en pressemeddelese og en mail til foreningerne.

Økonomi:

Der er afsat midler.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. maj 2016

Beslutning:

Godkendt med bemærkning om, at ordningen evalueres senest om 1 år.
76. Orientering til Folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2016-001157
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Orientering til Folkeoplysningsudvalget

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra formand for udvalget og forvaltningen i følgende sager:

 • Status på ændring af hjemmesiden
 • Ansøgning til puljen: "Den attraktive forening"
 • Møde med foreningerne

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 19. maj 2016

Beslutning:

Taget til orientering

LUKKEDE SAGER