Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 30. marts 2016

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
30. marts 2016 kl. 16:30
Tilstede:
Svend-Aage Nielsen
Jan Knudsen
Birthe Søndervang
Karl Kr. Hansen
Christian Martins Kromann
Jacob Kloch
Peter Storm
Børge Jensen
Anne K. Paulsen
Mogens K. Hansen
Fraværende:
Arne Tofterup
Maja Corvenius
Kenneth Borup

ÅBNE SAGER

68. Gelsted Gymnastik & Idrætsforenings ansøgning til udviklingspuljen
Sagsnr.: 2015-014152
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Gelsted Gynastik og Idrætsforening har ansøgt udviklingspuljen om 118.900kr til opstart af et spinninghold.

Forvaltningen foreslår:

  • At der bevilges 5.000kr

Sagsbeskrivelse:

Gelsted Gynastik og Idrætsforening har ansøgt udviklingspuljen om 118.900 kr til opstart af et spinninghold. Det er udgifter i forbindelse med indkøb af 11 spinningcykler og et musikanlæg. I følge retningslinjerne for udviklingspuljen dækkes kun 50 % til indkøb af materialer. Det ansøgte beløb vil på trods af reduktion med 50 % overstige puljens størrelse på 50.000 kr. Ansøgningen falder indenfor udviklingspuljens støtteområde, men det at give alle midlerne til et enkelt formål stemmer ikke overens med puljens formål, nemlig at skabe medborgerskab og støtte udviklingen af et varieret fritidsliv i Middelfart Kommune. Projektet er startet og cyklerne indkøbt. Det anbefales derfor at støtte projektet med kr. 5000,-

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalget 30. marts 2016

Beslutning:

Indstilling godkendt.
69. Hædring af idrætsfolk 2016
Sagsnr.: 2015-002608
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

I forbindelse med at Middelfart Byråd afholder hædring af idrætsfolk den 12. april 2016 skal der tages stilling til "årets frivillig indenfor idrætsområdet" og "årets ungdomstalent"

Forvaltningen foreslår:

  • at udvalget vælger "årets frivillig indenfor idrætsområdet"
  • at udvalgt vælger "årets ungdomstalent"

Indstillingerne fremsendes separat på mail til udvalgsmedlemmerne.

Sagsbeskrivelse:

Arrangementet afholdes for de idrætsfolk der har opnået medaljer ved verdesmesterskaber, europamesterskaber, nordiske mesterskaber, danmarksmesterskaber eller er blevet fynsmester.
Samtdig kåres "årets frivillig indenfor idrætsområdet" og "årets ungdomstalent".Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 30. marts 2016

Beslutning:

Valgt.
70. Udvikling af foreningerne.
Sagsnr.: 2014-012785
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Ansøgningskriterier til  pulje "Støtte til særlige indsatser" på folkeoplyusningsområdet. Foreningerne kan søge penge fra puljen til projekter indenfor fokusområderne "Den attraktive forening" og "Fokus på unge som de kommende foreningsfrivillige".

Forvaltningen foreslår:

  • At de femsendte ansøgningskriterier godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen og Folkeoplysningsudvalgets formand har udarbejdet ansøgningskriterier for den pulje på kr. 200.000,-, som Folkeoplysningsudvalget har afsat til foreningernes udvikling.

Ansøgningskriterier:

"Middelfart Kommune har i et samarbejde mellem folkeoplysningsudvalget og DGI identificeret to fokusområder, der i særlig grad kan styrke foreningslivet i kommunen, og vil prioritere ansøgninger, der ligger inden for disse områder:

Skabe ”Den attraktive forening”
Et forløb i den enkelte forening, der kan skabe udvikling, synliggørelse, mål og handlinger på de konkrete områder, pågældende forening føler sig udfordret på – det være sig ledelse, organisering, kommunikation, aktivitetsudvikling etc. Målet vil være at skabe ”den attraktive forening” - den forening, der efterfølgende står væsentligt bedre rustet til at tiltrække og fastholde børn, unge og frivillige til gavn for såvel foreningen som for foreningstilslutningen generelt i Middelfart Kommune.

Fokus på unge som de kommende foreningsfrivillige
Unge skal finde foreningslivet attraktivt for dem, hvis det skal lykkes at involvere disse som frivillige ledere/trænere/instruktører i foreningerne. De skal have en oplevelse af, at foreningsarbejdet kan udvikle dem både ”aktivitetsfagligt” og menneskeligt.

Foreninger kan søge tilskud til arrangementer og aktiviteter, der ligger ud over den daglige drift af foreningen. Aktiviteten skal være afgrænset i tid, men det behøver ikke være en enkeltstående event.
Aktiviteten skal være udviklende for foreningen – den skal efterlade sig varige spor, f.eks. i form af medlemstilgang, flere aktive frivillige, mere synlighed i lokalområdet, nye måder at gøre tingene på, nye kompetencer hos de frivillige, nye aktivitetsområder eller nye samarbejdsrelationer.

Grundstammen i aktiviteten/arrangementet skal være foreningens egne frivillige, men puljen giver mulighed for at invitere inspirerende oplægsholdere eller instruktører udefra, og på den måde få nye vinkler på tingene.

Efter afslutning af aktiviteten skal regnskab for de afholdte udgifter indsendes til kommunen sammen med en kort rapport om forløbet.
 
Eksempler på udgifter, puljen kan støtte:
- Markedsføring, f.eks. trykning af flyers eller plakater, annoncer
- Honorar til f.eks. eksterne oplægsholdere
- Nødvendige rekvisitter, f.eks. udstyr til udlån i forbindelse med et åbent-hus-arrangement
- Lokaleleje til arrangementet, såfremt foreningens egne lokaler ikke kan anvendes

Puljen giver ikke tilskud til:
- Indkøb af udstyr til foreningens løbende aktiviteter
- Bespisning og drikkevarer til arrangementer
- Udgifter som foreningen under alle omstændigheder ville have haft

Når I skriver jeres ansøgning, så vær især opmærksomme på:
- At det fremgår klart, hvilket resultat foreningen forventer at opnå – både kvalitativt og kvantitativt
- At det fremgår klart, på hvilken måde initiativet adskiller sig fra foreningens løbende aktivitet
- At I beskriver, hvordan jeres egne frivillige indgår i gennemførelsen af aktiviteten
- At de er en realistisk tidsplan for forberedelse og gennemførelse
- At der er en rimelig sammenhæng mellem størrelsen af det ansøgte beløb og den forventede effekt
- At der er et realistisk budget og en god begrundelse for hver enkelt udgiftspost

Med hensyn til hvor stort et tilskud, I kan forvente, så er der ikke nogen formel begrænsning, men det samlede beløb til rådighed er på 200.000."

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalget den 30. marts 2016

Beslutning:

Godkendt
71. Støtte til frivillig indsats
Sagsnr.: 2014-012785
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Planlægning af temadag for Folkeoplysningsudvalget i maj måned 2016

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget drøfter og godkender forvaltningens oplæg

Sagsbeskrivelse:

Børn -Kultur og Fritidsudvalget har godkendt Folkeoplysningsudvalgets indstilling om, hvordan puljen til "Støtte til særlig indsats" skal anvendes i 2016. Et af initiativerne er, at Folkeoplysningsudvalget afholder en temadag, hvor de arbejder med den anbefaling som rapporten fra DGI kom med. Anbefalingen beskriver bl.a., at foreningerne mener, at Folkeoplysningsudvalget ikke er synligt nok. Udvalget har på et tidligere møde givet udtryk for, at de gerne ønsker, at Anders Lilhav fra DGI er tovholder på temadagen. Denne har givet tilsagn.

Forvaltningen har følgende forslag til rammen for temaaftenen:

Torsdag den 19. maj 2016 - lokale findes senere

Kl. 16.30 Ordinært møde i Folkeoplysningsudvalget

Kl. 18.00 Spisning

Kl. 19.00 Temaaften til kl. 22.00

Der ønskes på mødet en drøftelse af, om der er særlige emner, forhold eller ønsker, der skal ligge til grund for udarbejdelse af det endelige program.Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalget den 30. marts 2016.

Beslutning:

Oplægget godkendes.
72. Orientering til Folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2016-001157
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Orientering til Folkeoplysningsudvalget.   

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra formand for udvalget og forvaltningen i følgende sager:
  • Redigering af hjemmmesiden. Hvem ønsker at deltage fra Folkeoplysningsudvalget?

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalget den 30. marts 2016.

Beslutning:

Jan, Peter og Jakob er med i arbejdet omkring hjemmesiden.
Orientering taget til efterretning

LUKKEDE SAGER