Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 27. januar 2016

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
27. januar 2016 kl. 16:30
Tilstede:
Peter Storm
Karl Kr. Hansen
Jan Knudsen
Anne K. Paulsen
Birthe Søndervang
Børge Jensen
Mogens K. Hansen
Jacob Kloch
Fraværende:
Christian Martins Kromann
Svend-Aage Nielsen
Kenneth Borup
Arne Tofterup

ÅBNE SAGER

57. Ansøgninger til puljen for rekruttering og fastholdelse
Sagsnr.: 2015-013190
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Ansøgninger fra foreningerne til puljen rekruttering og fastholdelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At bevillingerne til foreningerne tages til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen fik på sidste møde i Folkeoplysningsudvalget sammen med formandsskabet i udvalget bemyndigelse til at sagsbehandle indkomne ansøgninger fra foreningerne til puljen for rekruttering og fastholdelse af unge og frivillige.
Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra følgende foreninger :

Fjelsted Gymnastik, Nørre Aaby Håndboldforening, Middelfart Sejlforening, Strib Tennisklub, Fjelsted Skytteforening, Middelfart Håndboldforening, Middelfart Golf Klub, Ejby IK, Frem, Nørre Aaby Fodboldklub.

Der er godkendt projekter for 227.420 kr, som er udbetalt til foreningerne. Evaluering af projekterne finder sted senest i november 2016.

Økonomi:

Der er afsat midler.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2017

Beslutning:

Taget til orientering.
58. Fordeling af undervisningstilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2016
Sagsnr.: 2015-011934
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har modtaget ansøgninger fra aftenskolerne i Middelfart Kommune om tilskud til fritidsundervisning efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Forvaltningen foreslår:

 • At tilskuddet fordeles efter gældende regler og på baggrund af lønudgifter i senest godkendte regnskab (regnskab 2014)

Sagsbeskrivelse:

Tilskud til fritidsundervisning efter folkeskoleoplysningsloven fordeles efter gældende regler i Middelfart Kommune og efter afholdte lønudgifter i seneste godkendte regnskab.
I forhold til 2015 er der modtaget to færre ansøgninger i år, da to aftenskoler har meddelt at de er nedlagt med udgangen af 2015.

Økonomi:

I budget 2016 er der afsat 899.000 kr. til undervisningstilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2016

Beslutning:

Godkendt.

Bilag:

59. Ansøgninger udviklingspuljen januar 2016
Sagsnr.: 2016-001163
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget 4 ansøgninger til udviklingspuljen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter ansøgningerne.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har modtaget nedenstående ansøgninger:

ForeningTitel Beløb 
KIF Middelfart Gymnastik   Gymnastik i det frikr. 4.000  
Schæferhundeklubben Kreds 26 vestfynÅbent hus dagkr. 5.250 
Schæferhundeklubben Kreds 26 vestfynHvalpeindhegningkr. 4.800 
Middelfart RoklubTrailer til ledsagerbådkr. 8.900 

Forvaltningen gør opmærksom på reglen om at anskaffelse af rekvisitter til aktiviteten ikke kan overstige 50% af det ansøgte beløb til rekvisitter.


Økonomi:

Udviklingspuljen er på kr. 50.000 samt en overførsel på kr. 32.100 fra 2015. Ialt i puljen kr. 82.100

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 27.01.2016

Beslutning:

Alle 3 ansøgninger er godkendt.

Bilag:

60. Medlemstilskud 2016
Sagsnr.: 2015-011015
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af medlemstilskud for 2016 i forhold til modtage ansøgninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At den foretagne beregning godkendes således, at der udbetales tilskud til den enkelte forening med maksimalt 190,00 kr. pr. medlem under 25 år bosiddende i Middelfart kommune.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen fremlægger beregning af fordeling af medlemstilskud for 2016 på grundlag af indkomne ansøgninger.
Der er i år modtaget ansøgninger fra 88 godkendte foreninger.
Forvaltningen har foretaget stikprøvekontrol blandt 9 af de indsendte ansøgninger. Forvaltningen er ved at gennemgå det indsendte materiale og vil efterfølgende give en tilbagemelding til de 9 foreninger der har været udtaget til stikprøvekontrol.

Økonomi:

Den budgetafsatte pulje for 2016 til området er på 1.534.000 kr. Ifølge retningslinierne skal der afsættes 85% af puljen til medlemstilskud svarende til 1.303.900 kr.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2016

Beslutning:

Godkendt

Bilag:

61. Udbetaling af a conto lokaletilskud 2016
Sagsnr.: 2015-005839
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af a conto lokaletilskud 2016, efter ansøgninger fra foreninger med deres forventede udgifter for 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter forslaget

Sagsbeskrivelse:

Lokaletilskudsberegningerne er opdelt i 3 grupperinger:

Egne og lejede lokaler
Ridehaller
Selvejende haller

Beløbene til lokaletilskud til de 3 grupperinger er videreført fra 2015.

Egne og lejde lokaler
I kommunes retningslinier stå der at procentsatserne for lokaletilskud for ovenstående område er 95% for medlemmer under 25 år og 30% for medlemmer over 25 år, samt at procentsatserne kan ændres, hvis der ikke er budgetdækning. Procentsatserne i 2015 var 88 % for medlemmer under 25 år og 18% for  medlemmer over 25 år. I 2016 er forslaget at procenterne kommer til at hedde 90% for medlemmer under 25 år og 25% for medlemmer over 25 år.

Ridehaller
I kommunes retningslinier stå der at procentsatserne for lokaletilskud for ovenstående område er 80% for medlemmer under 25 år og 10% for medlemmer over 25 år. Procentsatserne i 2015 var 70 % for medlemmer under 25 år og 0% for  medlmmer over 25 år.  I 2016 er forslaget at procenterne 80% for under 25 år og 10% for medlemmer over 25 år. Der mangler ansøgning fra en forening.

Selvejende haller
I kommunes retningslinier stå det at forenigner der benytter de selvejende haller, skal  afregnes i henhold til takstblad, for antal medlemmer over og under 25 år. Takserne for 2016 er de samme som taskterne for 2015.  
Der pr. 01.01.16 igang taget en ny hal og et springsal i Brenderup Aktivitetscenter. Taksterne for foreningernes benyttelse er:

LokaleTakst u/25 prTakst o/ 25 år
springsalkr. 40kr. 120
hal incl springsalkr. 85kr. 325
   

Økonomi:

Den samlede pulje til lokaletilskud i 2016 er på kr. 4.812.000

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 27.01.2016

Beslutning:

Godkendt.

Bilag:

62. Evaluering af og opsamling på mødet med foreningsformændene i december 2015
Sagsnr.: 2014-012785
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Evaluering af og opsamling på mødet med foreningsformændene i december 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget evaluerer mødet og drøfter eventuelle tiltag i forhold til foreningernes ønsker.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget afholdt den 9. december møde med foreningsformændene i Middelfart Kommune. Der deltog omkring 85 personer. Det er første gang, at udvalget har holdt et sådant møde og det var flot, at så mange foreninger deltog.

Et af mødets formål var at komme i dialog med foreningerne om:
 • hvordan når vi hinanden med budskaber/informationer?
 • hvordan kan vi udvikle området sammen?

Foreningerne foreslog mange ting, der kan samles i tre overskrifter:

1. En bedre og mere enkel hjemmeside.
2. Kommunikation mere målrettet og til relevante grupper og personer.
3. Udvikling af området bør/kan samles i større pilotprojekter - herunder tværgående samarbejder blandt foreningerne om at rekruttere frivillige.

Bilag med alle underforslag udleveres på mødet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2016.

Beslutning:

Godt møde og Folkeoplysningsudvalget vil imødekomme og arbejde med de udvalgte områder. Det blev besluttet at Folkeoplysningsudvalget afholder temamøde og drøfter udvalgets arbejde i forhold til foreningerne.
63. Analyse af medlemsudvikling 2010 -2014 DGI
Sagsnr.: 2014-012785
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Resultat af undersøgelsen af medlemsudviklingen blandt 0 -25 årige samt udviklingen i antallet af frivillige ledere i folkeoplysende foreninger i Middelfart Kommune i perioden 2010 -2014

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningensudvalget drøfter analysens resultater og anbefalinger.
 • At Folkeoplysningsudvalget beslutter, om der skal iværksættes foranstaltninger, i forhold til analysens anbefalinger.

Sagsbeskrivelse:

Rapporten fra DGI foreligger nu i endelig form. På udvalgets møde i december 2015 præsenterede DGI FYN v/ Anders Lilhav foreningsundersøgelsen. 


I analyserapporten er der fremkommet følgende anbefalinger fra DGI Fyn til Folkeoplysningsudvalget, Middelfart Kommune:

Ud fra situationsbilledet dannet af de indkomne besvarelser og input fra interviews med foreningsformændene samt erfaringerne fra DGI og andre organisationer/aktører på foreningsområdet, følger her en række anbefalinger fra DGI Fyn til mulige tiltag i regi af Folkeoplys-ningsudvalget:

1. Strukturerede udviklingsforløb – skabe ”Den attraktive Forening”:
Nærværende undersøgelse viser, at foreningerne – på trods af mange tiltag – er udfordret på at tiltrække og fastholde børne-/ungemedlemmer og de frivillige.
Udsagn fra foreningerne i besvarelserne sammenholdt med erfaringer fra andre foreninger landet over viser, at en synlig ledet forening med klare visioner, mål og handlinger oftest er dem, der bedst lykkes med at imødegå de her aktuelle udfordringer.
Et tilbud fra Folkeoplysningsudvalget til interesserede foreninger om at indgå i et individuelt tilpasset og involverende foreningsudviklingsforløb kan være relevant. Et forløb vil i den enkelte forening kunne skabe udvikling, synliggørelse, mål og handlinger på de konkrete områder som pågældende forening føler sig udfordret på. Det være sig lede-se, organisering, kommunikation, aktivitetsudvikling etc. Målet vil være at skabe ”den attraktive forening” - den forening, der efterfølgende står væsentligt bedre rustet til at tiltrække og fastholde børn, unge og frivillige til gavn for såvel foreningen som for foreningstilslutningen generelt i Middelfart Kommune.

2. Fokus på unge som de kommende foreningsfrivillige:
Unge skal finde foreningslivet attraktivt for dem, hvis det skal lykkes at involvere disse som frivillige ledere/trænere/instruktører i foreningerne. De skal have en oplevelse af, at foreningsarbejdet kan udvikle dem både ”aktivitetsfagligt” og menneskeligt. Dette gøres bedst ved at lade dem prøve det i praksis.
Et tilbud fra Folkeoplysningsudvalget om at støtte op om skole-/foreningssamarbejde kan være relevant.
En model kan være en aftale med en skole om gennemførelse af en ungleder-/ungtræneruddannelse for overbygningselever - fx elever på valghold - med efterfølgende praktikforløb i lokal forening. Uddannelsen vil være en generel basisuddannelse for at ruste den unge til at varetage rollen som leder/træner/instruktør for andre børn/unge. Uddannelsen er præget af fysisk aktivitet, men ikke specifik på idrætsgrene og indeholder bl.a. elementer omkring personlig formidling og kommunikation, samarbejde, grundlæggende motorisk viden, strukturering og planlægning af aktivitetsforløb.
Uddannelsen er i udgangspunktet idrætsrelateret, men vil, via de fælles basiselementer, også være relevante for unge med lederfunktioner for børn/unge i andre typer af foreninger.

3. Folkeoplysningsudvalget som den udfordrende og udviklingsorienterede medspiller:
Den forholdsvist diffuse opfattelse af Folkeoplysningsudvalget, som er herskende hos en række foreninger, kan indikere behovet for et mere synligt, tydeligt og agerende Folkeoplysningsudvalg.

Intentionerne fra temadagen 30. april 2015 om en mere opsøgende og dialogorienteret indsats fra Folkeoplysningsudvalget ift. foreningerne kan med fordel søges praktiseret.
Synlighed og tydelighed af Folkeoplysningsudvalget og udvalgets politik/arbejde kan medvirke til at skabe de konstruktive relationer ift. foreningerne – og relationer er afgørende dels i forhold til at skabe opbakning til Folkeoplysningsudvalgets arrangementer, kurser etc., dels i forhold til at skabe den udviklende og konstruktive samarbejdsdialog.
En klar politik og nogle tydelige holdninger fra Folkeoplysningsudvalget kan være et væsentligt element til at skabe dialog og samarbejde med foreningerne omkring aktuelle udfordringer.
Der kan fx foreslås et fælles mål om generelt at øge foreningernes medlemstal med 10% indenfor de næste 3 år, og med udgangspunkt i dette at involvere foreningerne i drøfte-serne om de nødvendige indsatser for at nå det fælles mål.

Økonomi:

Såfremt der er økonomi i eventuelle tiltag tages pengene fra puljen på kr. 500.000,- til "Rekruttering og fastholdelse."

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2017

Beslutning:

Analysen blev drøftet og udvalget er meget tilfreds med rapporten. Udvalget beder DGI om at holde tallende i rapporten om mod befolkningsudviklingen i kommunen. Rapportens anbefalinger drøftes på udvalgets temamøde. DGI anmodes om at udarbejde en pixiudgave af rapporten. Rapporten sendes videre til Børn, Kultur og Fritidsudvalget til orientering.

Bilag:

64. Støtte til frivillig indsats
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

I budget 2016 er der afsat kr. 500.000,- til fritidsområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget indstiller til Børn - Kultur og Fritidsudvalget, hvordan pengene skal anvendes i 2016.

Sagsbeskrivelse:

Sagen blev drøftet på udvalgets møde den 16. november 2015 pkt 49, og udvalget kom med følgende forslag til anvendelse af puljen:
2 temaaftener for foreningerne kr. 50.000,-
Foreningsmesse - foreningernes dag - præsentation af de folkeoplysende foreninger kr.50.000,-
Temadag for FOU 15.000
Inspirationstimer - hjælp til udvikling fra ide til projekt. 75.000,-
Integration af børn og unge foreningslivet - fripas 100.000 kr.
Forsøgskonsulent 125.000 kr

Udvalget besluttede samtidig at høre foreningernes ønsker til anvendelse af puljen på mødet den 14. december 2015.
Foreningerne havde følgende 3 emner, de ønskede at udvikle.
 • Mere overskuelig og enkel hjemmeside
 • Bedre kommunikation mellem udvalg, forvaltning og foreninger
 • Udvikling i større pilotprojekter

Folkeoplysningsudvalget har ligeledes fået udarbejdet en analyserapport omhandlende foreningsdeltagelse af børn/unge og frivillige. Såfremt der er økonomi i eventuelle tiltag fra rapportens anbefalinger, skal pengene indregnes i indstillingen om puljens anvendelse.

Økonomi:

Der er afsat midler.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2016
Børn -Kultur og Fritidsudvalget den 8. marts 2016

Beslutning:

Der indstilles at puljen på kr. 500.000,00 anvendes på følgende måde:

Konsulentbistand af udvikling af foreninger herunder evt. udvikling af foreningsmesse kr. 200.000,00
Kursustilskudspuljen forhøjes med kr. 135.000,00
Intregration og børn og unge i foreningslivet / fripas kr. 100.000,00
Årsmøde med foreningerne kr. 50.000,00
Temadag Folkeoplysningsudvalget kr. 15.000,00
65. Vejledende liste vedr. kursustilskud
Sagsnr.: 2014-014654
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger liste vedr. kurser eller elementer i kurser, der ikke ydes tilskud til.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender listen.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet en liste over udgifter vedr. kurser eller elementer af kurser, som ikke bliver dækket af kursuspuljen. Listen er tænkt som en vejledning til retningslinjerne og vil blive lagt på hjemmesiden som en vejledning.

Forvaltningen indstiller at der ikke ydes tilskud til følgende kursusudgifter:
Huslejeandel (kan søges i lokaletilskudspuljen)
Materialer
Specificeret bespisning
Dommerkurser

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 27.01.16

Beslutning:

Udsat til næste møde.
66. Fordeling af kursustilskud 2016
Sagsnr.: 2015-011022
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af kursustilskud for deltagere i kurser i perioden 01.11.2014 til 31.10.2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At der udbetales til de enkelte foreninger ud fra tilskudsskemaet med beregning, på grundlag af kursus- og transportudgifter maksimalt tilskud pr. person på kr. 1.150,00 svarende til 46% af retningslinjernes maks. kr. 2.500,00

Sagsbeskrivelse:

Der kan ifølge retningslinjerne for kursustilskud gives max. kr. 2.500,00 pr. person til kursus- og transportudgifter.

Foreningerne har søgt om tilskud for kr. 500.975,08, hvilket betyder, at der maks. kan udbetales 46% i tilskud pr. kursus. Det svarer til maks. 1.150,00 kr. pr. kursus.

Det kan oplyses, at puljen sidste år blev tilført kr. 150.000,00 fra puljen "Rekruttering og fastholdelse". Såfremt foreningerne skal kunne opnå fuld tilskud på maks. 2.500 pr kursus mangler puljen kr. ca. 270.000,00

Økonomi:

Den afsatte pulje til kursustilskud er i 2016 på kr. 230.100,-

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2016

Beslutning:

Det tilføres kr. 135.000,00 til kursuspuljen og forvaltningen udarbejder ny beregning.

Bilag:

67. Orientering til Folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2016-001157
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Orientering til Folkeoplysningsudvalget

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra formand for udvalget og forvaltningen i følgende sager:

1. Strib Udspring - og trampolin forening
2. Retninglinjer for Folkeoplysningsudvalget er godkendt.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2016.

Beslutning:

Taget til orientering.

LUKKEDE SAGER