Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Byrådet møde den 5. december 2016

Møde:
Byrådet
Mødetid:
5. december 2016 kl. 17:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Ove Andersen
Anton C. Petersen
Paw Nielsen
Lars Vigsø
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Allan Buch
Johannes Lundsfryd Jensen
Christian Martins Kromann
Jonathan Roed Kirkedal
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
Agnete Damkjær
Kim Lund
Mikkel Dragmose-Hansen
Peter Storm
John Kruse
Svend-Aage Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Kaj Johansen
Niels Bebe
Nicoline Damkjær
Flemming Worsøe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

404. Ny dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen
Sagsnr.: 2016-017014
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Trekantområdets Brandvæsen blev dannet pr. 1. januar 2016 af Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. Det indstilles, at der igangsættes en ny proces med at udarbejde en dimensioneringsplan for beredskabet i Trekantsområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • At der igangsættes en ny proces med at udarbejde en fælles dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen. Processen forventes tilendebragt i 2018
 • At der gives tillægsbevillinger i årene 2016-2018 jf. sagsfremstillingen
 • At tillægsbevillingerne finansieres således:
  - Beløbet på 1,01 mio. kr. i 2016 finansieres via merindtæger på kommuens rentekonto
  - Beløbet på 0,84 mio. kr. i 2017 findes der finansiering til i forbindelse med en budgetopfølgning i 2017
  - Beløbet på 0,66 mio. kr. i 2018 medtages i de tekniske tilretninger i forbindelse med budget 2018

Sagsbeskrivelse:

Beredskabskommissionen har på deres møde den 14. oktober tilsluttet sig en indstilling om (bilag 1), at der i perioden 2017 og 2018 gennemføres en proces med at fastlægge den fremtidige struktur og serviceniveau for det fælles beredskab. Dette arbejde skal resultere i en ny dimensioneringsplan som erstatning for den plan, der tidligere er blevet fremlagt i 2016.

Indstillingen indebærer, at der samlet set ikke ændres på den overordnede operationelle struktur i Trekantområdets Brandvæsen i perioden 2016 til 2018. Det har som konsekvens, at en del af de budgetterede årlige effektiviseringer i selskabet på 11,63 mio. kr. (2016-niveau) ikke kan opnås i disse år.

Med udgangspunkt i beredskabets støttefunktioner forventes det dog fortsat muligt at anvise et mindreforbrug i 2016 på 2,0 mio. kr. der, som følge af yderligere effektiviseringer af ikke-operationelle strukturer, stiger til 3,90 mio. kr. i 2017 og 5,87 mio. kr. i 2018.

Dette efterlader en budgetteret, men ikke-realiseret effektivisering i årene 2016 til 2018 på:

2016

2017

2018

9,63

7,98

6,26

Alle tal i mio. kr.

Denne ikke-realiserede effektivisering fordeles mellem de seks deltagende kommuner i henhold til indbyggertallet, jf. de oprindelige aftaler for selskabets økonomiske etablering. Dette giver følgende merudgift til beredskabet i Middelfart Kommune på:

2016

2017

2018

1,01

0,84

0,66

Alle tal i mio. kr.

Trekantområdets Brandvæsen indhenter i tillæg til ovenstående Beredskabsstyrelsens accept af, at det fælles selskab indtil videre fortsættes på stort set uændrede vilkår, og forelægger efterfølgende Beredskabsstyrelsens udtalelse for Beredskabskommissionen. Derudover igangsætter Trekantområdets Brandvæsen et arbejde med det formål at sikre kontraktforlængelse med Falck samt de Frivillige Sønderjyske Brandværn.

Fra 2019 kan den nye dimensioneringsplan eventuelt medføre, at effektiviseringsopgaven for Beredskabet justeres. Det kan derfor blive nødvendig at tage fordelingen af effektiviseringen fra 2019 og frem op til fornyet drøftelse blandt ejerkommunerne.

Økonomi:

Fremgår af sagsfremstillingen.

Såfremt tillægsbevillingerne ikke finansieres indenfor servicerammen, kan tillægsbevillingerne medføre en overskridelse af servicerammen og derved indebære en risiko for sanktion. 

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. november 2016
Byrådet den 5. december 2016

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.
Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.
Kim Lund deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

405. 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Sagsnr.: 2016-022573
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2016. Budgetopfølgningen oversendes nu til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives følgende bevillinger vedrørende kommunens drift:
  • At der på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 1,000 mio. kr. som følge af mindreudgifter på integrationsområdet.
  • At der på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 1,000 mio. kr. som følge af mindreudgifter til kontantydelse.
  • At der på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 2,400 mio. kr. som følge af mindreudgifter på fleksjobområdet.
  • At der på Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på 0,453 mio. kr. til dækning af merudgifter til administration på det specialiserde børn og ungeområde.
  • At der på Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område gives en negativ tillægsbevilling på 0,453 mio. kr. som følge af mindreudgifter til anbringelser.
 • At der til kommunens anlæg gives følgende bevillinger:
  • At der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 2,000 mio. kr. til finansiering af til- og ombygning af Skrillingeskolen, samt at rådighedsbeløbet frigives. Bevillingen fragår kassen.
  • At der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 1,300 mio. kr. til køb af pavillonerne på Skrillingeskolen, samt at rådighedsbeløbet frigives. Bevillingen fragår kassen. 
  • At der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,117 mio. kr. vedrørende renovering af Anna Trolles Skole. Bevillingen tilgår kassen.
  • At der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,183 mio. kr. til renovering af Ejby skole. Bevillingen tilgår kassen.
  • At der gives et tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb på 0,170 mio. kr. til Pulje til Klima- og energiprojekter i 2015, samt at rådighedsbeløbet frigives. Beløbet fragår kassen.
  • At der gives en negativ anlægsbevilling og negativt rådighedsbeløb på 0,170 mio. kr. på anlægsprojektet Pulje til Naturprojekter 2014. Beløbet tilgår kassen.
  • At der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 2,000 mio. kr. til Pulje til foranalyse og indledende investeringer i affaldsområdet, samt at rådighedsbeløbet frigives. (Rådighedsbeløbet finansieres fra det afsatte beløb på investeringsoversigten).

Sagsbeskrivelse:

Årets 4. budgetopfølgning er udarbejdet pr. 30. september 2016.

Det samlede resultat af budgetopfølgningen er et mindreforbrug på det skattefinansierede drift på 13,9 mio. kr.

Heraf tegner det budgetgaranterede område sig for et mindreforbrug på 7,7 mio. kr., mens der på serviceområdet forventes et mindeforbrug på 6,2 mio. kr.

Opbrudt på forvaltningsområder forventer Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Miljø- og Energiudvalget merforbrug på service, mens Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børn-, Kultur og Fritidsudvalget samt Teknisk udvalg forventer et mindreforbrug på service.

Afvigelserne på driften fordeler sig således på udvalgsområderne:

Driftsområdet
(afvigelser i t. kr.)

Forventet afvigelse
(total)

 

Forventet
afvigelse
(service)

Forventet
afvigelse(budgetgar.  
omr. samt overførsler)

Økonomiudvalget

-2.350

-2.350

0

Beskæftigelsesudvalget

-4.400

-2.400

-2.000

Skoleudvalget

925

925

0

Børn-, unge-, og fritidsudvalget

-2.084

-2.084

0

Social- og sundhedsudvalget

-4.379

1.293

-5.672

Teknisk udvalg

-2.180

-2.180

0

Miljø- og Energiudvalget

618

618

0

Total

-13.850

-6.178

-7.672

Finansbudgettet har i årets første tre kvartaler været begunstiget af ekstraordinært gode afkast på værdipapirporteføljen. Det betyder, at finansindtægterne netto forventes at være 5,1 mio. kr. højere end budgetforudsat. 

På anlægssiden er forvaltningerne, i forbindelse med budgetopfølgningen, blevet bedt om at lave en særlig tæt gennemgang af det forventede forbrug på anlæg. Som konsekvens af budgetopfølgningen nedjusteres prognosen for det forventende merforbrug på anlæg med hele 25,3 mio. kr. i forhold til 3. budgetopfølgning. Merforbruget på anlæg forventes nu at beløbe sig til 28,5 mio. kr. i 2016 i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud.

Det er væsentligt at anføre, at merforbruget på anlæg alene skyldes periodeforskydninger og ikke udtryk for, at den samlede anlægsramme overskrides. Merforbruget på anlæg i 2016 trækkes af rådhusbyggeriet, som i alt tegner sig for et merforbrug på 33,2 mio. kr., mens anlægsudgifterne på andre områder, herunder skoleanlæg, ligger på et lavere niveau end budgetforudsat.

Samlet set forventes resultatet af den skattefinansierede drift (nettofinansieringen fratrukket resultatet af skattefinansieret drift og anlæg) at beløbe sig til et merforbrug på 9,6 mio. kr. Mindreforbruget på skattefinansierede drift og øvrigt anlæg kan således langt hen ad vejen opveje likviditetstrækket fra rådhusbyggeriet.

Økonomi:

Den økonomiske virkning af de indstillede bevillingsforslag i forhold til sanktionslovgivningen er følgende: 

 • Bevillingerne på driften: 2,4 mio. kr. af den negative tillægsbevilling på driften vedrører skattefinansieret service, mens 2,0 mio. kr. vedrører det budgetgaranterede område. En negativ tillægsbevilling til service øger som udgangspunkt kommunens sikkerhedsmargin i forhold til en mulig regnskabssanktion.
 • Bevillingerne på anlæg: Bevillingerne løfter ikke anlægsniveauet i forhold til det planlagte. Anlægsbevillingerne er alene udtryk for omprioriteringer indenfor det samlede driftsområde, samt frigivelse af budgetlagte anlægskroner fra investeringsrammen. Der er ikke regnskabssanktion på anlæg i 2016.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. november 2016
Byrådet den 5. december 2016

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Byrådet 7. november 2016 kl. 17:00
Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.

Bilag:

406. Styrelsesvedtægt for Middelfart Kommune - 1. behandling
Sagsnr.: 2016-023577
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Byrådet vedtager selv sin styrelsesvedtægt, og vedtægten - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • At det udarbejdede forslag godkendes og oversendes til 2. behandling i Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Som følge af mindre tilpasninger af den administrative organisation skal der samtidig ske en tilpasning af den politiske organisation - og dermed styrelsesvedtægten for Middelfart Kommune.

Forslaget indebærer følgende ændringer:

 • Ad § 14, stk. 3: Tilføjet følgende opgave under Beskæftigelses- og Arbejdsmarketsudvalgets opgaveportefølje: "produktionsskoler".
 • Ad § 15, stk. 2: PPR slettes fra Skoleudvalgets opgaveportefølje og overflyttes til Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets opgaveportefølje.
 • Ad § 15, stk. 2: Tilføjet følgende opgave under Skoleudvalgets opgaveportefølje: "statsbidragspligtige uddannelser (privatskoler og efterskoler)".
 • Ad § 16, stk. 2: Tilføjet følgende opgaver under Børn, Kultur- og Fritidsudvalgets opgaveportefølje: "Tandplejen (almen tandpleje og specialtandpleje)" og "PPR".
 • Ad § 19, stk. 2: Tilføjet følgende opgave under Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje: "særligt tilrettelagt undervisningsforløb (STU)".

Forslaget træder i kraft pr. 2. januar 2017.

Forslaget til styrelsesvedtægt - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Byrådet skal underrette Tilsynsmyndigheden om den vedtagne styrelsesvedtægt og eventuelle ændringer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Handicaprådet og Ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. november 2016
Byrådet - 1. behandling den 5. december 2016
Byrådet - 2. behandling den 2. januar 2017

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.
Oversendes til Byrådets 2. behandling 2. januar 2017.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00
Byrådet 2. januar 2017 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.
Oversendes til Byrådets 2. behandling 2. januar 2017.

Bilag:

407. Godkendelse af byggeregnskab for Teglværket Seniorbo
Sagsnr.: 2016-023684
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligforeningen Civica har opført seniorbofællesskabet Teglværket Seniorbo afd. 130 i Middelfart. Civica har derfor fremsendt et byggeregnskab (skema C) med tilhørende revisorerklæring til godkendelse. I forbindelse med det færdige byggeri skal Byrådet godkende skema C, herunder endelig husleje samt garantistillelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at skema C (byggeregnskabet) for afdeling 130 Teglværket Seniorbo godkendes
 • at den endelige husleje på 965 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter godkendes
 • at den endelige anskaffelsessum på 35.597.000 kr. godkendes
 • at økonomiudvalget og Byrådet godkender, at der stilles en endelig kommunegaranti på 62,54% for det støttede lån  på 32.111.000 kr. i Teglværket Seniorbo.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Byråd godkendte i september 2014 opførelsen af 18 almene ældreboliger på Teglværksgade. Boliger, som skulle skabe rammen for et nyt seniorbofællesskab i Middelfart by.
I april 2016 var den sidste bolig klar til indflytning, og alle boliger i det nye seniorbofællesskab er pt. udlejet.

Den endelige anskaffelssesum blev på knap 35,6 mio. kr. hvilket er knapt 900 tkr. mindre end planlagt i skema B. Dette indebærer, at den endelige husleje også falder fra 1.084 kr. pr m2 til 965 kr. pr m2 ekskl. diverse forbrugsafgifter.

Økonomi:

Opførelsen af de 18 almene ældreboliger kræver en kommunegaranti på de støttede lån svarende til ca. 20 mio. kr. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Høring:

Ingen høring er foretaget, da der er tale om godkendelse af et byggeregnskab.

Behandlingsplan
Økonomiudvalg den 28. november 2016
Byråd den 5. december 2016.

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.

408. Tilsagn til opførelse af boliger på Skrillingevej i Middelfart
Sagsnr.: 2016-017437
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Boligforeningen Lillebælt søger tilsagn til at opføre 27 familieboliger og 20 familieboliger med tilskud på Skrillingevej i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives tilsagn til Boligforeningen Lillebælt til at opføre 27 familieboliger og 20 familieboliger med tilskud på Skrillingevej (matr.nr. 67 og 68, Skrillinge By, Kauslunde). Anskaffelsessum på kr. 72.645.500 godkendes.
 • At der godkendes en maksimal kommunal garantistillelse på kr. 65.380.900
 • At foreløbig husleje på kr. 860 pr. m2 eks. forbrug godkendes

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har på møde i august 2016 godkendt salg af jordstykke matr.nr. 67 og 68 ved Skrillingevej i Middelfart til Boligforeningen Lillebælt til opførelse af almene boliger. Overtagelsen er fastsat til 1/8 2017.

Boligforeningen Lillebælt har efterfølgende fremsendt Skema A til godkendelse. Der er tale om et byggeprojekt i 2 etaper på i alt 47 almennyttige boliger. 1. etape består i opførelsen af 27 almennyttige familieboliger og 2. etape består i opførelsen af 20 familieboliger med tilskud ("flygtningeboliger").

Der kan maksimalt godkendes kr. 72.645.500 i anskaffelsessum. Anskaffelsessummen finansieres som følger:
Realkreditlån 88 %: kr. 63.927.900
Kommunal grundkapitallån 10 %: kr.7.264.600
Beboerindskud 2%: kr. 1.453.000   

Ud over det kommunale grundkapitallån, som opkræves af Landsbyggefonden, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af ejendommens værdi. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet).

Af Skema A fremgår, at huslejen foreløbig er beregnet til kr. 860 pr. m2. Økonomien for projektet, jf. Skema A er som følger:

Grundudgifter: kr. 13.157.500.
Entrepriseudgifter: kr. 50.454.000.
Omkostninger: kr. 7.796.000
Gebyr: 1.238.000
Anskaffelsessum: 72.645.500             

Økonomi:

Finansieringen af grundkapitalen på kr. 7.264.600 sker primært ved salgsindtægt på kr. 7.050.00 for jordstykke. Derudover har Byrådet afsat et årligt beløb på 3 mio kr. til indskud i nyt alment boligbyggeri, som finansierer retsbeløbet.  

For den del af byggeriet, der vedrører etablering af billigboliger med tilskud (flygtningeboliger) vil Middelfart Kommune, jf. bekendtgørelse 403 af 21. april 2016 om tilskud til etablering af almene familieboliger, der kan forbeholdes flygtninge, få en del af udgiften til grundkapital refunderet. Tilskuddet opgøres endeligt og ydes efter kommunens godkendelse af Skema B.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. november 2016
Byrådet den 5. december 2016

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.

409. Godkendelse af vandafledningsbidrag 2017 for Middelfart Spildevand A/S
Sagsnr.: 2016-024597
Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

Præsentation:

Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidraget for 2017. Taksten skal godkendes af Middelfart Kommune. Ved behandling af taksten skal Byrådet udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder det udkast til økonomisk ramme, som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Den økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter, som Middelfart Spildevand må opkræve i 2017. Byrådet skal ikke tage stilling til vandafledningsbidragets størrelse.

Forvaltningen foreslår:

At vandafledningsbidraget som Middelfart Spildevand A/S har fastsat godkendes. Bidraget for 2017 er på:
 • 44,52 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3 
 • 37,40 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
 • 23,15 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2017 til:

 • 44,52 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
 • 37,40 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3 
 • 23,15 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

I forhold til taksten for vandafledningsbidraget for 2016 er det:
 
    • en stigning på 1,45 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3 
    • et fald på 0,51 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3 
    • et fald på 4,42 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3
 
Vandafledningsbidraget følger den trappebetalingsmodel, der blev indført ved lov pr. 1. januar 2014, og som indfases gradvist i perioden fra 2014-2018. Trappemodellen indebærer, at der gives rabat til ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. I 2017 betyder det, at disse ejendomme får 16 % rabat for den del af forbruget, der ligger fra 501 m3 til 20.000 m3, og 48 % i rabat for den del af forbruget, der ligger over 20.000 m3. Kun ca. 1% af kunderne har tilmeldt sig ordningen.

Forsyningssekretariatet fastsætter en økonomisk ramme for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Middelfart Spildevand er omfattet af vandsektorloven, og skal derfor overholde den økonomiske ramme, som Forsyningssekretariatet fastsætter for selskabet. Den økonomiske ramme udgør de samlede årlige indtægter som Middelfart Spildevand må opkræve i 2017.

Forsyningssekretariatet har den 15. november 2016 udsendt et udkast til afgørelse om den økonomiske ramme for 2017. Udkastet er sendt i høring med to ugers høringsfrist. Forvaltningen forventer ikke, at Forsyningssekretariatets endelige afgørelse om den økonomiske ramme afviger fra udkastet.

I henhold til Betalingsloven skal kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvorfra spildevandsforsyningsselskabet modtager spildevand, en gang årligt godkende de kubikmetertakster og faste bidrag som spildevandsforsyningsselskabet fastsætter. Kommunalbestyrelsen skal udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder den økonomiske ramme Forsyningssekretariatet har udmeldt, ikke bidragets størrelse.

Forvaltningen vurderer, at taksten for vandafledningsbidraget for 2017 for Middelfart Spildevand A/S overholder Forsyningssekretariatets udkast til den økonomiske ramme. Hvis vandafledningsbidraget for 2017 for Middelfart Spildevand A/S, mod forventning, ikke overholder Forsyningssekretariatets endelige afgørelse om den økonmiske ramme, vil sagen blive fremlagt igen.  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. november 2016
Byrådet den 5. december 2016

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.
Kaj Piilgaard Nielsen, Anton Petersen, Flemming Worsøe og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.
Kaj Piilgaard Nielsen, Anton Petersen, Flemming Worsøe og Allan Buch deltog ikke i sagens behandling.

410. Nedsættelse af Lokaludvalg for Kauslunde, Gamborg og Svenstrup
Sagsnr.: 2016-020704
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Borgerne i Kauslunde, Gamborg og Svenstrup holdt stiftende generalforsamling for et lokaludvalg for området.

Forvaltningen foreslår:

 • at Lokaludvalget for Kauslunde, Gamborg, Svenstrup og nærmeste Omegn godkendes som nyt lokaludvalg i Middelfart Kommune.
 • at vedtægterne for lokaludvalget godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Borgerne i Kauslunde, Gamborg og Svenstrup nedsatte et lokaludvalg for området på den stiftende generalforsamling den 25. oktober 2016. Lokaludvalget blev nedsat i overensstemmelse med "Rammer for lokaludvalg 2014-2017", og lokaludvalget indstilles derfor til godkendelse.
De valgte medlemmer har konstitueret sig som følgende:
 • Formand Maria Nielsen, Mølleløkken 43, 5500 Middelfart
 • Næstformand John Brochstedt, Svinøvej 70, 5500 Middelfart
 • Kasserer Jørgen D. Knudsen, Gamborgvej 30, 5500 Middelfart
 • Sekretær Thomas Flach, Koesmosevej 64, 5500 Middelfart
 • Bestyrelsesmedlem Torben Nielsen, Svenstrup Strand 1, 5500 Middelfart
 • 1. suppleant Morten Rode, Kauslundevej 15, 5500 Middelfart
 • 2. suppleant Lone Flak, Kauslundevej 23, 5500 Middelfart

Lokaludvalgets vedtægter er i overenstemmelse med "Rammer for lokaludvalg 2014-2017" og indstilles derfor til godkendelse.

Økonomi:

Hvert lokaludvalg modtager hvert  år 3.000 kr. til udvalgets drift. Beløbet betales fra Stabens pulje til lokaludvalgene og ligger inden for den økonomiske ramme.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget den 28. november 2016
Byrådet den 5. december 2016

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.

Bilag:

411. Landdistriktspulje 2017
Sagsnr.: 2016-024774
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Tilskudskriterier, betingelser og procedure for landdistriktspuljen 2017 skal godkendes.

Forvaltningen foreslår:

 • at tilskudskriterier, betingelser og procedure godkendes
 • at der maks uddeles 750.000 kr., som er afsat på anlægsbudgettet 2017
 • at de uforbrugte midler til mellemfinansiering på 50.000 kr. fra puljen 2016 bliver overført til 2017 og reserveret til samme formål.

Sagsbeskrivelse:

Landdistriktspuljen 2017 har til formål at støtte lokaludvalg, LAG MANK, foreninger, klubber, organisationer og lignende i at gennemføre projekter, der gavner landområderne i Middelfart Kommune.

Foreslåede TILSKUDSKRITERER:
Der kan støttes projekter, som fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, børne-/unge-aktiviteter, integration, bosætning, generel erhvervsfremme. Der prioriteres de projekter, som dækker over flere støtteområder.

Der foreslås følgende BETINGELSER for puljen:

 • Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne.
 • Der kan kun gives støtte til projekter i landområder, dvs. i områder uden for Middelfart by og Strib.
 • Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have tilvejebragt min. 20 % af finansieringen, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde/sponsorer mv.
 • Frivilligt arbejde (af foreningens/klubbens medlemmer) kan ikke anvendes som medfinansiering.
 • Der kan bevilliges maks. 50 % af de samlede projektomkostninger.
 • Projektet skal have et bredt folkeligt fokus.

Det foreslås derudover:

 • at der uddeles tilskud til: anlægsudgifter, inventar, redskaber, materialer, konsulenthonorar til fagspecifikke, essentielle opgaver
 • at der IKKE uddeles tilskud til: udgifter, som ikke er projektrelateret,udgifter som vurderes til at være for høje og løn/honorar til projektleder/projektkoordinator
 • at ansøgere også kan søge om tilskud på 5.000 kr. til gebyret for byggesagsbehandling.

PROCEDURE
Annocering af puljen sker, så snart godkendelsen foreligger. Ansøgningsfristen bliver den 3. maj 2017, og ansøgningsmaterialet offentliggøres senest 6 uger før fristen. Ansøgningerne behandles i ØU den 22.5.2017 og i Byrådet den 29.5.2017. Umiddelbart efter afgørelsen får ansøgerne begrundet svar på ansøgningerne.
Vedr. udbetaling indstilles, at tilskuddet kan komme til udbetaling, så snart projektet er fuldfinansieret og under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser er indhentet. Tilskuddet betales tilbage, hvis projektet skulle være overfinansieret.
Ved projektafslutning sender ansøgerne projektregnskab inkl. bilag til kommunen, og eventuelle uforbrugte midler betales tilbage. Udførlig procedure i bilaget.

Økonomi:

Der er i alt 750.000 kr. til uddeling.

Der er 50.000 kr. fra 2016-puljen, som var reserveret til mellemfinansiering af projekter og som ikke blev uddelt. Det foreslås, at pengene overføres til 2017-puljen og bruges til samme formål.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget den 28. november 2016
Byrådet den 5. december 2016

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Der skrives deleøkonomi ind i kriterierne.
Indstilles til godkendelse.
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Der skrives deleøkonomi ind i kriterierne.
Indstilles til godkendelse.
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.

Bilag:

412. Vækst-, innovations- og initiativpulje 2017
Sagsnr.: 2016-021829
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Tilskudskriterier, betingelser og procedure for vækst-, innovations- og initiativpuljen skal godkendes.

Forvaltningen foreslår:

 • at tilskudskriterier, betingelser og prodecure godkendes
 • at der uddeles maks. 250.000 kr., som er afsat i budget 2017 

Sagsbeskrivelse:

Puljen har til formål at støtte innovative initiativer, der fremmer erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse i Middelfart Kommune. Puljen henvender sig til klynger af private virksomheder, brancheorganisationer, brancheforeninger, erhvervsdrivende foreninger og lign.

Foreslåede kriterier
Middelfart Kommune kan ifølge kommunefuldmagten fremme initiativer, som kan betragtes som generel erhvervsudvikling, dvs. initiativer der kommer flere virksomheder til gode. Der kan således ikke gives støtte til enkeltvirksomhedernes individuelle økonomiske interesser. 
Middelfart Kommune kan fremme initiativer/projekter/tiltag, som

 • skaber arbejdspladser
 • bidrager til vækst og produktivitet
 • sikrer et alsidigt og højere uddannelsesniveau
 • udvikler virksomhederne i en grøn og bæredygtig retning
 • fokuserer på netværk og samarbejde
 • understøtter produktionsvirksomheder
 • tiltrækker produktionsvirksomheder
 • forebygger og reducerer klimakrisen

Der prioriteres de projekter, som dækker over flest støtteområder, som har flest partnere, som vurderes at have den største effekt på beskæftigelsesfremme, som vurderes at have det største potentiale for vækst og som vurderes til at være mest innovative.

Foreslåede betingelser
- Projektet skal ligge inden for støtteområderne.
- Der kan tildeles maks. 50 % af de samlede projektomkostninger.
- Der skal aflægges særskilt regnskab for projektet.

Særlige forhold
Ansøgerne må gerne indgå samarbejde med offentlige partnere, dog vil disse ikke kunne få del i tilskuddet.

Procedure
Det foreslås at følge proceduren for landdistriktspuljen 2017. (Udførlig procedure også i vedhæftede bilag.)

Økonomi:

Der er afsat 250.000 kr. i budget 2017.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget den 28. november 2016
Byrådet den 5. december 2016

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Der skrives deleøkonomi ind i kriterierne.
Indstilles til godkendelse.
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Der skrives deleøkonomi ind i kriterierne.
Indstilles til godkendelse.
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.

Bilag:

413. Godkendelse af takster for 2017 for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)
Sagsnr.: 2016-023367
Sagsbehandler: Anders Bo Jensen

Præsentation:

Modtagestationen for farligt affald, Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) har fremsendt budget og takster for 2017. Modtagestationens takster skal godkendes af interessentkommunernes byråd hvert år. Budget for 2017 vedlægges til orientering.

Forvaltningen foreslår:

 •  At Motas takster for 2017 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Af vedtægterne for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) fremgår det, at de af repræsentantskabet indstillede gebyrer fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår. Repræsentantskabet for Motas har på et møde den 24. maj 2016 vedtaget at fremsende Motas´ takster for 2017 til behandling i interessentkommunerne. Oversigt over takster for 2017 er vedlagt som bilag.

Motas´ udgifter skal dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet. Motas administrerer 4 driftsordninger (driftsordning, lille/landbrugsordning, klinisk risikoordning og tømningsordningen). Taksterne fremgår af den vedlagte takstoversigt.

Udgangspunktet for budget 2017 har været, at tidligere års overskud skal reduceres til stort set 0 eller et mindre underskud. Derfor reduceres administrationsgebyret, som interessentkommunerne opkræver hos virksomhederne i interessentkommunerne, med ca. 550.000 kr. Beløbet fordeles som tidligere år i forhold til antal virksomheder der kan opkræves hos i de enkelte kommuner. Middelfart Kommmune indregner denne udgift i det generelle administrationsgebyr, som opkræves pr. virksomhed en gang årligt. Derudover budgetteres med et underskud på administrationsgebyrordningen på 122.000 kr., som modvirkes ved tilbageførsel af tidligere års for meget opkrævede gebyrer på samme beløb.

Taksterne/priserne i forhold til kunderne for 2017 er uændrede i forhold til 2016, idet der ikke forventes at ske større ændringer i antal afhentninger, antal tømninger, affaldsmængder m.v. inden for nogen af de 4 driftsordninger.

Den nye takst for "Afhentning og håndtering af røde kasser", som blev indført i 2016, er ikke blevet aktuel, hvorfor den udgår indtil videre.

Totalt budgeteres der ekskl. afskrivninger med et overskud på driften på 144.000 kr. før afskrivninger og efter afskrivninger med et underskud på 91.000 kr.

Økonomi:

Motas´ udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet.

Takster til dækning af Modtagestationens omkostninger til transportører og behandlere opkræves direkte ved selskabets kunder efter udførelse af den relevante ydelse. Middelfart Kommune er kunde hos Motas, og betaler for de ydelser, som Motas udfører for kommunen. Derudover påvirkes interessentkommunerne, herunder Middelfart Kommune, ikke økonomisk.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og energiudvalget den 9. november 2016.
Økonomiudvalget den 28. november 2016.
Byrådet den 5. december 2016

Miljø- og Energiudvalget den 9. november 2016
Udvalget indstiller forvaltningens forslag
Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Anbefales godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens forslag.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Anbefales godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.

Bilag:

414. Revision af vedtægter for Middelfart Ungsdomsråd
Sagsnr.: 2016-022295
Sagsbehandler: Anne Hammershøj Beck

Præsentation:

Efter sammenlægning af Musikskolen, 10 éren og Ungdomsskolen er der behov for at revidere Ungdomsrådets vedtægter.

Forvaltningen foreslår:

 • At Ungdomsrådets forslag til vedtægtsændringer godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Musikskolen, 10éren og Ungdomsskolen er blevet sammenlagt under fælles ledelse og bestyrelse.

Den nye bestyrelse er sammensat således at Ungdomsrådet har et fuldgyldigt medlem i bestyrelsen og ikke " to repræsentanter med taleret og uden stemmeret" som tilfældet var før sammenlægningen. Det er derfor nødvendigt at revidere Ungdomsrådets vedtægter i overensstemmelse hermed. Ungdomsrådet har derfor taget initiativ til at vedtægterne revideres. Ifølge vedtægterne skal ændringsforslag fra Ungdomsrådet forelægges Byrådet til godkendelse

Herudover ønskes en revision af bestemmelsen i  vedtægternes § 8 om dialog, således at det fremgår, at Ungdomsrådet  fremover ikke skal forelægge en årsrapport for udvalget, men alene en status.
 
Konkret er der tale om følgende ændringsforslag:

§6
Ungdomsrådet

Hidtidige vedtægter:
To repræsentanter fra Ungdomsrådet deltager i Ungdomsskolebestyrelsens møder med taleret og uden stemme ret.

Ændringsforslag:
Ungdomsrådet vælger, af og blandt sine medlemmer, et medlem til Middelfart Musik- og Ungdomsskoles bestyrelse.

§ 8
Dialog

Hidtidige vedtægter:
Ungdomsrådet refererer til Børn-, Unge- og Fritidsudvalget og udarbejder en årsrapport, der forelægges udvalget.

Ungdomsrådet arrangerer sammen med Børn-, Unge og Fritidsforvaltningen et årligt dialogmøde med Byrådet.

Ændringsforslag:
Ungdomsrådet refererer til Skoleudvalget og forelægger en status for udvalget en gang om året.

Ungdomsrådet arrangerer sammen med Børn-, Kultur og Fritidsforvaltningen et årligt dialogmøde med Byrådet.Økonomi:

Ingen bemeærkninger

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016
Skoleudvalget den 8. november 2016
Økonomiudvalget 28. november 2016
Byrådet 5. december 2016

Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. november 2016
Godkendt som indstillet.
Peter Storm deltog ikke i behandlingen af punktet

Beslutning Skoleudvalget den 8. november 2016
Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Anbefales godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. november 2016 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. november 2016 kl. 15:45
Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. november 2016 kl. 13:15

Godkendt som indstillet.

Peter Storm deltog ikke i behandlingen af punktet.

Skoleudvalget 8. november 2016 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Anbefales godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.

Bilag:

2016-022295-4201610260925.pdf
415. Ændring af vedtægter i Vestfyns Affalds Deponi - VAD
Sagsnr.: 2016-001440
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (VAD) er et fælleskommunalt selskab, som primært varetager nedlukning af deponiet i Vejlby, Middelfart. Der er en bestyrelse med repræsentanter for de 2 ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Der har været et ønske fra VAD's bestyrelse om at gøre antallet af bestyrelsesmedlemmer mindre, for at give mulighed for at opkræve et årligt grundgebyr til dækning af nedlukning og efterbehandling af det tidligere deponi. Det kræver en ændring af vedtægterne.

Der er udarbejdet et forslag til vedtægter som vil kunne træde i kraft 1. januar 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At det vedlagte forslag til reviderede vedtægter vedtages

 • At Byrådet udpeger to medlemmer til bestyrelsen

Sagsbeskrivelse:

VAD er et fælleskommunalt affaldsselskab godkendt efter kommunestyrelseslovens § 60. VAD er organiseret som et interessentskab med 2 interessenter – Middelfart Kommune og Assens Kommune. Interessenterne hæfter ud fra leveringsretten for deponeringsegnet affald i henhold til indbyggertallet pr. 1. januar 2006 i de gamle ejerkommuner, således at Assens hæfter for 31 % og Middelfart for 69 %. Interessenterne ejer i fællesskab matriklen, der har været anvendt til deponi.
 
VAD ejer Vejlby Deponi, som er under nedlukning og efterbehandling. Vejlby Deponi er beliggende i Middelfart Kommune. Driftsopgaverne varetages af Middelfart Kommunes affaldsområde. VAD har ingen ansatte.
VAD varetager derudover i dag behandling, sortering og oparbejdning af haveaffald for interessenterne.

Det foreslås, at nye tiltag – behandling, sortering og oparbejdning af affald herunder haveaffald ændres til et sekundært formål for VAD i de nye vedtægter. Derudover indgår det i den nuværende formålsbestemmelse i vedtægterne, at selskabet kan igangsætte nye tiltag indenfor behandling, sortering og oparbejdning af affald. I praksis er der dog pt. ingen opgaver fra interessenterne til nye tiltag. 

De gældende vedtægter indeholder også muligheder for udvidelse af deponiet og optagelse af nye samarbejdskommuner om deponiet. Deponiet fik den 30. marts 2009 en nedluknings- og efterbehandlingsplan, hvorfor disse muligheder ikke er relevante mere. Mulighederne er derfor ikke medtaget i forslag til nye vedtægter.
 
Imens deponiet var aktivt, blev der ikke sat midler til side til perioden for nedlukning og efterbehandling. I de nuværende vedtægter er der ikke taget højde for dækningen af udgifterne til især perkolatbehandlingen. Tidshorisonten for fortsat perkolatbehandling er 30-50 år. Til dækning af udgifterne til perkolatbehandlingen foreslås det, at der indføres et årligt grundgebyr for ejerkommuner med fordelingsnøglen 31/69 (Assens/Middelfart). Dette svarer til modellen i vedtægter for FAKS, hvor Middelfart Kommune er medejer af deponiet i Sandholt Lyndelse.
 
VAD ledes i dag af en bestyrelse af politiske repræsentanter fra de 2 ejerkommuner, således at hver kommune udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer. Middelfart udpeger en af sine repræsentanter til formand for VAD's bestyrelse. Med hensyn til organiseringen foreslås VAD fremover ledet af en bestyrelse med 2 politiske repræsentanter fra hver af de 2 kommuner. Formanden for bestyrelsen vælges fortsat af Middelfart Kommunes kommunalbestyrelse. I bestyrelsesmøderne deltager også en embedsmand uden stemmeret fra hver kommune. Embedsmændenes rolle er at rådgive bestyrelsen.

Deltagelse i VAD's bestyrelse udløser ikke honorar. Middelfart kommunes nuværende repræsentanter er Agnete Damkjær, Kaj Piilgaard Nielsen og Paw Nielsen.
 
Vedtægterne har været forelagt statsforvaltningen til en forhåndsgodkendelse i oktober 2016. Statsforvaltningen har pr. 14. oktober 2016 forhåndsgodkendt de foreslåede vedtægter.
 
Forslaget til vedtægter er godkendt af VAD's bestyrelse.

Økonomi:

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal ”hvile i sig selv".

Høring:

Der er ikke foretaget høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og energiudvalget - 9. november 2016
Økonomiudvalget - 28. november 2016
Byrådet - 5. december 2016

Miljø- og Energiudvalget - 9. november 2016.
Udvalget indstiller at vedtægterne godkendes
Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Anbefales godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 9. november 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller, at vedtægterne godkendes.

Paw Nielsen var fraværende på grund af deltagelse i møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Anbefales godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.

Bilag:

416. Anlæg Kastanieborgen og Naturhaven
Sagsnr.: 2016-023318
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Udvidelse af anlægsbudget for kastanieborgen og Naturhaven.

Forvaltningen foreslår:

• At anlægsopgaven igangsættes på Kastanieborgen og Naturhaven med en samlet anlægssum på 6,6 mio. kr.
• At merbevillingen finansieres ved omprioriteringer indenfor den samlede anlægsramme i 2017/2018
• At merudgiften på 1,7 mio. kr. bevillingsmæssigt håndteres ved første budgetopfølgning 2017

Sagsbeskrivelse:

Anlægsopgaven i Kastanieborgen og Naturhaven væsentlig dyrere end forventet på grund af stigende priser på håndværkerydelser og afledte udgifter til arkitekt.

Der er afsat 4,9 mio. kr. til de to projekter.

Der har været licitation, og prisen for projekter i den kvalitet, som Byrådet har fastlagt er 6,6 mio. kr. – altså en merudgift på 1,7 mio. kr. i forhold til de vedtagne budgetter.

Børnene er flyttet ud af de nuværende rammer, så arbejderne kan komme hurtigt i gang.

Der er derfor behov for at tage stilling til, om arbejderne skal  igangsættes nu eller processen sættes på hold.

Der udestår en økonomisk udfordring på de nævnte 1,7 mio. kr.

Efter aftale med Økonomiudvalget kan der fremskaffes finansiering med på følgende måde:

Overførsel af en del af anlægsbudgettet til skolerenoveringer i 2017 til børnehaveprojekter mod en tilsvarende forhøjelse af skoleanlægsbudgettet i 2018 finansieret af den uforbrugte anlægslægspulje i 2018.

Dette vil ikke have konsekvenser for fremdrift eller kvalitet i skoleprojekterne, idet det alene er en finansieringsmæssig forskydning.

Økonomi:

De bevillingsmæssige konsekvenser af anlægsarbejdet håndteres i forbindelse med 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2017.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2016
Økonomiudvalget den 28. november 2016
Byrådet den 5. december 2016

Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 15. november 2016
Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Anbefales godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 15. november 2016 kl. 12:00
Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 15. november 2016 kl. 12:00

Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Anbefales godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.

417. Udkast til Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017
Sagsnr.: 2016-021316
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes strategiske dokument i forhold til at sikre arbejdsløse får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der ruster den enkelte til at komme i beskæftigelses eller uddannelse.
Beskæftigelsesplanen skal således være med til at styrke indsatsen for at understøtte at flere personer får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan for 2017.

Sagsbeskrivelse:

I Middelfart Kommues beskæftigelsesplan for 2017 er der lokalt fokus på:

 • Virksomhedsservice
 • Udsatte ledige - kontanthjælpsmodtagere
 • Flygtninge
 • Unge forsikrede ledige
 • Unge på uddannelseshjælp
 • Sygemeldte borgere
 • Ressourceforløb - særlig tilrettelagt virksomhedsindsats (STV)

Samtidig tager beskæftigelsesplanen for 2017 højde for de landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren:
1) Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2) Flere unge skal have en uddannelse
3) Borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet
4) Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2016
Økonomiudvalget den 28. november 2016
Byrådet den 5. december 2016

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2016
Godkendt med kommentarer, der indarbejdes i planen
Sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet

Økonomiudvalget den 28. november 2016
Anbefales godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 16. november 2016 kl. 08:00
Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 16. november 2016 kl. 08:00

Godkendt med kommentarer, der indarbejdes i planen.
Sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet

Økonomiudvalget 28. november 2016 kl. 14:00

Anbefales godkendt
John Kruse deltog ikke i sagens fremstilling

Byrådet 5. december 2016 kl. 17:00

Godkendt.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

418. Revision
419. Køb af ejendom
420. Salg af ejendom
421. Nature Energy