Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Byrådet møde den 3. oktober 2016

Møde:
Byrådet
Mødetid:
3. oktober 2016 kl. 17:00
Tilstede:
Ove Andersen
Agnete Damkjær
Svend-Aage Nielsen
Flemming Worsøe
Kaj Piilgaard Nielsen
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Kaj Johansen
Niels Bebe
Peter Storm
Bo Juul Nielsen
Nicoline Damkjær
Anni B. Tyrrestrup
Paw Nielsen
Steen Dahlstrøm
Kim Lund
Morten Weiss-Pedersen
Anton C. Petersen
John Kruse
Regitze Tilma
Jonathan Roed Kirkedal
Johannes Lundsfryd Jensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Jens Backer Mogensen
Fraværende:
Allan Buch

ÅBNE SAGER

386. Garantiforpligtigelser i forbindelse med renovering af Østre Hougvej kollegiet
Sagsnr.: 2016-017423
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Økonomiudvalget har d. 1. juli 2016 godkendt en udvidelse af den kommunale garantiramme vedr. helhedsplanen for Østre Hougvej Kollegiet. Den tidligere sagsfremstilling er uheldigt formuleret, og i mellemtiden er der desuden opdaget en fejl i størrelsen af lånegarantier, hvilket der nu rettes op på.

Forvaltningen foreslår:

 • At den kommunale garanti på de støttede lån udvides med 1,5 mio. kr. og med 50% regaranti fra Landsbyggefonden
 • At den kommunale garanti på de udstøttede lån udvides med 150.000 kr.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget har d. 1. juli godkendt at udvide den kommunale garantiramme på 750.000 kr. vedr. de støttede lån i et renoveringsprojekt mellem Landsbyggefonden, Civica boligforening og Middelfart Kommune. Der burde i sagsfremstillingen have stået, at den samlede kommunale garantiramme for de støttede lån i projektet skulle udvides med 1,5 mio kr. med 50% regaranti for Landsbyggefonden set i forhold til oprindelige projektbudget ved skema A.
Ovenstående betyder, at antaget at den kommunale garanti bliver aktiveret, så vil Middelfart Kommune og Landsbyggefonden hver især hæfte for 750.000 kr.

I renoveringsprojektet indgår ligeledes ustøttede lån. Her er Middelfart Kommune den 29. juni 2016 blevet oplyst om , at der ikke var sket ændringer i dette forhold, hvilket var en fejl fra boligforeningens side, hvorfor der i deres ansøgning burde have indeholdt en oplysning om ønske til at udvide den kommunale garanti på de ustøttede lån med 150.000 kr. efter aftale med Landsbyggefonden.

Den kommunale garantistillelse er nemlig en forudsætning for renoveringen og moderniseringen af Østre Hougvej Kollegiet, når Landsbyggefonden yder støtte. 

Økonomi:

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke den kommunale låneramme.

Den kommunale garanti der samlet er ydet i denne sag i forbindelse med godkendelse af skema B er:
 • Støttede lån: 19.481.000 kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden
 • Ustøttede lån: 7.528.000 kr.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 26. september 2016
Byrådet den 3. oktober 2016

Økonomiudvalget den 26. september 2016
Indstilles til godkendelse

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

387. Endelig vedtagelse af lokalplan 168 for et boligområde ved Danavej i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2016-002814
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 168 for nyt tæt-lav boligområde ved Danavej/Grønnegade har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring og planen ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 168 - Boliger ved Danavej i Nørre Aaby vedtages endeligt, som fremlagt i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 6. juni 2016 at sende lokalplanforslag 168 i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for etablering af en mindre tæt-lav boligbebyggelse i max 1½ etage og med en bebyggelsesprocent på 40.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 4 høringssvar. Odense Bys museer har oplyst, at lokalplanområdet ikke formodes at rumme jordfaste fortidsminder grundet den eksisterende bygningsmasse, som formodes at have fjernet eventuelle jordfaste fortidsminder. Bygherre skal dog fortsat være opmærksom på, at hvis der findes arkæologiske spor under anlægsarbejdet, skal arbejdet stoppes og museet underrettes. Bygherre har fået tilsendt museets brev.

Ældrerådet har tilkendegivet deres støtte til planen og det nye boligområde og tror, at det vil være attraktivt for specielt deres interessenter.

En beboer på Østergade 9 har bemærket, at hun ikke gør indsigelse mod planen, men blot vil sikrer sig, at der er fri adgang til hendes adgangsvej og garage på Danavej i hele byggeperioden. Udgangspunktet er at vejarealet skal friholdes igennem hele byggeperioden og dermed at der er adgang til Østergade 9. Vi har ikke oplysninger om hvordan byggeprocessen planlægges, men hvis der i ekstraordinære situationer bliver behov for, at spærre vejen af i korte perioder, skal der søges om det.

Beboerne på Danavej samt Østergade 3A har indsendt fælles indsigelse. De er som udgangspunkt positive overfor projektet, men ønsker at det kommunale vejareal, der i planforslaget indgår som en del af bebyggelsesarealet, fastholdes som parkering eller at et lignende areal udlægges til offentlig parkering. De har brugt pladsen til både parkering og leg. Fjernelse af parkeringsarealet vil give flere parkerede biler på Danavej og Østergade. De foreslår derfor, at området omdisponeres - det grønne område flyttes ud til Danavej og der laves offentlig parkering vinkelret på Danavej (sidevejen) og bebyggelsen justeres herefter. Herved kan flere få glæde af det grønne område og alle træerne langs Danavej kan bibeholdes. 
Det offentlige parkeringsareal kan ikke umiddelbart fungere som en selvstændig parkeringsplads, da pladsen har været del af den store parkeringsplads til den tidligere Fakta-butik i området. Forvaltningen kan heller ikke anbefale, at der laves parkeringspladser vinkelret på Danavej (sidevejen) af trafiksikkerhedsmæssige årsager, da vejen indgår i stiforløbet mellem Rosenstien og Rønnevej og da der ikke er fortov på den del af Danavej. Det grønne område, der er skitseret i lokalplanen, er til brug for den nye boligbebyggelse, men det eksisterende grønne område ved Rosenstien kan benyttes af alle og forbindelsen mellem Danavej og Rosenstien bibeholdes.  

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 13. september 2016
Økonomiudvalget den 26. september 2016
Byrådet den 3. oktober 2016

Teknisk Udvalg den 13. september 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Fraværende: Allan Buch

Økonomiudvalget den 26. september 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00

Anbefales

Bilag:

388. Forslag til lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 - Erhvervsområde ved Strandvejen i Middelfart
Sagsnr.: 2016-005569
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg for et mindre erhvervsområde ved Strandvejen i Middelfart (Strandvejen 5 - 9).

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 173 og kommuneplantillæg nr. 19 for et mindre erhvervsområde ved Strandvejen i Middelfart godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 25. april 2016, at arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan for ejendommene Strandvejen 5 - 9 i Middelfart kunne igangsættes.

Lokalplanen udlægger området til erhvervsområde i form af kontor- og servicefunktioner samt konference og kursusfaciliteter med mulighed for overnatning samt undervisning og institutioner. Baggrunden for lokalplanen er et ønske om, at inddrage boligen på Strandvejen 9 til erhverv i sammenhæng med den eksisterende virksomhed på Strandvejen 5 og 7.

Strandvejen 5 - 7 er i dag omfattet af lokalplan 30.06 Erhvervs- og institutionsområde ved Strandvejen. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 173, ophæves lokalplan 30.06 inden for lokalplanområdet. I forhold til den gældende plan giver lokalplan 173 mulighed for, at byggeri kan opføres i 2 etager i hele området, hvor det tidligere kun var i en del af området og bebyggelsesprocenten hæves fra 30 til 45. Byggelinjen ud mod vandet fastholdes. Boligen på Strandvejen 9 har en bevaringsværdi på 4 i henhold til SAVE-registreringen og lokalplanen sikrer, at bygningen ikke kan nedrives, ombygges eller ændres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen. 

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt Byrådet godkender forslaget skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 13. september 2016
Økonomiudvalgsmøde den 26. september 2016
Byrådet den 3. oktober 2016

Teknisk Udvalg den 13. september 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Fraværende: Allan Buch

Økonomiudvalget den 26. september 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00

Anbefales

Bilag:

389. Endelig vedtagelse af lokalplan 170 for nyt boligområde ved Assensvej i Middelfart
Sagsnr.: 2016-003059
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 170 for nyt tæt-lav boligområde ved Assensvej i Middelfart (tidligere Bakkehuset) har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring og planen ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 170 vedtages endeligt som fremlagt i offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 6. juni 2016, at sende lokalplanforslag 170 i offentlig høring. Lokalplanen udlægger den kommunale ejendom Assensvej 100 til boligformål i form af tæt-lav. Herudover er medtaget et mindre kommunalt ejet areal (matr. nr. 5mx), der er udlagt til 2 parcelhusgrunde. De to grunde skal have vejadgang fra Storebæltsvænget, mens den øvrige bebyggelse skal have vejadgang fra Assensvej. Tæt-lav bebyggelse tillades opført i 2 etager, men uden vandrette lejlighedsskel, mens de 2 parcelhusgrunde alene må bebygges med én etage med udnyttet tagetage.

Ejendommen Assensvej 100 har været sendt i udbud, men sagen er pt. ikke afsluttet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar. Odense Bys museer har oplyst, at lokalplanområdet ikke formodes at rumme jordfaste fortidsminder grundet den eksisterende bygningsmasse, som formodes at have fjernet eventuelle jordfaste fortidsminder.

Ældrerådet har tilkendegivet deres støtte til planen og det nye boligområde.

Civica, der ejer 2 af nabobebyggelserne til lokalplanområdet, har oplyst at de ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget.

Ejeren af Assensvej 104 ønsker, at kommende bygherre tilkøber Assensvej 104. Ejeren mener, at ejendommen naturligt hører sammen med lokalplanområdet og at den eksisterende bebyggelse ikke passer til kommende byggeri i 2 etager. Det er Forvaltningens vurdering, at ejendommen ikke umiddelbart er en naturlig udvidelse af lokalplanområdet - dels ligger der en transformer indenfor lokalplanområdet, i skellet op mod Assensvej 104, og dels kan det være vanskeligt at få vejbetjent eventuel bebyggelse på Assensvej 104  fra internvej. Det vurderes derfor, at det bliver vanskeligt, at få bebyggelse på Assensvej 104 til at hænge sammen med kommende bebyggelse på Assensvej 100.

Ejerne af Storebæltsvænget 33 gør indsigelse mod nedlæggelse af det grønne areal ved Storebæltsvænget og mod stiforbindelsen til Storebæltsvænget. Da de købte ejendommen, havde de fået oplyst, at det grønne areal aldrig vil blive bebygget, hvilket var en væsentlig berundelse for deres køb. Med hensyn til stien kan de ikke se argumentet for den skitserede linjeføring, men foreslår at den alternativt kan føres fra den nordøstlige del af lokalplanområdet ud til det bestående stisystem. 
Det grønne område ved Storebælstvænget er i henhold til byplanvedtægt nr. 18 fra 1976 allerede udlagt til boligbebyggelse og ikke til grønt område. Dette fastholdes med lokalplan 170 blot med den ændring, at et mindre areal fra Bakkehuset overføres til parcelhusbebyggelse. Med hensyn til stiføring, er det vurderet at stiadgangen mod syd er hensigtsmæssig, men der er også i lokalplanen åbnet mulighed for en stitilslutning i den nordøstlige del af lokalplanområdet, som foreslået af indsiger.  

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 13. september 2016
Økonomiudvalget den 26. september 2016
Byrådet den 3. oktober 2016

Teknisk Udvalg den 13. september 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Fraværende: Allan Buch

Økonomiudvalget den 26. september 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 13. september 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00

Anbefales

Bilag:

390. Forslag til Natura 2000-handleplaner
Sagsnr.: 2015-000152
Sagsbehandler: Lena Marie Bau

Præsentation:

Miljø- og Fødevareministeriet har den 20. april 2016 offentliggjort Natura 2000-planerne for planperioden 2016-2021. Kommunerne skal herefter - og inden for et halvt år - offentliggøre forslag til Natura 2000-handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret. 

Senest et år efter Natura 2000-planens offentliggørelse skal kommunerne vedtage den endelige handleplan for de enkelte Natura 2000-områder.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til Natura 2000-handleplaner vedtages og sendes i 8 ugers høring fra 20. oktober 2016. 

Sagsbeskrivelse:

Danmark er forpligtet af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne til at sikre og opnå en god naturtilstand i Natura 2000-områderne.
Planperioden 2016-2021 er 2. planperiode.

 I henhold til miljømålsloven skal handleplanerne indeholde:
 • en redegørelse for gennemførelse af handleplanen for forudgående planperiode
 • en opgørelse over indsatsbehovet for konkrete tiltag og prioritering (tidsfølge) i planperioden
 • forventede initiativer for interessentinddragelse i forbindelse med planlægning og gennemførelse af konkrete indsatser
 • en oversigt over fordeling af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere 
Det er nyt i denne planperiode, at der er krav om, at kommunerne i form af en plan for forventede initiativer skal sætte øget fokus på interessentinddragelse. Det gælder både i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanerne og i den udførende fase. Middelfart har allerede i første planperiode udført faciliterende arbejde og dialog med lodsejere og organisationerne i betydeligt omfang, idet Byrådet i første planperiode havde afsat midler til en treårig stilling med henblik på faciliterende og opsøgende indsats i forbindelse med vand- og naturplaner. I den nye planperiode vil omfanget af den faciliterende og opsøgende indsats blive reduceret. Den vil fortsat indeholde indsatser som tidlig inddragelse af lodsejere i forbindelse med konkrete projekter, inddragelse af Grønt Råd, annoncering af forslag til handleplan og større projekter via dagblade og/eller hjemmeside, inddragelse af relevante interesseorganisationer i større konkrete projekter samt orientering af lodsejere om statslige støtteordninger.

Miljø- og Energiudvalget besluttede på møde i juni 2016 rammer, prioritering og tidsfølge for indsatserne i handleplanerne.

Grønt Råd er på mødet i august 2016 blevet orienteret om indholdet af handleplanerne.

Tre Natura 2000-områder ligger helt eller delvist i Middelfart Kommune. Det drejer sig om områderne "Lillebælt", "Røjle Klint og Kasmose Skov" samt "Æbelø, havet syd for og Nærå Strand".

Forslag til handleplaner er vedhæftet som bilag. Især i handleplan for "Lillebælt" vil der forekomme redaktionelle ændringer. Forslag til handleplan for "Lillebælt" er udarbejdet i samarbejde med Assens, Kolding og Haderslev kommuner, mens handleplanen for "Æbelø, havet syd for og Nærå Strand" er udarbejdet af Nordfyns Kommune, eftersom kun en begrænset del af arealet ligger i Middelfart Kommune, og der ikke er et indsatsbehov på dette areal. Handleplanen for "Røjle Klint og Kasmose Skov" er udarbejdet af Middelfart Kommune alene. Der har dog været afholdt møde med Naturstyrelsen Fyn, som er offentlig lodsejer i området.

Økonomi:

Indsatserne forventes primært finansieret ved at lodsejerne selv ansøger om tilskud til hegning, pleje mv. via støtteordningerne under Landdistriktsprogrammet.
 
Kommunens indsats er finansieret af DUT-midler. Forhandlinger om DUT finder først sted i efteråret 2016.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 7. september 2016
Økonomiudvalget den 26. september 2016
Byrådet den 3. oktober 2016

Miljø- og Energiudvalget den 7. september 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Økonomiudvalget den 26. september 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. september 2016 kl. 12:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 7. september 2016 kl. 12:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00

Anbefales

Bilag:

391. Forligsudkast om afslutning på forbrændingssamarbejdet for 2000-2015 på Odense Kraftvarmeværk A/S
Sagsnr.: 2016-019447
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Middelfart Kommune kan sammen med de andre affaldsleverandører til Odense Kraftvarmeværk A/S indgå forlig med varmeaftageren Fjernvarme Fyn A/S. Formålet med forliget er at opnå en fuld og endelig afgørelse af samtlige krav, som parterne kan gøre gældende mod en eller flere af de øvrige parter.

Forvaltningen foreslår:

 • at forlig om forbrændingssamarbejde godkendes og underskrives

Sagsbeskrivelse:

Sagen drejer sig om, at Fjernvarme Fyn A/S mener at have betalt 251 mio kr. for meget for affaldsvarmen fra kraftvarmeværket. Overdækningen er opstået på grund af fordelingen af omkostninger for affaldsforbrændingen. Energitilsynet meddelte den 24. februar 2015 afgørelse i sagen, hvor omkostfordelingen mellem varmesiden og affaldsiden blev 60/40. Der var før brugt 65/35.

Endvidere lagde afgørelsen fast hvilke omkostninger på anlægget, der er fællesomkostninger eller særomkostninger. Energitilsynets afgørelse fastlagde, at affaldsleverandørernes omkostninger til transport, omlastning og neddeling skulle indregnes som fællesomkostninger på anlægget. De sjællandske affaldsleverandører, som i forhold til leverede affaldsmængder, har afholdt de største samlede omkostninger til transport, omlastning og neddeling, har forlangt en forholdsmæssig udligning og efterregulering herfor. De øvrige affaldsleverandører er ikke enige heri, idet det er svært at fremskaffe data på de leverede affaldsmængder og omkostninger fra de fynske kommuner grundet kommunesammenlægninger.

Fjernvarme Fyn A/S købte Odense Kraftvarmeværk A/S pr. 1. januar 2015. Værket har ændret navn til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Fjernvarme Fyn A/S har truffet beslutning om at få lukket alle verserende sager en gang for alle og har derfor i dette forlig tilbudt at dække kravet fra de sjællandske affaldsleverandører.

Forliget omfatter en slutopgørelse for Ramme- og Samarbejdsaftale af 4. juni 2004, som ophørte med udgangen af 2015.

Middelfart Kommunes aftale med Odense Kraftvarmeværk A/S udløb den 31. december 2015 og affald til forbrænding fra Middelfart Kommune anvises nu til Energnist i Kolding.

Vilkår for forliget
Forligstekst er vedlagt som bilag.

 • 5,026 mio. kr. til FAKS, heraf 552.860 kr. til Middelfart Kommune (i praksis Middelfart Affald og Genbrug).
 • Fjernvarme Fyn A/S er forpligtet til at hæve samtlige verserende klagesager ved Energitilsynet vedrørende varmeprisen fra Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S.
 • Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S og affaldsleverandørerne er forpligtet til overfor Energitilsynet at tiltræde Fjernvarme Fyns ophævelse af sagerne.
 • Fjernvarme Fyn A/S meddeler Energitilsynet indholdet af forligsaftalen.
 • Alle parter er forpligtet til at undlade at indbringe nye klagesager for Energitilsynet eller for andre myndigheder, domstolene, voldgiftsretter og lign., som udspringer af Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S priser for varme og affaldsbehandling i perioden 2000-2015, eller som vedrører forhold, som er omfattet af dette forlig.

Godkendelse og ikrafttræden af forliget.

 • Alle parter skal godkende og underskrive forliget.
 • Fjernvarme Fyn A/S fremsender brev til Energitilsynet om ophævelse af de verserende sager.
 • Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S og affaldsleverandørerne bekræfter forliget og tiltræder ophævelsen over for Energitilsynet.
 • Energitilsynet tilkendegiver, at Energitilsynet anser samtlige de verserende sager for afsluttet. Tilkendegivelsen skal have en karakter, som giver Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S tilstrækkelig tryghed for, at Energitilsynet ikke af egen drift vil rejse en eller flere af sagerne påny.
 • Såfremt betingelserne ikke er opfyldt senest den 1. november 2016, bortfalder forligsaftalen.

Økonomi:

De 552.860 kr., som Middelfart Kommune skal have ved forliget, hører til affaldsområdet og er således i sin tid betalt af borgernes affaldsgebyr.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 7. september 2016
Økonomiudvalget den 26. september 2016
Byrådet den 3. oktober 2016

Miljø- og Energiudvalget den 7. september 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 26. september 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 7. september 2016 kl. 12:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 7. september 2016 kl. 12:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00

Anbefales

Bilag:

392. Vuggestueplader i Børneuniverset Fjelsted Harndrup
Sagsnr.: 2016-017852
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at komme med idéer til, hvordan den lokale opbakning til Børneuniverset Fjelsted Harndrup kan optimeres.

Fra denne arbejdsgruppe er fremsendt et ønske om oprettelse af vuggestuepladser i universet.

Forvaltningen foreslår:

 • At der pr. 1. marts 2017 oprettes 4 vuggestueplader i Børneuniverset Fjelsted Harndrup
 • At der anvendes 0,1 mio. kr. fra Dagtilbudsafdelingens budgetramme til etablering af tilbuddet

Sagsbeskrivelse:

En arbejdsgruppe bestående af fællesbestyrelsen for, udvalgsformændene for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget samt repræsentanter fra skoleforvaltningen, de lokale foreninger og dagplejen har arbejdet med muligheder for optimering af den lokale opbakning til Børneuniverset Fjelsted Harndrup.

Én af de fremkomne muligheder er at oprette en vuggestuegruppe til 4 børn.

For at vuggestuegruppen kan etableres skal der indkøbes diverse baby-/børneudstyr i form af bl.a. barnevogne, hæve/sænke puslebord, børnetoilet, højstole m.m. Desuden skal der foretages mindre bygningsændringer samt indhegning af legeplads og overdækning af udendørs sovepladser.

Økonomi:

Forslaget indebærer en engangsudgift på 0,1 mio. kr. til diverse inventar og udstyr som finansieres inden for dagtilbudsområdets egen budgetramme.

Budget til den daglige drift at vuggestuepladserne er indeholdt i demografireguleringsmodellens samlede budgettildeling til dagtilbudsområdet for 2017.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2016
Økonomiudvalget den 26. september 2016
Byrådet den 3. oktober 2016

Beslutning Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2016:
Indstilles til godkendelse

Økonomiudvalget den 26. september 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. september 2016 kl. 13:15
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. september 2016 kl. 13:15

Indstilles til godkendelse

Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00

Anbefales

393. Evaluering af tilskud til pasning af egne børn
Sagsnr.: 2016-019902
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Byrådet besluttede i september 2015 at oprette en forsøgsordning med tilskud til pasning af egne børn.

Denne forsøgsordning skal nu evalueres.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at ordningen fortsætter endnu et år, hvorefter det igen evalueres.

Sagsbeskrivelse:

I henhold § 86 i Dagtilbudsloven kan et Byråd beslutte at give forældre mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn, i stedet for en plads i et dagtilbud.

Tilskuddet kan, ifølge § 86, gives til forældre med børn i aldersgruppen 24 uger og indtil skolestart. Dog har byrådet mulighed for at beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med
børn i en bestemt aldersgruppe indenfor den givne ramme.

I Middelfart Kommune har Byrådet i 2015 besluttet at lave en forsøgsordning i et år med tilskud til pasning af eget barn i aldersgruppen fra 24 uger til 2 år og 10 måneder.

Begrundelsen for den valgte aldersgruppe er, at Byrådet ønsker at anvende ressourcerne på gode normeringer og en stabil og veluddannet personalegruppe i en bred vifte af dagtilbud (dagpleje, vuggestuer, børnehaver og private passere) samt at prioritere, at alle børn i børnehavealderen oplever et målrettet og kvalitetsbevidst arbejde med læring knyttet op på de 6 læreplanstemaer.

Forsøgsordningen har nu kørt i et år og der har været svingende efterspørgsel efter ordningen som kan ses ud fra nedenstående tabel:

2015

Antal børn:

2016

Antal børn:

2017

Antal børn:

September

1

Januar

14

Januar

5

Oktober

6

Februar

12

Februar

4

November

11

Marts

12

Marts

4

December

13

April

13

April

2

 

 

Maj

15

Maj

2

 

 

Juni

15

Juni

2

 

 

Juli

15

Juli

2

 

 

August

15

August

1

 

 

September

12

 

 

 

 

Oktober

10

 

 

 

 

November

6

 

 

 

 

December

5

 

 


Forvaltningen vurderer at tallene er tegn på at efterspørgslen har stabiliseret sig, og dermed fundet et acceptabelt lege.

Forventningen til 2016 og især 2017 er meget usikker, da der kan komme nye forældre til der benytter ordningen fra måned til måned.
Forventningen er alene baseret på de start og stopdatoer vi har inde i systemet på nuværende tidspunkt og ikke hvad der måtte komme af tilgang fremadrettet.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget lader forsøgsordningen fortsætte et år mere, og herefter foretager en endelig evaluering.

Økonomi:

Nedenstående er en opgørelse over, hvad der er brugt i 2015 samt forventet udgift til tilskud til ordningen i 2016 og 2017. 
 • 2015: 185.930 kr.
 • 2016: 836.320 kr. (estimeret)
 • 2017: 141.471 kr. (estimeret) 

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2016
Økonomiudvalget den 26. september 2016
Byrådet den 3. oktober 2016

Beslutning Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2016:
Indstilles til godkendelse

Økonomiudvalget den 26. september 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. september 2016 kl. 13:15
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. september 2016 kl. 13:15

Indstilles til godkendelse

Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00

Anbefales

394. Progressionsmål for Skoleudvalgets indsatsområder - høringssag
Sagsnr.: 2016-018115
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

For at understøtte fokus og udvikling på Skoleudvalgets indsatsområder, har Forvaltningen udarbejdet progressionsmål for den restende del af Byrådsperioden.

Progressionsmålene har været sendt i høring i perioden 8. juni til 24. august 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender fastholdelse og fokus på de opstillede progressionsmål.

Sagsbeskrivelse:

For at understøtte og imødekomme Middelfart Kommunes overordnede politiske visioner og mål, har skoleudvalget peget på tre indsatser de kommende år:
 • Den åbne skole
 • Entreprenørskab og innovation
 • Den internationale dimension

De politiske indsatser samler et ønske om et afsæt, der formulerer retning og rammer, og samtidig giver den enkelte skole mulighed for at virke og udvikle i overensstemmelse med skolens kultur, tradition og lokale forhold.

Skolerne har arbejdet intensivt og er nået lang vej, men for at understøtte fastholdelse, fokus og udvikling udarbejdes der progressionsmål for den restende del af Byrådsperioden.

Progressionsmålene skal præcisere retning og rammer for indsatserne og samtidig støtte ledelse af en lokalt forankret udvikling.

Høringssvar:
For at få inddraget Middelfart Kommunes skoler i en drøftelse af progressionsmålene har disse været sendt i høring.

Generelt set stiller skolerne sig positivt ift. de opstillede mål:

 • Positivt med en tydelig rammesætning af indsatsområder.
 • Det giver skolerne ro til at arbejde kontinuerligt med målene over længere tid

Derudover tilkendegives det også:

 • At det er bedre med færre progressionsmål, som gennemføres med højere kvalitet.
 • At det tidsmæssige aspekt i enkelte progressionsmål kan være uhensigtsmæssig.
 • At der skulle være differentieringsgrad ift. mål og skolestørrelse.
 • Mulighed for at opstille egne mål.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Skoleudvalget har sendt forslaget til høring i:

 • Skolebestyrelser
 • Skolernes MED-udvalg

Høringsperioden løb fra 8. juni til og med 24. august 2016

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 7. juni 2016
Skoleudvalget den 8. september 2016
Økonomiudvalget den 26. september 2016
Byrådet den 3. oktober 2016

Skoleudvalget den 8. september 2016
Godkendt som indstillet
Skoleudvalget får en afrapportering om status ved hvert skoleårs afslutning og midtvejs i skoleåret

Økonomiudvalget den 26. september 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. september 2016 kl. 13:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Skoleudvalget 8. september 2016 kl. 13:00

Godkendt som indstillet.

Skoleudvalget får en afrapportering om status ved hvert skoleårs afslutning og midtvejs i skoleåret.


Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00

Anbefales

Bilag:

395. Afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser - Syddanmark
Sagsnr.: 2016-003622
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Socialstyrelsen kan i regi af National Koordination udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landets kommunalbestyrelser i henhold til lov om socialservice §13b, stk.2.
Lovgrundlaget giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde fokus på målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområdet, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne. Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.
Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 central udmelding om fokus på borgere med svære spiseforstyrrelser. Der er udarbejdet en afrapportering i henhold til ovenstående, som skal godkendes i kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At afrapportering om borgere med svære spiseforstyrrelser i Syddanmark godkendes

Sagsbeskrivelse:

Socialstyrelsen kan i regi af National Koordination udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landets kommunalbestyrelser. Dette sker i henhold til lov om socialservice §13b, stk.2, der giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområdet, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne.

Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen.

Socialstyrelsen kan på baggrund af afrapporteringer anmode om:

 • At en eller flere kommunalbestyrelser foretager en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen
 • At kommunalbestyrelsen eller regionsrådet midlertidigt pålægges at opretholde et tilbud
 • At det undtagelsesvis kan pålægges en kommunalbestyrelse eller et regionsråd at etablere eller fortsat at drive et tilbud eller tilbyde en indsats omfattet af denne lov
 • At der undtagelsesvis kan pålægges en kommune eller region at videreføre eller forny en driftsaftale med et eksisterende privat tilbud
 • At der undtagelsesvis meddeles et pålæg om samling af små tilbud rettet mod samme målgruppe til ét tilbud.

Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det rammeaftale sekretariaterne, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for Syddanmark til Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen udsendte den 2. november 2015 central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

Rammeaftale sekretariatet i Syddanmark (Fælleskommunalt Socialsekretariat) og Socialdirektørforum har på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaerne fra Socialstyrelsen udarbejdet afrapportering for Syddanmark på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser.

 

Afrapportering

Kommunerne har indmeldt hvor mange borgere med svære spiseforstyrrelse, de havde i 2014 og 2015.

Antal borgere med svære spiseforstyrrelser

2014

2015

Børn (0-17 år)

50

53

Voksne (18 år og derover)

129

149

 

Kommunerne i Syddanmark anvender en række forskellig tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser, kommunale, regionale og private – herunder også matrikelløse tilbud.

Kommunerne i Syddanmark melder ikke om problemer med at kunne tilbyde relevante indsatser til borgere med svære spiseforstyrrelser.

I forbindelse med National Koordination omkring temaet borgere med spiseforstyrrelser er en række udfordringer blevet afdækket på området. Socialdirektørforum vil sammen med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark forsøge at optimere samarbejdet og sektorovergange, så borgerne får en sammenhængende indsats.

Tidsplan

 11. maj 2016 Godkendt i Socialdirektørforum 
 23. maj 2016Godkendt i Kommunaldirektørkredsen
 13. juni 2016 Godkendt i KKR
 29. juni – 15. oktober 2016Til godkendelse i kommunerneTil godkendelse i kommunerne
 15. oktober 2016 Fælleskommunalt Socialsekretariat indsender rapporten til Socialstyrelsen

Økonomi:

Ingen

Høring:

Høring af Handicaprådet:
Rådet er orienteret om afrapporteringen. Skulle rådet afgive høringssvar vil dette foreligge ved behandling af afrapporteringen

Høring af Ældrerådet:
Ingen, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 6. september 2016
- Skoleudvalget den 8. september 2016
- Social- og Sundhedsudvalget 14. september 2016
- Økonomiudvalget 26. september 2016
- Byrådet 3. oktober 2016

Børn,- Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2016
Indstilles til godkendelse

Skoleudvalget den 8. september 2016
Indstilles til godkendelse

Social- og Sundhedsudvalget den 9. september 2016
Indstilles til godkendelse

Økonomiudvalget den 26. september 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. september 2016 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. september 2016 kl. 13:00
Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. september 2016 kl. 13:15

Indstilles til godkendelse

Skoleudvalget 8. september 2016 kl. 13:00

Indstilles til godkendelse

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00

Anbefales

Bilag:

396. Godkendelse af Rammeaftale 2017
Sagsnr.: 2016-003622
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet en Rammeaftale gældende for 2017 for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 15. oktober og gælder for det efterfølgende år.

Forvaltningen foreslår:

 • At Rammeaftale 2017 på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes hvert år en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen gælder for 2017 og genforhandles årligt.
 
Udviklingen på det specialiserede socialområde - et paradigmeskift
Gennem de seneste år er der sket et paradigmeskift på socialområdet. Den rehabiliterende tilgang er kommet i fokus, og danner i stigende grad grundlag for arbejdet på området. Fokus på velfærd er ændret fra at være noget, der leveres til borgerne, til at velfærd er noget der skabes sammen med borgerne. Borgerne skal inddrages aktivt, og selv være med til at definere det gode liv, og den kommunale opgave er at støtte borgere med funktionsnedsættelser til at leve et så almindeligt liv som muligt.

 
For at skabe grundlaget for hurtigt og fleksibelt samarbejde mellem aktørerne på området ønsker Socialdirektørforum i Syddanmark, at der i de kommende år fokuseres på følgende temaer;

 • Effekt - metoder der virker
 • Vidensdeling
 • Tværsektorielt fokus
 • Specialiseringen ud til borgerne - matrikelløse indsatser
 • Velfærdsteknologi
 • Samarbejde med civilsamfundet
 • Forebyggelse

I Syddanmark arbejdes der løbende med en lang række fokusområder og visioner, som en del af det kommunale/regionale samarbejde. Ud over dette vil der, gennem Rammeaftale 2017, være fokus på følgende indsatser;

Metoder i Botilbud
Siden offentliggørelsen af en undersøgelse om metoder i botilbud udarbejdet af Socialforskningsinstituttet(SFI), har der været fokus på at arbejde mere struktureret med metoder. Dette styrkes ved, at der i efteråret 2016 igangsættes et kursusforløb, som skal skabe fundamentet for en mere vidensbaseret indsats på området.

Sammen om velfærd - tværsektorielt kompetenceprojekt
På baggrund af et tværsektorielt kompetenceprojekt blev der i januar 2015 afholdt Round table møde med deltagelse af kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark. Mødet fokuserede på, hvordan aktørerne kan medvirke til at understøtte et paradigmeskift, hvor velfærd ikke længere skal ses som noget der leveres til borgerne, men som noget der skabes sammen med borgerne og mange andre. Indsatserne skal være mere vidensbaseret og orienteret mod effekt, kvalitet og progression. Dette medfører nye krav medarbejderne og dermed til udannelserne på området. 

På den baggrund er der udarbejdet et fælles strategisk grundlag for samarbejdet mellem kommuner, regionen og uddannelsesinstitutionerne samt en handleplan for de første indsatser. Indsatserne fokuser på udvikling af grunduddannelser og praktikforløb samt efteruddannelser/videreuddannelser. De første konkrete aktiviteter er igangsat i 2016 og projektet løber til 2018.

Videndeling om relevante temaer
Videndeling giver god mening, men er ikke altid lige til. Udvikling af vidensdeling vil i 2017 være i fokus, og der vil blive afholdt 1-2 tværkommunale/regionale workshops om gode projekter eller erfaringer, som andre med fordel kan lære af.

Samarbejde med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark omkring spiseforstyrrelser
I forbindelse med National Koordination omkring temaet borgere med spiseforstyrrelser er en række udfordringer blevet afdækket på området. Socialdirektørforum vil sammen med Sundhedsstrategisk forum og Region Syddanmark forsøge at optimere samarbejdet og sektorovergange, så borgerne får en sammenhængende indsats.

Styring af udgifterne
Kommunerne ønsker, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Der vil i 2017 være fokus på, at de samlede udgifter skal falde, eller minimum fastholdes på niveau med 2016 i alle kommuner og regionen.

I 2017 vil Socialdirektørforum analysere udvalgte udgiftsområder, der er i risiko for at stige enten som følge af demografi eller pres på kvaliteten. Med henblik på at følge og styre udgifterne udarbejdes en beskrivelse af udgiftsudviklingen med mulige årsagsforklaringer til udviklingen. Endvidere udarbejdes en beskrivelse af antal sager og særligt dyre sager.

Rammeaftalen omtaler endvidere områderne tendenser og behov, opfølgning på belægning på tilbud indenfor området, belægnings- og driftsmøder med Region Syddanmark, sikring af effektiv drift, fælles fokus på sikrede institutioner, Koordinering af land- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Endvidere er der et afsnit om særlige forhold i Styringsaftalen. Med hensyn til uddybning af disse områder og afsnit henvises til Rammeaftalen, som vedlægges som bilag.

Økonomi:

Godkendelse af Rammeaftalen for 2017 medfører i sig selv ikke nogle økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Høring af Handicaprådet;
Handicaprådet er orienteret om aftalens indhold. Skulle rådet ønske at afgive høringssvar vil dette foreligge ved politisk behandling af aftalen

Høring af Ældrerådet;
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 6. september 2016
- Skoleudvalget den 8. september 2016
- Social- og Sundhedsudvalget 14. september 2016
- Økonomiudvalget 26. september 2016
- Byrådet 3. oktober 2016

Børn,- Kultur og Fritidsudvalget den 6. september 2016
Indstilles til godkendelse

Skoleudvalget den 8. september 2016
Indstilles til godkendelse

Social- og Sundhedsudvalget den 9. september 2016
Indstilles til godkendelse

Økonomiudvalget den 26. september 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Allan Buch

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. september 2016 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. september 2016 kl. 13:00
Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00
Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 3. oktober 2016 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. september 2016 kl. 13:15

Indstilles til godkendelse

Skoleudvalget 8. september 2016 kl. 13:00

Indstilles til godkendelse

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2016 kl. 08:00

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget 26. september 2016 kl. 14:00

Anbefales

Bilag:

LUKKEDE SAGER